handdator

Visa fullständig version : Motioner och svar


stephan
2008-09-17, 19:43
Skriv så alla förstår förstår debatteras ofta, men de av ordföranden för bostadsrättsstämmor utsedda protokollförarna anser jag gör det svårt för alla?


Motion 27 Installation av anäggning för portkod avseende fastighet Vädurens gata 210-204.
X X fördrog sin motion. Bitte Sandebert (föreningens ordförande) svarade att alla portar kommer att få elektroniskt kodlås. Installationen beräknas vara klar i november. Sandebert förtydligade att styrelsen stödjer motionen.
X X begärde ordet och påtalade att beslut om kodlås är en fråga för stämman.
Förslag till beslut från styrelsen.
Styrelsen föreslår att stämman lämnar förslaget till åtgärder utan bifall.
Urban Wiman (katastrofjurist som satt ordförande för stämman) frågade om stämman var redo att gå till votering.
Beslut: Stämman biföll styrelsens förslag med 35 röster mot 1.
Stephan reserverade sig mot beslutet.

På fråga "Nya kodlås stämmofråga?" tolkar föreningens revisor som följer:?

"Ingen reserverade sig mot detta. Däremot så avslogs motionen om att installera portkod i bara portarna 201-204. Resultat: 35 stycken röstade att inte införa nämnd portkod i nämnda portar. 1 röstade emot.
Så det är väl en tolkningsfråga. Hur man uppfattade Föreningens ordförandes information. Om att det kommer att installeras, elektroniskt kodlås i samtliga portar. Däremot så avslog årsstämman motionen. Om att installera portkod i bara portarna 201-204. Med 35 för. 1 emot.
Men Du har rätt i. Att styrelsen borde ha gått ut med information. Före igångsättandet av installationen.
Det kan inte vara så betungande. Att via Föreningens Text-TV informera. Samt sätta upp information i portarna.
Men förhoppningsvis. Så har styrelsen, en förklaring till den uteblivna informationen."

Gärna kommentar.

stephan
2008-09-17, 19:57
Är det rätt av en styrelse att bemöta denna motion som de gör?

Urusel städning.
Måste vi boende ha det på detta vis. Det ser för gräsligt ut i vestibuler och trapphus. Man skäms för att ta hem folk när det är så grisigt. har försökt prata med städarna med dom kan ej Svenska säger dom.
Varför går ingen runt från styrelsen och tittar till i området.

Svar från brf vädurens styrelsen:

Styrelsen uppfattar inte att förslaget rör en omständighet som kan bli föremål för stämmans beslut och föreslår därför att stämman inte tar upp motionen till särskild prövning.

Stämmoprotokoll:

Motionären var inte närvarande, styrelsen hade inget att tillägga.

Förslag till beslut från styrelsen: samma som fetstil

Urban Wiman frågade om stämman var redo att gå till votering.
Beslut: Stämman biföll styrelsens förslag med 27 röster mot 3.

Henric Lellky
2008-09-18, 00:10
Stephan >>

Det beror på hur stadgarna ser ut i den aktuella föreningen.

Om det inte står något i föreningens stadgar om hur man ska hantera motioner så äger onekligen stämman en stor frihet att avgöra från gång till annan hur hanteringen ska ske, vilket skulle vara en brist och även göra arbetet med motioner inom en stor förening till ett möjligt bekymmer enligt min uppfattning.
Enligt 4 kap. 4 § punkt 4 i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar står:

"
Vid stämman skall beslut fattas
...
...
...
... 4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.
"


Sedan kan man ha en mer eller mindre detaljerad beskrivning i föreningens stadgar hur dessa ärenden/motioner ska hanteras (exemplet nedan är från HSB Malmös nu gällande stadgar):

"
Motionsrätt
§ 17
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträde skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
"

Därutöver gäller stämmans uppfattning i hur motionerna ska behandlas.

Francois
2008-09-18, 08:29
Jag tycker i alla fall att sådana uttalande:

Styrelsen uppfattar inte att förslaget rör en omständighet som kan bli föremål för stämmans beslut och föreslår därför att stämman inte tar upp motionen till särskild prövning.

aldrig ska förekomma.

Även om styrelsen tycker så, ska de låta stämman avgöra om frågan passar på stämman eller inte. Styrelsen kan förklara sin ståndpunkt, men de BORDE (fast de kanske FÅR) inte bestämma åt medlemmarna om vissa frågor ska tas upp eller inte.

Om en styrelse verkligen tycker att en fråga inte borde tas upp på en stämma, kan de prata med författaren och förklara hur de tänker. Sen kan medlemmen bestämma själv om han vill dra tillbaka sitt förslag eller inte.

Så tycker jag det borde fungera.

stephan
2008-09-18, 10:03
Jag håller med dig avseende att styrelsen borde tala med de som ställer motioner, istället för att bara "köra över" sina medlemmar.

Här är ytterligare ett bevis på "överkörning" och vi i styrelsen bestämmer.

I brf Väduren finns det brandgator. Dessa ska skötas av kommunen, men med alla nedskärningar där så har det varit si och så med skötseln av dessa ytor.
Styrelsen i brf Väduren har tydligen varit i kontakt med kommunen och fått tillstånd att plantera om och sköta en del av dessa ytor.
Vis av erfarenhet av 25 års trädgårdsskötsel bedömer jag att omplanteringarna kostade osss medlemmar 100 000kr och den årliga extraskötseln kostar 20 000kr.

Motionen här nedan gäller en yta på cirka 120kvm gräsyta mellan ett av föreningens hus och ett kommundagis.

Gräset i slänten till Trummans dagis.

Uppmana kommunen att klippa gräset i slänten till Trummans dagis och plocka bort skräp som samlas vid staketet. Detta område ser ut som Cilurien området är under all kritik.


Stephan begärde ordet och föreslog ett tilläggsförslag att låta Vivaldi (föreningens markentreprenör) klippa slänten. Styrelsens representant svarade att Vivaldi tar betalt för alla extrauppgifter.

Förslag till beslut från styrelse
Styrelsen hänvisar motionären till Haninge kommun. Styrelsen föreslår stämman att med detta anse motionen besvarad

Efter en kortare debatt frågade Urban Wiman om stämman var redo att gå till votering.

Beslut: stämman biföll styrelsens förslag med 29 röster mot 4.
Stephan reserverade sig mot beslutet.

Att tänka över:
Mitt tilläggsförslag togs aldrig med.
Gräsklippningen skulle kostat oss medlemmar 1 kr var per år.


Det är synd om medlemmarna i brf väduren att det inte finns ett uns av någon ledamot som tillexempel Francois i vår styrelse.

stephan
2008-10-06, 12:58
Ibland är det inte lätt att veta vad som beslutas på en stämma?

Vad beslutades avseende detta?

Motion till föreningsstämma:
Port 208 är i stort behov av elektonisktportkodsystem.

För att minimera springet genom porten. Nedsmutsningen av denna trappuppgång har ökat markant.
Förslag till beslut från styrelsen:
Styrelsen föreslår att stämman lämnar förslaget till åtgärder uten bifall.

Detta var handlingarna för oss boende inför stämman.

På stämman sker följande.

§18 motioner
Motion 24:

xx föredrog sin motion . Bitte Sandebert svarade att ett elektoniskt låssystem kommer att bli verklighet.

YY begärde ordet och anförde att den här typen av frågor måste lyftas upp på årsstämman för diskussion och bslut.
Förslag från styrelsen: Styrelsen föreslår att stämman lämnar förslaget till åtgärder utan bifall.

Stämman biföll styrelsens förslag med röster 26 mot 1.


Vad har medlemmarna beslutat i frågan??????

Myggan
2008-10-06, 13:08
Betydande ändring pga den stora intrigetetskränkning det innebär att införa elektroniska lås.
SKA drivas till hyresnämden.
Den som kör detta i hyresnämden vinner.

Beslutet ni tog på stämman måste vara:"styrelsen anser att motionen är besvarad"genom att styrelsen redan har beslutat om att detta ska genomföras UTAN att fråga medlemmarna.

totiki
2008-10-06, 13:14
Motionen är också lite luddigt skriven. Men jag antar att motionen föreslår att det inrättas ett elektroniskt portlås.
Tyvärr blir det inget som jag förstår det hela. Oavsett vad Bitte Sandebert säger. För stämman tar ställning till motionen inte till det verbala utbyte som sker vid diskussionen.

Om Bitte Sandebert är styrelseledamot och styrelsen ändrat uppfattning i frågan, vad det gäller det förutskickade svaret på motionen "Styrelsen föreslår att stämman lämnar förslaget till åtgärder utan bifall." så måste de förklara att de ändrat uppfattning och ställer sig bakom motion 24, för att ett elektroniskt portlås skall kunna installeras. Installeras detta ändå har de handlat emot stämmans beslut. Såvitt jag förstår.

stephan
2008-10-07, 16:15
Man läser i tidningarna att skolor inte får ha kamerabevakning på vissa ställen, vad gäller i brf:er?

På senaste stämman hade en medlem skrivet några motioner om kmeror och elektroniska passage och kontrollsystem.

Jag vet att motionären är mycket allierad med styrelseldamöter, och kan tänka mig att han tillochmed blivit "puffad" från dessa att skriva dessa motioner.

Men denna motion, styrelsens svar och förslag är på gränsen till kriminell?

Mest för att styrelsen ställer sig helt bakom texten "ha bevis för vem eller vilka det är som bryter mot miljöstationens regler."

Helst som det inte finns några beslutade regler, hur skall då vi kamerabevakade medlemmar veta vad som gäller?


motion 22

Veikko Suominen föredrog sin motion och förespräkade att kamerabevakning införs för att ha bevis för vem eller vilka det är som bryter mot miljöstationens regler.

Styrelsen har inget att tillägga.

XX begärde ordet och yrkade på avslag till förslaget. Enligt X skulle ett förbud mot att kasta elektroniskt avfall innebära problem för bl.a. demutan bil samt många äldre.

Förslag till svar från styrelsen.
Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen.

Urban Wiman frågade om stämman var redo att gå till votering.
Beslut: stämman biföll motionen med 27 röster mot 4.

totiki
2008-10-07, 16:56
Man måste införskaffa ett tillstånd.
Dessa kan se olika ut, med radering av banden efter ett visst tidsintervall.
Har föreningen en bemannad bevakningscentral?
Skall någon sätta sig och kolla av banden var 24:e timme innan de raderas.

Här pratar vi overkill. Det blir förmodligen billigare för föreningen att skicka soporna med taxi till ÅVC, om det pris jag läste om 2.5 miljoner för låsbyte stämmer.

stephan
2008-10-07, 23:02
passage och kameraövervakning i brf Väduren.
förtydligande.

Stämman sa nej till en motion avseende införande av elektroniskt passagesystem, men ja till kamerabevakning av en återvinningscentral.

Trolig kostnad för det passagesystem som nu (utan minsta lilla information till medlemmarna, trots lokalTV, hemsida, och föreningstidning) är mellan 7 till 10 MILJONER.

Kommentar från föreningens ordförande på senaste stämman avseende motioner som handlade om passagesystem.
(Obs även till ej använda barnvagnsrum a 4 kvm installeras "tagsystem".)

Finns alltså i stämmoprotokollet:
"Med detta låssystem kan man se vilka som är och har varit i bastun"

Utabför ämnet men....
jag hade en motion om att styrelsen skulle skicka ut de nytagna stadgarna vid lämpligt tillfälle till medlemmarna:
Styrelsens förslag avslag.

beslut: Stämman beslutade med röstsiffrorna 18 för och 14 emot min motion om att stadgarna ska delas ut till alla hushåll.

Stämmoprotokollsanteckning:
"Efter omröstningen uppstod en fråga om varför en del röstade emot förslaget (styrelsen 9 st+ 5 andra, bland annat den nyvalda revisorn). Föreningenens ordförande svarade att det handlar om en kostnadsfråga.