handdator

Visa fullständig version : Ingen öppenhet om klander !


Goran
2008-03-02, 19:46
Det talas en hel del i Turning Torso bland tjänstemän av olika kön om det klander som inlämnats mot den stämma som gick av stapeln 2007. Det sägs att en förlikning skall ha skett mellan berörda parter. Snart vet alla om det förutom medlemmar i HSB Malmö. Vad är anledningen till att HSB Malmö inte via sin informationsavdelning informerar om detta ? Hemska tanke : är det så att HSB Malmös ledning anser att det är viktigare att anställda får informationen än medlemmar i denna fråga. Tänk att en kooperativ medlemsorganisation kan agera på detta sätt. Vart är vi på väg ? När tänker styrelsen inse att det är i en medlems-organisation man är förtroendevald ? När vaknar medlemmar och representanter för våra bostadsrättsföreningar ur sin dvala och kräver öppenhet från HSB Malmös ledning ?

stephan
2008-03-02, 20:28
Media skriver bara om HSB i 2 "ärenden".
Stora skandaler, som chefernas beteende, och byggnation av vräkiga bostadsrättslägenheter.

Glömde kanske att de också skriver när enskilda medlemmar blir vräkta, för att tillexempel missat en avgiftsbetalning vid sjukhusbesök.

Aldrig ett ord hur HSB beter sig mot medlemsmassorna.
Att de är sämsta organisationen i landet på att informera medlemmar.
Att de hellre tiger än uttalar sig när medlemmarna frågar om allehanda ting?
Att de alltid skyller ifrån sig istället för att ta dialog.
Att de aldrig kan bjuda på något till medlemmarna.
Tillexempel borde väl HSB ha redovisat på ett mycket klarare sätt hur den fastighetsskatt som de själva uttalar sig "har stridit så mycket för".
Nej här får nog varje förening som vanligt glatt betala juristtjänst för 1200kr i timmen om HSB skall förklara hur skatten slår i din förening?

Admin
2008-03-03, 15:23
Ja, man kan fråga sig varför HSB lagt locket på här.

Ska man verkligen hålla inne med informationen på detta sätt i en medlemsorganisation?
Medlemmarna har rätt att veta vad som händer inom HSB, och i motsats till ett vanligt företag så är det tjänstemännen som ska få informationen sist.

Tjänstemannastyrt HSB
I HSB Malmös fall så tycks det vara så att det är tjänstemännen som styr organisationen, och det är säkert en av förklaringarna till att informationen fungerar så dåligt. Tjänstemännen sätter inte medlemmarna i första hand om det inte finns en styrelse som säger ifrån på skarpen att det är så det ska fungera.

Och så länge varken medlemmar eller fullmäktigeledamöter sätter stopp för det här så kommer det att fortgå.

Varför så tyst från HSB?
Anledningen till HSB Malmös totala tystnad gentemot medlemmarna avseende klandret av HSB Malmös årsstämma kan man fundera på.
En trolig teori är att HSB Malmö tänkt sig en liten kupp på årsstämman 2008, där man i inledningstalet presenterar resultatet av klandret på ett för HSB Malmö positivt sätt, eftersom HSB Malmö vet att de då kan säga precis vad de vill utan att någon kan ifrågasätta eller kritisera.

Media informerar inte heller
Och media tycks ha somnat in helt.
Här begås historiska fel på en årsstämma, men media tar inte upp detta så att alla kan lära sig hur stämmor inte får gå till.

Omöjligt att klandra en stämma oavsett hur felaktigt den genomförts!
Som det fungerar idag så är det i praktiken en omöjlighet att klandra en stämma. HSB kan begå alla de bevisligen oerhört många och allvarliga fel som HSB begått på stämma och i protokoll utan att någon kan få rätt på detta.
HSB Malmö har t.o.m. i viss omfattning tvingats erkänna begångna fel, så det är inte ens en fråga om ifall fel begåtts.

Styrelsen har nämligen alla medlemmarnas pengar att leka med, och drar sig inte ett ögonblick för att spendera obegränsat av dessa medlemspengar på rättegångar och advokater, enbart för att skydda sig själva (alltså inte för medlemmarnas bästa).
Detta har t.o.m. HSB Malmös styrelse sagt själv!

Myggan
2008-03-03, 16:45
Inte konstigt att våran Ordf.yttrade "Då får du väl klandra då" med ett stort flin på läpparna!
Oetiska styrelser vet att dom ALLTID kan göra som den vill och gör detta också!

Admin
2008-03-14, 14:53
Jag har själv klandrat en stämma i min brf.

Mitt klander bestod utav två punkter;

Det har inte upplysts i kallelsen till föreningsstämman att man vid densamma även skulle behandla projektering avseende byte av eller relining av avloppsledningar.
Detta strider mot vad som framgår av lagen (där det i Lagen om Ekonomiska Föreningar, 7:e kap. 8 §, står att det ska "tydligt" framgå av kallelsen vilka ärenden som ska behandlas, och därmed har detta beslut inte fattats i behörig ordning.
Det första beslutet om att anta nya stadgar för föreningen har inte fattats i behörig ordning.
Jag förvägrades av mötesordföranden att yttra mig om de föreslagna ändringarna.
Dessutom påstod stämmoordföranden felaktigt att stämman inte kunde göra ändringar i de framlagda förslagen avseende nya stadgar utan endast anta eller förkasta styrelsens förslag tillnya stadgar. Även detta strider mot lagen.Efter denna av mig klandrade stämma så har en föreningsstämma hållits för att anta stadgarna.
På en extra föreningsstämma, där inte heller i denna kallelse nämndes något om avloppsledningar i kallelsen, så har sedan stämman beslutat att genomföra byte av kall- och varmvattenledningar samt relining av en avloppsstam.

Styrelsens advokat bestred klandret enligt följande;

Det är styrelsens uppfattning att de ärenden som det fattades beslut i på stämman också angavs i kallelsen (trots att det finns svart på vitt att detta ej gjorts i något läge).
Jag har inte förvägrats rätten att yttra mig (trots att jag har otvetydiga bevis för detta).
Jag har, enligt styrelsens protokoll på stämman, inte reserverat mig mot besluten (jag vet inte vad detta har detta för relevans för något, men visst reserverade jag mig med all önskvärd tydlighet).
Besluten har nu ändå tagits (vilket fint argument för styrelsens försvar!).
Mötesordföranden hade rätt i att stämman bara får anta eller förkasta stadgarna på den första stämman för stadgeändringar (trots att alla som är läskunniga kan se att lagen inte alls säger detta, utan det var enbart en ren lögn från den advokat som agerade mötesordförande på stämman, i rent syfte att lura medlemmarna).
Medlemmar har inte motionsrätt till extrastämmor (vilket naturligtvis är felaktigt, t.o.m. rådmannen visste detta).Inte mycket rätt där inte!

Tyvärr gjorde rättsväsendets långsamma hantering av klandret att när ärendet väl togs upp i tingsrätten så var alla beslut redan tagna och arbetet påbörjat.
Dessutom så var mitt intresse för att tala för de 3/4 av föreningens medlemmar som inte brydde sig om att gå på den viktigaste stämman i föreningens historia samt de medlemmar som gick på stämman men inte brytt sig om att sätta sig in i frågorna och kräva information från styrelsen, inte särskilt starkt. Ovanpå detta så kände jag min tid inte räckte till för att driva detta ärende.

Rådmannen tog inte ställning till frågan i sak, men försökte under en timmes tid övertala mig att dra tillbaka klandret med som skäl att detta skulle kunna ta flera år att behandla och att det är mina egna pengar som används i processen, vilket tyvärr stämmer. Styrelsen riskerar ingenting, men jag får betala både mitt eget försvar och styrelsens försvar.

Med anledning av att besluten redan tagits och att de rådande omständigheterna gjorde jag inte kunde se något att vinna på att driva processen vidare även om tingsrätten skulle döma till min förmån så beslutade jag denna gång att komma till en förlikning där jag drog tillbaka klandret. Detta innebar att var och en av oss stod för våra egna advokatkostnader (även om jag i praktiken stod för i alla fall en del av styrelsens advokatkostnader i egenskap av medlem i min förening).
Tilläggas kan här att jag skötte min egen talan. Styrelsen dök upp i tingsrätten med två styrelseledamöter (som inte vågade säga ett ord själva) plus den av HSB Malmö anvisade HSB-advokaten.

Styrelsen fick ett långt förmaningstal av tingsrätten
Rådmannen på tingsrätten höll däremot ett långt förmaningstal till styrelsen om att de måste sköta sina uppgifter på ett bättre sätt, och underströk att om så inte skedde så riskerar styrelsen bara fler stämningar. Detta förmaningstal från tingsrätten och vetskapen om att mitt klander av stämman och styrelsens agerande ligger som offentlig handlig, öppen för alla och envar i "all framtid", var rätt tillfredsställande i sig.

Styrelsen klarade sig denna gång från solklara lagbrott, men min förhoppning är att styrelsen nu förstår att för varje lagbrott styrelsen begår i framtiden så kommer jag att stämma styrelsen, och att styrelsen därför försöker följa lagen lite bättre.

misteln
2008-03-18, 19:24
Med anledning av den förlikning som skett mellan oss och HSB Malmö när det gäller vårt klander av årsstämman i april 2007 har Malmö Tingsrätt meddelat dom i målet enligt följande:

§ 1 Misteln återkallar sin talan i tingsrätten

§ 2 Vardera part skall stå för sina egna kostnader som uppstått i samband med tvisten.

§ 3 I och med fullgörandet av denna överenskommelse är parternas samtliga mellanhavande slutligen reglerade rörande de beslut som fattats vid HSB:s ordinarie årsstämma den 26 april 2007.

Vår åsikt om att felaktigheter begåtts på stämman och i stämmoprotokollet , verifieras i det svar som HSB Malmös styrelse inlämnat till tingsrätten , och där man skriver bland annat följande när det gäller stämmoprotokollet :

Att det är "knapphändigt utformat","borde dock rätteligen ha återgivit","den bristfälliga lydelsen","inte återgivits korrekt","en uppenbar felskrivning","inte återger det faktiska skeendet","kan missuppfattas", etc
Om dessa felaktigheter är båda parter överens men om det är acceptabelt med dessa fel råder det delade meningar om. Vi anser inte det.

Nedanstående svar kommer att via en motion behandlas vid kommande stämma och blir en grannlaga uppgift för fullmäktigledamöterna att ta beslut om.
"För det fall att innehållet i protokollet inte skulle överrensstämma med de beslut som fattades på årsstämman gäller det beslut som fattades vid stämman"

Rättsväsendet arbetar tyvärr långsamt,vilket i detta sammanhang är högst beklagligt,och detta försvårar avsevärt möjligheterna för medlemmar att klandra stämmor.

Vad har målet med inlämnat klander varit ?

Målet med vårt klander har hela tiden varit att HSB:s årsstämmor ska följa lagar och stadgar så att medlemmar vet att beslut tagits på ett korrekt sätt i demokratisk ordning. Detta gäller naturligtvis också i våra bostadsrättsföreningar. Vi anser också att det är var och ens skyldighet som medlem att uppmärksamma och påtala dessa felaktigheter. Vi skickade kort tid efter stämman frågor till styrelsen om felaktigheter begångna på stämman och i det efterföljande stämmoprotokollet men fick inga svar på ställda frågor. Att få svar på ställda frågor via rättsväsendet är omständigt men ibland nödvändigt.

Vad har värdet av inlämnat klander varit ?
Jo , följande :
1.Vi har erhållit svar från styrelsen som visar hur dom ser på att en stämma och efterföljande protokoll kan utföras.
2 Vi kan konstatera att vissa av punkterna i klandret funnits med som underlag vid framtagande av förslag till nya stadgar som den av HSB Malmö tillsatta stadgegruppen lämnat.
3.Flera av de motioner som inlämnats till årets stämma innehåller yrkande som kan härledas till vårt klander.


Bo Linde / Fredrik Löfvall

Katten Georg
2008-03-19, 16:43
HSB: s svar och inlaga till tingsrätten talar för sig självt. Dtta måste vara ett av de dummaste dokument som en jurist har skrivit och en styrelse ställt sig bakom. Att som juristen med styrelsen som beställare hävdar att protokollet är oviktigt är ju snömos. Sedan kan man ju fundera på om varför HSB drar ut på tingens ordning så till den milda grad att nästkommande stämma kommer att inträffa och därmed omintetgöra klandret och därmed riskera att få gör om stämman. Kommer ett sådant förfaringssätt att bli normgivande i framtiden för HSB: s agerande.