handdator

Visa fullständig version : Hur HSB och HSB Malmö ser på klander och demokrati


Admin
2008-08-27, 14:07
På HSB Malmös extrastämma den 26/8 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2845), där styrelsen i princip för första gången sedan årsstämman 2008 visade några livstecken, så höll den nyvalda styrelseordföranden Claes Caroli ett inledningsanförande.

Det gick till största delen ut på att att kritisera mig, där han med sina rena personangrepp säkert hoppades på att vinna fullmäktiges förtroende. Fullmäktigeledamöterna applåderar som regel alltid alla angrepp mot mig. Så att hoppa på mig brukar vara ett säkert kort bland HSB Malmös fullmäktige. Det finns tydligen inget viktigare för denna sorgliga skara av oengagerade medlemsombud.

Den 26 augusti 2008 var en skammens dag för HSB Malmö... och t.o.m. hela HSB.
Claes Caroli kan som enskild person skada en hel organisation på ett så allvarligt sätt att det kanske aldrig ens går att reparera!

Så här lät Claes Carolis tal (en sällan skådad samling svammel och floskler) till de sina;


HSBs kod för föreningsstyrning har tillkommit för att göra organisationen så öppen som möjligt.
Koden är också ett instrument för att öka kvaliteten i den demokratiska processen.
Stadgeändringen som vi ska fatta beslut om idag, genomförs för att göra det lättare för medlemmarna att utöva sina demokratiska rättigheter i samband med styrningen av organisationen.


I text och ord är HSB nu för öppenhet. I handling visar HSB sitt rätta jag.
Även om öppenheten inom HSB Malmö förbättrats, så är det långt kvar.

Ett steg om året mot öppenhet räcker inte. Solens strålar har då slutat lysa på jorden innan full öppenhet uppnåtts inom HSB.

Vad är det för "demokratiska rättigheter i samband med styrningen av organisationen" som Claes Caroli menar att det nu ska bli lättare för medlemmarna att utöva?
På vilket sätt blir detta lättare med den nya koden?

Är detta ett dolt (fegt) sätt att säga att lag och stadgar ska följas, och nu ska jag som medlem i HSB kunna lämna in mina motioner, och;
- styrelsen kommer framöver att besvara och behandla motionerna på ett värdigt sätt (där bl.a. ställda frågor besvaras),
- motionerna kommer att avhandlas en och en på stämman,
- jag kommer som betalande medlem att tillåtas att fullt ut försvara mina motioner,
- styrelsen kommer att svara på de frågor som ställs på stämman,
- fullmäktige kommer att för första gången i HSB:s historia se till medlemmarnas bästa och anta de motioner som är bra för medlemmarna?

Eller är det att hoppas på för mycket?


Det vi fattar beslut om idag är att lägga fast de formella grunderna för hur demokratin ska fungera och tillämpas inom HSB Malmö. Men det är viktigt att komma ihåg att formella regler måste alltid kombineras med ansvar och omdöme för att bli meningsfulla.

Nyckelordet är ansvar

Var och en av oss medlemmar i HSB Malmö har ansvar för att hantera de demokratiska rättigheterna på ett sätt som gör att det demokratiska arbetssättet vinner acceptans.


Ansvar och omdöme?
Vad innebär det för Claes Caroli att det är varje medlems ansvar att hantera de demokratiska rättigheterna så att "det demokratiska arbetssättet vinner acceptans"?

Vad innebär det för Claes Caroli att en medlem inte ska göra i detta sammanhang?

Att nyckelordet är ansvar låter bra, men är det något som bara ska gälla de enskilda medlemmarna?
Tycker inte Claes Caroli/styrelsen att HSB Malmös styrelse har ett ansvar? T.ex. ett ansvar att arbeta för medlemmarnas bästa!
Tycker inte Claes Caroli/styrelsen att även fullmäktige har ett ansvar att arbeta för medlemmarnas bästa och - inte minst - skriva samt anta motioner som är bra för medlemmarna?

Vet Claes Caroli/styrelsen ens vad ordet ansvar innebär? På vilket sätt har Claes Caroli/styrelsen tagit ansvar för något?
Varför tar Claes Caroli/styrelsen inget ansvar för sina egna handlingar och bl.a. förbättrar HSB Malmös rykte (i stället för att göra tvärtom)?
Tycker styrelsen att styrelsen visar ansvar och omdöme t.ex. när styrelsen attackerar mig i ett inledningstal på en stämma, utan att ens ge mig möjlighet att varken få höra detta eller ens försvara mig?
Tycker styrelsen att fullmäktige visat ansvar och omdöme, t.ex. på årsstämman 2008, då fullmäktige inte ville godkänna en enda motion av runt 200 st? Varför vågar styrelsen inte ens ha en åsikt om detta?

Varför frågar ingen vad som menas när HSB/styrelsen säger saker som bara är så luddiga att de blir helt intetsägande och meningslösa?

Det är en demokratisk skyldighet att hantera sina rättigheter med ansvar och med den klokskap som ingår i begreppet "gott omdöme".

"Gott omdöme"?
Vad är "gott omdöme" för Claes Caroli?

Visar det t.ex. på ett "gott ömdöme" att försöka göra allt för att svärta ner en medlem som är engagerad och som bara försöker hjälpa till för att uppnå förbättringar?
Claes Caroli verkar inte ens tycka att medlemmarna ska ha några rättigheter överhuvudtaget, och då blir det svårt att hantera dessa ej existerande rättigheter med ansvar.

Vad Claes Caroli säger är bara floskler som inte tillför något konkret för någon, mer än att alla begriper att Claes Caroli kritiserar mitt engagemang inom HSB, för att på detta sätt försöka uppvigla fullmäktige (och övriga) mot mig. Det kommer inte att minska min kritik, och de enda Claes får medhåll från är ändå samma lilla styrelsetrogna skara som saknar förmåga att tänka på egen hand.

Det är min absoluta övertygelse att om demokratins möjligheter i stället används för att blockera organisationens arbete, så urholkar det acceptansen för ett demokratiskt arbetssätt. Det i sin tur banar väg för de krafter som vill inskränka demokratin.

Ja, vi vet alla redan att det är HSB Malmös styrelses åsikt att det bara är HSB Malmös styrelse som ska ha rätt att ha åsikter.

Så vad Caroli säger här är att den som kritiserar styrelsens arbete eller de fel som förekommer i organisationen därigenom blockerar organisationens arbete! Ingen ska ha rätt att framföra sina åsikter, enligt Claes Caroli!

Det är skrämmande att Claes Caroli anser att ett klander - i en demokratisk stat på 2000-talet - av en felaktigt genomförd stämma är att "blockera organisationens arbete"! Han borde skämmas öronen av sig!

Claes Caroli, varför tycker du att motioner är att blockera organisationens arbete?
Är det inte snarare så att styrelsens oroligt oseriösa behandling av motionerna verkligen är vad som blockerar organisationens utveckling?

Det ska vara fritt fram för styrelsen att göra vad de vill, och när HSB Malmös styrelse åsamkar medlemmarna en skada på en halv miljard, så som HSB Malmö gjort enbart räknat på ett par punkter, så ska medlemmarna bara tacka och ta emot?

Att HSB Malmös styrelse sedan orsakar så att HSB Malmös årsstämma kostar medlemmarna ytterliggare 850.000 kr så är det en enskild - mer eller mindre rättslös och maktlös - medlem som ska skuldbeläggas för detta. Rimligt?

Själva grunden i en kooperation är medlemmarnas engagemang och förmåga att solidarisera sig med de beslut som majoriteten av medlemmarnas valda ombud fattar.

Solidaritet - mot vem och på vilken grund?
Är grunden i en kooperation att solidarisera sig med olagligheter? Hmm.. märkligt!

Claes Caroli och HSB Malmös styrelse säger här att de vill att alla ska solidarisera sig med styrelse och fullmäktige genom att man inte ska åsikter om de fel som begås av desamma!

HSB Malmös styrelse är livrädd för att få det minsta prestationskrav på sig (vilket inte minst visas av HSB Malmös styrelses svar på motionerna)!

En styrelse ska alltid kritiseras. Det är tecken på att demokratin fungerar.
Den styrelse som inte klarar av att få kritik ska avsättas å det snaraste, om den inte har vett att avgå frivilligt.

Sedan vore man väl vansinnigt godtrogen, för att inte säga korkad, om man skulle solidarisera sig med denna samling av fullmäktigeledamöter som på ett så tydligt sätt visat sitt oengagemang och ointresse för HSB Malmö och dess lika sorgligt oengagerade medlemmar. Det ska självfallet vara det sista man ska göra, om man vill se till HSB:s och medlemmarnas bästa!

Dessutom måste man vara införstådd med att dessa "medlemmarnas valda ombud" är mer eller mindre självutnämnda. Claes Caroli borde veta hur det går till. Vi pratar alltså inte om något demokratiskt förfarande som beslut och synpunkter ska vilas på.

Förtroende är inte något man bara får, det är något man måste förtjäna!

Vad har HSB Malmös styrelse gjort för att förtjäna medlemmarnas förtroende?

-----------------------

Inledningstalet blir allt värre och värre allteftersom det fortgår, och övergår t.o.m. i rena bevisbara lögner i form av fula personangrepp.

Se även;
Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikbehandling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2978)

Pressmeddelande från HSB Malmö pga klander av HSB Malmös årsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3035)

HSB stänger stämman under inledningsanförande - den nya öppenheten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3275)

Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)


Se även länkar längst ner på denna sida under rubriken "Liknande ämnen".

Not.
Notera att hur HSB behandlar mig är hur HSB behandlar alla medlemmar.

Endast fullmäktigeledamöter och styrelseledamöter behandlas och bemöts med någon form av respekt.
Alla övriga medlemmar saknar värde i organisation för HSB, vilket med all önskvärd tydlighet visas inte minst av hur Claes Caroli svarar på frågor från medlemmar.
Det är därför viktigt att HSB:s olikabehandling och "illabehandling" av medlemmar lyfts fram i ljuset.
Först när medlemmarna medvetandegörs om problemen kan medlemmarna samla ihop sina krafter och ställa krav på förbättringar.

Enda anledningen till att det kunnat fungera så illa i bostadsrättsvärlden under nästan 100 år är just att det tidigare inte funnits ett forum där sanningen presenterats. Här kommer sanningen fram. Jag ställer frågor till HSB för att visa på problemen. I bästa fall får jag då svar på frågor fram till dess att HSB upplever det känsligt att besvara frågorna. Då bryter HSB nästan undantagslöst dialogen i stället för att t.ex. be om ursäkt eller ta fram en lösning på problemet.

Jag har ingen "personlig konflikt" med HSB, utan allt jag gör och skriver är för främst HSB:s 535.000 medlemmar, men även för Riksbyggens och SBC:s medlemmar, och t.o.m. för medlemmar i privata brf:ar. Jag vill kraftigt understryka detta så att ingen missuppfattar vad jag skriver, och tror att detta bara handlar om en "intern konflikt" mellan mig och någon på HSB Malmö. Det är verkligen det sista som detta är!!!

Det är också viktigt att du som medlem aktiverar dig. All information jag tar fram har väldigt litet värde om inte du drar nytta av informationen för att på de olika sätt som är möjliga ser till att styra in organisationen på rätt kurs. Alla måste dra sitt strå till stacken! Trots allt så handlar det i grunden om din ekonomi och din kanske livs största investering.

Admin
2008-08-28, 09:43
Här kommer del 2 av Claes Carolis inledningsanförande på HSB Malmös extrastämma den 26/8. Man upphör inte att häpnas över vilka dumheter en styrelse kan säga, men vad som kanske är ännu mer märkvärdigt är att det på denna stämma sitter 92 röstberättigade medlemmar som inte ifrågasätter något!

HSB Malmö sitter på informationsapparaten och denna utnyttjar HSB så långt det går för att manipulera och lura såväl fullmäktige som övriga medlemmar.
Hade inte detta forum funnits hade nog sanningen aldrig kommit fram, och HSB hade kunnat fortsätta lura och bedra medlemmarna så som de gjort i alla år tidigare.

Claes Caroli visste förmodligen redan från början att hans lögner skulle avslöjas här, men han hoppas tydligen på att tillräckligt många fullmäktigeledamöter inte är läskunniga eller behärskar en dator, alternativt bryr sig. Han har säkert rätt där. Så frågan är om det finns några medlemmar som aktiverar sig för att sätta stopp för HSB:s fula behandling av alla medlemmar? Det är ju ändå ett par hundra som besöker detta forum varje dag (och avsevärt fler som besöker resten av denna sajt), så man tycker att till slut så har medlemmarna kanske fått nog av HSB (och de andra bostadsorganisationerna).


Innan ett beslut idag ska vi diskutera och debattera.

Jasså? Utöver den stackars fullmäktige som helt chanslöst talade för sin motion (motioner avslås per automatik inom HSB Malmö, oavsett vad de handlar om eller hur bra de är) så var avsaknaden av diskussion och debatt i det närmaste total!

Vi kan vara osams och oense och vi uttrycker olika verklighetsuppfattningar.

Om det åtminstone hade varit så väl.
Om det är 300 fullmäktigeledamöter så är det ungefär 5-10 stycken (alltid samma fullmäktige) som uttrycker någon uppfattning överhuvudtaget. Och då kanske inte i en riktning som tillför särskilt mycket för organisationen. Som regel raka motsatsen (HSB Malmös extrastämma den 26/8 var speciell i det avseendet att på denna stämma uttalade sig bara två fullmäktige, inte de gamla vanliga 5-10 fullmäktigeledamöterna, och dessutom vågade de gå emot styrelsen när styrelsen även denna gång försökte lura fullmäktige, vilket styrelsen tyvärr ändå delvis lyckades med).

Vad sedan gäller HSB Malmös verklighetsuppfattning så lämnar den mycket övrigt att önska, som vi kan konstatera.

När sedan alla har sagt sitt och stämman fattat sitt beslut så måste stämmans beslut gälla, oavsett om man tycker om beslutet eller inte.
I medlemmarnas ansvar ingår att inte utnyttja det demokratiska regelverket till ett i grunden odemokratiskt beteende.

Ett mer korkat uttalande än detta får man nog leta länge efter i denna värld!

Claes Carolis insikt i innebörden av ordet demokrati brister på ett skrämmande sätt, och jag ser inte hur det är möjligt att ha en så antidemokratisk person som Claes Caroli i styrelsen för en kooperativ organisation som HSB.

Hur vågar styrelseordförande Claes Caroli anklaga och kritisera mig för att jag uttnyttjar min demokratiska rättighet att klandra ett stämmobeslut där jag fråntagits min rätt att motionera och försvara mina motioner ???

Varför tar HSB Malmös styrelse inte i stället avstånd från fullmäktiges agerande när de tog bort min yttranderätt och behandlade (läs "misshandlade") alla mina motioner i ett beslut?

Vad vill Claes Caroli ha sagt med detta?

Claes Caroli tycks hämta sina uttalanden från samma gamla mossiga handbok som alla andra inom HSB över hur medlemmar ska hanteras och tryckas ner i skorna.

I min motion; "Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#102)" så kan vi känna igen oss mycket väl i hur HSB Malmös styrelser idag såväl som tidigare uttalat sig.
Retoriken kommer igen hela tiden. Och ingen bryr sig... detta trots att denna retorik är en förolämpning mot alla medlemmar, inte bara mot dem som retoriken riktar sig mot just för stunden.

I övrigt är det en gåta hur Claes Caroli överhuvudtaget hamnade i styrelsen. Han var inte ens tilltänkt från början på någon post, men när förstahandsvalet tackade nej till uppdraget efter att det gått upp för honom att inte hela styrelsen skulle sparkas, så puttades helt plötsligt Claes Caroli upp från ingenstans som förstahandsval av den ej särskilt kompetenta valberedningen. Ingen förklaring till detta lämnades. Var det så att Claes Caroli var den enda som ställde upp?

Claes Caroli är utredningschef på Trygg-Hansa. Jag har alla mina försäkringar i Trygg-Hansa, men efter detta tror jag nog det är bäst att jag snabbt byter försäkringsbolag!

Enskilda eller ett fåtal medlemmar kan inte ge sig själva rätten att döma ut ett stämmobeslut som oriktigt eller odemokratiskt om det är fattat i enlighet med demokratins regler.

Här säger Claes Caroli rakt ut - på ett synnerligen skrämmande sätt - att ingen enskild medlem (specifikt jag) - eller ens några enskilda medlemmar (specifikt jag och Brf Misteln) - har rätt till en åsikt om ett stämmobeslut!

Klandret av årsstämman handlar just om att beslut inte fattats i enlighet med demokratins regler!
Claes Carolis formulering av denna mening är uppseendeväckande. Det betyder ju absolut ingenting? Fullständig rappakalja!

Det är tyligen inte Svea Rikes lag som gäller inom HSB... bara jantelagen.
Du ska inte komma här och tro att du är något! En enskild medlem ska inte kunna ha rätt att fritt uttrycka sina åsikter eller försöka påverka på de nästan obefintliga sätt som finns för detta inom det erkänt odemokratiska HSB.

Jag säger det här därför att en av våra medlemmer i mitten av augusti, till Malmö Tingsrätt har lämnat in ett klander mot hur vi genomförde den ordinarie föreningsstämman i april och maj.

"En av våra medlemmar" kan naturligtvis i detta läge nämnas vid namn. Mitt namn står ju redan såväl i det vinklade och felaktiga pressmeddelandet (på åtskilliga ställen) som på HSB Malmös webbplats.

Yrkandet till tingsrätten är att stämman ska tas om i de delar som gäller hur medlemmens motioner behandlades.

Trots tidigare påpekande av mig direkt till Claes Caroli och resten av styrelsen så vill Claes Caroli inte nämna skälen till mitt klander av stämman (vilket Claes Caroli även exkluderade i HSB Malmös pressmeddelande). Detta alltså helt medvetet! Vad är detta för öppenhet?

Vi som var med under den ordinarie föreningsstämman har uppenbarligen olika uppfattningar om stämman var demokratisk eller inte.

Så vad Claes Caroli vill ha sagt här är att olika uppfattningar inte är tillåtet?

Tråkigt att Claes Caroli inte bedömmer det som skedde på HSB Malmös årsstämma 2008 som odemokratiskt, men då är det väl bra att detta avgörs rättsligt en gång för alla. Eller hur?

Kan inom parantes säga att Claes Caroli satt djupt nersjunken i stolen på HSB Malmös årsstämma tillsammans med delar av valberedning och den styrelse han sedermera kom att ingå i. Han röstade emot samtliga motioner... i demokratisk ordning.

Fortsättningen blir nu en förhandling i Malmö Tingsrätt, vilket jag beklagar.

Vad är det Claes Caroli egentligen beklagar?

Är det att en medlem utnyttjar sina demokratiska rättigheter när uppenbara felaktigheter begåtts inom organisationen?

Eller beklagar Claes Caroli att fullmäktigledamöterna (inkl. Claes Caroli) tog de odemokratiska beslut de gjorde?

Eller är Claes Caroli ledsen över att han själv och resten av HSB Malmös styrelse inte ville vidtaga ens de minsta och de enklaste åtgärder för att undvika ett klander?

Själv beklagar jag att det inte är en enda fullmäktige som ifrågasätter vad det egentligen är som Claes Caroli menar.


Ja, det finns mycket mer att säga om detta, men det här får räcka så länge. En del av Carolis tal återstår dock, och det är den värsta biten, med påhopp, lögner, etc. Kanske inte riktigt vad man förväntar sig av en styrelse i en HSB-regionförening.

Admin
2008-08-28, 16:38
Följande är den tredje delen av styrelseordförande Claes Carolis tal till fullmäktige.

Jag beklagar också den mejltrafik som styrelsen och Riksförbundets ordförande utsatts för under sommaren.

Detta är inget annat än ren och skär smutskastning från Claes Caroli, i typisk HSB-anda!
Är det rimligt att en styrelseordförande i HSB-organisationen ska ägna sig åt lögnaktiga personangrepp på detta sätt... och ändå tillåtas sitta kvar på sin post?

Till Kent-Olof Stigh har jag skickat tre mail i två ärenden (27/6 om HSB Malmös officiella lögner att HSB Riksförbund skulle ha rekommenderat HSB Malmö att inte lämna ut kopior av röstlängd samt den 10/8 och 12/8 om klander av HSB Malmös årsstämma, där Kent-Olof förklarade att HSB Riksförbund inte kommer att arbeta för att stämmor inte genomförs så odemokratiskt som på HSB Malmös årsstämma).

Varför beklagar Claes Caroli dessa tre mail, och vad har Claes Caroli med det att göra?
Om Kent-Olof Stigh upplever det jobbigt att utföra sitt uppdrag så låt honom beklaga detta själv. Jag har i alla fall inte hört några beklaganden från Kent-Olof Stigh.

Till styrelsen för HSB Malmö har jag skickat ett mail den 27/6 (om varför HSB Malmös styrelse bevisligen far med osanning avseende röstlängd, fortfarande obesvarat av styrelsen, och styrelsen lär aldrig komma att förklara varför de öppet ljugit om detta).
Sedan har jag skickat 4 mail till styrelsen i ett försök att undvika klander av årsstämman (30/7, 31/7, 6/8 och 13/8).

Varför beklagar Claes Caroli denna "enorma" "mejltrafik", om totalt ett-fem mail under sommaren?
Om jag så hade skickat 1.000 mejl under sommaren så är det inget att beklaga. Det visar bara två saker;
1. Det finns i alla fall en engagerad medlem i HSB Malmö.
2. HSB Malmö/styrelsen har gjort fel eller varit (medvetet) otydlig.

Varför tar Claes Caroli upp detta i sitt inledningsanförande på den vid detta tillfälle stängda extrastämman?
(Inledningsanföranden på stämmor används numera inom HSB Malmö för att angripa enskilda medlemmar, eftersom HSB Malmö vet att det gör det svårt/omöjligt för alla - inte minst för dem som anklagas och informeras om detta först i efterskott - att kunna argumentera emot eller fråga om vad som menas.)

Är detta vad han bedömer som det viktigaste att informera fullmäktige om?
Kunde han inte komma på något värre att anklaga mig för än detta, och måste han då dessutom ljuga ihop en historia inför fullmäktige i brist på annat?

En styrelseordförande som inte klarar av kontakt med medlemmarna har inte i en styrelse att göra!

HSB Malmö har sedan årsstämman 2008 börjat stänga stämman inledningsvis och har sedan placerat styrelsens inledningstal under denna stängda del... samtidigt som styrelsen till och med i sitt inledningstal så falskt talar om HSB:s nya öppenhet.

Det är efter detta uppenbart för alla att Claes Caroli inte vill ha någon kontakt med medlemmar och att Claes Caroli inte talar sanning när han säger sig vara öppen för dialog. Det ser mörkt ut för medlemmarna i HSB Malmö!

Dessutom;
Det är väldigt mycket "jag" i Claes Carolis uttalanden? Har inte resten av styrelsen några åsikter, och vad är i så fall denna?
Men det är väl så att alla måste vara av samma åsikt som Claes Caroli i denna organisation?
Demokratiskt?

Varför är det sedan inte en enda fullmäktige som reagerar och frågar vad Claes Caroli menar med detta ytterst kryptiska uttalande?

Detta är inte ett konstruktivt beteende.

Vad menar Claes Caroli med detta? Vad är det som inte är konstruktivt och varför?

Är det inte konstruktivt att jag kontaktar styrelsen för att försöka förhindra ett klander av stämman?

Är det mer konstruktivt att låta HSB Malmös styrelse ohämmat sprida lögner om röstlängder?

Vad tycker Claes Caroli är konstruktivt, och vad har Claes Caroli själv gjort för något konstruktivt sedan han tillträdde som ordförande, förutom att offentligt avsäga sig kontakten med såväl medlemmar som fullmäktige och ta bort samtliga kontaktvägar (även för fullmäktige, som inte bryr sig om något) till hela styrelsen?

Grundregeln måste vara att om man har mod att ställa en fråga ska man också klara av att höra svaret även om svaret inte är det man vill höra.

Ja... vad menas, vad syftar Claes Caroli på, och vad har detta med vad att göra?

Jag hör tydligen till de få inom HSB Malmö som har mod att ställa frågor och jag klarar av att höra svaren... oavsett hur korkade de är.

Vad är det för svar jag inte klarat av att höra?
Och vad har detta för betydelse för vem?

Vad är det som gör detta så viktigt att Claes Caroli måste understryka detta i sitt inledningsanförande till extrastämman?

Hur kan det sitta så många som 94 röstberättigade fullmäktigeledamöter på denna extrastämma, utan att det är någon som reagerar på denna smörja och ifrågasätter något?

Dessutom kan tilläggas att vad som saknas här är;
- mod av HSB Malmös styrelse att svara på frågor och
- mod av HSB Malmös styrelse att stå för vad styrelsen säger, samt
- mod av HSB Malmös styrelse att be om ursäkt på ett seriöst sätt för de fel styrelsen begår.

HSB Malmö, liksom den nya styrelsen, måste få en chans till arbetsro.

Ja, Claes Caroli har i alla fall lärt sig en sak från svaret på min insändare i SkD (av fullmäktigeledamöterna Sven-Erik Eliasson och Åke Persson (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1352)) och från vad jag skrivit i detta forum.

En medlem på årsstämman 2008 hävdade som skäl för att styrelsen inte skulle behöva göra något eller ta ansvar för det de ev. gör med att de behöver "arbetsro". Det lär nu inte vara sista gången vi hör detta som ursäkt för allt möjligt. Det kommer säkert att upprepas i många frågor framöver att styrelsen behöver arbetsro från de misstag som de löpande gör, och som de inte ens behöver ta ansvar för.

Det går inte att frånsäga sig sitt ansvar hela tiden med att man måste ha arbetsro. Någon gång måste man nog prestera något också!

I stället för att agera som en feg styrelse, rädd för varje antydan till önskan om förbättiringar från medlemmarna, så borde styrelsen ägna sig åt att börja ta tag i de problem som finns inom HSB Malmö.

Medlemmarna ska oavbrutet vara som en blåslampa i häcken på styrelseledamöterna. Endast då kommer vi att uppnå resultat !

HSB Malmös styrelse ska få ett hett tips här;
Det enklaste sättet för HSB Malmös styrelse att få arbetsro är att prestera något, värna om medlemmarna, arbeta för att försöka rätta upp HSB:s skamfilade rykte, och göra saker rätt från början.
Svårare än så är det inte.


Strax kommer den fjärde och avslutande delen i detta tal.

Tyvärr innehåller inte heller den sista delen något positivt från styrelsen, men det ges i alla fall lite info om vad som händer i frågan där f.d. VD och styrelseordförande inte beviljades ansvarsfrihet. Vad resultatet kommer att bli här är tyvärr inte särskilt svårt att räkna ut.

Admin
2008-08-29, 06:51
Detta är den fjärde och sista delen av Claes Carolis inledningsanförande.

Vi har tillsammans stora organisationsfrågor, framtidsfrågor, att hantera.
Det handlar om den mängd bostäder som vi planerar i nya bostadsområden.

I detta sammanhang så skulle det väl inte vara fel att i alla fall nämna några exempel på den stora "mängd" bostäder som avses?
Knappast någon (varken fullmäktige eller övrig medlem) lär vara medveten om vad Claes Caroli syftar på här.
Det är bara blaha, blaha.

Vad är det för "stora organisationsfrågor" Claes Caroli syftar på?
Bör inte medlemmarna få i alla fall lite information om dessa hemliga "organisationsfrågor"?

Organisationens kraft ska läggas på utveckling och att skapa attraktiva lösningar för nya medlemmar.
Och också bra lösningar som gör det möjligt att unga vuxna ska kunna komma in på bostadsmarknaden.
Jag upprepar det gärna.

Kanske lite kraft borde läggas på att införa i alla fall någon form av demokrati i HSB, eller?

HSB:s nu extremt skamfilade rykte efter alla skumma affärer och oegentligheter är inget som Claes Caroli berör med ett enda ord.
Claes Caroli har tyvärr inte förstått att en av styrelsens huvuduppgifter är att försöka återupprätta HSB:s rykte.
Vad han gör nu är bara att sänka HSB ännu mer.

Denna ordförande ger onekligen ett helt odugligt intryck. Informationen till medlemmarna är så helt ute i det blå som den kan vara.

Kraften som finns i HSB Malmö ska i första hand utnyttjas för att utveckla ekonomiska boendealternativ för alla medlemsgrupper.

Ja, uppenbarligen tänker HSB Malmö med denna styrelse inte lägga någon kraft på att tillvarata de existerande medlemmarnas intressen eller förbättra situationen för dem.

Det är bara att beklaga. 43.000 medlemmar (exkl. de som lämnar HSB) går en mörk tid till mötes med denna styrelse.

Hör t.ex. Turning Torso och kvarteret Draken till de "ekonomiska boendealternativ" som HSB Malmö vill utveckla "för alla medlemsgrupper"?


Vi ska fortsätta med FlexBo-konceptet för de äldre medlemmarna, och vi ska utveckla bra boendemiljöer för barnfamiljer och för de unga som flyttar ut från mamma och pappa, hem till den egna första egna bostaden.
Vi har alla varit med och upplevt den friheten. HSB Malmö ska representera friheten att ha ett eget namn på ytterdörren.


Men om jag vill ha någon annans namn än mitt eget på ytterdörren ska jag inte ha friheten att få detta då?
Skämt åsido, vad är detta för frihet som Claes Caroli åsyftar? En märklig formulering från Claes Caroli som jag inte förstår innebörden av, men i övrigt så är frihet nog inte något som är särskilt mycket gällande inom HSB.

Hur kan någon säga så mycket som betyder så lite?
Har Claes Caroli bara kopierat text rakt av från någon glättig reklambroschyr för HSB?

Friheten bor i Malmö, i HSB Malmö. Där ska vi lägga vår kraft och organisationens energi.

Ledsen Claes Caroli, men jag förstår inte. Bor friheten i HSB Malmö? På vilken adress då?

I samma inledningsanförande som Claes Caroli talar om denna frihet så förespråkar han en begränsning av medlemmars rätt till åsikter och att framföra dessa. Hur illa rimmar inte detta?

I den nya styrelsen som valdes av föreningsstämman har vi startat arbetet för att förverkliga HSB Malmös visioner.

HSB Malmös visioner?
Med "HSB Malmö" kan Claes Caroli inte syfta på medlemmarna, för de har inte tillfrågats om något.
Kanske medlemmarnas önskemål inte är desamma som Claes Carolis... men det är det väl inget styrelsen bryr sig om?

Tyvärr gjorde sjukdom att Maria Bengtsson kort efter stämman tvingades avsäga sig sitt uppdrag.
Tydligen viktigt för Claes Caroli att understryka att Maria inte hoppat av styrelsen pga t.ex. någon styrelsekonflikt (vilket kanske var sanningen).


Björn Andersson, styrelsesuppleant, har trätt in i Maria Bengtssons ställe vid våra möten.
Jag beklagar att vi i styrelsearbetet gått miste om Maria Bengtssons erfarenhet.


Tja, det är väl lite så det fungerar... eller i alla fall borde fungera, i styrelser. De byts ut med jämna mellanrum.

Samtidigt som vi välkomnar Björn Andersson som ledamot.

Claes Caroli, du måste nog lära dig grunderna i bostadsrätter och styrelsearbete. Björn är och förblir suppleant till dess att stämman beslutat om något annat. Björn är alltså inte ledamot! Han fortsätter alltså som suppleant men med rösträtt som en ledamot (om styrelsen så beslutar). Som ordförande i HSB Malmös styrelse borde du känna till i alla fall en sådan här grundläggande sak!
Det är farligt när valberedningen inte bryr sig om att kontrollera om de som föreslås överhuvudtaget har några kunskaper om styrelsearbete.


Så här ser sedan originalet till Claes Carolis tal ut, enligt den information HSB malmö lagt ut (vilket alltså är en annan version än den som framfördes på stämman);

Vid vår förra stämma beslöts att förre ordföranden och förre vd:n inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Styrelsen har i anledning härav kontaktat en advokatbyrå i Lund – Lindmark Welinder. En byrå med hög kompetens och som inte tidigare har haft några uppdrag åt de aktuella intressenterna. HSB Malmö har beställt en rättsutredning för att fastställa konsekvenserna av stämmobeslutet.
Styrelsen arbetar för närvarande, tillsammans med informationsansvarig, med att uppdatera vår hemsida och få möjlighet att kommunicera snabbare med våra medlemmar. Jag, som ordförande, kommer att lägga ut en länk till min e-post tillsammans med mitt telefonnummer och hoppas på en utökad kommunikation.

Först så klagar Claes Caroli över att jag under sommaren skickat honom 1-5 mail, och sedan säger han att han kommer att lägga ut sina kontaktvägar (de som han inledde sin bana i HSB Malmö med att ta bort), och hoppas på en utökad kommunikation. Han fortsätter sedan med att styrelsen arbetar för att "få möjlighet att kommunicera snabbare med våra medlemmar".

Nu får han väl ändå bestämma sig !!! !!! !!!

Logiskt? Först stoppar Claes Caroli på ett helt unikt sätt all kontakt med medlemmarna, och klagar sedan inför stämman på att jag kontaktat styrelsen, och några meningar efter detta talar han sig varm för vikten av kontakten med medlemmarna. Är det någon som förstår något av vad denna styrelse håller på med?

Men vad som egentligen sades på stämman var följande;


Efter förra stämman har vi också vidtagit åtgärder för att se vad stämmobeslutet avser att icke bevilja ansvarsfrihet för förre ordförande och VD:n medför.
Vi har lämnat uppdraget till en oberoende advokatfirma som har sitt säte i Lund, som kommer att utreda konsekvenserna för HSB Malmö och även se vad styrelsens beslut bör bli i ett sådant läge.


"Sitt säte i Lund"? Varför denna rädsla - och brist på öppenhet - att inte nämna denna påstått "oberoende" advokatfirma vid namn (vad är denna advokatfirmas spetskompetens, och vad har de för erfarenheter av liknande ärenden?)?
Kan det vara så att HSB Malmös styrelse indikerat lite luddigt att advokatfirman ska rikta in sig på att formulera vad de kommer fram till som att inga åtgärder ska vidtagas?

Vilken information får denna advokatfirma? Om de får lika lite information som medlemmarna/fullmäktige så har advokatfirman inget att bygga ett beslut på, och resultatet är givet från början.

Se även;
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1627)
Hur tänkte fullmäktigeledamöterna? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1334)

Vi har också sett till att komma igång med uppdatering av information.
Vår hemsida kommer att bli uppdaterad för ... mummel mummel.
Jag är medveten om att vi kom igång lite sent.

Ja, ungefär 3-5 år för sent.

Vi har haft semester och så vidare, men det är min absoluta målsättning att vi ska kunna hitta all information på vår hemsida framöver.

"All information"? Även recept på pannkakor? ;)

Vad är det för information som kommer att tillföras och varför vill styrelsen inte berätta detta?

Där kommer också att finnas direkta länkar och telefonnummer om ni vill ha kontakt med mig.

Det är väldigt mycket jag, jag, jag. Vad gäller för övriga delar av styrelsen?

"Direkta länkar"? Vad 17 betyder det? Direkta länkar till vad och för vad?

Och vad gäller avseende att kunna kontakta styrelsen via mail, som styrelsen inledde sin bana med att tala om att de skulle utreda (i all evighet)?

Vi har i styrelsen som grund att vårt arbete ska präglas av etik, moral och öppenhet.

Ja, medlemmarna överöses inte precis med exempel på öppenhet från HSB Malmös styrelse!

Kan Claes Caroli ge ens ett enda exempel på en konkret åtgärd mot öppenhet som kommer att vidtagas inom HSB Malmö?


Det kan låta som självklarheter, men det förtjänar för den skull att sägas.
Jag tror att även det självklara tål att upprepas för att det inte ska ramla bort från dagordningen och för att vi inte av lättja eller av andra mindre professionella anledningar ska falla för frestelsen att "glömma" de grundläggande värderingarna.
Etik, moral, öppenhet är en del av demokratins grund och demokratins kraft, omdöme och ansvar.


Men att klandra en felaktigt genomförd stämma är uppenbart inte vad Claes Caroli räknar in i demokrati!

Och att rikta lögnaktiga personangrepp mot enskilda medlemmar, utan att ens ge dem möjlighet att försvara sig, är tydligen inte något som denna styrelseordförande anser på det minsta sätt strida mot etik, moral och öppenhet.

OBS !!!
Efter Claes Carolis inledningsanförande inträffade något unikt inom HSB Malmö !
För första gången så applåderades inte styrelsens inledningstal. Det blev bara knäpptyst i lokalen.

Kan det vara så att fullmäktigeledamöterna börjat skärpa till sig, och nu inte låter sig luras lika lätt som tidigare?

Kulan
2008-08-29, 10:31
Tal av Claes Caroli vid HSB Malmös extra fullmäktigesammanträde 2008-08-26. Hämtat direkt från HSB Malmö: s hemsida.

Detta dokument torde vara det mest floskelladdade dokument som har producerats i modern tid. Det ena värdeladdade honnörsordet efter det andra utan ett enda konkret besked.

HSB:s kod för föreningsstyrning har tillkommit för att göra organisationen så öppen som möjligt.
Koden är också ett instrument för att öka kvaliteten i den demokratiska processen.

Kan någon människa, av kvinna född, förklara hur man ökar kvaliteten i den demokratiska processen genom att i svepande ordalag svartmåla och diskriminera en enskild medlem på det sätt som ordföranden gör på den nyligen avhållna extrastämman i HSB Malmö. Notera följande:

1. Ordföranden väljer att gå till rena personangrepp under den del av stämman då han vet att den person som han angriper inte har tillträde till lokalen och följaktligen inte heller möjlighet att försvara sig.
2. Hela den uppkomna situationen beror på att styrelsen hanterat denne medlems motioner på ett direkt stötande sätt. Alla andra motionärer fick vid ordinarie stämma försvara sina motioner utom denne engagerade medlem som skickade in nästan 200 motioner med cirka 700 attsatser.
3. Detta förfarande anser styrelsens ordförande vara ett sabotage mot den demokratiska processen. Att motionera är det enda formella sätt som en medlem kan påverka organisationen HSB Malmö. Hur kan det vara sabotage att använda sig av det enda verktyg som finns?
4. Denne medlem blev ju dessutom i allra högsta grad diskriminerad eftersom han som ende motionär fråntogs yttranderätten och att merparten av hans motioner behandlades och beslutades i en klump. Klumpbeslutet blev ett urskiljningslöst avslag.
5. Efter en sådan nersabling fann ingen av de övriga motionärerna det lönt att försvara sina motioner.
6. Ett slående bevis på den totala arrogans som råder inom HSB Malmös fullmäktige är stämmans agerande på motionen om att köpa ”gamla” huvudkontoret på Föreningsgatan. Inte en enda fråga, inte ett enda inlägg om varför och ett svar från styrelsen som måste betraktas som en ren förolämpning. Behandlingen av en annan motion var inte mycket bättre. Styrelsen förordade en utredning inom tjänstemannaorganisationen, dock utan att ange några som helst tidsramar för när återrapportering skall ske. Det vill med andra ord säga att man fattade ett till intet förpliktigande beslut. Till yttermera visso var det inte det motionen handlade om. Motionären ville att HSB Malmö skulle bekräfta att man registrerat överlåtelser i föreningen så att man kan utgå ifrån att lägenhets – och medlemsregistret stämmer. Hur kan man agera på detta sätt? Vi lever ju i ett civiliserat sätt på 2000 – talet.
7. Ordföranden tycker att om stämman fattar beslut så är det detta som gäller punkt. Men en sådan inställning betyder ju att det aldrig går att ifrågasätta ett beslut genom t.ex. nya motioner. Tänk om förutsättningarna ändras? Är det då bara styrelsen som får komma med förslag om ändring. Skärpning.
8. Nu tycker ordföranden att det ”är tråkigt” att denne medlem klandrat stämman. Har ordföranden aldrig blivit bekant med ordspråket ”som man bäddar får man ligga”?
9. Alla motioner som skickades in av denne engagerade medlem har sitt ursprung i uteblivna svar på frågor. I de fall svar ändå erhållits så svarar HSB Malmö på något annat eller bara den del av frågan som man, enligt eget gottfinnande, finner lämpligt.

Man kan hålla på ganska länge med att lista tokigheter, nonchalans, arrogans, ovilja, för att inte säga direkta fientligheter mot ifrågasättande medlemmar. Man kan bara konstatera att styrelsen i HSB Malmö genom sitt agerande i samband med behandlingen av inkomna motioner till 2008 års stämma lämnar så mycket i övrigt att önska att motsvarigheter torde vara svåra att finna.

Denne gigant på bostadsmarknaden som utger sig för att vara en opolitisk folkrörelse och att man skapar trygghet för sina medlemmar är så långt från detta som det bara går. En skammens rodnad borde färga styrelsens medlemmar i HSB Malmö. Deras agerande måste vara världsrekord i särbehandling av medlem.

Goran
2008-09-01, 10:57
Kan bara hålla med tidigare inlägg vad gäller Claes Carolis inledningstal som saknar motstycke när det gäller att motsäga sig själv.

Först beklagar han sig över den mejltrafik som han utsatts för och senare i talet säger han att han kommer att lägga ut en länk
till sin e-postadress och hoppas på en utökad kommunikation. Man tar sig för pannan.

Hur man bemöter medlemmar i en medlemsorganisation det har han tydligen inte den blekaste aning om.

Det framstår nu som kristallklart att den till stämman först förslagna ordföranden Lennart Haglund som avstod från att sätta sig i HSB Malmös styrelse var den i särklass mest intilligente personen av de av valberedningen föreslagna kandidaterna.

Det är bara att beklaga HSB Malmös medlemmar !

En sak tycks dock fungera nämligen utbetalning av arvoden till Claes Caroli med flera.

Admin
2008-09-14, 16:21
Dessutom så har HSB Malmö nu ändrat kontaktformuläret. Tidigare kunde medlemmarna kontakta styrelsen, men nu står det i formuläret att det bara är styrelseordförande Claes Caroli som kan kontaktas.

Det hela blir inte bättre av att kontaktformuläret bara är en fasad till öppenhet.

Styrelseordförande Claes Caroli har inte för avsikt att föra någon dialog med medlemmarna med mindre än att det inte rör sig om kritik mot HSB och styrelsen.

I mejl till mig har Claes Caroli förklarat att han inte tänker svara på min fråga vad han menar med det uttalande han gjorde inför alla på extrastämman där han i anklagade mig för att ha "mejlterroriserat" HSB Malmös styrelse och HSB Riksförbund.

Det är lätt att inom HSB sprida lögner, men tydligen inte lika lätt att stå för vad man har sagt.

Så var det med den öppenheten!