handdator

Visa fullständig version : Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna!


Admin
2008-03-30, 17:35
Jag har nu tagit del av svaren från HSB Malmö på de 196 motionerna till årets stämma, där styrelsen yrkar bifall till endast fem av dessa 196 motioner.

Svaren är helt sanslösa, och varje svar på varje motion kommer jag att redovisa här successivt. Jag lovar att du kommer att häpna över denna styrelses totala inkompetens, likgiltighet och maktfullkomliga attityd inför medlemmarna!

196 motioner besvarade med 10 korta svar
Styrelsens svar till de 196 motionerna är i praktiken endast ett tiotal svar, som i vissa fall varierats något i sin utformning.

Av mina 178 motioner har styrelsen bifallit endast en enda motion
Av de 178 välgenomtänkta, välformulerade och viktiga motioner som jag skrivit till årets stämma så har HSB Malmös styrelsen endast rekommenderat stämman att bifalla en enda motion (motion #96).

Endast en styrelseledamot (Henric Lellky) har svarat på alla 196 motioner - ingen utredning gjord för en enda motion
Detta visar på styrelsens totala nonchalans för medlemmarna och för de motioner som skrivs!
Styrelsen har noll respekt för de som valt dem, och detta är ytterst beklämmande.
Även om det bara är en ledamot som svarat på motionerna så går övriga i styrelsen inte fria. De är precis lika ansvariga för det usla resultatet.

Styrelsens svar saknar argument
Praktiskt taget samtliga av styrelsens 178 svar på mina motioner är helt befriade från argument. Styrelsen har bara levererat sitt personliga tyckande utan att för en enda motion ha argumenterat för styrelsens åsikt.

Styrelsens har inte besvarat en enda fråga
Många av mina motioner innehåller frågor riktade till styrelsen. De flesta av dessa frågor har jag ställt tidigare under 2007, men som då lämnats utan svar av styrelsen. Även när jag nu ställer om dessa frågor i mina motioner så har styrelsen fortfarande inte besvarat en enda av dessa frågor!

HSB Malmös styrelse plockar bort allt som är specifikt från motionerna
Notera hur HSB Malmös styrelse i sina svar där motioner delvis eller helt bifalles gör tre saker.

Styrelsen undviker i mesta möjliga mån att använda ord som bifalla eller godkänna, och väljer i stället formuleringen "anse besvarad".
Allt i motionerna som ställer någon form av krav (t.ex. tidsgränser) tas bort av styrelsen.
Styrelsen väljer att omformulera så mycket som möjligt till att styrelsen ska "undersöka" om det är möjligt, etc. (dvs det som styrelsen skulle ha gjort innan motionerna besvarades så att stämman hade ett underlag att utgå från).
Styrelsen vill inte att det ska finnas något någonstans som förpliktigar styrelsen att göra något.Var och en förstår säkert att det styrelsen gör så här är enbart för att styrelsen helt fritt själv ska kunna välja om motionerna ska genomföras eller ej, oavsett om stämman bifaller motionerna.

När stämman nästa år frågar varför styrelsen inte genomfört motionerna så kan styrelsen bara säga antingen att det inte var någon tidsgräns för när det skulle genomföras eller att styrelsen i sin "undersökning" kommit fram till att det inte gick att genomföra "så lätt". Ett mycket fult trick som jag hoppas stämman begriper att de inte ska låta sig luras av.

Styrelsen ska ha Sveriges högsta arvode, men de ska inte behöva prestera något!


"Anse besvarad" felaktigt använd av HSB Malmös styrelse
För nästan alla motioner har styrelsen svarat "Anse besvarad".
Så här skriver HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23);
"Det kan också förekomma att styrelsen föreslår stämman besluta att motionen skall anses besvarad.
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag till beslut, utan kanske är mer av frågande/resonerande slag".
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som redan är genomfört!
- Inte en enda av mina motioner handlar om något som är "mer av frågande/resonerande slag"!
Ändå har styrelsen använt sig av alternativet "Anse besvarad" för nästan alla motioner!


Styrelsens skäl för att inte vilja ha kontakt med motionärerna
Styrelsen klargjorde för mig i ett tidigare skede att styrelsen inte hade för avsikt att diskutera någon motion med motionären, och nu kan alla se varför. Det var för att styrelsen fritt skulle kunna formulera svar som inte betyder något i praktiken, i stället för att se till vad som är bäst för medlemmarna och de fullmäktigeledamöter som sedan ska ta själva besluten.
Hur känns det för dig som fullmäktigeledamot att HSB Malmös styrelse på detta sätt medvetet och aktivt försöker manipulera och lura dig till att ta felaktiga beslut bl.a. pga av styrelsens felaktiga och ofullständiga svar på motionerna?
Tycker du att styrelsen på detta sätt visar dig respekt?
Har du något som helst förtroende för en sådan styrelse?

Styrelseledamöterna vet att de kommer att kickas
Styrelsen har genomgripande formulerat sina svar som om de redan vet att de ändå inte kommer att få sitta kvar efter stämman.
Vi kan bara hoppas att det blir så. Denna styrelse kan inte få fortsätta skada HSB Malmö mer än vad de redan gjort.
Styrelsens svar på årets motioner måste självklart vara den sista spiken i kistan för varenda en av dagens styrelseledamöter!

Hela styrelsen måste bytas ut (efter att en kompetent valberedning tillsatts)!
Skulle en enda person i denna genominkompetenta styrelse väljas om på HSB Malmös årsstämma 2008 så kan jag bara säga att det kommer att drabba alla medlemmar i HSB Malmö. Hårt! Vi kommer då att få ännu en styrelse som inte gör någon nytta för medlemmarna och som bara fortsätter att skada HSB Malmös anseende, inte minst med fortsatta lögner (som jag kommer att redovisa i detalj).

Handlingsförlamade fullmäktigeledamöter?
Det kanske viktigaste med årsstämman 2008 blir att se om fullmäktigeledamöterna bara består av en samling Pinocchios utan egen vilja och förmåga att tänka. Reagerar inte fullmäktigeledamöterna kraftigt på hur styrelsen besvarat motionerna så har vi därmed fått en hundraprocentigt säker bekräftelse på att fullmäktigeledamöterna är en fullständig katastrof för HSB Malmö och måste bytas ut med omedelbar verkan innan hela skeppet sjunker.

Styrelsens respektlösa svar kommer här efter hand (jag kommer att dela upp motionerna på olika ämnen, för webbläsaren orkar inte riktigt ladda upp så mycket text på en gång)!

I ett senare skede kommer jag här också att avslöja chockerande saker om HSB Malmös styrelse som jag aldrig tidigare berättat för någon.

Se även;
Sammanställning av motioner till HSB Malmös årsstämma 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=55)

Admin
2008-03-30, 19:56
Styrelsens svar på motion #1-49 med mina kommentarer till styrelsens svar har lyfts ut till tre separata ämnen eftersom det annars blev alldeles för stort ämne här.

Styrelsens svar till motion #1-15 är flyttade till ett separat ämne i forumet.
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)

Du hittar styrelsens svar på motion #16-33 under följande ämne;
HSB-Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543)

Nu trappas motionerna upp i kraft och betydelse... och tyvärr blir nu svaren från styrelsen allt värre.

Du hittar styrelsens svar på motion #34-49 under följande ämne;
HSB-Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=884)

Admin
2008-03-30, 21:56
Motion 50. Styrelse får ej föreslå arvode! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#50)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsen som kallar till stämma och det är styrelsens uppfattning att styrelsen inför stämman ska lägga de förslag till beslut som inte hanteras på ett specifikt sätt enligt lagar och stadgar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 50:
Vad har det med motionen att göra att styrelsen kallar till stämma?
Vad baseras styrelsens åsikt på att styrelsen ska lägga "de förslag" som inte hanteras enligt lag och stadgar?

Att styrelsen med sitt avslag så tydligt markerar att styrelsen vill kunna föreslå arvode till valberedningen visar att styrelsen vill fortsätta kunna ha möjligheten att muta valberedningen.

Bland de många fel som finns i koden för föreningsstyrning så står det i §2.1;
"Styrelsen ska lämna förslag på arvode till valberedningen".

Styrelsens svar har inget med motionen att göra och jag yrkar att stämman bifaller alla tre yrkanden enligt denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse får ej föreslå arvode till valberedning eller ha åsikter om detta arvode.


Motion 51. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#51)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att handlingar av betydelse för organisationen och dess verksamhet ska arkiveras och ge möjlighet till framtida forskning. Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder. Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 51:
Notera hur styrelsen undviker att bemöta motionens yrkanden.

"Sådan forskning av materialet ska genomföras med vedertagna vetenskapliga metoder."???
Hur definieras dessa metoder, var går gränserna och vem ska avgöra detta? Vad är detta för dumheter?

"Tillgång till omfattande historiskt material kan ges efter prövning av styrelsen"???
"Omfattande historiskt material" är inte vad jag motionerat om.

Styrelsen försöker dölja detta, men alla kan nu bara kallt konstatera att det inte ens finns några rutiner för detta (precis som för nästan allting annat), och därför måste dylika rutiner tas fram.

Det är bra att styrelsen i övrigt håller med mig och alltså kan stämman besluta i enlighet med yrkande #1-5 i denna motion;
#1 - Stämmoprotokoll, dagordning, röstlängd, motioner, valberedningsdokument ska arkiveras. Gallring är stämmobeslut.
#2 - HSB Malmös styrelseprotokoll med tillhörande dokument ska arkiveras för "all framtid".
#3 - Alla upplyses om arkiverings- och gallringsregler.
#4 - Utomstående ska få forska i arkivet, och öppet arkiv för alla.


Motion 52. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#52)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera de beslut som fattas av HSB Malmös fullmäktige.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 52:
Styrelsens svar förpliktigar inte till mycket, precis så som styrelsen vill ha det i alla frågor, för att slippa behöva göra något för sitt rekordarvode.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Stämmobeslut som gäller längre än 1 år förs in i separat offentligt dokument.


Motion 53. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#53)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 53:
Som alla kan se så vill styrelsen inte på det minsta sätt bemöta mina argument för denna motion (precis som för alla andra motioner).
Men det är bra att styrelsen gör det så lätt för alla att se hur viktigt det är att stämman tillstyrker denna motion enligt mina förslag.

Styrelsens svar är egentligen för dumt för att ens kommenteras, men som alla kan från styrelsens avslag så är korrekta stämmoprotokoll något som styrelsen är rädd för! Allt ska vara på styrelsens villkor, och medlemmar/fullmäktige ska inte ha rättigheter eller någon säkerhet.

Styrelsen vet att det då blir betydligt svårare att manipulera protokoll så som t.ex. för beslutet på årsstämman 2007 om information om enskild medlems motionsrätt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Yrkanden i motioner förs in i stämmoprotokoll som de formulerats, följt av avvikelser enligt beslut.
Dvs så som görs på HSB Malmös årsstämma 2008.


Motion 54. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om antalet ledamöter för det organ som avses om detta inte har uttryckts specifikt i lag eller stadgar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 54:
Enligt detta resonemang så säger styrelsen att man kan ta bort motsvarande regelverk som HSB tagit fram för alla brf:ar?

Styrelsens svar är så dumt att det t.o.m. är svårt att hålla sig för skratt.
Här motionerar jag om att lägga in i stadgarna intervall för antal som ska väljas och styrelsen svarar att stämman beslutar om antal ledamöter om det inte uppges i stadgar eller i lag. Goddag yxskaft.

Styrelsens svar är utan relevans för denna motion, och styrelsen saknar helt argument.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Stadgar ska klargöra antal ledamöter/suppleanter (intervall) till valberedning, ombud och ersättare till ombud.Motion 55. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Mandattider för förtroendevalda regleras i lag, stadgar och enligt stämmobeslut.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 55:
Men om styrelsen hade läst stadgarna så skulle styrelsen se att styrelsens påstående här är felaktigt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Suppleanter ska alltid väljas på ett endast år.


Motion 56. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#56)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns en valberedningspolicy.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 56:
Styrelsen vill undersöka väldigt mycket att döma av styrelsens svar på motionerna.
Men som förhoppningsvis alla begriper så finns det inget att undersöka. Det är bara att göra enligt min motion.

Det är beklämmande att sådana instruktioner för de förtroendevalda aldrig funnits tidigare och att det sitter en styrelse som inte sett till att dylika policies och arbetsbeskrivningar tagits fram. Men det visar på vikten av att styrelsen helt byts ut.

Notera att styrelsen inte ens följde mina rekommendationer att ta fram förslag på policies inför stämma för att underlätta för alla.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fem yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Policy tas fram för ersättare till ombud.
#2 - Policy tas fram för suppleant till valberedning.
#3 - Policy tas fram för suppleant till revisor.

#5 - Om suppleant träder in som "ordinarie" ledamot ska detta genast informeras om till alla.


Motion 57. UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#57)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om förekomsten av suppleant i samband med beslut om föreningens stadgar.
Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument.
Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 57:
Notera hur styrelsen desperat undviker att i sak argumentera mot något i motionerna.
Styrelsen besitter ingen kunskap inom området och kan därför inte argumentera i frågan.

Notera också hur styrelsen undviker att svara på de till styrelsen ställda frågorna i motionen.
Styrelsen har inga svar och verkar inte veta det minsta om hur något fungerar inom en förening.

"Suppleant till styrelsen ska, precis som ledamot i styrelsen, följa lagar, stadgar, arbetsordningen m.fl. styrdokument"???
Styrelsens kommentarer är så dumma så att man vill inte tro att någon kan svara så här.
Det finns t.ex. inte ens "arbetsordning" eller något annat "styrdokument" för suppleanten!
Vad har detta påstående med saken att göra?

"Styrelsen fördelar inom sig det arvode som stämman beslutat om"???
Vad har det med motionen att göra?
Vet styrelsen inte ens att en suppleant aldrig ingår i styrelsen?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de nio yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Suppleant till styrelsen ska finnas, precis som det finns till övriga förtroendevalda.

#3 - Detaljerad definition av arbetsuppgifterna för HSB Malmös styrelsesuppleant tas fram.
#4 - Styrelsen ansvarar för att det alltid finns en väl utarbetad och aktuell policy för styrelsesuppleanten.

#5 - Styrelsesuppleant ska kallas till samtliga möten.

#6 - Det ska framgå av årsredovisningen vilka styrelsemöten styrelsesuppleanten deltagit i (alltså inte bara hur många).

#7 - Alla medlemmar ska få ta del av policy för styrelsens suppleant.

#9 - Arvodet till suppleanten för styrelsen ska baseras på den arbetsbeskrivning som finns.
Det ska bl.a. framgå vilket arvode som ska utgå om suppleanten träder in som ersättare till ordinarie ledamot.


Motion 58. Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det inför omval av förtroendevald bör framgå vilken tidigare erfarenhet på positionen den föreslagna besitter, på samma sätt som erfarenheter utom organisationen kan vara lämplig information till stämman inför beslut. Detta bör hanteras i valberedningspolicy.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 58:
Styrelsens svar är en märklig omskrivning av vad jag redan yrkat på i motionen.
Dessutom omvandlar styrelsen yrkandet till något som det inte ska tas beslut om för att det därmed inte ska behöva följas.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse ansvarar för att alla väsentliga uppgifter om aktuell förtroendevald förmedlas till och redovisas av valberedningen inför varje stämma där val genomförs.Motion 59. Ersättare till fullmäktigeledamöter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#59)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamhet.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 59:
Styrelsens avsikter är inte vatten värt.
Dessutom har styrelsens svar inget med denna motion att göra.

Här handlar det om att ta konkreta beslut så att alla vet vad som gäller och så att det verkligen sker förändringar.
Styrelsen har inte gjort något under sin tid för att "vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet", utan har såväl tidigare som i precis varje svar på motionerna försökt avvärja varje form av förstärkning av demokratin.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse ansvarar för att varje fullmäktigeledamot har 1-3 ersättare.
Medlemmar informeras om vad fullmäktigeledamotens uppgifter är.
HSB Malmös mål ska vara full representation på varje stämma.


Motion 60. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#60)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är respektive brf som beslutar om sin representation till HSB Malmös fullmäktige. Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 60:
Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan som ställts till styrelsen i motionen.
Det innebär att frågan måste ställas på stämman i stället och ta upp onödig tid för oss alla.

"Dock håller styrelsen med motionären i sak om att det är lämpligt att brf:arna så långt det är möjligt representeras av brf:ens egna medlemmar och inte väljer HSB Malmös ombud i brf:en att representera brf:en i HSB Malmös fullmäktige".
Men så skrev jag väl ändå inte alls! Styrelsen och jag är av helt olika åsikt i denna fråga som styrelsen försöker lura stämman om att styrelsen håller med mig i.

Det får naturligtvis aldrig någonsin förekomma att en enda tjänsteman på HSB utses som fullmäktigeledamot. Tanken är ju absurd, och förhoppningsvis begrriper alla utom styrelsen detta!

Styrelsen har inget att argumentera mot mina yrkanden.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - En brf ska kunna utse extern person som fullmäktigeledamot (även icke-medlem).

#2 - Tjänsteman på HSB och HSB-ledamot får aldrig utses som fullmäktigeledamot.


Motion 61. Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet. Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 61:
Styrelsen förnekar sig aldrig! De skäms inte för att så tydligt visa att de är emot all form av medlemskontroll.

Sedan är det bara så tröttsamt att höra styrelsens formuleringar i stil med;
"Det är vidare styrelsens uppfattning att det är upp till respektive brf att efterfråga uppföljning från sina utsedda fullmäktigeledamöter om vad som har skett på HSB Malmös stämmor".
Här har HSB Malmö möjlighet att göra något bra för medlemmarna. Alla utom HSB Malmös styrelse vet att informationen brister rätt kraftigt i många föreningar. HSB Malmö kan med ytterst enkla medel värna om medlemmarnas intressen genom att öka informationen till medlemmarna, men i stället vill man lägga över allt ansvar för information på andra. Det ligger inte i HSB Malmös styrelses intresse att medlemmar är informerade, och HSB Malmös styrelse gör vad de kan för att motverka upplysta medlemmar.

"Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet"???
Ja, berätta något mer som vi alla vet.
Vad har detta, och den andra meningen i styrelsens svar, med motionen att göra?
Det finns liksom ingen koppling mellan motionen och styrelsens svar.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Röstlängd ska innehålla i detta yrkande specificerad information.


Motion 62. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#62)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn. Motionärens frågeställningar ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 62:
Styrelsen har alltså ingen egen åsikt i frågan?

Men nu är det så att alla mina "frågeställningar" i denna motion inte ingått i stadgegruppens arbete, vilket framgår för alla som läst stadgegruppens förutsättningar.
Med tanke på att delar av styrelsen ingått i stadgegruppen så tycker man att styrelsen borde känna till detta.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - §1.3, §1.3.2, §1.3.3 i HSB:s kod för föreningsstyrning läggs in i HSB Malmös stadgar.
1.3 "Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige."
1.3.2 "Till justerare vid föreningsstämma ska utses fullmäktige som inte är styrelseledamöter eller anställda i föreningen."
1.3.3 "Föreningsstämmans ordförande ska se till att alla fullmäktige på ett tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoordföranden kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya förslag, innan stämman går till beslut."
#2 - I §1.3.2 ändras "fullmäktige" till "medlem".
#3 - I §1.3.3 läggs "motionärer" till.
#4 - §1.3.3; "Inom ramen för lagens bestämmelse om stämmoordföranden" förtydligas.


Motion 63. HSB Riksförbunds kod får inte följas! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#63)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 63:
Notera hur styrelsen undviker att kommentera något enda av alla mina argument för varför HSB Malmö inte ska anta koden för föreningsstyrning!

Styrelsen kan inte ens motivera varför de vill få in HSB:s ogenomtänkta kod för föreningsstyrning.
Styrelsen klarar heller inte av att argumentera mot det jag framför som skäl för att HSB Malmö aldrig någonsin får anta denna för HSB usla kod som tagits fram av för uppdraget ej kompetenta medlemmar inom HSB-organisationen.

Argument mot HSB:s kod för föreningsstyrning:
- Frivilligt förslava sig under HSB Riksförbund?
- In blanco avtal
- Reducerad kontroll/insyn och möjlighet att påverka
- Skapar tolkningsproblem
- Ska det stadgas att HSB Malmö ska följa oacceptabel kod?
- Beslut i blindo
- Inga konsekvenser om kod ej följs

- Russin

- Hur argumentera emot???

Fullmäktigeledamöternas ansvar


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med det yrkande (#1) som finns i denna motion, och i stället tar en för detta kompetent (och arvoderad) arbetsgrupp ut de delar av koden som tillför något för HSB Malmö och dess medlemmar och justerar alla andra delar så att det gagnar HSB Malmös medlemmar i stället för tvärtom som i vissa fall idag.


Motion 64. "Permanent" stadgegrupp tillsätts (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#64)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en projektgrupp ska ha ett tydligt och avgränsat uppdrag som är tidsbestämt. Stadgegruppen är en sådan projektgrupp, utsedd av styrelsen för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag, för att möta ett tillfälligt behov.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 64:
Styrelsen omöjliggör med sina infama svar en diskussion om vad motionen handlar om i stället.
Vad har definitionen av ordet "projektgrupp" med saken att göra? Vi kan kalla det för något annat än "projektgrupp" om det gör styrelsen gladare.
Det är så korkat att man inte vill tro att det är sant, men detta visar hur viktigt det finns ett stort behov av att byta ut styrelsen innan de hunnit ställa till med mer skada för medlemmarna än vad de redan gjort!

Styrelsens svar har inte det minsta med motionens yrkanden att göra.
Har styrelsen inga motargument till mina yrkanden så är det samma sak som att några motargument inte finns, och således ska motionen bifallas i sin helhet.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fem yrkanden som finns i denna motion;
#1 - På varje årsstämma tillsätts en stadgegrupp (ett utskott) för löpande förbättringar av stadgarna.
#2 - Även icke-styrelseledamöter ska ingå i stadgegruppen/utskottet för att få fler infallsvinklar.

#3 - HSB Malmö ska motivera medlemmar att komma med förslag på stadgeändringar.

#4 - Före varje stämma ska alla stadgeändringsförslag detaljerat redovisas för alla.

#5 - Utskott tillsätts för att utreda hur stadgar ska kunna ändras snabbare och lättare.


Motion 65. Permanent formulär för stadgeförslag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#65)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att inkomna synpunkter hanteras inom organisationen och att det ständigt ingår i det operativet arbetet att ta emot och hantera synpunkter samt förslag till förbättringar. Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 65:
Jag blir mycket upprörd när styrelsen på ett så här flagrant sätt ljuger för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar.
Trots att jag med mina första 33 motioner bevisat bortom allt tvivel att styrelsen fullständigt struntar i synpunkter och förslag från medlemmarna så vågar styrelsen ljuga på detta fula sätt här. Styrelsen bryr sig inte ens om att omedelbart tillsammans med styrelsens lögn följer otvetydiga bevis för styrelsens lögn. Det visar på styrelsens totala maktfullkomlighet och nonchalans inför medlemmarna. Styrelsen tycks tro att alla medlemmar är en skock lättlurade får!

"Styrelsen har för avsikt att undersöka möjligheten att komma med synpunkter via hemsidan"???
Vad finns det att undersöka? Det är bara att genomföra motionen!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Formulär för stadgeförslag ska finnas på HSB Malmös webbplats.
#2 - E-postadress för stadgeförslag ska finnas på HSB Malmös webbplats.

#3 - Mottagande av stadgeförslag ska alltid bekräftas.

#4 - Alla stadgeförslag redovisas löpande.


Motion 66. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66)

Förslag till beslut: Avslag (att-satserna 2 samt 3). I övrigt anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för de olika förtroendevalda positionerna inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy. Det är vidare styrelsens uppfattning att uppdragen som justerare och rösträknare är engångsuppdrag, vilka sammanfaller med fullmäktigeuppdraget som dessa förtroendevalda personer har och ska därför inte arvoderas.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 66:
Ännu en gång visar styrelsen hur otroligt dumma de är.
Vi vet alla att funktionerna som justerare och rösträknare är "engångsuppdrag", men det har inte ett dugg med saken att göra.
Styrelsen undviker som vanligt att bemöta alla argument.

Om det "samanfaller med fullmäktigeuppdraget" att vara rösträknare och justerare så ska väl alla fullmäktigeledamöter vara justerare/rösträknare?
Eller det ska bara sammanfalla för vissa?

Poängen med min motion är att införa lite kvalitet i dessa uppdrag som justerare/rösträknare.
Dessa uppdrag har utförts under all kvalitet tidigare, och styrelsen har inte ett enda förslag att komma med till att förbättra detta.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fem yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Justerares och rösträknares uppgifter specificeras, med konsekvenser om uppdraget missköts.

#2 - Justerare ska arvoderas.
#3 - Aktiva rösträknare ska arvoderas.


Motion 67. Styrelsen får ej göra muntliga avtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#67)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Dock är det styrelsens uppfattning att när HSB Malmö uppdrar åt någon att företräda eller vara ombud för HSB Malmö, ska detta uppdras skriftligt för att den som erhållit uppdraget på anmodan ska kunna styrka sin behörighet när man företräder HSB Malmö. När ett sådant avtal har slutits muntligt bör det därför ratificeras skriftligt snarast möjligt.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 67:
För att göra en lång bortförklaring kort så erkänner styrelsen här att de gjort fel när de ingått muntliga avtal, utan någon skriftlig dokumentation för dessa avtal.

Det är med andra ord av extrem vikt att denna motion genomförs omedelbart.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Inga muntliga avtal får göras.


Motion 68. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#68)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om gjorda kundundersökningar med jämförelser över tiden kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 68:
Det är styrelsens avsikt... undersöka om... över tiden.. kan...
Vad är detta för svammel?
Vad finns det att undersöka? Det är bara att göra!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fem yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse ska presentera i sin helhet medlemsundersökningar som gjorts under 2007.

#2 - HSB Malmös styrese ska redovisa vilka konkreta åtgärder som ska göras med anledning av enkätundersökningarnas resultat.

#3 - HSB Malmös styrelse ska presentera i sin helhet medlemsundersökningar som gjorts under 1999.
#4 - HSB Malmös styrelse ska presentera i sin helhet medlemsundersökningar som gjorts under 1998-2008.

#5 - Enkätundersökning görs årligen framöver med löpande full redovisning för alla.


Motion 69. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#69)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Talan mot föreningen (klander) regleras i "Lag om ekonomisk förening", och det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte ska frångå denna hantering. Styrelsen ser gärna att förslag till förbättringar eller förtydliganden kommer in till organisationen när behov för detta finns.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 69:
Ibland är det bättre att stilla tiga... än att avslöja sin egen dumhet.
Som varje normalintelligent person förstår så är det inte alls tal om att "frångå denna hantering".
Styrelsens svar är bara ett stort skämt, och det går inte att kommentera detta mer än så.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Max kostnad för medlem som klandrar stämma ska vara ansökningskostnaden.

#2 - Om en medlem klandrar stämman ska HSB Malmö bära sina egna kostnader och alla kostnader för detta redovisas för alla.

#3 - Om medlem ifrågasätter en stämma måste styrelsen omedelbart utreda detta och snarast inför alla redovisa resultatet tillsammans med åsikter från den som ifrågasatt förfarandet på stämman.


Motion 70. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#70)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information avseende klandret av stämman 2007 har skett via vårt nyhetsbrev på hemsidan. Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats. Det är föreningen som klandrats, i enlighet med "Lag om ekonomisk förening". Ansvarsfrihet beslutas om under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 70:
Ja, och det är alltså vad denna motion handlar om. Tack för detta klargörande av det uppenbara.

Styrelsen skriver;
"Det är också viktigt att påpeka att det inte är styrelsens ledamöter som klandrats".
Jo, det som denna motion handlar om är "klander" av styrelsens hantering av klandret!

Styrelsen ska inte få ansvarsfrihet, och styrelsen ska bli skadeståndsskyldiga för sitt agerande där styrelsen ställt till med stor skada för föreningen, såväl här som på flera andra sätt.

Därför måste denna motion läggas in i dagordningen före beslut om ansvarsfrihet, vilket naturligtvis styrelsen kommer att försöka motverka på alla sätt.
Ansvaret för att så sker vilar på den blivande mötesordföranden, Kent-Olof Stigh.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Kostnaden för HSB Malmös styrelses hantering av klandret redovisas.

#2 - Kostnaderna för klandret ska betalas av ledamöterna i HSB Malmös styrelse.

#4 - Styrelsen ska inte få ansvarsfrihet innan allt är utrett i denna fråga om klandret.


Motion 71. Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#71)

Förslag till beslut: Se Motion "#70 Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander".
Motivering: Se Motion "#70 Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander".


Min kommentar till styrelsens svar för motion 71:
Se mina kommentarer till styrelsens svar på motion #70.

Notera att styrelsen inte vågat bemöta ett enda av argumenten i denna motion!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse får ej ansvarsfrihet pga det lagbrott styrelsen gjort när de ej följt stämmobeslut avseende information om enskild medlems motionsrätt.

#2 - Fullmäktigeledamöterna görs skadeståndsskyldiga om fullmäktige ej beslutar enligt #1.


Motion 72. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#72)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att när någon väcker talan mot föreningen i domstol är det styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke. Det är vidare styrelsens avsikt att resultatet av rättsprocesser mot föreningen redovisas på lämpligt sätt på hemsidan. Detsamma gäller eventuella rättsprocesser som föreningen initierar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 72:
Men om det är styrelsens uppfattning att det är styrelsens uppgift att hantera detta med HSB Malmös och dess medlemmars bästa i åtanke, varför gör styrelsen då inte detta?
Vi kan ju i stället tydligt se att styrelsen enbart ser till sina egna personliga intressen.

Styrelsen instämmer lite vagt i yrkande #2 i denna motion, och de övriga 3 yrkanden undviker styrelsen att bemöta överhuvudtaget.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Utskott tillsätts för att ta fram riktlinjer för hur HSB Malmös styrelse ska agera i rättsprocessser.
Alla medlemmar ska kunna ge förslag till dessa riktlinjer och resultatet redovisas för alla.

#2 - HSB Malmö ska löpande redovisa alla rättsliga processer för alla.

#3 - Årsredovisningen ska innehålla en sammanfattning om alla rättsliga processer.

#4 - Fullmäktige ska ta beslut i alla rättsliga processer över en viss uppskattad nivå.


Motion 73. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är inte till HSB Malmö som revisorer i brf:ar rapporterar, utan de rapporterar till brf:arnas stämmor. En revision görs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionsed, i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt. Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 73:
Jaha, och?
Vad mer har styrelsen att säga som jag (och förhoppningsvis de flesta fullmäktigeledamöterna) definitivt kan minst lika mycket om som styrelsen?
Varför undviker styrelsen att svara på motionen?

Styrelsens svammel här har inget med motionen att göra.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Redovisning av specifikation för uppdrag för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna.

#2 - Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av HSB Malmö i brf:arna.

#3 - Grundläggande regelverk tas fram för den förtroendevalda revisorn i brf:arna.

#4 - Grundläggande regelverk tas fram för den revisor som tillsätts av fullmäktige för HSB Malmö.


Motion 74. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: HSB Malmös revisorer rapporterar till stämman. Det är styrelsens avsikt att utveckla instruktioner för lekmannarevisorer inom HSB Malmö på samma sätt som det idag finns valberedningspolicy. I övrigt regleras revisorernas arbete av lagar och stadgar samt av tillämpliga styrdokument.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 74:
Oj, snacka om att slinga sig i sitt svar!

Styrelsens svammel här har inget med motionen att göra.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Större öppenhet inom HSB Malmö och bättre kommunikation mellan förtroendevalda.
Ett utskott tillsätts för att ta fram förslag på hur detta ska uppnås.

#2 - I revisorernas uppgift ska ingå att kontrollera hur arbetet inom styrelsen fungerar.

#4 - Åtgärdspaket tas fram för att lösa styrelsekonflikter, med information till medlemmarna.


Motion 75. Arvoden ej i basbelopp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#75)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering:
Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex, som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av Riksförsäkringsverket.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.
Det är styrelsens uppfattning att genom att använda inkomstbasbeloppet som grund för beräkning av fasta arvoden till HSB Malmös förtroendevalda har stämman ett smidigt verktyg som följer utvecklingen av ersättningar i samhället i övrigt med behövliga årliga justeringar av ett för HSB Malmö oberoende organ.

Min kommentar till motion #75:
Varför vill styrelsen inte vara öppen?
Tycker styrelsen det är bättre att lämna alla dörrar öppna för möjligheter att fuska och vara så otydliga som möjligt?

Det är naturligtvis inte utan anledning styrelsen lyckats få mer i arvode jämfört med den dubbelt så stora styrelsen i HSB Stockholm. Klart att styrelsen då vill behålla detta system i stället för att se till föreningens och medlemmarnas bästa.

Om man skulle ta bort termen basbelopp i samband med arvoden och ersättningar så innebär det att stämman inte bara skulle börja förstå vilka summor det handlar om, utan stämman skulle också tvingas att tänka efter hur stort arvode som styrelsen egentligen ska få/förtjänar.

Det finns två alternativ;
1. Ta bort basbelopp i alla diskussioner om arvoden.
2. Behålla basbelopp, men i alla skrivelser, protokoll och sammanhang som basbelopp används vid varje tillfälle komplettera med exakt hur mycket det aktuella basbeloppet motsvarar i kronor.

Jag yrkar att termen basbelopp upphör att användas på stämmor för att få en tydlighet i arvodena, och att motionens två yrkande därmed bifalles av stämman;
#1 - Samtliga arvoden och ersättningar som stämman beslutar om ska alltid och överallt uttryckas i svensk valuta.


Svaren på alla motioner ser ut på motsvarande sätt. Bara en massa tomma ord och förvrängningar och oväsentligheter.

Admin
2008-03-31, 10:57
För motion #38 och #76-80 svarar styrelsen på följande meningslösa sätt;
"Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 76-80:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.


Motion 76. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 7 yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Valberedningen ska redogöra för sitt arbete i god tid före årsstämman.
#3 - Arbetsbeskrivning för valberedningen tas fram. Utskott tillsätts för detta.
#4 - Information i denna motion används som underlag för arbetsbeskrivning/instruktion för valberedningen.

Motion 77. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Sammanställning över nominerade måste vara komplett, korrekt och läsbar, utan tvetydigheter.
#3 - Valberedningspolicy kompletteras med vad som tagits upp i denna motion om hur valberedningens material ska utformas och hur valberedningens arbete på stämman ska fungera.
Utskott tillsätts för detta.

Motion 78. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Valberedningens uppgifter struktureras upp och definieras bl.a. med utgångspunkt från vad jag tagit upp i denna motion.


Motion 79. Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79)


Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fem yrkanden som finns i denna motion;
#1 - I god tid före stämman ska det finnas ett väl utformat underlag avseende förtroendevalda för stämman att fatta beslut på.
#2 - Riktlinjer tas fram för hur beslutsunderlaget för val ska utformas, med bl.a. innehållet i denna motion som underlag.


Motion 80. Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#80)


Förslag till beslut: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.
Motivering: Se Motion om ”#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen”.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - De stadgar för valberedningen som omnämns i denna motion från HSB:s kod för föreningsstyrning förs in i HSB Malmös stadgar (eller ev. i valberedningspolicy) efter att de bearbetats tillsammans med kompletteringar, speciellt enligt de kommentarer jag lagt in för varje paragraf i denna motion.
Detta görs av stadgegrupp eller av för detta tillsatt utskott.Motion 81. Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81) - Se även tillhörande viktiga bilaga!

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Val till valberedning förrättas under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 81:
Det har styrelsen alldeles rätt i, och därför måste denna motion behandlas i samband med punkt 26 i dagordningen ("Val av valberedning samt beslut om sammankallande").

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;
#1 - Utbyte av hela valberedningen till engagerade medlemmar som är beredda att strukturera upp valberedningsarbetet och uppnå bästa möjliga resultat.


Motion 82. Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82) - retroaktivt

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till valberedningen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 82:
Det har styrelsen delvis rätt i, och därför bör kanske denna motion behandlas i samband med punkt 17 i dagordningen ("Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning").
Men var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Halvering av valberedningens arvode retroaktivt från årsstämman 2007.
Det enda rätta är att valberedningen återbetalar varenda krona och kanske t.o.m. krävs på erättning för den skada de orsakat HSB Malmö.

#3 - Arvode till valberedning bestäms utfrån arbetsinstruktion.


Motion 83. Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.
Motivering: Se Motion om”#82 Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt!”.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 83:
Därmed måste denna motion behandlas i samband med punkt 17 i dagordningen ("Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning").
Men var i dagordningen denna punkt behandlas är väl inget relevant svar från styrelsen på motionen?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med det yrkande som finns i denna motion;
#1 - Nytt arvode fastställs till valberedningen baserat på valberedningens arbetsuppgifter.
- 7.200 kr/år med nuvarande uppgifter.
- 40.000 kr/år med utökade arbetsuppgifter enligt ny valberedningspolicy.


Motion 84. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#84)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Beslut om nivå på arvodet till styrelsen sker under annan punkt på dagordningen, i vanlig ordning.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 84:
Därmed måste denna motion behandlas i samband med punkt 17 i dagordningen ("Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning").

Notera att styrelsen inte ens försvarar sitt på tok för höga arvode på 16 basbelopp (exkl. suppleant), dvs 734.000 kr till 6-7 ledamöter.

FRÅGA TILL HSB MALMÖS STYRELSE:
Vad händer/har hänt med det arvode som stämman tilldelat styrelsen baserat på 7 ledamöter?
Innebär detta att det arvode som skulle betalats till f.d. styrelseordföranden under detta år (ca 60.000 kr) fryser inne?

HSB Malmös VD tilldelar dessutom - utöver styrelsearvodet - ett särskilt arvode till de redan innan högavlönade arbetstagarrepresentanterna på 300.000 kr, och detta måste stoppas!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Styrelsens arvode sänks till under HSB Stockholms nivå, men totalt max 300.000 kr (under 183.600 kr enl. yrkandet).

#2 - Årlig full redogörelse för styrelsearvode; hur mycket var och en tagit ut när och för vilken period, övriga ersättningar, etc.


Motion 85. Fred på jorden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#85)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen informerar löpande om styrelsens målsättning och uppföljning av dessa mål - på stämma, på informationsmöten, via direktutskick till brf:ar, via hemsidan m.m.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 85:
Notera hur styrelsen undviker att bemöta något i denna motion.
Styrelsens svar är av intet värde för någon.

Alla vet hur dålig informationen från styrelsen är.
Det som styrelsen påbörjat på HSB Malmös webbplats efter mina motioner är naturligtvis mycket bra, men det lämnar en hel del övrigt att önska.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Målbeskrivning tas fram av styrelsen efter varje årsstämma med hur styrelsen kommer att arbeta.

#2 - Före varje årsstämma redogör styrelsen för vilka mål som uppnåtts och hur, samt vad styrelsen inte lyckats uppnå och varför.


Motion 86. 1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#86)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att förslag till styrelseledamöter och eventuella suppleanter hanteras av valberedningen på stämman och dessförinnan sker nomineringar i enlighet med valberedningspolicy.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 86:
Ett svar från styrelsen som är helt utan värde för fullmäktigeledamöterna att ta beslut på.

Behövs styrelseproffs?
Vad är för- och nackdelar?
Varför finns det ingen disusskion om detta?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - 1-2 ledamöter ("minst 2" enl. yrkandet) och max 1/3 av ledamöterna i styrelsen för HSB Malmö ska bestå av styrelseproffs.


Motion 87. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#87)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman och stämman leds av dess ordförande, som har möjlighet att på ett smidigt och lämpligt sätt enligt stämmans önskemål hantera ordningsfrågor av den karaktär som motionären åberopar i denna motion.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 87:
Styrelsen vill lägga över allt ansvar på mötesordföranden, men naturligtvis måste det finnas ett regelverk enligt min motion, så att alla vet vad som gäller.
Detta inte minst för att undvika att det blir som tidigare, där varje ordförande gör sin egen personliga bedömning av vad som gäller.

HSB Malmös styrelse har inför årsstämman 2008 helt struntat i att placera in motioner/yrkanden på rätt plats i dagordningen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 . "Om yrkandet i en motion är direkt kopplat till en tidigare punkt i dagordningen så ska yrkandet med denna motion behandlas i samband med den aktuella punkten i dagordningen, innan beslut tagits för den aktuella punkten. Ett yrkande får alltså aldrig falla pga att det inte behandlats på rätt plats i dagordningen.

Det är styrelsens ansvar att se till så att detta tydligt framgår av kallelse/dagordning till stämman, och om styrelsen är osäker för något yrkande måste styrelsen kontakta motionären för att reda ut frågan om placering".


Motion 88. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#88)

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är viktigt att HSB-ledamoten passar ihop med de övriga ledamöterna i brf:ens styrelse.
Om personkemin inte stämmer, eller om brf:en önskar byta HSBledamot av något annat skäl, så tillgodoser vi denna önskan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 88:
Styrelsen tillstyrker min motion men väljer att formulera styrelsens rekommendation som "Anse besvarad".
Var och en kan själv fundera på varför styrelsen har denna taktik.

Denna motion är särskilt intressant med tanke på att tjänstemännen inte instämmer med styrelsen om att detta ska vara möjligt.
Vem bestämmer?

I stadgeförslag §6 står det;
"Tillsättande av HSB ledamot sker i samråd med bostadsrättsföreningen".
Men det är alltså inte vad denna motion går ut på.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;
#1 - En brf-styrelse äger rätten att byta ut sin HSB-ledamot om brf-styrelsen är missnöjd.


Motion 89. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#89)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utse HSB-ledamöter som tjänar brf:ens medlemmars intressen på bästa sätt, oavsett vilket företag som brf:en köper den ekonomiska förvaltningen av.
Det är brf:ens styrelse som beslutar om HSBledamoten är jävig vid beslut.
Dock är det viktigt att komma ihåg att alla styrelseledamöter har ansvar för föreningens verksamhet och för att kunna bära detta ansvar måste alla ledamöter i styrelsen få samma information.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 89:
Är det någon som förstår vad styrelsen vill ha sagt med sitt svar på denna motion?

Frågan hör ihop med följande;
HSB Malmö har blivit informerade (se HSB Malmö Nytt) om att VD och styrelseledamot inte kan sitta som HSB-ledamot.
T.f. VD Michael Carlsson hoppar efter detta av som HSB-ledamot i Tapperheten 4.
Men de i HSB Malmös styrelse som också är HSB-ledamöter sitter kvar som HSB-ledamöter trots att de informerats om att det är ett lagbrott!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Tjänsteman på HSB får ej sitta som HSB-ledamot i en brf som har fövaltningen hos annan än HSB.

Tilläggsyrkande:
HSB Malmö ska följa lagen och ledamöter i HSB Malmös styrelse samt VD ska ej inneha uppdrag som HSB-ledamöter.


Motion 90. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#90)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att utveckla HSB-ledamöternas styrdokument samt att förstärka deras kompetens på olika sätt för att öka förtjänsten med att ha en HSB-ledamot i brf:ens styrelse.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 90:
Ännu ett luddigt svar i mängden som inte förpliktigar till något.
Det känns skrämmande att man ska behöva skriva en motion om detta och att detta regelverk inte finns idag.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - En komplett beskrivning över HSB-ledamotens arbetsuppgifter tas fram.


Motion 91. Information om vad som krävs för en extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#91)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Vilka som har möjlighet att begära extrastämma finns beskrivet i ”Lag om ekonomiska föreningar”.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 91:
Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var inte vad denna motion handlade om.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Information om vilka förutsättningar som gäller för att en extrastämma ska kunna begäras av fullmäktigeledamöterna.


Motion 92. Bättre system för att kunna begära en extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#92)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.
Motivering: Se Motion om ”#91 Information om vad som krävs för extrastämma”.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 92:
Ja, det går att utläsa från LEF vem som kan begära extrastämma, men det var inte vad denna motion handlade om.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det ska vara enklare för fullmäktigeledamöterna att begära en extrastämma. Utskott tillsätts för att undersöka detta.

#2 - Aktuell/uppdaterad lista ska finnas på HSB Malmös webbplats med kontaktvägar till alla kontaktpersoner i alla HSB Malmös brf:ar.
Detta alltså i ett led att utöka samarbetet mellan brf:ar.


Motion 93. Minst en extrastämma (till hösten) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#93)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kalla till extrastämma när behov för en extrastämma uppstår.
Det vore onödigt att hålla extrastämma när det saknas behov för en sådan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 93:
Det finns alltid behov av (minst) en extrastämma till hösten!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det ska årligen hållas minst en extrastämma till hösten/vintern.


Motion 94. Fri placering på stämmor - demokratifråga ! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#94)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en stämma primärt är till för fullmäktigeledamöterna.
Även om en stämma kan vara intressant att följa för andra än fullmäktige, så vore det principiellt olämpligt att styra upp hur stämman ska genomföras med andras intressen i första hand och låta fullmäktigeledamöternas intressen komma i andra hand.

Min kommentar till motion #94:
Rejält förvirrande svar. Styrelsen yrkar på avslag samtidigt som de instämmer i motionen.
Jag säger att styrelsen/HSB inte ska lägga sig i placeringen av deltagarna, och styrelsen håller med.

Inte ett ord i min motion handlar - om eller leder till - att fullmäktigeledamöternas intresse kommer i andra hand. Det är bara taget ur luften av styrelsen, och har ingen relevans för motionen mer än för att förvirra för stämman.

Alternativet skulle vara att stämman måste ajourneras i ett antal motioner - och i beslut som t.ex. vid val - för att fullmäktigeledamöter ska kunna diskutera med sina styrelseledamöter hur de ska rösta i de frågor som uppstår på stämman efter stämmans diskussion.

Det är naturligtvis helt orimligt och riskerar bara att dra ut på stämman i oändlighet.

Jag yrkar därför att stämman beslutar enligt min motion, vilket överensstämmer med hur styrelsen besvarat motionen;
#1 - Fri placering på stämmor.
OBS! Styrelsen ändrade sig och det blir nu fri placering till stämman 2008.


Motion 95. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben - Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#95)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning, vilket kan läggas in som rutin vid våra stämmor.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse och dessa har styrelsen för avsikt att publicera på hemsidan.
Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 95:
Styrelsen bifaller motsvarande motion #179 och svarar för den;
"Att spela in stämman audiovisuellt är ett bra, praktiskt hjälpmedel vid protokollskrivning och kan läggas in som rutin vid våra stämmor. Det är dock ingen garanti för att en stämma går rätt till".

Men att det skulle finnas en medlemskontroll där man kan kontrollera att styrelsen/protokollföraren/justerarna gjort rätt motsätter sig HSB Malmös styrelse.

Vad tycker styrelsen det skulle vara för mening med att spela in stämman om det inte skulle vara ett verktyg för att se till så att protokollen överensstämmer med de beslut som tas på stämman?

Styrelsen skriver; "Att publicera en audiovisuell inspelning på hemsidan, och att detta skulle tillföra någon kunskap om besluten ställer styrelsen sig tveksam till".
Ja, att styrelsen inte förstår detta blir väl ingen överraskad av, men det viktiga är att alla via andra förstår denna självklara sak.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden (med alt. 1 eller 2 för yrkande #2) som finns i denna motion;
#1 - Efter stämma ska information som inte är direkt kopplad till respektive punkt i dagordningen, t.ex. inledningstal och andra förbredda tal och presentationer, läggas ut.

#2 - Stämmor läggs ut i ljudform (alternativ 1) eller som streamad video med ljud (alternativ 2).


Motion 96. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#96)

Förslag till beslut: Bifall. - DEN ENDA AV 178 MOTIONER SOM STYRELSEN BIFALLIT !!!
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 96:
Styrelsen jobbar hårt i varje motion med att vara så luddig som möjligt.

Styrelsen vill inte att det ska finnas något som förpliktigar.

Man skulle kunna tro att styrelsens formulering är samma som att styrelsen föreslår att stämman ska bifalla motionen, men med styrelsens formulering behöver styrelsen bara lägga ut de senaste två årens årsredovisningar.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;
#1 - De senaste 10 årens årsredovisningar läggs ut på HSB Malmös webbplats.


Motion 97. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#97)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att arbetsgrupper, projektgrupper, utskott o.s.v. ska redovisa till det organ som utsett dem.
Därefter är det upp till detta organ att hantera och informera om resultatet.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 97:
Jag skriver inte mina motioner för att höra vad styrelsens generella uppfattning är. Den är av noll och intet värde för mig och säkert för samtliga fullmäktigeledamöter också.

Jag har skrivit denna motion för att det ska finnas riktlinjer så att såväl de som ingår i projektgrupper/arbetsgrupper/utskott som övriga ska veta vad som gäller och för att medlemmar och fullmäktige ska garanteras information, delaktighet och medlemskontroll.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Löpande redovisning av samtliga utskott, projektgrupper, arbetsgrupper o.dyl.
#2 - Redovisning görs av t.ex.;
- vilka som ingår i gruppen
- hur urvalet skett av deltagarna
- vad målet är
- startdatum och planerat slutdatum
- hur arbetet fortlöper
- allt annat av intresse

Admin
2008-03-31, 12:06
Motion 98. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#98)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsen som äger och förvaltar styrelseprotokollen och därmed beslutar om att göra utdrag ur dessa.
En medlem är dock alltid välkommen att från styrelsen begära att få ut ett protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv

Min kommentar till styrelsens svar för motion 98:
Styrelsen äger noll och intet inom HSB Malmö. Det är bara medlemmarna som kan göra detta.
Med en styrelse som tror att de står över inte bara medlemmarna utan även fullmäktige och tror att de "äger" styrelseprotokollen så är det inte så underligt att det ser ut som det gör idag.

Det är inte heller styrelsen som beslutar vilka utdrag ur protokollen som medlemmar kan få. Styrelsen tror att de står över föreningens högsta beslutande organ, och det är kanske dags för fullmäktige att visa styrelsen vem det egentligen är som bestämmer enligt lagen, så att styrelsen lär sig detta en gång för alla.

Det är bra att styrelsen säger att en medlem är "välkommen att från styrelsen begära att få ut protokollsutdrag om beslut som gäller medlemmen själv".
Detta är praxis, men nu råkar jag vara väl insatt i hur HSB Malmö resonerar och hur de försöker använda formuleringar som de sedan kan vända till precis hur det passar dem. Jag är därför inte lika lätt att lura som de flesta andra.
Styrelsens formulering är inte samma som att styrelsen är skyldig att lämna ut protokollutdrag, och därför är det stämmans skyldighet att se till så att styrelsen i sin tur har denna skyldighet.

Naturligtvis så testar jag detta och begär ett utdrag i behandlingen av ett ärende rörande mig.
Någon som tror att styrelsen höll sitt löfte här? I så fall har denna person fel.
Styrelsens svar på begäran om att få protokollutdrag blev;"
"Du kommer inte att få något protokollsutdrag".

Notera dessutom hur styrelsen undviker att svara på de frågor som ställts direkt till styrelsen i denna motion.
Dessa frågor måste därmed ställas på stämman och ta upp helt onödig tid för deltagarna.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Medlem ska få utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll i ärenden som berör denne.


Motion 99. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#99)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen ibland behandlar ärenden, som av olika anledningar behöver förvaltas varsamt.
Det är dock styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida via nyhetsbrev informera om styrelsens, såväl avslutade som pågående och kommande, aktiviteter samt om annat som styrelsen anser viktigt att det kommer medlemmarna till del.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 99:
Vi har i skrivandes stund sett hur fyra av dessa nyhetsbrev ser ut. Antingen så har styrelsen inga punkter på dagordningen till sina styrelsemöten eller också ljuger styrelsen i svaret på denna motion. Eller både och. För särskilt mycket konkret står det tyvär inte i nyhetsbreven. Oavsett vilket av dessa två alternativ som gäller så kan alla se hur viktigt det är att denna motion tillstyrks av stämman.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelseprotokoll ska vara offentliga, exkl. känslig affärsinformation och information om enskilda medlemmar.


Motion 100. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#100)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 100:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Detta svar var inget svar på motion #13 och så ej heller här.

Efter detta svar från styrelsen torde det vara uppenbart att styrelsen inte har den minsta avsikt att arbeta för en demokratisk medlemskontroll.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska arbeta enligt följande sätt;
"HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta för att alla medlemmar ska veta att de har en rättighet/skyldighet att utöva inflytande. HSB Malmö har en skyldighet att upplysa medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen, dvs den 2:a principen i HSB:s kod för föreningsstyrning. HSB Malmös målsättning är att alla medlemmar ska känna till hur de går tillväga för att utöva inflytande och ha kunskap om de formella vägar som finns. Dvs bl.a. stämmor, motioner, val av valberedning, val av fullmäktigeledamöter och val av styrelse samt deltagande på och motioner till HSB Malmös årsstämmor."
"HSB Malmö ska kontinuerligt arbeta med att utveckla formen för utbildning, praktik och information till medlemmarna".

#2 - HSB Malmös styrelse ska informera medlemmarna om den demokratiska medlemskontrollen.


Motion 101. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#101)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 101:
Se mina kommentarer till föregående motion. Samtliga av dessa kommentarer gäller även här;
det är inget svar på motionen, styrelsen svarar inte på ställda frågor, det tydliggörs att styrelsen inte tänker arbeta för en demokratisk medlemskontroll, etc.

Styrelsen besvarar inte ens frågan i rubriken till denna motion !!!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska följa HSB:s kod för föreningsstyrning enligt §5 och §5.2.1
5
"Information om föreningsstyrning
HSB-föreningens styrelse ska aktivt arbeta med att hitta nya former för enskilda medlemmars möjlighet att utöva inflytande i bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund."
5.2.1
"Information på hemsida
Föreningen ska på sin hemsida ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor, där aktuella uppgifter om de förhållanden som ingår i föreningsstyrningsrapporten ska återfinnas tillsammans med övrig information som krävs enligt koden för föreningsstyrning."

och HSB Malmös styrelse ska svara på följande tre frågor;
1 - Hur arbetar HSB Malmös styrelse med denna fråga om inflytande och insyn i;
a. bostadsrättsföreningen?
b. HSB Malmö?
c. HSB Riksförbund?

2 - Vad har styrelsen uppnått rent konkret i HSB Malmös strävan mot inflytande och insyn?

3 - Tycker HSB Malmös styrelse att de 42.000 medlemmarna i HSB Malmö har inflytande och insyn i HSB Riksförbund, och i så fall på vilket sätt, rent konkret?


Motion 102. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#102)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen konstaterar att det är ganska sällan man når 100 % tillfredsställelse med det man försöker uppnå.
Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat.
Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 102:
Jasså, styrelsen har konstaterat att det är "ganska sällan" de når 100% tillfredsställelse med det styrelsen försöker uppnå.
Till att börja med så är det ingen som vet vad det är styrelsen försöker uppnå, utöver total maktfullkomlighet.
Sedan tror jag medlemmarnas åsikt i denna fråga att de är långt, långt, långt under 100 % tillfredsställda med denna styrelse.

Styrelsen skriver;
"Även om målen är identiska, så väljer olika människor olika tillvägagångssätt med olika grader av framgång som resultat".
Vilka mål? Är det någon som förstår vad denna kommentar från styrelsen har med något att göra?

Styrelsen skriver;
"Det är styrelsens avsikt att noga kontrollera och följa upp så att inte en medlems intresse överskuggar andra medlemmars intressen".
Fundera gärna lite på vad styrelsen säger här!
Styrelsens formulering är bara ännu ett sätt i mängden att försöka trycka ner de medlemmar som har åsikter eller någon form av engagemang.

Styrelsen avslutar med (det "bästa av allt");
"Det är styrelsens bestämda uppfattning att likabehandlingsprincipen ska råda oavsett om en enskild medlem anser sig ha rätt att ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Styrelsen bygger här vidare på de skrämmande, odemokratiska uttalanden som jag opponerar mig mot i motionen.
En styrelse som uttalar sig på detta smutsiga sätt har ingen funktion att fylla i organisationen!
Det är t.o.m. ett angrepp mot enskilda medlemmar som styrelsen faktiskt borde ställas till svars för inför en domstol!

Styrelsen säger här återigen rakt ut att en medlem som utnyttjar den pyttelilla demokrati som gäller inom HSB - och då inte tack vare HSB utan tack vare att det finns några få lagparagrafer som tvingar HSB till i alla fall lite demokrati - och t.ex. skriver motioner (eller ställer frågor, i motsats till 98-99 % av de övriga oengagerade medlemmarna) så ska denna medlem med alla möjliga medel tryckas ner av HSB Malmös styrelse.

Till styrelsen vill jag särskilt säga följande;
Ja, jag anser mig ha rätt att "ta mer resurser i anspråk än andra medlemmar".
Bara för att 99 % av medlemmarna inte tar några resurser alls i anspråk så vill jag inte se det som att jag ska göra som dessa och tvingas att ta noll resurser i anspråk.
Det är tråkigt att styrelsen tycker att engagerade medlemmar bara ska ha rätt att ta lika mycket resurser i anspråk som den majoritet av oengagerade medlemmar som styrelsen föredrar.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

1. "Det mesta som vi gör är bra, inte allt. Vår vision är noll fel i allt vi gör. Visionen får inte göra att vi inte satsar framåt."

2. "Vi måste satsa framåt och inte hindras av rädsla för att det ska bli fel eller utsättas för omotiverad granskning eller kritik."

3. "Det är var och ens rättighet att ha en uppfattning och var och ens rättighet att föra fram den.
Vi uppskattar engagemang men har inte mycket till övers för omotiverad kritik."

4. "Så länge vi tycker det är rätt så måste vi stå för våra beslut även mot våra kritiker."

5. "HSB Malmö ska vara en öppen och transparent organisation med optimal insyn i verksamheten för medlemmarna."

6. "Men ingen har rätt att utifrån egna marginella uppfattningar uppträda så att organisationens handlingskraft bakbinds och att kraft och resurser dräneras. Inte arbeta med frågor som tillhör historien."

7. "HSB:s resurser ska satsas på framtida projekt och inte satsas på negativa processer som inte leder till annat än dålig stämning och gnissel i organisationen."

8. "Om vi inte blir uppskattad av alla blir vi nervösa och tror att en enskild kritisk röst är ett uttryck för vad alla medlemmar tycker. Så är det naturligtvis inte."

9. "Vi skall ha fokus på framtiden och inte fastna i byråkratiska processer."

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion, där de två första yrkanden innebär att styrelsen ska svara på frågor, vilket de nu måste göra på stämman vare sig de vill eller inte (och det vill styrelsen inte);
#1 HSB Malmös styrelse ska svara på frågorna i denna motion och förklara sina uttalanden tillsammans med svar på följande 4 frågor;


Varför uttalar sig HSB Malmö så här?
Vad är det HSB Malmö syftar på?
Vad är det HSB Malmö egentligen vill uppnå med dessa uttalanden?
Är målet att tysta all kritik och se till så att alla rättar in sig i ledet och att alla ska hjälpa HSB Malmö att trycka ner alla som har åsikter?#2 - Tycker HSB Malmös styrelse att det är bra för organisationen att dylika uttalanden görs av HSB Malmö?

#3 - Uttalanden av denna typ i motionen ska ej göras mer i framtiden av HSB Malmö.


Motion 103. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#103)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande informations- och kunskapsförmedlande verktyg för medlemmarna.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 103:
Ja, det kanske är styrelsens uppfattning. Men precis som för mycket annat så skiljer sig tyvärr styrelsens uppfattning från verkligheten och då är det viktigt att fullmäktigeledamöterna bevakar medlemmarnas intresse och ser till att medlemmarnas intresse tillvaratas, när nu styrelsen inte gör detta.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse ska redogöra för hur HSB Malmö kommer att förbättra föreningens information så att den präglas av öppenhet, saklighet, med hög relevans och regelbundenhet.

#3 - Nedanstående regelverk ska gälla för HSB Malmö;
"Styrelsen ska uppfylla de långsiktiga målen genom att ägna särskild omsorg åt att se till så att föreningens externa informationsutgivning till medlemmarna präglas av öppenhet och saklighet samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till.
Styrelsen ska också lyssna av medlemmarna genom löpande aktiva åtgärder från styrelsen för att få input från medlemmarna, och styrelsen ska därefter ta hänsyn till medlemmarnas önskemål.
Med regelbunden information från styrelsen ska styrelsen anstränga sig för att öka engagemanget bland medlemmarna".


Motion 104. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#104)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att publicera tidigare årsredovisningar på hemsidan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 104:
Styrelsen har här kopierat sitt svar från styrelsens svar till motion #96, trots att detta är en helt annan motion med helt andra yrkanden.
Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra.

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågorna i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - VD:ns och styrelsens texter i årsredovisningen läggs ut på HSB Malmös webbplats.


Motion 105. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#105)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, vilka ingår i styrelsens ansvarsområde.
Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 105:
Sanningen är att styrelsen saknar de etiska riktlinjer som jag efterfrågar i denna motion, och styrelsen hoppas med sin formulering här kunna dölja detta för medlemmarna, i hopp om att det ska vara tillräckligt lättlurade för att lyckas med detta.

Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument". Motionen handlar specifikt om HSB Malmös etiska riktlinjer, vilket torde vara uppenbart om styrelsen bara bemödat sig med att läsa åtminstone rubriken till denna motion.

För övrigt måste styrelsen förstå att det inte ska publiceras några utdrag. Allt ska publiceras i sin helhet, men eftersom styrelsen inte förstår denna grundläggande sak så är det nu upp till fullmäktige att ställa tydliga protokollförda krav på att styrelsen ska göra detta.

Styrelsen skriver;
"Organisationens etiska riktlinjer kommer sannolikt att vara representerade i dessa publiceringar".
Det är bara tragiskt att HSB Malmö har en styrelse som resonerar på detta sätt.

Notera hur styrelsen undviker att svara på frågan i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste denna fråga ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare;
Exakt hur ser HSB Malmös (alltså inte HSB:s, utan specifikt HSB Malmös) etiska riktlinjer ut, och varför presenteras inte dessa på HSB Malmös webbplats för medlemmarna?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse ska ägna särskild omsorg åt att ta fram etiska riktlinjer för föreningens och styrelsens uppträdande (enl. HSB:s kod för föreningsstyrning).


Motion 106. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? Rösträtt och röstningsmetoder (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#106)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 106:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska börja följa HSB:s kod för föreningsstyrning i följande avseende;
"Föreningen ska eftersträva att uppmuntra högsta möjliga deltagande på stämma. Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod för fullmäktige."
"Fullmäktige har ett ansvar att använda sin rösträtt"
"Varje fullmäktige har rätt att begära sluten votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631)."
"Om en enskild fullmäktige begär sluten votering ska detta genomföras.".

#3 - HSB Malmö ska löpande förbättra och förenkla metoderna för röstning, utan att det tummas på demokratin.


Motion 107. Mentometerknappar vid röstning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#107)

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om ett interaktivt röstningssystem av typen ”mentometer” kan användas vid HSB Malmös stämmor i framtiden.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 107:
Styrelsen har redan suttit alltför länge på sina poster. De kan inte tydligare ha visat att de inte lägger två strån i kors för att prestera något.
Nu är det dags för en helt ny styrelse att ta över. En styrelse som varken svarar på detta sätt på motioner eller som är så fullständigt inkompetent och oengagerad som dagens styrelse.

Vad finns det att undersöka?
Det är ett väl genomtestat system, sedan många år tillbaka, som fungerar alldeles utmärkt överallt annars, så varför skulle det inte fungera just inom HSB Malmö?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med det yrkande som finns i denna motion;
#1 - Mentometersystem ska användas på HSB Malmös stämmor.


Motion 108. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#108)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.
Motivering: Se Motion om ”#13 Vad gör HSB Malmö för demokratin?”.

I styrelsens svar till motion 13 står det;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva poängen i detta arbete är att så många som möjligt kan vara delaktiga i detta gemensamma arbete. Vi kan inte förutsätta att andra "ska demokratisera" åt oss, utan vi måste själva agera för att tillsammans besluta, påverka och förändra i demokratisk ordning. Detta är demokratins kärna. HSB Malmö är en representativ, demokratisk organisation, som til vissa delar skiljer sig från en organisation styrd via direkt demokrati".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 108:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Det svar från styrelsen till motion #13 som styrelsen refererar till här hade inte med den motionen att göra, och om möjligt än mindre med denna motion.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Åtgärdspaket tas fram för att skapa ett större engagemang bland medlemmarna.


Motion 109. Saknade seminarier (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#109)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, såväl för förtroendevalda som för ”vanliga medlemmar”.
Seminarieformen är ett bra sätt att genomföra utbildningar på.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 109:
Precis som för alla andra motioner så försöker styrelsen desperat omformulera motionernas yrkanden så att styrelsen inte ska förpliktigas till något konkret.
Det är självfallet helt oacceptabelt.

Att det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan säger absolut ingenting!
Totalt meningslöst svar!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - #2 - Gratis informations- och diskussionsbaserade seminarier ska arrangeras av HSB Malmö, öppet för alla medlemmar.


Motion 110. Mera gratiskurser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#110)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 110:
Det finns ett amerikanskt uttryck som passar väldigt bra in här; Dööh?
Vad det blir på svenska vet jag inte riktigt, men kontentan är att styrelsens svar är rent nonsens och utan värde för någon.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - #2 - Mer frekventa gratisurser ska arrangeras av HSB Malmö, öppna även för "vanliga" medlemmar.


Motion 111. Gratis medlemskommunikation (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#111)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att utbildning ska vara en viktig del av medlemskapets innehåll.
Utbildningar samt dess innehåll och målgrupp kan behöva förändras, och därför är det inte lämpligt att stämman fastlägger en viss utbildning eftersom det då blir ett hinder för att just denna utbildning vidareutvecklas.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 111:
Ska man skratta eller gråta?
Jodå, stämman måste fastlägga en viss utbildning som i denna motion för att det ska hända något och för att få fram en utbildning som är av värde för HSB Malmö.
Det finns därmed inga som helst hinder att sedan vidareutveckla denna utbildning, vilket förhoppningsvis alla (utom styrelsen, tyvärr) begriper.

Innehållet i utbildningen fastläggs inte i denna motion, och här är det upp till den styrelse som nu tar över att se till så att det blir ett meningsfullt innehåll.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - #2 - Kurser i medlemskommunikation ska hållas regelbundet, tydligt informeras om, vara gratis och öppet för alla medlemmar.


Motion 112. Inga förskottsbetalningar av arvoden + Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#112)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna.
Man kan även fråga om detta på stämman.
Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för.
I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 112:
Det är onekligen lite lustigt. Just när man tror att svaren från styrelsen omöjligen kan bli dummare, så lyckas styrelsen överträffa sig själv i dumhet.

Styrelsen skriver;
"Om fel upptäcks i årsredovisning kan man påpeka detta för styrelsen alternativt för revisorerna. Man kan även fråga om detta på stämman".
Tror styrelsen att fullmäktigeledamöterna är en samling förskolebarn som inte besitter den minsta kunskap om hur det fungerar i en bostadsrättsförening?

Styrelsen skriver;
"Utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis samt ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter och som denne erhåller ersättning för".
Jaha, så utbetalningar av ersättningar ska följa föreningens praxis?
Men förstår styrelsen inte att denna motion handlar just om att fastställa en praxis för detta?

Ha en korrelation med det uppdrag som den förtroendevalda besitter?
Styrelsen ska tacka sin lyckliga stjärna för att detta inte har gällt tidigare, för då skulle dagens styrelsen verkligen blivit billig för medlemmarna.

Styrelsen skriver;
"I övrigt anser styrelsen att motionärens önskemål i huvuddrag är tillgodosedda".
Det är jag nog väldigt mycket bättre på att bedöma än styrelsen, och det finns inget i min motion som är tillgodosett, som det ser ut idag.

Notera hur styrelsen undviker att svara på de frågor i denna motion som ställts direkt till styrelsen.
Nu måste dessa frågor ställas på stämman i stället och ta upp helt onödig tid för alla deltagare.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de sex yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Arvoden inom HSB Malmö ska ej betalas ut i förskott.

#2 - I HSB Malmös årsredovisning ska det uppges exakt belopp som betalats ut till respektive förtroendevald, tillsammans med utbetalningsdatum och exakt vilken period som avses.

#3 - På HSB Malmös webbplats redovisas alla utbetalningar till förtroendevalda, med datum för varje utbetalning.

#4 - HSB Malmö ska aktivt arbeta för att utbetalningsdatum för arvoden, och perioder för vilken utbetalningen gäller, alltid redovisas i brf:arnas årsredovisningar.

#5 - HSB ska med information till sina anställda, till brf:arna och till medlemmarna arbeta löpande och kraftfullt för att avvikelser i årsredovisningar aldrig förklaras enbart med att det är fel i periodiseringen. Det måste då exakt redovisas bl.a. hur felet uppstått, vilka åtgärder som görs för att "periodiseringsfel" inte sker igen och vilka siffror som egentligen gäller.
Korrigering måste också göras i efterföljande årsredovisning, med särskilda kommentarer om vad som egentligen gällt tidigare år.
Korrigeringar förs också in i stämmoprotokoll.
Detta gäller naturligtvis inte bara brf:arnas årsredovisningar, utan även HSB Malmös årsredovisning.


Motion 113. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#113)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse.
Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande om sakers förhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt.
Revisorsnämnden utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer.
Någon motsvarande tillsynsmöjlighet över lekmannarevisorer finns inte.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 113:
Ja, det var ju kul att styrelsen berättar något som vi förhoppningsvis alla vet, men vad hade det med min motion att göra?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - När revisorerna missat felaktigheter i olika former i årsredovisningen så ska dessa fel per automatik föras in i stämmoprotokollet efter att detta påpekats på stämman. Denna information ska läggas in i protokollet av protokollföraren (och kontrolleras av justerarna) utan att detta särskilt behöver påpekas av någon.


Motion 114. Max tre år som styrelseordförande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#114)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!”.
Motivering: Se Motion om ”#63 HSB Riksförbunds kod får inte följas!”.

Till motion #63 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har för avsikt att föreslå stämman att konfirmera beslutet att tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning."

Min kommentar till styrelsens svar för motion 114:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Styrelsen har inga argument - varken här eller någon annanstans - utan bara refererar till den kod som förhoppningsvis nu alla begriper kommer att skada organisationen avsevärt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - En styrelseordförande kan inneha sin post under maximalt tre år i sträck, och efter detta måste det passera minst två år innan denna person åter kan inträda som styrelseordförande.


Motion 115. Öppna informationsmöten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#115)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som kallar till ett informationsmöte också får avgöra vilka deltagare man avser att kalla.
När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 115:
Det är i detta specifika fall styrelsen som kallar till informationsmöte, och naturligtvis vill styrelsen ha rätten att kunna utesluta medlemmar från information, så att styrelsen kan fortsätta göra detta i alla lägen där det är möjligt.

Denna motion går alltså ut på att säkra HSB Malmös framtid.

Styrelsen skriver;
"När det gäller den inställda extrastämman 2007, så var en av de viktiga orsakerna att styrelsen ville tillsätta en projektgrupp, som på ett genomgripande sätt skulle arbeta med, och ta fram förslag till, nya stadgar".
Precis varje gång styrelsen uttalar sig så visar styrelsen på sin ofattbara dumhet.
Här säger styrelsen att styrelsen utestängde medlemmar från informationsmötet pga att styrelsen ville tillsätta en stadgegrupp.
Hmm, ja var och en förstår säkert att i ett sådant läge var det väldigt viktigt att ingen medlem utöver fullmäktige och de som styrelsen ville skulle närvara, fick vara med på detta informationsmöte.

Styrelsens svar kunde inte på ett tydligare sätt visat vikten av att stämman bifaller denna motion i sin helhet. Tack för det, styrelsen!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Alla informationsmöten som HSB Malmö kallar fullmäktige till ska också vara öppna för alla övriga medlemmar, precis som stämmor.

#2 - Information om informationsmöten för fullmäktigeledamöter måste alltid läggas ut i god tid på HSB Malmös webbplats.


Motion 116. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att röstlängden är till för att säkerställa stämmans beslutförhet.
Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 116:
Ja, man skulle kunna uttrycka det som att anledningen med röstlängden är att säkerställa stämmans beslutsförhet. Och?

Styrelsen skriver;
"Det är vidare styrelsens uppfattning att det inte tillför något mervärde för medlemmarna att röstlängden publiceras på hemsidan".
Nej, styrelsen kan naturligtvis inte se något mervärde i medlemskontroll, där styrelsen inte längre kan fiffla med röstlängder, så som bl.a. skedde med röstlängden för årsstämman... och kanske varje år innan dess, fram till dess att jag och några till för första gången i HSB Malmös historia ville kontrollera röstlängden. Resultatet blev en av HSB Malmö kraftigt manipulerad röstlängd.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Senast tre veckor efter genomförd stämma ska alla som vill få en kopia av röstlängd med alla närvarande för stämmor från och med årsstämman 2007, men även tidigare (alternativt eller i kombination med att de läggs ut på HSB Malmös webbplats).


Motion 117. Gå ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#117)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att HSB Malmö av olika skäl, framförallt demokratiska, ska vara medlem i HSB Riksförbund.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 117:
Ja, det var ju väldigt tungt vägande skäl för att vara medlem i HSB Riksförbund.

Står HSB Riksförbund för demokrati eller har HSB Riksförbund ett dåligt inflytande på alla regionföreningar tillsammans med dess bostadsrättsföreningar?

HSB Malmös styrelse säger här rakt ut att det inte finns det minsta skäl för HSB Malmö att vara med i HSB Riksförbund!

Varför har HSB Malmö då inte gått ur HSB Riksförbund för länge sedan?

Det finns ett starkt skäl till varför styrelsen vill att HSB Malmö ska vara med i HSB Riksförbund, men det vågar de inte nämna.
Det är nämligen för att HSB Riksförbund har en tendens att skydda den sittande styrelsen mot medlemmar och fullmäktigeledamöter som engagerar sig och upptäcker de fel och oegentligheter som begås av styrelsen. Det gagnar dock varken bostadsrättsföreningarna eller deras medlemmar att HSB Riksförbund har sin skyddande hand över inkompetenta styrelser som därmed får fritt fram att ställa till med stor skada för medlemmarna.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 3 yrkanden som finns i denna motion;

HSB Malmö lämnar HSB Riksförbund, alternativt att krav ställs på HSB Riksförbund att ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning (som ingår i svaret på denna motion) där HSB Riks visar vad de tillför HSB Malmö (efter detta kan beslut tas om HSB Malmö ska lämna HSB Riksförbund).
Så länge HSB Malmö är medlem i HSB Riksförbund ska HSB Malmös styrelse på HSB Malmös webbplats löpande redogöra för vad som händer inom HSB Riksförbund, och vilka kontakter som HSB Malmö har med HSB Riksförbund i olika frågor.
Om det finns någon uppdragsbeskrivning för HSB Riksförbund så ska HSB Malmös styrelse redogöra för denna i detalj, bl.a. på HSB Malmös webbplats.

Admin
2008-03-31, 12:47
Motion 118. Inledning med anledning av styrelsens svar på klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#118)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Att besluta att protokollet ska vara gällande har ingen praktisk effekt eftersom det i lagtexten är stämmans beslut (oavsett vad det står i protokollet) som är det som gäller och som bedöms vid en juridisk prövning.
Dock ska protokollet återspegla stämmans beslut så långt det är möjligt.
Vidare är det styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 118:
Man kan inte låta bli att förundras över hur styrelsen öppet vågar ljuga alla 42.000 medlemmar rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att vad som kan klandras i en stämma är inte bara besluten som tas, utan även protokollets riktighet, vilka yrkanden som förekommit och hur besluten kommit till.


Motion 119. Punkt 0 - Före stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#119)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 119:
Man kan inte låta bli att förundras över hur styrelsen öppet vågar ljuga alla 42.000 medlemmar rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 4 yrkanden i motionen;
#1 - HSB Malmös styrelse ska alltid följa lagen och tydligt i kallelse/dagordning uppge de ämnen som ska behandlas på stämman.

#3 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar en definition för vad "ordningsfråga" är.

#4 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att motioner inte får behandlas (eller ens beröras) i inledningstal (eller överhuvudtaget innan själva motionen behandlas där motionären har yttranderätt).


Motion 120. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Enskild medlem har idag precis som tidigare möjlighet att hos HSB Malmö ta del av röstlängden.
Vidare är det styrelsens uppfattning att i och med tingsrättens dom avseende klandret är denna fråga obsolet.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 120:
Man kan inte låta bli att förundras över hur styrelsen öppet vågar ljuga alla 42.000 medlemmar rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att styrelsen är skyldig att följa lagen och lämna ut röstlängden till den medlem som så begär.

#2 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö ska följa lagen och lämna röstlängd, med underlag, till justerarna för justering.


Motion 121. Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#121)

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om antalet rösträknare ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 121:
Detta standardsvar från styrelsen på ett stort antal motioner har inget med denna motion att göra.

Styrelsen har uppenbarligen ingen åsikt i frågan och kan då lika gärna avhålla sig från att visa sin dumhet.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att rösträknare (minst 4 st. enl. stadgegruppens förslag, även om detta inte kommer att behövas när ett mentometersystem införs) ska väljas som inte också är justeringsmän.


Motion 122. Punkt 6 - Fastställande av dagordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#122) - Ska ingå i dagordningen

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om fastställande av dagordning ingår i denna projektgrupps arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 122:
Detta meningslösa standardsvar från styrelsen på ett stort antal motioner har inget med denna motion att göra.

Styrelsen har uppenbarligen ingen åsikt i frågan och kan då lika gärna avhålla sig från att visa sin dumhet.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar en punkt för "Fastställande av dagordning" som första punkt (ev. andra punkt) i dagordningen (i stadgarna).
(Punkt 8 i dagordningen för HSB Malmös årsstämma 2008)

#2 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar ett regelverk för vad som gäller avseende ändring av dagordning.


Motion 123. Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#123) - Separat beslut för avgift för bosparare

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Bosparare är medlem i HSB Malmö.
Om medlemsavgifterna ändras för de olika medlemsgrupperna behöver förändringarna av nödvändighet preciseras i beslutet, men om medlemsavgiften beslutas vara oförändrad uppstår inget sådant behov.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 123:
Samtidigt som styrelsens svar oundvikligen bjuder på en hel del underhållning så är det tragiskt att veta att HSB Malmös medlemmar förlitat sig till denna sorgliga styrelse.

Styrelsens svar har inget med motionen att göra.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att separat beslut tas på stämman för medlemsavgift för bosparare.


Motion 124. Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#124)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll”.
Motivering: Se Motion om ”#53 Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll”.

För motion 53 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är stämmans beslut som är av betydelse, inte vilka olika förslag eller yrkanden som läggs under stämmans gång".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 124:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Denna motion har inget med motion 53 att göra.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 3 yrkanden i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att det inte får råda oklarheter om nivå på arvoden, och därför ska inga arvoden eller ersättningar uppges i basbelopp, utan de ska alltid presenteras i svensk valuta.

#2 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att protokollet ska beskriva det faktiska händelseförloppet.

#3 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att protokoll som skrivs ska minst vara ett beslutsprotokoll, tillsammans med vad det innebär. Dvs bl.a. att alla yrkanden och reservationer ska framgå av protokollet.


Motion 125. Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#125) - Rutiner för fel i protokoll

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Om fel upptäcks i ett stämmoprotokoll kan man informera protokollförare, stämmoordförande, justeringsmän eller styrelsen om felets beskaffenhet för att få detta korrigerat.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 125:
Styrelsens inkompetens lyser som en sol.

Styrelsens svar är bland det dummaste jag hört i hela mitt liv!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Rutiner tas fram för att rätta upp de de fel i protokoll som inte upptäcks av protokollförare, mötesordförande och justeringsmän, utan som i stället upptäcks vid ett senare tillfälle.
Utskott tillsätts för detta.


Motion 126. Punkt 17 - Val av ordförande + Punkt 18 - Val av styrelseledamöter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#126) - Vilka som väljs ska framgå

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att en förtroendevald, som har mandattid som sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma, inte behöver väljas om under pågående mandattid.
Dock kan stämman, som motionären påpekar, besluta att avsätta den förtroendevalda under pågående mandattid eller när stämman så önskar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 126:
Styrelsen skriver;
"Det är styrelsens uppfattning att en förtroendevald, som har mandattid som sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma, inte behöver väljas om under pågående mandattid".
Var någonstans i motionen står detta ??? Svar: INGENSTANS !!!

Styrelsens svar har inte ett dugg med motionens yrkanden att göra!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkanden i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att det tydligt ska framgå såväl på stämma som i protokoll vilka som väljs och vem som efter val kommer att ingå i styrelsen, etc.
Dvs beslut tas på stämman för att ledamot/suppleant väljs på ytterliggare ett år, även om denna person under föregående årsstämma valts på två år.


Motion 127. Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#127) - Mandattider ska framgå

Förslag till beslut: Se Motion om ”#54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna”.
Motivering: Se Motion om ”#54 Antal ledamöter och suppleanter ska uppges i stadgarna”.

För motion 54 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman beslutar om antalet ledamöter för det organ som avses om detta inte har uttryckts specifikt i lag eller stadgar".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 127:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Styrelsens svar har inte ett dugg med motionens yrkande att göra!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att mandattider tydligt ska framgå såväl av kallelse/dagordning före stämman, som på stämma, och i efterföljande protokoll.


Motion 128. Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#128) - Motion kan ej dras tillbaka utan motionärers medgivande

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att stämman kan förutsätta att medmotionärer är vidtalade, eller i förväg har gett sitt godkännande att låta en av motionärerna tala för de övriga motionärerna, så att när en av motionärerna förklarar för stämman att man drar tillbaka motionen kan stämman också utgå från att så är fallet.
Annars bör stämman kunna förvänta sig att någon av de övriga motionärerna yttrar sig till stämman om att så inte är fallet.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 128:
Styrelsens uppfattning är inte vatten värt, och kan helt bortses från.

Hur tycker styrelsen att medmotionärer som ej närvarar på stämman ska yttra sig?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att en motion inte kan dras tillbaka utan samtligas medgivande från de som står för motionen (med stöd av fullmakt om alla motionärer ej närvarar på stämman).


Motion 129. Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#129) - Sluten omröstning när ledamot begär detta

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så skall detta också verkställas.
Stämmans ordförande har rätt (och skyldighet) att vägra stämman att fatta beslut som stämman inte har rätt att fatta.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 129:
Förutom att den andra meningen i styrelsens svar inte har med motionen att göra så är detta den första gången av de 129 motionerna så här långt som styrelsen svarat rätt.

Det lustiga är att styrelsen helt instämmer med min motion, men vill ändå inte föreslå stämman att bevilja motionen.
Detta trots att stadgegruppen (där styrelsen varit med och tagit detta beslut) föreslagit samma sak!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Om en fullmäktigeledamot begär sluten omröstning så skall detta ske.


Motion 130. Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#130) - Mandatperiod

Förslag till beslut: Se Motion om ”#55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år”.
Motivering: Se Motion om ”#55 Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år”.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 130:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

För motion 55 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Mandattider för förtroendevalda regleras i lag, stadgar och enligt stämmobeslut".

Styrelsens svar har inget med motionen att göra.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motionen;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar för vilken period som ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare ska väljas på.


Motion 131. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#131)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner behandlas noggrant och seriöst av styrelsen i dagsläget och att medlemmar inte särbehandlas, samt styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras av stämmoordföranden på lämpligt sätt, vare sig det sker på en brf:s stämma eller på en HSB Malmöstämma.
Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 131:
Ja, vid det här laget så har garanterat alla sett hur "seriöst" och "noggrant" styrelsen "i dagsläget" besvarar motioner.

Om det är styrelsens uppfattning att medlemmar inte särbehandlas, varför vill inte styrelsen ta del av de otvetydiga bevis jag har för detta?
Jo, naturligtvis eftersom styrelsen redan är fullt medveten om särbehandlingen, som de gör allt för att försöka dölja.

Det må vara styrelsens förhoppning att ordningsfrågor hanteras på lämpligt sätt av stämmoordföranden i brf:ar och på HSB Malmös årsstämma, men vi vet alla att det inte är så.
Jaghar otvetydiga bevis för det i min egen förening, även om det inte är något som HSB Malmös styrelse bryr sig om (det är ju de som backar upp att ordingsfrågor inte ska hanteras på ett korrekt sätt).
Var ingen i styrelsen med på HSB Malmös årsstämma 2007? Bara där finns ju flera exempel på hur ordningsfrågor inte behandlades korrekt, b.la. det som styrelsen själv erkänt i sina svar till dessa motioner (t.ex. att sluten omröstning ska ske om en ledamot begär detta).

Styrelsen skriver;
"Det är dock stämman som exklusivt beslutar hur motioner ska hanteras och beslutas, inbegripet om yttranderätt ska ges till motionär som inte är fullmäktigeledamot".
Vad har detta svammel - som dessutom är felaktigt - med motionen att göra?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de åtta yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Varje inkommen motion ska besvaras separat av HSB Malmös styrelse.

#2 - Varje inkommen motion ska behandlas och beslutas om en och en, var för sig.

#3 - Varje motionär äger rätt att försvara sin motion och argumentera för sin motion (helt i linje med stadgeförslag).

#4 - #5 - Medlemmar får inte särbehandlas.
Alla ska behandlas lika. En styrelse, mötesordförande, eller någon anlitad av styrelsen får inte göra påhopp mot en medlem eller försöka misskreditera en medlem.

#6 - Det är mötesordförandens skyldighet att respektera när någon ropar "Ordningsfråga!". Då ska mötesordföranden avbryta och i förekommande fall förklara att påhopp och personangrepp i olika former mot andra medlemmar inte accepteras, samt att det är sakfrågor som ska diskuteras, inget annat!
Detta innebär dock på intet sätt att styrelsen inte kan kritiseras, och denna paragraf får aldrig missbrukas för att försöka stoppa kritiska röster gentemot styrelsen eller andra förtroendevalda så länge det handlar om hur de skött sina uppdrag och frågor direkt kopplade till deras uppdrag (och inte är personliga påhopp).

#7 - Det är inte mötesordförandens uppgift att svara på frågor åt styrelsen, och mötesordföranden ska inte styra bort frågor från styrelsen som en medlem vill ställa till styrelsen för att få specifikt styrelsens åsikt. Dvs medlemmarna ska alltid ha rätt att få styrelsens åsikt, medan naturligtvis rena faktafrågor främst ska besvaras av den som kan frågan bäst.


Motion 132. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#132)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och stämman beslutar på vilket sätt samt i vilken ordning motioner ska behandlas och beslutas.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 132:
Men nu var det inte detta som min motion handlade om.
Om styrelsen bemödat sig med att läsa mer än (i bästa fall) rubriken till denna motion så torde detta vara extremt uppenbart!
Det handlar om styrelsens hantering av motionerna, inte stämmans!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Motioner får inte grupperas utan motionärens tillstånd.
#2 - Motioner ska presenteras i den ordning motionären lämnat in dem, men styrelsen är skyldig att efter diskussion med motionär se till så att beslut tas samtidigt där beslut för ett yrkande i en motion gör att beslut i en annan motion ej kan tas. Dessa yrkanden behandlas då tillsammans så att ett beslut tas för de yrkanden som på detta sätt hör ihop.

#3 - Motioner får inte på något sätt förändras av annan än motionären.


Motion 133. Information och tips om hur man ska skriva en motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#133)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hanteringen och författandet av motioner ska ingå som en viktig del i utbildning av enskilda medlemmar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 133:
Vad betyder detta, för alla, meningslösa svar, som inte har det minsta med motionen att göra?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Tipsen i denna motion (ev. i ytterligare bearbetad form) på hur man författar motioner läggs utan fördröjning ut på HSB Malmös webbplats.

#3 - HSB Malmö ska aktivt verka för att dessa tips för hur man skriver motioner sprids - i sin helhet - av brf-styrelserna till medlemmarna i HSB Malmös brf:ar.

#4 - Dessa tips tas också upp i medlemstidningen som ett led i att få medlemmar till att engagera sig genom att skriva motioner.


Motion 134. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#134)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.
Det är styrelsens uppfattning att detta görs på lämpligt sätt idag.
Det är också styrelsens uppfattning att det ges information om nomineringar till val.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 134:
I snart 100 år har HSB lyckats hemlighålla att enskilda medlemmar har motionsrätt.
Till stämman 2007 krävde några medlemmar att detta skulle klargöras och stämman tvingade styrelsen att gå ut med information om enskild medlems motionsrätt,
När styrelsen väl gjorde detta så var det dels för sent och dels på ett sätt så att så få som möjligt skulle få denna information.

Vi vet alla att styrelsens uppfattning är styrelsen helt ensam om att ha.

Motsvarande gäller frågan om information om nomineringar.

Inte mycket i styrelsens irrelevanta svar berörde motionen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 11 yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska årligen i direktutskick tydligt informera samtliga medlemmar om sin motionsrätt till HSB Malmö, tillsammans med information om hur man motionerar och vilket sista datum är för inlämnande av motioner.

#2 - Information om motionsrätt ska ske på flera olika sätt.

#3 - Det ska även finnas mycket lättillgänglig information för samtliga medlemmar om det fastställda regelverket (dvs riktlinjerna) för motioner.

#4 - Uppdaterat regelverk ska finnas på HSB Malmös webbplats.

#5 - HSB Malmö ska underlätta genom att exemplifiera vad man kan motionera om (bl.a. enl. förslag i denna motion).

#6 - Inga specifika krav utöver kontaktväg till motionär ska behövas för motioner.

#7 - Direktutskick till medlemmar om motionsrätt, regelverk och tips 1-1½ månad före sista inlämningsdag för motioner.

#8 - I den årliga påminnelse i form av direktutskick ska HSB Malmö också informera om att det är viktigt att medlemmarna lämnar in förslag till valberedningen.

#9 - Information om motioner och motionsrätt ska motivera medlemmarna att skriva motioner.

#10 - Utförlig information ska finnas om valberedning och nomineringar (enl. denna motion).

#11 - HSB Malmö ska rekommendera brf-styrelser att i sin tur informera och påminna om enskild medlems motionsrätt.


Motion 135. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#135)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, och det är således styrelsens uppfattning att stämman ska ta ställning till alla inkomna motioner.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 135:
Styrelsens svar har inte det minsta med yrkanden i motionen att göra!

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Om HSB Malmös styrelse inte tar upp en motion på HSB Malmös årsstämma så ska detta tydligt redovisas skriftligen i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.
#2 - Denna redovisning ska minst innehålla;
* Namn på den som skrivit motion
* Övergripande vad motion handlat om
* Mycket tydliga skäl, med exakt referens - och citat - till ev. regelverk, till varför styrelsen underlåtit att ta med motionen.
* Om styrelsen kontaktat motionären i frågan och vad resultatet i så fall blev av detta.
* Om styrelsen gett motionären möjlighet att omformulera motionen (det är ett krav att styrelsen gör detta om motionären kan nås).

#3 - Har styrelsen felaktigt underlåtit att ta upp en motion måste denna eller dessa motioner behandlas på en extrastämma inom en månad från stämman där motionen skulle ha tagits upp.


Motion 136. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#136)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen i en brf har möjlighet att få hjälp av HSB Malmö med olika tjänster.
Det är styrelsens uppfattning att hjälp med motioner inte ska undantas från de uppgifter som en brf:s styrelse kan få hjälp från HSB Malmö med.
Styrelsen i brf:en avgör på vilket sätt man vill föreslå stämman att besluta om motionerna.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 136:
Det kan inte vara meningen att styrelsen i en kooperativ organisation ska understödja subversiv verksamhet av illvilliga styrelser.
Att styrelsen är av denna uppfattning visar bara på vikten att styrelsen byts ut i sin helhelt snarast möjligt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö/HSB-ledamöter ska aldrig åta sig uppdrag - utan stämmans uttryckliga godkännande först - att besvara motioner åt brf-styrelser för att därigenom t.ex. tjäna pengar på detta sätt på styrelsens bristande kunskaper.

#2 - YRKANDE #2 DRAS TILLBAKAMotion 137. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#137)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att styrelsen avgör på vilket sätt vi vill föreslå stämman att besluta om motionerna.
Det är vidare styrelsens uppfattning att styrelsen avgör vilken hjälp som vi anser oss behöva för att kunna ge stämman ett förslag till beslut.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 137:
Styrelsen får naturligtvis vara av vilken uppfattning de vill, även om det är sorgligt att en styrelse resonerar som HSB Malmös styrelse
Det viktiga är dock att stämman begriper bättre.
Motioner ska besvaras med styrelsens åsikter och eventuella kunskaper.

Styrelsen har förmodligen i det mesta av motionerna till årets stämma besvarat motionerna egenhändigt, och det fina med detta är att styrelsen nu visat på sin inkompetens så tydligt att alla måste förstå att ingen i dagens styrelse någonsin ska få inneha en förtroendepost inom HSB Malmö.

Hade det inte varit för dessa motioner och styrelsens svar så hade detta inte framgått lika tydligt.

Valberedningen saknar kompetens för att hitta rätt personer, och då måste medlemmarna agera.

Dessutom ska medlemmarna inte behöva betala för att styrelsen (precis som i min egen brf) inte är kompetenta nog att ens svara på motioner (som dessutom är väldigt enkla att besvara). Speciellt med tanke på att HSB Malmös styrelse inte gjort en enda utredning i en enda fråga för de 200 motionerna.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse ska på egen hand och med egna ord besvara motioner ställda till HSB Malmö. Endast i de fall expertis helt uppenbart behöver anlitas för t.ex. kostnadsberäkningar eller liknande kan styrelsen betala för att få hjälp med ta fram vissa uppgifter.

#2 - Alla ev. kostnader för hanteringen av motionerna ska särskilt redovisas i årsredovisningen (dvs om extern hjälp anlitats).


Motion 138. Får ej svara på motion att "bevis saknas" (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#138)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner”.
Motivering: Se Motion om ”#137 Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner”.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 138:
Föregående motion har inget med denna motion att göra, men se ändå mitt svar till föregående motion.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - I svar på motioner får ej nämnas något om att bevis saknas, eller att bevis ej presenterats, att något är en "subjektiv bedömning", eller att styrelsen inte kan kommentera något visst pga att det i motionen inte presenterats bevis i den aktuella frågan, utan att styrelsen först kontaktat motionären och bett denne presentera kompletterande fakta för det som styrelsen anser ofullständigt.


Motion 139. Nya normalstadgar för HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#139) - Bilaga med stadgar till motion #139 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-stadgar.pdf)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens förhoppning att kunskapen som vårt stadgearbete har genererat ska kunna vidareförmedlas inom HSB-rörelsen samt ha påverkan på utveckling av normalstadgarna.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 139:
Ja, det var onekligen ett roande svar, även om det inte har någon relevans för någonting, och särskilt inte för denna motion.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Riksförbund ges möjlighet att inom 4 veckor ge sina synpunkter på de av mig förslagna nya normalstadgarna, i bilaga.

#2 - Efter att HSB Riksförbund gett sina synpunkter görs ev. justeringar och nya normalstadgar antas för HSB Malmö på en nära förestående extrastämma som utlyses av HSB Malmös styrelse.

#4 - HSB Malmö ska försöka förmå HSB Riksförbund till att anta de nya normalstadgarna så att de sprids i hela Sverige.

Admin
2008-04-07, 09:16
Ja, i slutänden är det förvisso fullmäktigeledamöterna som tar beslutet. De brukar dock i 99 % av fallen göra vad styrelsen säger, och det återstår att se om HSB Malmös årsstämma 2008 kommer att bli som alltid tidigare, eller om det kommer att bli en vändpunkt i HSB:s historia, där fullmäktigeledamöterna börjar engagera sig.

Även om det är stämman som tar det slutgiltiga beslutet så är varje svar styrelsen gett på motionerna beklämmande. Det visar tydligt på att allt annat HSB uttalat den senaste tiden enbart är för försöka lura alla att HSB Malmö kommer att förändra sig till det bättre.

Det är därför det är viktigt att alltid ifrågasätta styrelsen. Och ställa frågor. Endast då kan man se om det bara är tomma ord som kommer från styrelsen eller om de verkligen menar vad de säger.

Admin
2008-04-11, 14:20
Motion 140. Svar på frågor om VD:ns löneavtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#140)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att frågor om föreningens verksamhet besvaras så långt det är möjligt och lämpligt.
Det är också viktigt att denna information kan nå så många medlemmar som möjligt.
Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman.
Styrelsens uppdrag ska samtidigt kunna genomföras och förvaltas ansvarsfullt.

Min kommentar till motion #140:
Men nu är problemet att styrelsens uppfattning inte överensstämmer med verkligheten, och då måste problemet lösas på något sätt.
Styrelsen vill inte hitta en lösning, och då är det fullmäktigeledamöternas skyldighet i egenskap av representanter för alla HSB Malmös 42.000 medlemmar att se till så att en lösning kommer till stånd.

Vi kan se på de 33 första motioner här att medlemmarna inte får svar på frågor (där styrelsen besvarade 1½ fråga ett antal veckor efter utlovad tid för detta, trots att styrelsen hade flera månader på sig att besvara dessa tämligen enkla frågor). Styrelsen tvingar medlemmarna att skriva motioner om frågor som inte hör hemma som motioner, utan enkelt skulle kunnat besvaras utanför stämman. När sedan frågorna formuleras om som motioner så struntar styrelsen ändå i att svara på frågorna.

Sedan kan vi alla notera att styrelsen inte besvarat en enda fråga som ställts till styrelsen i övriga motioner till stämman.

Avslutningsvis kan vi se att inte ens en enda av de frågor som ställts till styrelsen i denna motion har besvarats av styrelsen... alltså för samma motion som styrelsen vågar säga att styrelsen besvarar frågor.

Och då ska man veta att detta bara är några få aktuella exempel.

Styrelsen skriver i sitt svar till denna motion;
"Information om sakfrågorna i motionen har getts vid tidigare tillfällen och kommer också att ges vid stämman".
Men det är ju en ren lögn!
Det har till ett fåtal utvalda getts viss selektiv information i en sakfråga i denna motion, men det är inte samma sak som att information getts i alla 22 mycket viktiga sakfrågor i denna motion till alla medlemmar.

Jag vet att styrelsen påstått att information ska ges på stämman, men det blir ju bara samma selektiva information som inte är relevant - och kanske dessutom bara rena lögner. Styrelsen vill besvara frågorna på stämman enbart av den anledningen att styrelsen då har tiden på sin sida.

Men att styrelsen inte besvarat frågorna som de skulle ha gjort i motionen kommer bara innebära att frågorna kommer att ställas på stämman, med krav om svar på alla frågor. Det kommer att ta upp helt onödig tid för alla deltagare, men det är självfallet styrelsens syfte att förstöra stämman så mycket som det är möjligt. I egen vinning.

Utöver att styrelsen tvingas svara på de 24 frågorna i yrkande #1 så yrkar jag att stämman beslutar i enlighet med övriga två yrkanden;
#2 - Vilken ledamot i styrelsen röstade för att löneavtalet mellan f.d. VD och f.d. ordförande var ok?

#3 - Tillsättning av oberoende granskare för att reda ut alla frågor runt VD:ns lön - en förutsättning för styrelsens ansvarsfrihet.

FRÅGOR:

Exakt hur ser det avtal ut som Alf Gustavsson tecknat med Lars Danielsson?

Detta avtal ska presenteras för alla medlemmar i sin helhet!
Varför har styrelsen försökt dölja detta avtal in i det längsta?
Varför har inte detta avtal presenterats för alla medlemmar (bl.a. lagts ut på HSB Malmös webbplats), trots att det var detta som var avgörande för att styrelsens ordförande gick/fick gå?
Det är t.o.m. oklart om det tecknats något avtal med f.d. VD:n.
Har ett kontrakt tecknats mellan VD och styrelseordförande?

Om så har skett, hur kan styrelsen ge en person i styrelsen detta mandat? Och varför?

Exakt hur är den fullmakt formulerad som gav ordföranden full frihet att göra vad han ville utan någon som helst insyn från övriga delar av styrelsen?
Styrelsen påstår att de framfört klagomål både enskilt och i grupp hela tiden på Alf Gustavssons ledarskap. Vad exakt har detta rört för frågor?

Styrelsen ska redogöra för alla klagomål styrelsen framfört till ordföranden.
Detta för att veta hur styrelsen tänkt och agerat, vilket är inte minst viktigt inför val av styrelse på årsstämman.
Vad är skälet till att styrelsen inte varit öppen och redogjort för dessa konfliktfrågor till medlemmarna (eller någon annan), varken före eller efter att styrelsens ordförande lämnade?
Håller alla varandra om ryggen in i det längsta?
Hur länge har detta förhållande pågått att VD:n förhandlat sin lön med sin rotary-broder, styrelseordföranden?
Är detta skälet till att VD:n redan innan lyckats få en så ofattbart och oförtjänt hög lön och höga förmåner ?
Vilka rutiner finns det i styrelsen (om några) när det kan gå till på det här sättet?
Vad är skälet till att styrelsen inte informerat någon, inte ens revisorerna, om vad som pågått, när styrelsen haft sina åsikter om styrelseordförandens dåliga ledarskap så här länge?
Vad är skälet till att styrelsen inte informerade revisorerna ens efter att avtalet mellan VD och styrelseordförande kom till styrelsens kännedom?
Revisorerna fick i stället sin information via media. Tycker styrelsen att det är så det ska gå till?
Hur kan styrelsen låta VD och ordförande förhandla med varandra trots att styrelsen visste om att de var president och vice president i samma Rotary-klubb?

Varken styrelse eller suppleant har tydligen tyckt att det var något konstigt med detta förfarande, lika lite som att endast en enskild ledamot får full frihet att teckna avtal precis hur han vill utan den övriga styrelsens vetskap.
Har Lars Danielsson något fallskärmsavtal som inte redovisats i HSB Malmös årsredovisning (eller är det "bara" de sex månadslönerna)?
Vilket tak satte styrelsen på VD:ns lön (skriftligt i fullmakt till ordföranden), och exakt vad inkluderades i denna summa?
Vilken advokat är det som fått uppdraget att förhandla med Lars Danielsson?

Exakt vad ska förhandlas om?
Hur ser uppdragsbeskrivningen ut?
Hur mycket har VD och styrelseordförande (samt dagens t.f. VD Michael Carlsson) betalat för att ha sin Rotary-klubb i medlemmarnas lokaler?
Hur mycket har VD för Sundsfastigheter i lön och övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?
Hur mycket har Michael Carlson i egenskap av både t.f. VD för HSB Malmö och VD för Sundsfastigheter i lön?
Hur mycket i övriga ersättningar/förmåner (specificerat per post)?
Varför har detta inte redovisats?
Tycker styrelsen att det är rätt mot medlemmarna att de skulle luras att det fanns en ordförande i styrelsen, och att ingen skulle veta att denna ordförande tagits ifrån sin yttrande- och attesträtt, etc.?
Tycker inte styrelsen det hade varit bättre om styrelsen själv gått ut med information till medlemmarna i de olika frågorna i stället för att media i precis varje fråga gått ut med information innan styrelsen (i bästa fall) informerat medlemmarna?
Vad finns det mer för hemligheter som medlemmarna inte fått reda på?

Eftersom ordföranden här getts förmånen att in blanco agera utan resten av styrelsens inblandning (vilket aldrig är hur en styrelse ska få fungera) så undrar man hur många ledamöter som fått samma möjlighet i hur många andra ärenden, och vilka?
Finns HSB Malmös valberedning kvar, och om så är fallet, varför är det helt tyst från dem?
Varför informerades varken styrelser eller övriga medlemmar om att planeringen för Köpenhamnsresan justerades så att HSB Malmös styrelse skulle börja svara på de frågor som fullmäktige (men inte medlemmarna) hade?

Tycker styrelsen att det ska fungera på detta sätt?
Hur kommer alla frågor och svar redovisas för alla de som inte kunde, fick eller hade möjlighet att närvara på frågestunden i Köpenhamn (ska det som vanligt vara media som informerar om vad som händer i HSB Malmö)?

Fortfarande idag den 29 januari när jag skriver detta så inte en enda rättelse har gjorts på HSB Malmös webbplats om vilka förtroendevalda som ingår i styrelsen eller vad de har för positioner, att suppleant inte finns kvar (det informerades inte ens om att suppleant trätt in som ledamot, vilket inte sker med automatik som vissa tror), att arbetstagarrepresentanterna är borta, etc.
Om medlemmarna får någon information så är det endast den knapphändiga information som kommer från media.
Motion 141. Redovisning av uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#141)

Förslag till beslut: Avslag
Motivering: Vd:s arbetsinstruktion regleras och beslutas av styrelsen.
I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda.
Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla.
Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot.

Min kommentar till motion #141:
Ja, inte konstigt att styrelsen inte vill att medlemmarna/ägarna ska få ta del av vad deras anställdas arbetsuppgifter är när man läser styrelsens svar här.

Det är med all säkerhet så att VD:n inte har en arbetsinstruktion värd namnet (om ens någon), och det vill naturligtvis styrelsen inte avslöja.

Styrelsen skriver;
"I organisationens regelverk regleras förekomsten av bisysslor hos de anställda".
Så någonstans - dock inte i någon arbetsbeskrivning för VD - ska, enligt styrelsen, det finnas ett regelverk för de anställda - dock inte specifikt för VD:n.

Styrelsen skriver;
"Uppdrag som HSBledamot betecknas normalt inte som en bisyssla".
Enligt vem då? Och varför inte?
Alla vi andra begriper att detta naturligtvis måste vara en bisyssla... såtillvida man inte räknar HSB-ledamotsuppdraget som huvudsysselsättningen och anställningen på HSB som en bisyssla?

Styrelsen skriver;
"Tf vd Michael Carlsson har idag inget uppdrag som HSBledamot".
Vad styrelsen inte vill berätta är att Michael Carlsson tvingades avsäga sig detta uppdrag efter förfrågan från en medlem... och först efter att Michael Carlsson tydligt förklarat att han inte kunde se något fel i att ha ledamotsuppdraget som bisyssla trots att han var VD för HSB Malmö.

Sedan får nog styrelsen presentera ett bevis för att han inte har detta uppdrag, för om man kollar registret så står han än idag som ledamot i valberedningens sammankallandes förening.

Styrelsen måste alltså presentera ett skriftligt bevis för alla medlemmar, med av Bolagsverket verifierat datum för när han avregistrerades som HSB-ledamot. I annat fall ljuger styrelsen å t.f. VD:s vägnar.

De som har läst senaste HSB Malmö nytt kan alla läsa att Blanka Kruljac säger att HSB Malmös t.f. VD Michael Carlsson har fel, och att en VD inte ska ha ett dylikt uppdrag som HSB-ledamot eftersom det räknas som jäv.
Men HSB Malmös styrelse tycker säkert att Blanka Kruljac bara har rätt när HSB Malmös styrelse använder medlemmarnas pengar för att betala henne att säga som styrelsen vill (som i fallet med klandret av årsstämman 2007).

Men nu var det inte riktigt detta som yrkandena i denna motion handlade om.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Redovisning av alla anställdas uppdrag för alla medlemmar med löpande uppdateringar.

#2 - VD/t.f. VD på HSB ska ej få agera HSB-ledamot eller ingå i en brf-styrelse.


Motion 142. Avveckla HSB Omsorg? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#142)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att uppstart och nedläggning av verksamhet ingår i styrelsens ansvarsområde.

Min kommentar till motion #142:
Och det är min uppfattning att lagen ska gälla som säger att fullmäktigestämman är föreningens högsta beslutande organ.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet som finns i denna motion;
#1 - Inga resurser ska läggas på HSB Omsorg i nuvarande läge.


Motion 143. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#143)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö aktivt ska delta i arbetet för att medvetandegöra vad som gäller avseende installation av postboxar i äldre fastighet.

Min kommentar till motion #143:
HSB Malmös styrelse verkar ha väldigt svårt att läsa innantill.
Min motion handlar inte om att HSB Malmö ska informera medlemmar och föreningar om vad som gäller avseende installation av postboxar.

Motionen handlar om att påverka regering och myndigheter så att fastighetsägarna inte får stå för kostnaderna för postens (m.fl.) rationaliseringar.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar.


Motion 144. Presentation av alla brf-valberedare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#144)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att det är upp till brf:arna om och hur de vill informera omvärlden inklusive andra brf:ar om sina valberedningar och deras arbete.

Min kommentar till motion #144:
Den som inte redan innan visste det uppenbara att det inte ligger i HSB Malmös styrelses intresse att styrelsen ersätts med för uppdraget kompetenta personer kan nu se detta svart på vitt.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Alla valberedare i brf:ar inom HSB Malmö ska läggas ut på HSB Malmös webbplats, ev. med en kortare presentation av var och en.

#3 - HSB Malmö ska verka för utökat samarbete;
- mellan brf:arnas valberedare, samt
- mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar.


Motion 145. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#145)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att vidareutveckla utbildningssidan inom verksamheten, så även för valberedningar.
Möjligen kan dessa utbildningar ske i seminarieform.

Min kommentar till motion #145:
Styrelsens svar är löjeväckande. Det säger ingenting överhuvudtaget och förpliktigar inte till någonting.
Styrelsen är livrädd för att få det minsta krav på sig att behöva prestera något för det fantasiarvode de får.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös valberedning ska med stöd av HSB Malmö (där HSB Malmö står för arrangemanget enl. valberedningens önskemål) ha möten mellan HSB Malmös valberedning och;
- medlemmar
- valberedare i brf:ar
- styrelser, fullmäktigeledamöter & HSB-representanter.

#3 - HSB Malmö ska tillgodose valberedningen med de resurser som behövs för möten.


Motion 146. Info om HSB-ledamöter på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#146)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information om sina förtroendevalda (här ingår HSBledamoten).

Min kommentar till motion #146:
Men nu vet vi att detta inte sker överallt och det finns ingen anledning att de medlemmar som har en styrelse som är dålig på att informera ska behöva bli lidande för detta när det går att lösa så lätt.

Dessutom är denna information inte bara för "medlemmarna", utan även för styrelser/fullmäktigeledamöter.

Det handlar om att HSB Malmö ska vara öppen och visa insyn, även om vi alla vet att det är det sista som styrelsen vill.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Alla HSB-ledamöter ska presenteras på HSB Malmös webbplats.


Motion 147. Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att den som nominerar en person ska också kunna presentera denne.
Uppföljning måste ske av de som väljer den förtroendevalda personen, därmed är det stämmans uppgift att följa upp och utvärdera en förtroendevald person.

Min kommentar till motion #147:
Styrelsens uppfattning är synnerligen korkad.
Varför ska den som nominerar någon kunna presentera denna person?
Det begriper väl vilken normalintelligent person som helst att detta är valberedningens uppgift?
Vad har vi annars valberedningen till?

Dessutom så plockar ju valberedningen medvetet bort de presentationer som görs av de som nominerar.

Styrelsen skriver;
"Uppföljning måste ske av de som väljer den förtroendevalda personen,...".
Vem är det som väljer den förtroendevalda personen, menar styrelsen?
Den som nominerar? Valberedningen? Fullmäktigeledamöterna?

Styrelsen skriver;
"därmed är det stämmans uppgift att följa upp och utvärdera en förtroendevald person".
Styrelsen menar alltså på fullt allvar att det är fullmäktigeledamöternas uppgift att gratis göra det arbete som valberedningen arvoderas (med kanske världens högsta arvode för valberedare) för?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Uppföljning av förtroendevalda ska utföras årligen där det redovisas vilka mål som uppnåtts.

#3 - Valberedningen ska hämta in synpunkter från medlemmarna på de förtroendevalda och redovisa dessa synpunkter.


Motion 148. Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen rekommenderar motionären att inte ”kasta sten i glashus”.
Styrelsen vill också uppmana både motionären och andra att inte i onödan överdriva upptäckta felskrivningar utan istället ställa en kontrollfråga när man inte är säker på att man har förstått en text eller ett svar på rätt sätt.

Min kommentar till motion #148:
Av vilken anledning vill styrelsen rekommendera mig att inte "kasta sten i glashus"? Vad är detta för tramsiga insinuationer?
Styrelsen försöker ta bort fokus från sig själva, men det är inte relevant för någonting här hur skrivkunnig jag är.
Oavsett hur galet det skulle bli när jag skriver så drabbar det inte 42.000 medlemmar.
Jag sitter inte i styrelsen, och har således inga krav på mig, som är relevanta i detta sammanhang, men jag kan garantera att jag är betydligt bättre på att formulera mig skriftligt än någon i styrelsen.
Styrelsens brist på kompetens inom detta område framgår däremot inte minst av motion #1-33, men även mycket annat visar på en brist inom detta område för styrelsen, och det är en brist som är av stor betydelse för en styrelse.

Styrelsen vill uppmana mig att inte överdriva felskrivningar, men när en organisation inte kan formulera sig skriftligt eller stava så att det framgår vad som sägs (se t.ex. styrelsens svar i motion 1-33) så är det inte att överdriva utan det är att synliggöra ett problem som är av mycket stor betydelse för 42.000 medlemmar.

Valberedningen har ingen kontroll överhuvudtaget på de personer som nomineras, och det måste därför fastställas att den valberedning som nu tar över måste ha fullt ansvar för att kontrollera skrivkunnigheten och skriftligt redovisa denna inför årsstämman.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Valberedningen ska kontrollera varje nominerads förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt.

#2 - Detta ska ingå i den redovisning valberedningen presenterar inför val av förtroendevalda.


Motion 149. Särskild medlemsrepresentant (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#149)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att kostnaden för att förrätta en valprocess bland drygt 42 000 inte är rimlig eller står i proportion till inflytandet de valda personerna kan få.
Det är vidare styrelsens uppfattning att motionären vida övervärderar förtjänsten med sådana medlemsrepresentanter.

Min kommentar till motion #149:
Vem har sagt att det ska förrättas en valprocess bland 42.000 medlemmar (styrelsen vet inte ens hur många medlemmar HSB Malmö har; det är inte "drygt 42.000", utan det är - enligt HSB Malmös egna uppgifter - 41.766 medlemmar... antalet lär inte öka så länge föreningen inte har en komptent styrelse)?

Ja, det är klart att det är styrelsens uppfattning att jag "vida övervärderar förtjänsten med sådana medlemsrepresentanter". Det skulle ju innebära att medlemmarna helt plötsligt fick talespersoner för deras frågor, och det ligger inte i styrelsens intresse att demokrati ska finnas inom HSB.
Mycket tråkigt att styrelsen resonerar som den gör, och man kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna kan tänka lite mer sunt.

Det går t.ex. alldeles utmärkt att dessa plockas ut via en intresseanmälan, och efter presentation på stämman, så kan dessa väljas ut av fullmäktigeledamöterna. Detta var bara ett exempel. Det får gärna vara någon mer än jag som motionerar hjärncellerna lite.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det ska finnas 3-4 medlemsrepresentanter, som ser saker från ett medlemsperspektiv, med som uppgift att representera andra medlemmar än styrelseledamöter.

#6 - Information till alla om vad posten som fullmäktigeledamot innebär och att det står fritt för varje brf att välja vem de vill.


Motion 150. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#150)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Om någon önskar föra en dialog med HSB Malmö får denne gärna skriva till HSB Malmö.
Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar
på ett lämpligt sätt. Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte.
Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges.

Min kommentar till motion #150:
Problemet ligger inte i att medlemmarna inte får skriva till HSB Malmö.
Problemet ligger i att få svar.
Problemet ligger också i att få rätt svar.
Problemet ligger också i att få ett svar som inte alltid kräver en följdfråga.

Styrelsen ljuger öppet för 42.000 medlemmar när styrelsen skriver;
"Alla som frågar ska förr eller senare få ett svar på ett lämpligt sätt".
Att detta är en lögn bevisas till och med i dessa motioner.
- De 33 första motionerna är ett exempel, där styrelsen besvarar 1½ av 34 frågor.
- De övriga 145 motionerna är ett annat exempel, där styrelsen inte besvarar en enda fråga i motionerna.

Styrelsen skriver;
"Att frågeställaren alltid blir nöjd med svaret garanteras dock inte".
Denna fråga om en sådan garanti ingår heller inte i motionen!

Styrelsen skriver;
"Det är självklart HSB Malmö som avgör på vilket sätt och av vilken person svaren ska ges".
Varför är det självklart?
Tycker styrelsen att det är självklart att det är Lisa i kassan på Ica som bestämmer på vilket sätt och av vem som svaren som butiksägaren ställer till henne ska besvaras?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmö måste svara på frågor från medlemmarna

#2 - Svar på frågor ska ges av HSB Malmö inom 24 timmar. Bekräftelse av mottagande av mail ska ges inom 4 timmar under normal arbetstid.

#3 - Till HSB ställda frågor redovisas på HSB Malmös webbplats tillsammans med HSB Malmös svar så att alla kan dra nytta av svaren som ges, och så att frågor/svar inte behöver upprepas hela tiden.

#4 - Frågor och svar läggs ut om medlem begär detta.


Motion 151. Ingen spärr för utskrift av information! + Format (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#151)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att information som publiceras på hemsidan ska publiceras på ett lämpligt sätt samt i ett standardiserat format.

Min kommentar till motion #151:
Ett synnerligen meningslöst svar på denna motion där styrelsen som vanligt vill göra allt för att undvika att det minsta lilla krav ställs på styrelsen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion.
#1 - Information på HSB Malmös webbplats ska ej spärras för utskrift.

#2 - PDF-filer ska användas, men ska i mesta möjliga mån kompletteras med "vanlig text".


Motion 152. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#152)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Styrelsen utser HSB-ledamöterna.
Den löpande verksamheten, som har med HSB-ledamotsuppdragen att göra, hanteras dock inte av styrelsen utan inom organisationen.

Min kommentar till motion #152:
Notera hur styrelsen som vanligt undviker varje fråga som ställts till styrelsen i motionen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Information om hur man blir HSB-ledamot, vad som krävs för kompetens och erfarenhet, vilken ersättning som utgår, vilka specifika uppgifter som ingår utöver de som ingår för övriga ledamöter, etc.


Motion 153. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#153)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att HSB Malmös hemsida ska vara ett levande kommunikationsmedium för medlemmarna, och att arbetet med att vidareutveckla hemsidan ska pågå kontinuerligt.
Synpunkter och idéer tas tacksamt emot.

Min kommentar till motion #153:
Styrelsen ger tyvärr ett helt meninglöst svar på denna motion.

Enligt den information jag har kommer HSB Malmös webbplats att bytas ut, precis som alla andra HSB-regioners, den 31 augusti 2008.
Ändå vill HSB Malmö inte informera om detta.
Det är möjligt att jag vet mer än HSB Malmös styrelse, men det gör inte precis det hela bättre.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Redovisning av vilka förbättringar/förändringar som är på gång för HSB Malmös webbplats.

#3 - Omfattande förbättring informationsmässigt av HSB Malmös webbplats.

#4 - Elektroniska formulär ska vara av hög kvalitet.


Motion 154. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#154)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".
Motivering: Se Motion om ”#153 Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats?".

Min kommentar till motion #154:
HSB Malmös styrelse tycks inte veta någonting om vad som händer inom HSB.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet som finns i denna motion;
#1 - Det ska finnas en väl fungerande sökfunktion för specifikt HSB Malmös information på webbplatsen.


Motion 155. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Revisorerna väljs av stämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera revisorer skall utses på annat sätt.

Min kommentar till motion #155:
Ett svar som detta är ett hån mot alla medlemmar, men speciellt mot fullmäktigeledamöterna detta svar är tiktat till.
Att döma av detta svar så förutsätter HSB Malmös styrelse att alla är helt okunniga om de mest grundläggande sakerna inom HSB.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Fullmäktige ska kunna motsätta sig val av extern revisor för HSB Malmö.
I dagordningen för årsstämman ska det finnas en separat punkt för val av extern revisor utifrån HSB Malmös förslag.


Motion 156. Rutiner för att avsätta ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#156)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Ledamöter i styrelsen kan endast avsättas av stämman. Dock kan ledamot välja att avgå under mandattiden.
Då gör styrelsen bedömningen om huruvida ett fyllnadsval behöver göras eller om nästa ordinarie stämma är så pass nära förestående så att fyllnadsval/nyval kan avvakta till dess.
Om en ledamot i styrelsen inte kan arbeta tillsammans med övriga ledamöter, är det upp till styrelsen att besluta hur man ska hantera situationen.
Det är styrelsens bestämda uppfattning att det är rimligt att man inom styrelsen först försöker lösa den uppkomna situationen så att styrelsen kan fortsätta att fullgöra sitt uppdrag.
Om styrelsen inte kan finna en lösning så är styrelsen tvungen att tillkalla en extrastämma och låta stämman avgöra frågan.

Min kommentar till motion #156:
Var och en får själv fundera på vad styrelsen vill uppnå med sitt ej till motionen hörande svammel här.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Styrelsen ska vara skyldig att kalla till extrastämma om en majoritet i styrelsen förklarar sitt misstroende mot en ledamot.

#2 - Valberedningen ska alltid ha en reserv med medlemmar som kan tillsättas på stämma i händelse av att en ledamot behöver ersättas.


Motion 157. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#157)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om en lista på alla brf:ar som är medlemmar i HSB Malmö kan publiceras på ett lämpligt sätt på hemsidan.

Min kommentar till motion #157:
Vad menar styrelsen att det finns att undersöka?
I motion efter motion så förolämpar styrelsen samtliga medlemamr och fullmäktigeledamöter med sina irrelevanta kommentarer utan värde.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det ska finnas en lista över samtliga brf:ar inom HSB Malmö med minst följande uppgifter på en och samma webbsida; organisationsnummer, adress, kontaktpersoner, kontaktvägar, antal lägenheter, foto på brf.


Motion 158. Kooperationskurs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#158)

Förslag till beslut: Se Motion om ”#29 Mera makt till medlemmarna”.
Motivering: Se Motion om ”#29 Mera makt till medlemmarna”.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 158:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Till motion 29 skriver styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, till nya medlemmar, ta fram en introduktionsutbildning, som bland annat berör HSBs kärnvärderingar, HSBs historik samt frågeställningar av typen: vad innebär det att vi är en bostadsrättsförening?, hur kan man påverka?, vilket ansvar har jag som medlem?, m.m. Det är styrelsens förhoppning att denna utbildning skulle kunna hållas kostnadsfritt eller mot en självkostnadsavgift".

Tyvärr förstår inte styrelsen att denna motion inte har det minsta med motion 29 att göra.
Bara för att det kan förekomma ord som är samma mellan olika motioner så innebär det inte per automatik att motionerna handlar om samma sak.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Kurser ska hållas i vad det innebär att vara en medlemsorganisation, vad koooperationens grundtankar är, vad demokrati innebär och vikten av att alla ställer upp för varandra. Kurserna ska vara öppna för alla medlemmar och tydligt informeras om till alla.

#2 - Intyg ges för denna kurs efter skriftligt kunskapstest.


Motion 159. Utökat samarbete mellan brf:ar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#159)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Styrelsen har för avsikt att HSB Malmö ska verka för ett ökat utbyte mellan brf:ar samt att HSB Malmö ska ta ett större ansvar för att identifiera och förmedla ”goda exempel” inom hela HSB-rörelsen till alla brf:ar inom HSB Malmö.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 159:
Jasså? På vilket sätt då?
Jag tror inte någon tror på detta vaga ett uttalande för ett ögonblick.
Så styrelsen rekommenderar stämman att bifalla min motion här?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Föreningars "aktiviteter", som underhållsåtgärder, ska samordnas i mesta möjliga mån mellan olika föreningar (t.ex. stamrörsbyte).


Motion 160. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#160)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att det är upp till varje brf att delge sina medlemmar information och bestämma på vilket sätt man vill göra detta.
Styrelsen har dock för avsikt att verka för att HSB Malmö ska vara behjälplig i detta arbete.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 160:
Jo, detta är vi nog alla medvetna om vid det härlaget att styrelsen tycker.
Bara tråkigt att HSB Malmös styrelse inte vill verka för bättre brf:ar och ett bättre rykte för HSB.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska verka för att alla brf:ar inom HSB Malmö ska inneha en webbplats med forum och meningsfull information för medlemmarna.

#3 - Till informationen om varje nominerad ska följa information om den brf som den nominerade tillhör.


Motion 161. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#161)

Förslag till beslut:
Se Motion om ”#160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum".
Motivering: Se Motion om ”#160 HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum".

Min kommentar till styrelsens svar för motion 161:
Varför refererar HSB Malmös styrelse till styrelsens svar i föregående motion som inte har det minsta med denna motion att göra?
Har styrelsen ens läst motionerna?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de tre yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Valberedningen ska informera om den brf som varje nominerad kommer från har en webbplats för föreningen, vilken kvalitet det är på denna webbplats och (en av de viktigaste punkterna) hur många års årsredovisningar (och vilka år) som lagts ut på webbplatsen.

#2 - En förutsättning för att kunna väljas in i HSB Malmös styrelse ska vara att den brf som den föreslagna medlemmen (om styrleseledamt) kommer från har minst de tre senaste årens årsredovisningar utlagda på nätet.


Motion 162. Regelverk för vattenskador (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#162)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att hantering av vattenskador inom brf:ar inte ingår i styrelsens ansvarsområde.
Dock finns det inom organisationen funktioner som kan vara brf:ar behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl har skett.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 162:
Det är min uppfattning att det som föreningens högsta beslutande organ bestämmer ska ingå i styrelsens arbetsområde, det ingår i styrelsens arbetsområde.

Vad är det för "funktioner" som är brf:ar "behjälpliga i förebyggande syfte samt när skada väl skett".
Om detta finns, vore det då inte en fördel om någon känner till detta?
Frågan är om dessa "funktioner" är av något värde.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det ska tas fram ett tydligt regelverk för bedömningar av vattenskador.

#2 - Arbetet med detta redovisas på HSB Malmös webbplats och alla ges möjlighet att komma med synpunkter.


Motion 163. Ingen särbehandling av medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#163)

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att alla medlemmar ska behandlas lika.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 163:
Det hade varit bra om denna uppfattning hos styrelsen överensstämt med verkligheten.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;
#1 - Det läggs in i stadgarna att medlemmar ej får särbehandlas eller diskrimineras.


Motion 164. HSB har inget tolkningsföreträde! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#164)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att HSB Malmö inte besitter något ”tolkningsföreträde” enligt någon lag eller något annat regelverk.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 164:
Utmärkt!
Men när styrelsen nu instämmer med min motion varför vill styrelsen ändå inte rekomendera stämman att bifalla motionen?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det fastställs att HSB ej har tolkningsföreträde av lagar/stadgar.


Motion 165. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#165)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Bara för att en enskild medlem har betalt in medlemsavgift till en förening så blir inte föreningens kapital de facto medlemmens kapital, utan föreningens kapital ägs av kollektivet medlemmar, som vanligtvis också har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 165:
Föreningens kapital = medlemmens kapital!

Medlemmarna har utsett en styrelse att förvalta föreningens kapital, men inte för att anväda deras pengar mot dem.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de fyra yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Förslag tas fram för att lösa problemet med att styrelser kan använda medlemmens pengar mot medlemmen.
Utskott tillsätts för detta.

#2 - Det ska vara möjligt att klandra en stämma utan att riskera mer än maximalt ansökningsavgiften till domstolen.
Om en styrelse kan använda medlemmarnas pengar mot en medlem så ska medlemmen kunna göra motsvarande mot en styrelse.


Motion 166. Arkivfunktion för HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#166)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att via formella såväl som informella kontakter med HSB Riksförbund verka för att dess hemsida vidareutvecklas.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 166:
Så styrelsen rekommenderar med andra ord stämman att bifalla min motion. även om styrelsen inte vill skriva detta i klartext?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - HSB Malmös styrelse och ombuden till HSB Riksförbund ska aktivt försöka påverka HSB Riksförbund att på sin webbplats;
- lägga ut mer, bättre och oftare uppdaterad information
- lägga ut löpande information om vad som händer i de olika regionerna
- ha en arkivfunktion precis som alla regionföreningar har.


Motion 167. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#167)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att de som begär en extrastämma också ska meddela de beslutspunkter som de vill att stämman ska besluta om.
Det är dock styrelsen som hanterar och genomför själva kallelsen med beslutsförslagen till stämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 167:
Så vad styrelsen säger här i mycket förtäckta ordalag är att styrelsen vill förbehålla sig rätten att strukturera ordningen på besluten precis som de vill?

Jag är rätt säker på att detta hade hållit i en juridisk instans.
När det är medlemmarna/fullmäktige som kallar till stämma så är det medlemmar/fullmäktige som är styrelse och styrelsen är medlemmar.
Den enda funktion styreslsen har är att sköta det administrativa runt kallelsen.
Styrelsen har i detta läge ingen beslutsrätt, utan det är föreningens högsta beslutande organ (medlemmarna/fullmäktige) som styr.

Eftersom styrelsen inte förstått denna självklara sak så är det särskilt viktigt att detta förs in i stadgarna.
Därmed riskerar HSB Malmö i alla fall inte kostsamma, utdragna och plågsamma rättsprocesser för detta.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse inte äger rätt att ändra inbördes ordning på de punkter som fullmäktigeledamöter lämnat in vid begäran om en extrastämma.

#2 - Det läggs in i HSB Malmös stadgar att HSB Malmös styrelse ej äger rätt att på annat sätt förändra dessa punkter. Om styrelsen vill lägga till fler punkter i dagordningen än vad fullmäktigeledamöterna begärt så ska dessa placeras sist i dagordningen (som stämman sedan naturligtvis kan ändra ordningen på).


Motion 168. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#168)

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Fullmäktigeledamöters rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid stämman.
Där kan fullmäktigeledamöterna också föreslå, samt besluta om, hur stämman ska genomföra stämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 168:
Japp. Och nu är det dags att visa styrelsen vem det egentligen är som bestämmer enligt lagen!
För det är nämligen i detta fall fullmäktige!
Vad fullmäktige bestämmer har styreslen bara att rätta sig efter (så länge det följer lagen).

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Fullmäktigeledamöters rättigheter utökas så att de kan lägga in punkter i dagordningen på annan plats än sist under punkten "Övriga anmälda ärenden", med samma rättigheter och möjligheter som styrelsen.


Motion 169. Stadgeändringsförslag §3 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#169) - Förtydligande om medlemskap i HSB Riksförbund

Förslag till beslut: Anse besvarad.
Motivering: Styrelsen har utsett en projektgrupp som har i uppdrag att ta fram nya stadgar, då dessa behöver en vidare översyn.
Frågan om ändring av § 3 i stadgarna ingår i denna projektgrupps arbete.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i denna motion;
#1 - Det förtydligas i stadgarna vad medlemskap i HSB Riksförbund innebär tillsammans med avgifter och kostnader.


Min kommentar till styrelsens svar för motion 169-177 (som styrelsen för alla besvarat på samma sätt):
Styrelsens svar är helt utan relevans för stämman i sitt beslut för denna motion.
Helt uppenbart så har styrelsen inga åsikter i frågor som är viktiga för föreningen!

Styrelsen har dessutom helt fel i att dena motions yrkande ingår i stadgegruppens arbete.

Stadgegruppen har redan från start mycket kraftigt begränsat sina arbetsuppgifter.

Stadgegruppen har bara behandlat
- mina första 14 motioner (till den inställda extrastämman 2007),
- klandret av HSB Malmös årsstämma 2007
- HSB Riksförbunds förslag på kod för föreningsstyrning.

Det har varit möjligt att ge förslag på annat, men alla inlämnade förslag har lämnats helt utan behandling av stadgegruppen.

Stadgegruppen har inte ens kommenterat inkomna förslag eller ens informerat medlemmarna om dessa förslag (de har hemlighållits så att ingen skulle se vad stadgegruppen hoppat över).

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #170, stadgeändringsförslag §15;
#1 - Stadgarna förtydligas i vad formuleringen "fullgjort sina skyldigheter" innebär så att denna formulering inte missbrukas.
#2 - Det läggs till i stadgarna att motionär även har yttrande- och förslagsrätt i de punkter i dagordningen som är direkt kopplad till motionärens motion.
#3 - Det definieras vilken styrelseledamot, revisor och VD som avses. Väldigt enkelt att bara lägga till "för HSB Malmö", så behöver aldrig någon diskussion uppstå om detta.
#4 - Fullmäktigeledamot som så begär detta ska få sitt yttrande inlagt i protokollet.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #171, stadgeändringsförslag §16;
#1 - Det ska vara minst en suppleant per fullmäktigeledamot.
#2 - Fullmäktige kan bestå av max 25 % från bospargruppen.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #172, stadgeändringsförslag §18;
#1 - Kallelse (och alla dokument som hör till kallelsen) ska samtidigt läggas ut på HSB Malmös webbplats, liksom andra meddelanden

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #173, stadgeändringsförslag §20;
#1 - Stadgarna förtydligas i vad "stämmans öppnande" innebär, och vilka beslut som kan tas där.

I §19 i dagens stadgar för HSB Malmö så har stadgegruppen föreslagit att ta bort formuleringen;

Vid fullmäktigesammanträde får styrelseledamot, VD, förtroenderåd och revisorer samt representant för HSBs Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening.

Det får ej göras!
Det måste klart och tydligt även i fortsättningen framgå att dessa inklusive motionärer får "till protokollet anteckna sin mening".


Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #174, stadgeändringsförslag §21;
#1 - Arvode bestäms för utskotten i samband med att de sätts ihop och arbetsbeskrivning bestäms.
#2 - En punkt för "Arvode till ombud till HSB Riksförbund och dess ersättare" läggs in.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #175, stadgeändringsförslag §22;
#1 - Formuleringen "ombud och suppleanter till HSB Riksförbund" läggs in i stället i stadgarna.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #176, stadgeändringsförslag §24;
#1 - Protokollet ska läggas ut på HSB Malmös webbplats senast tre veckor efter stämma.
#2 - Alla styrelseledamöter ska signera alla sidor i styrelseprotokollet för att de läst och förstått allt, så att man kan se att allt och alla sidor kommit alla till del.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med yrkandet i motion #177, stadgeändringsförslag §35;
#1 - Paragrafen "Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen" förtydligas.
#7 - I stället för att styrelsen beslutar om uteslutning så ska detta ske av fullmäktigestämman.


Motion 178. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#178)

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Styrelsen har uppfattningen att vi inte har kränkt motionären.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 178:
Det är mycket tråkigt med en styrelse som resonerar så här.

Det blir inte precis bättre att styrelsen motsäger sig själv i sitt svar på denna motion.
Styrelsen har inför många vittnen, även HSB Riksförbunds ordförande, Kent-Olof Stigh, erkänt att de förstått att de kränkt mig.

HSB Malmö kan inte ha en styrelse som hela tiden ändrar åsikter efter hur det passar dem för stunden, vänder kappan efter vinden, och är oärlig mot medlemmarna!

Det visar att denna motion är extremt viktig och att fullmäktige måste bifalla motionen i sitt eget, och alla de medlemmar de representerar, intresse.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de två yrkanden som finns i denna motion;
#1 - Det förs in i etiska riktlinjer för HSB Malmö att det inte får gå till enligt vad jag beskrivit i denna motion, där HSB Malmös styrelse på ett så allvarligt sätt kränker enskilda medlemmar och sedan inte ens vill be om ursäkt för detta, trots att styrelsen t.o.m. öppet erkänner att de förstått att de kränkt medlemmen.
#2 - HSB Malmös styrelse ska visa att de står för vad de sagt om "mjuka värden" och offentligt be om ursäkt för de kränkningar styrelsen ägnat sig åt mot mig.