handdator

Visa fullständig version : Vantolkar HSB frågan om postboxar?


Admin
2008-09-24, 11:41
I ett pressmeddelande bemöter HSB kritik från FFF som påstår att HSB vantolkar frågan om fastighetsboxar.

Pressmeddelande från HSB

HSB Riksförbund HSB kräver besked från PTS om postboxar 2008-09-24

I ett pressmeddelande påstår Forum För Fastighetsboxar (FFF) att HSB vantolkar Post- och Telestyrelsens bestämmelser om införandet av postboxar senast 1 januari 2011.

- FFF anser att HSB sprider felaktig information när vi i tidningen HSB Uppdraget (en tidning till styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar runt om i Sverige) förklarat att införande av postboxar inte är något absolut tvång. Som vi uppfattat PTS finns det inget sådant tvång och därför är FFF:s synpunkter märkliga. Vi kräver nu att PTS tydligt redovisar vilka regler som gäller. Alla fastighetsägare och hushåll måste få veta om Posten kan vägra dela ut post i deras hus om man inte följt rådet att installera postboxar senast 1 januari 2011 säger Kent-Olof Stigh, ordförande i HSB Riksförbund.

Egna formuleringar från PTS

Tvånget handlar egentligen om vilken rätt Posten har att vägra dela ut post om det inte finns postboxar installerade den 1 januari 2011.

- Det som vi informerar våra bostadsrättsföreningar är helt och hållet hämtat från PTS egen promemoria som presenterades på försommaren där man på regeringens uppdrag skulle klargöra vilka regler som gäller, säger Kent-Olof Stigh och hänvisar till att PTS i sin utredning skriver att det aldrig har varit avsikten att boende i samtliga fastigheter som saknar postboxar ska kunna tvingas hämta sin egen post.

- Tvärtom skriver PTS att vägran att dela ut post enbart är en sista utväg och en "selektiv" åtgärd där man måste väga in de boendes egna möjligheter att själva påverka införandet av postboxar. Jag kan inte förstå detta på annat sätt än att det inte finns något allmänt tvång på att införa postboxar, säger Kent-Olof Stigh som hänvisar till att samma tolkning gjorts av övriga bostadsorganisationer och många journalister som rapporterade om innehållet i PTS-utredningen.

Ny-och ombyggda hus förses alltid med postboxar

PTS skriver att Posten också kommer att ha rätt att vägra dela ut post i nybyggda hus om fastighetsägaren inte har installerat postboxar.

-Vi i HSB har sedan många år som standard att installera postboxar i vår nyproduktion och i totalrenoverade hus. Jag har personligen framfört det till Forum För Fastighetsboxar och att vi i HSB medverkar till att boxar installeras även i det befintliga bostadsbeståndet, men att det då är rimligt att detta sker i anslutning till att den aktuella fastigheten/byggnaden blir föremål för renovering/upprustning, vilket givetvis kan komma att dröja ett antal år framöver, säger Kent-Olof Stigh

- Det är mycket märkligt att postoperatörerna nu via sin organisation Forum För Fastighetsboxar vill inta rollen av att vara överdomare beträffande vad som är rätt eller fel när det gäller hur man ska tolka formuleringar som kommer från myndigheten PTS. Pressmeddelandet från Forum För Fastighetsboxar skapar förnyad oklarhet om vad som egentligen gäller i sakfrågan och därför begär jag nu att PTS omedelbart och mer tydligt klargör förhållandet mellan det allmänna rådet och Postens utdelningplikt så att olika aktörer kan veta vad som gäller.

Se även;

Majoritet säger nej till fastighetsboxar (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2464&a=visa)

År 2011 ska nästan alla som bor i flerfamiljshus hämta sin post i en box på bottenvåningen (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=2799)

Admin
2008-09-25, 15:18
Vilseledande information försvårar för alla

HSB försvårar reformarbetet genom att påstå att fastighetsboxar inte är obligatoriska. Detta är en direkt felaktig uppgift som FFF vill tillrättalägga.

I maj 2005 kom PTS allmänna råd om införande av fastighetsboxar. Det var då 64 månader till årsskiftet 2010/2011, den tidpunkt då reformen ska vara genomförd. Nu har mer än halva tiden gått. Alla som arbetar med eller berörs av denna viktiga fråga är sannolikt medvetna om den stundtals intensiva debatt som varit. En öppen debatt och saklig informationsgivning är en viktig del i stora samhällsreformer. Det förutsätter samtidigt att informationen är riktig och att kommentarer av myndighetstext återspeglar det verkliga innehållet.

Vi beklagar därför den uppgift som står att finna i HSB:s tidning HSB Uppdraget nummer 5/08. Där sägs att fastighetsboxar inte längre är ett tvång med hänvisning till det klarläggande som PTS lämnade till infrastrukturministern i juni i år. För den som läser klarläggandet blir det snart tydligt att uppgiften i HSB:s tidning är direkt felaktig.

Vad PTS säger är att Posten hittills endast i undantagsfall har tvingats tillgripa åtgärden med utdelning till annan plats än den egna fastigheten om inte fastighetsboxar har funnits installerade. Ett exempel som nämnts är nybyggda fastigheter. Detta exempel har HSB tolkat som det enda fall där det kan bli aktuellt med utdelning till annan plats.

Denna tolkning är dock direkt felaktig. Det allmänna rådet omfattar alla flerfamiljshus. De enda grupper som generellt undantas från regeln om fastighetsboxar från 2011 är äldre över 80 år och funktionshindrade. Därutöver kan undantag bestämmas i samråd mellan FFF och berörd fastighetsägare. Skäl för undantag kan vara planerade ombyggnader, mycket skyddsvärda miljöer eller att det efter grundlig analys visar sig omöjligt att få plats med fastighetsboxar.

Mot den bakgrunden är det ytterst beklagligt när denna typ av felaktiga uppgifter får utrymme. Det skymmer reformens viktiga syften - att komma till rätta med ett stort arbetsmiljöproblem, att skapa förutsättningar för postutdelning även i framtiden och att följa internationell standard.

Därför är det FFF:s förhoppning att detta klargörande ska vara till hjälp för alla som berörs av reformen kring fastighetsboxar och att arbetet ska kunna fortsätta utan osäkerhet. Läs mer om PTS klargörande på www.pts.se (http://www.pts.se) (Dnr: 08-6484/69).

2008-09-18

Min kommentar:
Jag har läst PTS rekommendationer samt PTS tolkningar av sina egna rekommendationer (snurrigt men sant!) och jag kan intyga att FFF är helt ute i det blå. Inte mycket rätt i detta helt absurda pressmeddelande !!!

Erikejw
2008-09-26, 04:16
Nogot som jag tycker verkar intressant i sammanhanget är att det är ytterst brandfarligt med en massa papper i trappuppgången i postfack etc.

Det är förbjudet att ställa något som helst som är brandfarligt i trappuppgången enligt räddningstjänsten.

Om man inte gillar tvånget så vore en intressant linje att höra med räddningstjänsten vad de anser, de kan ju tom förbjuda viss "verksamhet" i trappuppgången.

Dessutom har många äldre föreningar väldigt trångt med utrymme och det borde avsevärt hindra en utryminng eller räddningsinsats.

Två lagar som står mot varandra måste lösas och räddningstjänstens önskemål borde väga ytterst tungt. Tänk er skriverierna om räddningstjänsten efter dödsfall skyller på trångt utrymme, vem vill då har varit ansvarig att sätta upp det eller kräva det.

Admin
2008-09-29, 17:33
Absolut bitar väl värda att beakta i sammanhanget.

Det är också intressant att det inte med ett enda ord någonstans, under de år denna diskussion om postboxar pågått, nämnts något om tidningsutdelare (och reklamutdelare). Varför är det bara "postgubbarna" det är synd om?

I motsats till posten så har bevisligen inte tidingsutdelarna någon som talar för deras bästa.

Ska tidningar fortsätta att delas ut i fack intill lägenhetsdörrarna, med alla de nackdelar detta innebär?

Vad blir konsekvenserna för tidningarna om postboxar införs?
Ger det inte en minskning i antalet prenumerationer av dagstidningar (och kanske även prenumerationer på övriga publikationer)?

Det skulle vara intressant att se någon statistik på detta i de fastigheter där det idag finns postboxar.

dick
2008-09-30, 21:00
Angående brandäkerheten så får man ha saker i trapphuset om det inte är i vägen eller brandfarligt, och till och med pappersåtervinning kan vara tillåten i plåtkärl i trapphus (fast då möjligen inte i bostadshus). Antagligen är postboxarna brandsäkra, men i trånga trapphus är det knepigt. Det måste vara minst 90 cm fri bredd kvar.

Vad det gäller tidningsprenumerationer så har jag sett att man även där de har fastighetsboxar (i ett alldeles nytt hus) så har varje dörr en lite hållare för morgontidningen. Det är tydligen OK att strunta i tidningsbuden då ja. Märklig värld vi lever i!

I övrigt antar jag att marknadskrafterna reder ut den här frågan. När posten slutar att dela ut så kommer väl CityMail att ta över Postens besvikna kunder bara.

// Dick