handdator

Visa fullständig version : Extra föreningsstämma


tractors
2008-09-11, 20:32
Vi skall i vår privata brf ha en extrastämma. 3 st ordinarie ledamöter
har hoppat av och måste ersättas. Vår ambitiösa valberedning har vaskat fram 3 st kompetenta kandidater. Kallelsen har gått ut i rätt tid med valberedningens förslag.
Fråga. Kan medlemmarna på denna extra stämma köra över valberedningen och således komma med andra förslag. Formellt tror jag att möjligheten finns. Tacksam för kommentarer.

Admin
2008-09-11, 20:44
En valberedning har i uppdrag att hitta de för föreningen mest lämpade medlemmarna till föreningens förtroendeuppdrag. Valberedningen ska ha en arbetsinstruktion att arbeta utefter. Tyvärr tas en dylik instruktion sällan fram varför valbereningens arbete som regel riskerar att bli ostrukturerat.
Se;
Riktlinjer för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm)

Valberedningen har dock inga befogenheter mer än vilken annan medlem som helst. Vem som helst i föreningen kan nominera medlemmar till styrelsen och andra poster i föreningen (HSB Malmö är ett undantag från hur det fungerar i alla andra föreningar och jag betvivlar starkt att HSB Malmös begränsningar är förenliga med lagen).

På stämman framför valberedningen sitt förslag, och därefter får stämman framföra sina synpunkter, och ge alternativa förslag om så önskas.
När alla synpunkter luftats och alla förslag presenterats är det dags för ett beslut.

Som regel blir det dock enligt valberedningens förslag.

Det är viktigt att valberedningen presenterar sina förslag på rätt sätt, med tydlig motivering varför de valt ut just dessa personer.

stephan
2008-09-11, 21:07
På en föreningsstämma skall alla styrelseledamöter väljas var för sig, några "gruppförslag" får ej väljas.

Ett tips är också att föreslå sluten omröstning. Det räcker med att en av stämmodeltagarna föreslår detta så skall valet utföras på detta sätt.

Sluten omröstning går till så att om det tillexempel finns 5 nomineringsförslag och 3 nya styrelseldamöter skall väljas, skall stämmodeltagarna skriva 3 namn på lappar och överlämna till utvald rösträknare.

Härefter räknas det totala antalet röster på var och en av de 5 nominerade, vilket ger resultatet att de 3 med flest röster blir valda.

Vid lika mellan 2 eller fler skall lottning avgöra.

Alla valsedlar som inte innehåller exakt 3 av de nominerades namn skall ogiltigförklaras.

clabbe
2008-09-24, 18:13
Jag håller inte med om det du säger om antal namn på en valsedel. Om inte föreningens stadgar säger annat så måste det gå bra med att det även röstas på en eller två namn. Stadgarna kan också ha ett krav på en viss grad av röster dvs man ska få en viss majoritet för att ö h t väljas in.

Admin
2008-09-24, 19:17
Det stämmer som du säger. Man kan som regel rösta på 1 eller 2 av de tre nominerade. Det är nämligen inte rimligt att man ska tvingas lägga en röst på någon som man absolut inte vill ha in.

Det viktiga är att regelverket tydligt förklaras och bestäms innan röstning så att alla är fullt klara över vad som gäller. Jag tror inte det finns stadgar i någon brf som specificerar hur röstningen ska gå till (även om det kanske borde finnas detta), men om så är fallet så är det naturligtvis stadgarna som gäller.