handdator

Visa fullständig version : Klander av HSB Malmös årsstämma pga olikabehandling


Admin
2008-08-21, 18:27
I ett försök att undvika ett klander av HSB Malmös årsstämma 2008 har jag lämnat in följande skrivelse till HSB Malmös styrelse.

Till: Maj-Britt Thulin; Anders Lundberg; Olle Strand; Claes Caroli; Mimmi Zetterman; Birgitta Nilsson; Björn Andersson
Ämne: Klander av HSB Malmös årsstämma 2008

Till styrelsen för HSB Malmö

Med anledning av HSB Malmös senaste årsstämma så överväger jag om jag ska klandra stämman.
Detta eftersom det självfallet inte är rimligt att en medlem inte får försvara sina motioner (vilket jag bara kan hoppas att styrelsen instämmer i, även om styrelsen inte vill säga detta offentligt).
Det är dessutom oacceptabelt att en medlem utsätts för en sådan extrem särbehandling som jag utsattes för (vilket jag också bara kan hoppas att styrelsen håller med om fullt ut, även om styrelsen ej heller i detta fall velat ta ställning till detta offentligt).

Claes Caroli, du säger att öppenhet och samverkan är dina ledord. Jag vill gärna se att detta är mer än bara ord utan betydelse. Om det är något konkret (utan att referera till generella punkter i koden för föreningsstyrning, eftersom denna kod inte förpliktigar till något) som styrelsen har att utlova när det gäller behandling av motioner och motionärers möjligheter att försvara sina motioner så är jag tacksam om styrelsen ger dessa löften nu så att jag kan beakta detta i mitt beslut om jag ska klandra stämman eller ej.

Jag vill gärna att det ska avgöras rättsligt en gång för alla att en motionär ska ha rätt att försvara sina motioner, för att därigenom för framtiden stoppa att vad som hände på HSB Malmös årsstämma 2008 inträffar igen någonstans i Sverige, varken i en bostadsrättsförening eller i en regionförening. Men om HSB Malmös styrelse kan ge mig något konkret och meningsfullt löfte som garanterar att det som hände mig aldrig kommer att inträffa igen i alla fall inom HSB Malmö, så kan jag tänka mig att avhålla mig från att klandra HSB Malmös årsstämma 2008.

Jag har bara en punkt att klandra, så detta klander skiljer sig därigenom mot Brf Mistelns klander av årsstämman 2007. Ett klander kommer ändå att ta mycket tid i anspråk för alla parter, och riskerar dessutom att bli dyrt. Med tanke på inte minst likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) så ser jag det som helt uteslutet att ett klander av stämman inte kommer att bifallas av de rättsliga instanserna. Jag vill också klargöra att i det fall jag väljer att klandra stämman så kommer jag under inga omständigheter att acceptera någon förlikning (detta eftersom ett klander i så fall skulle vara meningslöst redan från början).

Frågan är i grunden om styrelsen för HSB Malmö är på medlemmarnas och demokratins sida? Det borde därför t.o.m. ligga i HSB Malmös styrelses intresse att stämman klandras. Som du sagt, Claes Caroli; "Vi tyckte att vi ville hantera det här enligt reglerna. Vi vill snarare uppmuntra till debatt. Det får kosta. Det är grundidén inom HSB och jag är stolt över att få vara med och utveckla detta". Om HSB Malmö skulle motsätta sig mitt klander i denna fråga så skulle HSB Malmö därigenom motsäga sig själv. Inte sant?

Eftersom det nu bara är kort tid kvar innan ett ev. klander måste lämnas in så är jag tacksam för ett snabbt svar i denna viktiga fråga från styrelsen.

Det svar jag fick (så okonkret som ett svar kan vara) såg ut så här (notera hur alla känsliga frågor undviks, enligt HSB-standard);

Jag har tagit emot ditt mail. Vi kommer självklart att diskutera dina synpunkter inom styrelsen och återkomma till dig.

Som jag tidigare sagt, och som du påpekar, så är den min absoluta målsättning att inom ramen för våra stadgar och de lagrum och andra regler som styr vår verksamhet verka för öppenhet och samverkan inom HSB Malmö.

MVH
Claes Caroli

Mitt svar;

Jag vill inte stressa styrelsen, men eftersom det nu bara är 3 dagar kvar tills jag måste lämna in ett klander av HSB Malmös årsstämma 2008, så måste jag senast under morgondagen ta ett beslut om hur jag ska göra i denna situation.

När jag efterfrågar ett tydligt agerande från HSB så avser jag främst att HSB går ut skriftligt och tydligt med att det självklart inte får gå till på ett sådant sätt som det gjorde på HSB Malmös årsstämma 2008, där jag av fullmäktige fråntogs rätten att försvara mina motioner (helt tvärtemot HSB Riksförbunds uttalade vilja) och där jag på ett sällan skådat sätt i Sveriges historia diskriminerades och särbehandlades.

Ett dylikt konkret, tydligt och bestämt agerande från HSB skulle göra att jag väljer att ligga lågt när det gäller att klandra stämman eftersom effekten av HSB:s skriftliga uttalande då förhoppningsvis skulle kunna få en nästan lika bra effekt som ett klander (även om det då bara skulle leda till förbättringar inom HSB och inte inom de andra bostadsorganisationerna, i motsats till resultatet av ett klander, som naturligtvis skulle få ett mer genomgripande resultat för fler medlemmar i alla bostadsorganisationer såväl som i privata brf:ar).

Svar från HSB Malmös styrelse;

Som jag angav till dig i mitt svar 2008-08-04 så kommer styrelsen att ta upp ditt ärende vid vårt nästa arbetsmöte 29 - 30 Augusti.

Jag vill dock ge dig mina synpunkter redan nu.

Just nu arbetar vi mot ett HSB Malmö som ska bli öppet och mera medlems- och kundnära.

Det är ett arbete som precis har börjat och i vissa avseenden fortsätter vi på en redan inslagen väg. Jag är övertygad om att HSB-rörelsen har som grundfundament att tillse medlemmarnas möjligheter till påverkan och insyn.

När det gäller dina funderingar och ditt mejl om styrelsens möjligheter att framledes verka för motionärers rätt och hantering av motioner uppfattar jag det som att HSB Malmös styrelse eller tjänstemän inte förfogar över själva "rättsapparaten".

Högsta beslutade organ inom HSB är vår föreningsstämma. Vår senaste stämma fattade beslut om hur motionerna skulle behandlas. Anser eller tycker du att denna behandling, av i huvudsak dina motioner, är felaktig är det du och ingen annan som kan agera i frågan.

Jag kan dock försäkra dig att min personliga uppfattning är att vi skall följa de demokratiska spelreglerna som gäller och snarare uppmuntra till debatt än undvika debatt. Med det följer medlemmarnas möjligheter till att inlämna motioner och försvara dessa.

Finner du att ett klander löser saken är det ett beslut du har att fatta. HSB Malmös styrelse kan inte utlova något i frågor där den yttersta beslutanderätten tillfaller vår föreningsstämma.

HSB Malmös styrelse kommer inte att klandra vare sig stämman eller beslut utan vi följer i demokratisk ordning det våra fullmäktigeledamöter, tillika representanter för våra drygt 40 000 medlemmar har bestämt.

Med vänlig hälsning
HSB Malmö

Claes Caroli
Ordförande


Se även;
Pressmeddelande från HSB Malmö pga klander av HSB Malmös årsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3035) med ursprungligt klander till Tingsrätten

Hur HSB Malmö ser på klander och demokrati (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3124)

Se även länkar i slutet av denna sida (under rubriken "Liknande ämnen").

Admin
2008-08-22, 15:44
Med anledning av HSB Malmös styrelseordförandes svar enligt föregående inlägg, skrev jag följande till styrelsen;

Först bara en korrigering av en felaktighet. Du skrev inte till mig att styrelsen skulle ta upp mitt ärende på nästa arbetsmöte den 29-30 augusti. Denna lilla, men inte helt oväsentliga, information om att det var först 12-15 dagar efter deadline för klander som HSB Malmös styrelse skulle behandla denna fråga utelämnade du. Men tack för att jag i alla fall nu informeras om detta, och att du även ger mig förhandsinformation om styrelsens (eller ev. bara din?) åsikt i denna fråga. Det uppskattar jag.

"...snarare uppmuntra till debatt än undvika debatt"?
Som jag redan påpekat så är min enda önskan att styrelsen vill avstyra ett klander på ett mycket snabbt, enkelt och smidigt sätt genom att ta ställning i denna synnerligen viktiga demokratifråga om motioner och särbehandling, där HSB Malmös fullmäktige bl.a. på ett flagrant sätt brutit mot likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062). Tycker inte HSB Malmös styrelse att medlemmarna förtjänar att få veta styrelsens åsikt här?

Före årsstämman 2008 så bad jag HSB Malmös styrelse om att officiellt gå ut med sin åsikt (oavsett vilken den var) i denna fråga om motioner och motionärers rättigheter. Detta fick jag ett blankt nej på. Styrelsen ville inte ta ställning i dylika demokratifrågor och ville inte ens motivera varför. Är det hur HSB definierar öppenhet och hur man verkar för att uppmuntra till debatt?

Under HSB Malmös årsstämma var det sedan min förhoppning att HSB Malmös styrelse åtminstonde ville ta ställning i denna demokratifråga vid detta tillfälle. Men det var tyst som i graven från såväl den gamla som den nya styrelsen under stämmans alla tre dagar. Den enda person som vågade yttra sig var Mimmi Zetterman (ingick då ännu ej i styrelsen) som reste sig upp och förklarade att hon tyckte att fullmäktigeledamöterna betedde sig mycket illa. Det ska hon ha beröm för. Men resten av såväl både den gamla styrelsen som den nya styrelsen var genomgående helt okritiska till stämmans odemokratiska behandling såväl som alla andra galenskaper som förekom under stämman.

I övrigt var det bara HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, som tydligt tog avstånd från stämmans sällsynt klandervärda beteende. Han förklarade att stämman inte kunde bete sig som de gjorde. Tyvärr lät Kent-Olof Stigh ändå till slut uppgivet stämman ta sina odemokratiska och uppenbart diskriminerande beslut. Här kanske man kan diskutera om Kent-Olof Stigh inte borde ha gjort som han sa före stämman att han skulle göra om motionärerna inte fick yttranderätt, dvs att han helt enkelt skulle lämna sitt uppdrag som mötesordförande för stämman. Men det är historia nu, och han ska ändå ha rejält med beröm för att han i alla fall vågade tala om för fullmäktigeledamöterna hur felaktigt de uppförde sig.

Jag ber nu ännu en gång styrelsen att offentliggöra sin åsikt (oavsett vilken den är) i frågan om hur motionerna behandlades och om den exceptionellt kraftiga särbehandling som jag utsattes för, i strid med allt som har med demokrati att göra, och som jag skulle vilja säga saknar motstycke i modern tid. Jag tolkar ditt svar som att styrelsen inte har någon avsikt att varken nu eller någon gång vid ett senare tillfälle någonsin ha en offentlig åsikt i den kanske över allt annat viktigaste demokratifråga som HSB Malmö har att ta ställning till. Det gör mig mycket ledsen att styrelsen gör så här eftersom jag hade hoppats att de indikationer som styrelsen gett den senaste tiden om att arbeta för demokrati och öppenhet, verkligen var äkta och seriöst menade.

Om jag klandrar stämman så kommer HSB Malmös styrelse ändå att tvingas att ta ställning i fullmäktigeledamöternas agerande. Är det då inte avsevärt bättre för HSB Malmö, HSB Malmös styrelse och HSB Malmös medlemmar om HSB Malmös styrelse klargör sin åsikt redan nu, i stället för att göra detta i en rättslig process?
Dessutom, om HSB Malmös styrelse i en rättslig process skulle försvara stämmans agerande och den diskriminering och särbehandling som förekom där så skulle det vara sensationellt i bostadsrättsvärldens historia. Inte minst eftersom det nu dessutom skulle motsäga allt som HSB Malmö gått ut med den senaste tiden om sitt arbete mot en öppen, demokratisk och medlemsnära organisation.

"HSB Malmö som ska bli öppet och mera medlems- och kundnära"?
Du säger att styrelsen arbetar för att HSB Malmö ska bli öppet och mer medlemsnära (= kundnära), och jag kan inte göra annat än att applådera dessa intentioner, om det nu är så att du verkligen menar detta, och om detta är något som stöds av resten av HSB Malmö. Det är något som verkligen behövs, inte minst för att medlemmarna ska få tillbaka förtroendet för ett HSB Malmö som nu under alltför många år löpande kantats av allvarliga skandaler. Frågan är dock vad som rent konkret görs och vad som kommer att göras? Jag har efterfrågat konkreta åtgärder sedan HSB Malmö började gå ut i media såväl som i interna tidningar med denna inställning mot ett öppet HSB. Ännu idag så har jag inte lyckats få ett enda konkret svar från någon inom HSB om vilka åtgärder som är planerade för att HSB Malmö ska bli öppet.

HSB Malmös styrelses nyhetsbrev borta?
Nyhetsbrevet som startades upp av HSB Malmös dåvarande styrelse strax efter VD- och styrelseordförandeskandalen vid årsskiftet var ett litet men dock positivt steg mot öppenhet. Men detta nyhetsbrev rann tyvärr ganska snabbt ut i sanden, trots att HSB Malmös styrelse tydligt förklarat att nyhetsbrevet skulle utkomma minst en gång i månaden. När HSB Malmös styrelse bryter löften på detta sätt så är risken naturligtvis stor att medlemmarna bara tappar ännu mer förtroende för HSB Malmö. Eller hur?

Vill HSB Malmö undvika att stämmor klandras?
När jag nu, för tredje gången, ber HSB Malmö att ta ställning i den kanske viktigaste demokratifrågan av alla så är detta för att jag månar om HSB Malmö. Jag vill inte att den organisation jag tillhör ska dras in i fler skandaler, och försöker därför på alla sätt som står i min makt att undvika detta. Till min besvikelse så vill inte HSB Malmö nappa på detta erbjudande att på ett mycket enkelt och smärtfritt sätt slippa en rättslig process med ett klander av HSB Malmös årsstämma 2008. Jag måste säga att detta förvånar mig om det nu verkligen skulle vara sant att HSB Malmös avsikt är att arbeta mot en öppen, ärlig och uppriktig medlemsorganisation, där medlemmarnas bästa står i fokus.

Jag hoppas också att du förstår att ett klander av stämman inte är något jag ger mig in i för egen personlig vinning. Det är främst för HSB Malmös 43.000 medlemmars bästa, men även för samtliga bostadsrättsägare i Sverige, där dagens odemokratiska system gör att väldigt många bostadsrättshavare drabbas såväl ekonomiskt som på andra sätt. Jag är också medveten om att jag drar på mig 300 fullmäktigeledamöters ilska för att jag önskar att lagar och regler ska följas, men ibland måste man stå för sina åsikter och acceptera att det får personliga negativa konsekvenser.

Admin
2008-08-24, 10:42
Fortsättning på min skrivelse till HSB Malmös styrelse, och styrelseordförande Claes Caroli, för att undvika att årsstämman klandras.

Har "HSB-rörelsen som grundfundament att tillse medlemmarnas möjligheter till påverkan och insyn"?
Du skriver att detta arbete mot ett öppet HSB Malmö där utvecklingen sker i nära samarbete med medlemmarna precis börjat och att HSB Malmös styrelse i vissa avseenden fortsätter på en redan inslagen väg. Kanske det, men jag kan tyvärr inte riktigt instämma i vad du säger om att HSB-rörelsen har som grundfundament att tillse medlemmarnas möjligheter till påverkan och insyn (detta har t.o.m. HSB Malmös styrelse hållit med mig om, om än kanske i lite förtäckta ordalag). Jag vill understryka att jag noterat vissa mindre förbättringar som skett under de senaste 1-2 åren, vilket naturligtvis är positivt. Samtidigt så måste jag säga att det tycks gå en aning trögt, och att detta arbete mot ett öppet och medlemsnära HSB Malmö delvis tycks ske motvilligt samt i klar konflikt med fullmäktigeledamöternas vilja (enligt vad som inte minst visat sig i samband med HSB Malmös årsstämma 2008). Denna process skulle tämligen enkelt kunna gå mycket, mycket fortare, om bara viljan hade funnits.

Du skriver;
"När det gäller dina funderingar och ditt mejl om styrelsens möjligheter att framledes verka för motionärers rätt och hantering av motioner uppfattar jag det som att HSB Malmös styrelse eller tjänstemän inte förfogar över själva 'rättsapparaten' ".
Här ställer jag mig frågandes till vad du egentligen menar? "Rättsapparaten" har inte det minsta att göra med om att HSB Malmö ska ta ställning i denna demokratifråga om hur motioner ska behandlas och att negativ särbehandling inte ska/får förekomma inom HSB-rörelsen.
Ingen har begärt att varken HSB Malmös styrelse eller tjänstemännen ska "förfoga" över "rättsapparaten". Det är mycket viktigt att HSB Malmö i diskussioner och i arbetet mot ett öppet och demokratiskt HSB håller sig till sakfrågor, men här känns det onekligen som att du/HSB Malmös styrelse mest bara försöker undvika själva kärnfrågorna och att HSB Malmös styrelse ursäktar stämmans för alla helt uppenbara demokratibrott med att det inte finns något som HSB Malmös styrelse kan göra. Naturligtvis har HSB Malmös styrelse möjlighet att påverka! Det måste du väl ändå hålla med om?

Det är min tro att om en process mot ett öppet och demokratiskt HSB någonsin ska lyckas så måste HSB Malmös styrelse arbeta för medlemmarna, och inte enbart för den lilla gruppen av fullmäktigeledamöter, som bevisligen tyvärr inte tillfredsställande arbetar för medlemmarna och deras bästa. HSB Malmö måste också ha mod och styrka att ta ställning i olika frågor, oavsett om detta - bland vissa demokratiskt okunniga fullmäktigeledamöter - kan upplevas som lite besvärande. Håller du inte med?

Du skriver att högsta beslutande organ inom HSB är föreningsstämman, vilket jag hoppas alla känner till. Men att så är fallet är inget som motsäger varken att HSB Malmö kan ta ställning i olika frågor eller att HSB Malmö arbetar för en öppen, ärlig, uppriktig och demokratisk organisation. Eller? Om HSB Malmös styrelse inte håller med mig om detta så tror jag det blir väldigt svårt att uppnå några positiva effekter i framtiden.

Sedan skriver du;
"Anser eller tycker du att denna behandling, av i huvudsak dina motioner, är felaktig är det du och ingen annan som kan agera i frågan".
Detta vill jag inte alls hålla med om. Jag ser att HSB Malmös styrelse har en stor roll och uppgift här. Om bara viljan finns så kan HSB Malmös styrelse åstadkomma mycket mer än vad jag kan. Inte minst eftersom det är HSB Malmös styrelse, och inte jag, som sitter på resurserna. HSB Malmös styrelse sitter i en maktposition som styrelsen har alla möjligheter att utnyttja, om styrelsen bara vill. HSB Malmös styrelses uppgift måste vara att sätta upp riktlinjerna på ett tydligt och konkret sätt, och inte bara gå som katten runt het gröt i varje fråga. Den enda möjlighet jag har som demokratiskt tänkande enskild medlem är att utnyttja rättsmaskineriet för att komma tillrätta med de klara olagligheter som förekommer i organisationen. Jag tycker inte att det ska behöva gå så långt, speciellt eftersom det nu är så väldigt enkelt för HSB Malmös styrelse att undvika detta.

Du skriver;
"HSB Malmös styrelse kan inte utlova något i frågor där den yttersta beslutanderätten tillfaller vår föreningsstämma".
Jag vill därav klargöra att det inte är detta som frågan handlar om. Det enda jag önskat är ett tydligt uttalande från HSB Malmös styrelse att stämmor ska gå demokratiskt tillväga och att likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) är en lag som inte HSB Malmö står utanför. Jag förstår inte varför HSB Malmös styrelse är så rädd för att vara tydlig i sitt agerande och i hur HSB Malmös styrelse ser på demokrati, öppenhet och ärlighet? Är det bara av rädsla för att fullmäktige inte ska välja om styrelseledamöterna? Jag tror att HSB Malmös styrelse har allt att vinna på att vara uppriktiga och ärliga samt att HSB Malmös styrelse vågar stå för sina åsikter.
Jag anser att HSB Malmös styrelse ska arbeta för medlemmarna och inte bara för den lilla gruppen av oengagerade fullmäktigeledamöter!

HSB Malmös styrelse har inte velat/vågat bemöta denna skrivelse... i alla fall inte ännu. Så här lite bryr sig HSB Malmö om i fall HSB Malmös årsstämma klandras. :(

Se pressmeddelande om klander (http://www.pirab.se/MIMA/standard/getPIRWebb.asp?x=A438604A).

Admin
2008-08-27, 10:23
Den tredje och avslutande delen i det mail jag skickade till styrelsen innan klander av HSB Malmös årsstämma 2008 kommer här. Styrelsen visade inget som helst intresse av att avstyra klandret, och styrelsen ville inte ens bemöta en enda av mina synpunkter. I stället så valde Claes Caroli att på HSB Malmös extrastämma (26/8) kraftfullt angripa mig och ta fullmäktiges odemokratiska agerande i försvar.


Du skriver;
"Jag kan dock försäkra dig att min personliga uppfattning är att vi skall följa de demokratiska spelreglerna som gäller och snarare uppmuntra till debatt än undvika debatt. Med det följer medlemmarnas möjligheter till att inlämna motioner och försvara dessa".
Det är positivt att du anser att HSB Malmö inte ska undvika debatt, men i de demokratiska spelreglerna ingår inte t.ex. diskriminering och särbehandling. I alla fall inte vad jag känner till. Av ditt uttalande här följer osökt en mycket viktig fråga. Hur menar du att HSB Malmös styrelse arbetar för - och kommer att arbeta för - motionärers möjlighet att försvara motioner? Finns det något bättre sätt att göra detta än att klart och tydligt till alla medlemmar presentera styrelsens syn på stämmans agerande här?

Claes, du upprepar till mig vad du sagt tidigare bl.a. i HSB:s tidningar om att du (och förhoppningsvis resten av styrelsen, även om det inte är något vi känner till) vill uppmuntra till debatt. Jag har kanske missat detta, men på vilka olika sätt har du o/e styrelsen uppmuntrat till debatt sedan den 18:e maj?
Om du skulle plocka ut en medlem som HSB Malmös mest engagerade medlem, vem skulle detta vara?
Även om du inte skulle vilja svara "Tryggve" på denna fråga, så om jag tillhör de 10, 100 eller kanske t.o.m. 1.000 mest engagerade medlemmarna, tycker du inte då att styrelsen borde i alla fall försöka initiera olika diskussioner med mig (och de andra engagerade medlemmarna)?
Vem tror du HSB Malmö kan lära sig mest av;
a) Ja-sägare, som bara håller med om allt HSB Malmö säger utan några speciella egna åsikter, och oengagerade medlemmar, eller
b) Kritiska personer med många åsikter, och som engagerar sig på fler sätt än att bara ställa upp som oengagerad förtroendevald?

Jag hoppas sedan att det kommer att framgå i ett senare skede även vad samtliga övriga styrelseledamöters åsikt är (en uppgift som tillhör valberedningen att klargöra för såväl fullmäktige som alla andra medlemmar, men som HSB Malmös valberedning såväl som fullmäktige tyvärr under alla år brustit i).

Du skriver;
"Finner du att ett klander löser saken är det ett beslut du har att fatta".
Ja, självfallet är detta ett beslut som är upp till mig att ta, men vad jag med detta och tidigare mejl försöker uppnå är ju just att det inte ska behöva gå så långt. Jag skulle bara kunna klandra stämman och strunta i att ge HSB Malmös styrelse den möjlighet som jag ger här att undvika en för alla tids- och resurskrävande rättslig process med den negativa publicitet som detta oundvikligen kommer att ge HSB. Tyvärr verkar det som att jag inte får något gehör från HSB Malmös styrelse för detta, vad jag kan uttolka, och det finner jag beklagligt.

Ligger det inte i HSB Malmös intresse att det fastställs en gång för alla att medlemmar ska ha i alla fall grundläggande möjligheter att påverka den medlemsorganisation som de tillhör?

Vad som jag sedan finner väldigt frapperande är HSB:s inställning till klander. Så fort det nämns något om klander - och ibland t.o.m. innnan detta ens nämns - så uttalar sig HSB Malmö väldigt nonchalant om detta. HSB säger varje gång att om det är någon som vill klandra stämman så får de väl göra detta, "Vad bryr vi oss?". Här tycker man kanske att det vore bättre om HSB i stället arbetar aktivt såväl föregripande som löpande för att slippa att organisationen lägger ner onödig tid på klander av stämmor. Det känns uppenbart att HSB anser att HSB alltid kommer att vinna alla klander, oavsett vilka fel som begåtts. Inför Brf Mistelns klander av HSB Malmös årsstämma 2007 så bemödade sig HSB Malmös styrelse inte ens med att bemöta medlemmarnas synpunkter och frågor om alla de felaktigheter som bevisligen begicks på denna stämma och i protokoll, vilket till slut tvingade Brf Misteln att klandra stämman för att få någon respons överhuvudtaget från HSB Malmö. Det gör det om möjligt ännu viktigare att inte tveka att klandra de felaktigheter som begås, för att visa att HSB faktiskt inte står över lagen, så som HSB tycks tro.

Du avslutar med;
"HSB Malmös styrelse kommer inte att klandra vare sig stämman eller beslut utan vi följer i demokratisk ordning det våra fullmäktigeledamöter, tillika representanter för våra drygt 40 000 medlemmar har bestämt".
Jag förstår att HSB Malmös styrelse inte kommer att klandra varken stämman eller fullmäktiges beslut. Men tycker du verkligen att detta är rätt? På vems sida står HSB Malmös styrelse? Ser HSB Malmös styrelse inte sig som ansvarig för verksamheten inom HSB Malmö och att den går rätt till såväl demokratiskt som på andra sätt? Är det inte snarare så att det är HSB Malmös styrelses skyldighet att tillvarata medlemmarnas intressen och se till så att verksamheten på alla sätt arbetar i rätt riktning för medlemmarnas bästa?

En fråga som osökt uppstår här är; Vad tycker du att det innebär att arbeta för medlemmarnas bästa?
Styrelsens åsikt om vad det innebär att arbeta för medlemmarnas bästa är något som inte en enda medlem känner till, eftersom HSB Malmös styrelse aldrig vill redogöra för detta, tyvärr (varken valberedning eller fullmäktige bryr sig heller om att kräva att styrelsen redogör för detta).

Att HSB Malmös styrelse "i demokratisk ordning" följer det som fullmäktigeledamöterna bestämt kan definitivt diskuteras, men det du säger här är helt fristående från vad jag framfört till styrelsen. Vi måste nog försöka skilja lite på äpplen och päron, annars kommer inte mycket konkret att kunna uppnås.

Tiderna förändras. Efter många år så föll Berlinmuren. Det tog lång tid, men när processen väl satte igång så skedde det snabbt. HSB måste nog hänga med i utvecklingen, annars är risken överhängande att HSB avvecklar sig själv. Jag ser på alla de mail jag får att det är allt fler som uppmärksammar hur det egentligen fungerar inom HSB, och som kraftigt upprörs av detta. Som Michael Carlsson sa "Rom byggdes inte på en dag", men jag önskar inte precis det omöjliga. Det är inte särskilt mycket som krävs för att vända atlantångaren HSB på rätt kurs, men någon måste göra det. Jag tror att de som sitter i HSB-styrelserna idag och under de närmast kommande åren är de som kommer att avgöra HSB:s öde. Frågan är om dagens styrelseledamöter inom HSB vill bli kända för att vara de som avvecklade HSB eller för att vara de som till slut tog mod till sig och visade beslutsamhet i att vända HSB mot öppenhet och demokrati och en fortsatt framtid där medlemmen står i centrum, i stället för att medlemmarna upplevs som något "nödvändigt ont", vilket tyvärr ofta tycks vara fallet.

Jag vill avsluta med att än en gång vädja till HSB Malmös styrelse att publicera styrelsens åsikter (alltså vilka de än är) om HSB Malmös årsstämma och fullmäktiges beslut samt hantering av motioner och fullmäktiges särbehandling av medlemmar. Är inte detta ett mycket enkelt och harmlöst sätt för HSB Malmös styrelse att slippa lägga en massa tid på ett klander och en extrastämma?

PS. Ber om ursäkt för att detta mail blev så långt, men eftersom vad jag tar upp här måste vara några av HSB Malmös viktigaste frågor så var jag tvungen att inte hålla tillbaka mina åsikter alltför mycket.

-----------------

Om det efter styrelsens arbetsmöte den 29-30 augusti kommer någon respons på det jag tog upp i mitt mail före klandret av stämman återstår att se. Men med anledning av styrelsens utspel på extrastämman igår så har jag inte några större förhoppningar om detta, tyvärr.

Admin
2008-10-30, 17:45
Jag har idag fått ett meddelande från Malmö Tingsrätt där de snart fem månader efter mitt inlämnade klander för 2:a gången vill ha ett förtydligande av mitt klander.

Förra gången skrev jag i exakt de termer som jag vet att tingsrätten vill ha, ändå får jag nu ännu en gång samma uppmaning om samma sak;
Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas. Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras och, om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar. Rätten kan enligt 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

Det är lustigt. Tingsrätten skriver;
"Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas."
och sedan;
"Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras".
Precis som tingsrätten själv skriver så har jag krävt att beslutet ska ändras där jag fråntogs min rättighet att försvara mina motioner. Det är vad jag skrivit i klartext!
Trots att tingsrätten erkänner att de fattat detta (vilket inte är särskilt komplicerat, eftersom jag alltså klart och tydligt uttryckt detta i den komplettering jag tidigare lämnat in), så kräver tingsrätten ändå att jag ska svara ännu en gång på om beslutet ska upphävas eller ändras.

Så denna gång tänkte jag svara tingsrätten att beslutet ska upphävas och ändras.
För det är ju så det är. Vad tror ni tingsrätten kommer att svara på det?

Sedan skriver tingsrätten;
om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar
Jag har spikklart yrkat att beslutet att frånta mig min rätt att försvara mina motioner ska ändras och behandlingen av mina motioner ska göras om, där jag får rätt att försvara mina motioner. Tingsrätten skriver detta i sitt brev till mig. Ändå vill tingsrätten att jag ska upprepa detta ännu en gång.

När tingsrätten beter sig så här så ger det onekligen intrycket av att tingsrätten redan från början är på HSB:s sida. Detta framhävs ännu mer av resten av skrivelsen från tingsrätten (men jag ska inte gå in på det just här och nu).

Admin
2008-10-30, 19:22
Ja, en del av problemet är att domstolarna saknar både erfarenhet och kompetens av bostadsrätts- och stämmofrågor, den andra delen av problemet är att regelverket är så "fiffigt" ordnat att det ska vara maximalt komplicerat för medlemmar att kunna få rätt när regelverket bryts mot.

Jag skrev i mitt klander till Tingsrätten (2008-06-15) bl.a.;
"Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner".

Jag skrev även i detta klander (2008-06-15) bl.a.;
"Skälet för detta redovisas ovan; främst att jag som motionär fråntogs min självklara yttranderätt för motionerna samt för den extrema särbehandling som jag utsattes för, vilket därmed bröt mot likställighetsprincipen. Dvs dessa beslut har ej tillkommit i behörig ordning.
Beslut som bereder otillbörlig fördel för en medlem eller nackdel till en annan får ej fattas av stämman, eftersom det bryter mot den föreningsrättsliga generalklausulen".

2008-08-26 skriver Tingsrätten;
"Komplettera ansökan genom att klart ange vilket eller vilka av stämmans beslut som överklagas".

2008-09-08 skriver jag, som svar på denna anmaning från Tingsrätten, ett 9 A4-sidor långt svar till Tingsrätten.
Dessa 9 sidor inleds med att jag klart anger vilka av stämmans beslut som överklagas;
"Det beslut som jag överklagar är §58 i stämmoprotokollet. §58 hör ihop med §37 och §47 där stämman tog beslut om att motionär som inte är fullmäktige ska få yttranderätt vid behandling av motionen och att motioner ska behandlas en och en. I §58 drogs tidigare beslut på samma stämma tillbaka specifikt för mig (olikabehandling), men då av endast drygt en tredjedel av antalet fullmäktige närvarande.

Jag klandrar också stämman på grund av den särbehandling jag utsattes för i övrigt, i samband med att jag presenterade de första av mina motioner, enligt bifogad bilaga, #1. Detta återfinns i §47 i stämmoprotokollet. Plus den diskriminering jag utsattes för vid andra tillfällen under stämman, t.ex. i val av ombud/ersättare till HSB Riksförbund (§29) där jag inte tilläts försvara mig mot kränkningarna, och där ett mindre antal fullmäktige uppviglade stämman mot mig med sina hatyttringar. Resultatet av särbehandlingen blev att mina motioner ej behandlades".

-------------------------------------------

2008-10-24 skriver tingsrätten ett brev till mig, som ankommer 6 dagar senare, 2008-10-30, med krav på svar inom 8 dagar.
Där står det bl.a.;
"Ni har angett att ni yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där Era motioner behandlas.
Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras och,
om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar.
Rätten kan enligt 7 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft".

Tingsrättens fråga;
"Ni måste förtydliga ert yrkande på så sätt att det framgår om Ni vill att beslutet ska upphävas eller ändras" besvarade jag redan i det ursprungliga klandret 2008-06-15, där jag skrev;
"Jag yrkar att HSB Malmös årsstämma görs om i den delen där mina motioner behandlas, så att jag får möjlighet att tala för, förklara, utveckla och försvara mina motioner".
Detta förtydligade jag sedan i min 9 sidor långa skrivelse 2008-09-08, där jag skrev att beslutet att frånta mig yttranderätten och min rätt att försvara mina motioner i §58 (som hör ihop med §37 och §47) ska ändras så att jag, precis som samtliga andra motionärer på stämman, får rätt att försvara mina motioner.
I praktiken innebär detta i övrigt att beslutet i §58 även ska upphävas eftersom det redan innan i §37 och §47 beslutats att jag skulle få yttranderätt och att mina motioner skulle behandlas en och en!
Beslutet i §58 ska alltså;
- ändras, så att jag får försvara mina motioner och så att alla motionerna inte behandlas i en klump, precis som stämman tidigare beslutat (där styrelsen dessutom besvarar de frågor de kan, i enlighet med vad lagen föreskriver att styrelsen ska göra).

Vad beslutet i stället skulle ha varit
Beslutet att specifikt för mig, som den enda av flera motionärer, frånta mig yttranderätt och att ta beslut om avslag/bifall för alla mina vitt skilda motioner i ett enda snabbt beslut utan att jag fick yttra mig, är vad jag skulle vilja beskriva som en klart diskriminerande särbehandling som står i strid med regelverket och som därmed måste ogiltigförklaras så att jag får försvara mina motioner och så att beslut tas för varje motion för sig.
Beslutet skulle alltså i stället ha varit att;
1. Jag fick försvara mina motioner, precis som alla andra motionärer fick (och precis som på alla andra HSB-stämmor för alla andra motionärer).
2. Mina motioner skulle behandlas och beslutas om var för sig, precis som alla andra motionärers motioner (och precis som på alla andra HSB-stämmor för alla andra motionärer).

Vilken ändring av beslutet som yrkas
Sedan vad gäller tingsrättens fråga;
"... om Ni yrkar att beslutet ska ändras, ange vilken ändring Ni yrkar".
så har jag svarat på detta i såväl mitt klander 2008-06-15 som i min komplettering 2008-09-08, där jag i båda dessa skrivelser skrivit att jag vill att den delen där mina motioner behandlas (för de motioner där jag alltså inte fick försvara mina motioner och där stämman bara klumpade ihop alla mina motioner och i praktiken avslog alla motionerna i ett beslut) ska göras om så att varje motion behandlas var för sig så som det ska göras på stämmor, och där jag får försvara mina motioner.
Den ändring som ska göras är alltså att;
1. Jag får försvara mina motioner.
2. Mina motioner ska behandlas en och en.

Jag tycker detta är glasklart, och jag vet inte hur jag ska kunna bli tydligare än så här!

Admin
2009-01-03, 06:48
HSB Malmö har i vanlig ordning anlitat Blanka Kruljac för att svara på klandret av HSB Malmös årsstämma 2008 (tydligen finns ingen juridisk kompetens inom HSB).

Det ska bli intressant att se hur Blanka Kruljac kommer att försöka rättfärdiga ett solklart brott mot likhetsprincipen och ett synnerligen odemokratiskt beteende på årsstämman.

Personligen tycker jag HSB borde skämmas som går i försvarsställning i stället för att erkänna sina fel.

HSB i ett nötskal.

Som vanligt har Blanka Kruljac begärt uppskov, och beviljats detta av tingsrätten, till fredagen den 30 januari 2009.

Och snart är det dags för en ny årsstämma.

Undrar om man som medlem i HSB Malmö kan få uppskov med motioner?