handdator

Visa fullständig version : Extrastämma HSB Malmö 26/8!


Admin
2008-08-15, 09:35
HSB Malmö kallar till extra föreningsstämma

Styrelsen för HSB Malmö kallar till extra föreningsstämma den 26 augusti på Hilton i Malmö. Förutom beslut om nya stadgar andra gången ska två motioner behandlas.

Anmälan sker till vår Kundtjänst på tfn 040-35 78 80.

Frågor i anslutning till själva stämman besvaras av Bengt Skånhamre.


Bifogade filer
HSB_Malmos_stadgar_2008.pdf (http://www.hsb.se/content/1/c6/13/46/01/HSB_Malmos_stadgar_2008.pdf)


Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se) 2008-08-15

OBS!
Vad HSB Malmö inte uppger i kallelsen är att alla medlemmar inom HSB Malmö har rätt att bevista HSB Malmös stämma.
Min undran i detta sammanhang är mest bara;
Varför går HSB Malmö tillbaka i utvecklingen?
Varför ska man inte kunna anmäla sig via t.ex. e-post?


Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek. för.

Malmö 2008-08-14

Kallelse

Fullmäktige i HSB Malmö ek. för. kallas härmed till extra fullmäktigesammanträde.

Mötet ska ta ställning till nya stadgar för föreningen. Det erfordras beslut på två på varandra följande stämmor för att anta nya stadgar. Första beslutet att anta nya stadgar togs på den ordinarie föreningsstämmans sista dag den 18 maj 2008. Beslutet var enhälligt.

Utöver beslut om stadgar ska mötet ta ställning till två inkomna motioner.

Dag: tisdagen den 26 augusti 2008
Tid: klockan 18.00 (fullmäktigkontrollen öppnar kl. 17.00)
Plats: Hilton, Triangeln

Till behandling förekommer de ärenden som upptagits i bifogad dagordning, se även följebrev. En lättare förtäring serveras i anslutning till registreringen.

Anmäl dig till Kundtjänst på tfn 040-35 78 80.

Denna kallelse har skickats till dem som den 29 juli 2008 är registrerade fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningarna och Bospargruppen hos HSB Malmö.

Om annan än fullmäktige i bostadsrättsföreningen har fått denna kallelse ombedes vederbörande att överlämna kallelsen till behörig person. Om så sker skall behörig person vid registrering uppvisa de handlingar som ligger till grund för registrering av fullmäktige, dvs. stämmoprotokoll som antingen
utvisar vem som utsetts eller att styrelsen fått i uppdrag att inom sig utse fullmäktige. I det senare fallet skall detta styrelseprotokoll också bifogas.

Vid eventuella frågor som rör föreningsstämman, kontakta Bengt Skånhamre på telefon 040-35 78 52 eller via e-post: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Med vänlig hälsning
HSB Malmö
Claes Caroli
Ordförande

Detta utskick är skickat med Postens tjänst eBrev Webb. Bilagan med stadgarna skickas separat.
Allt material finns publicerat och tillgängligt på vår hemsida eller något av våra kontor.

Min fråga i detta sammanhang är bara;
Hur informeras övriga medlemmar om denna extrastämma till vilken alla HSB Malmös medlemmar (och alla andra) har tillträde?

Dagordning
2008-08-12 • Dagordning • version 1 sida 1

Förslag till dagordning vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Malmö ek. för. tisdagen den 26 augusti 2008 kl. 18.00.

Mötets öppnande

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Fråga om stämman är öppen för andra än de som anges i stadgarna §§ 14 och 19 (fullmäktige, styrelseledamot, vd, förtroenderåd, revisorer samt representant för HSB Riksförbund)
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Val av fyra personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
8. Fastställande av dagordning
9. Fråga om kallelse behörigen skett
10. Andra beslutet om att anta nya stadgar för HSB Malmö ek. för. (kvalificerad majoritet 2/3). Det av stämman den 18 maj beslutade stadgeförslaget bifogas separat.
11. Beslut över motion från HSBs brf Norsen om återköp av fastigheten Norsen på Föreningsgatan 15 i Malmö.
12. Beslut över motion från Fredrik Löfvall om att överlåtelsehandlingar bekräftas av HSB Malmö.
13. Avslutning

Min kommentar:
Varför vill HSB Malmös styrelse inte uppge vilka de planerat som mötesordförande och protokollförare (och vem som föreslagit dem)?
Är detta ett exempel på den "nya öppenheten" som HSB påstår sig arbeta mot?

Admin
2008-08-15, 09:43
1.

tisdag, 2008 augusti 12 09.15

Till Styrelsen HSB Malmö,

Jag vill till närmast kommande extra stämma eller till ordinarie stämma motionera om följande:

Jag yrkar för att HSB Malmö så snart som möjligt återköper fastigheten Föreningsgatan 15 (nuvarande ägare Akelius). Tidigare vårt huvudkontor.

Turning Torso i all ära, fastigheten på Föreningsgatan är ritad och byggd för HSB. Jag tycker och många med mej att det var skamligt att denna fastighet ingick i de berömda fastighetsförsäljningarna välfylld "plånbok".

Med Vänlig Hälsning
Bert Borgström ordf. Norsen tel. 070X-XXXXXX


Svar till inkommen motion från HSBs brf Norsen om återköp av fastigheten Norsen på Föreningsgatan 15 i Malmö.
Bostadsrättsföreningen yrkar via ordföranden Bert Borgström att HSB Malmö köper tillbaka fastigheten i kvarteret Norsen på Föreningsgatan 15 i Malmö.

HSB Malmö har för avsikt att under de kommande åren investera i hyresfastigheter, vilket är omnämnt tidigare. Att i detta perspektiv peka ut
enskilda fastigheter, eller genom beslut binda upp organisationen till ett köp, främjar inte organisationen. Tvärtom kan ett sådant beslut hämma inköp då eventuell säljare kan se en möjlighet i att öka sitt pris.

Försäljningen av kv. Norsen skedde dels mot bakgrund av att dåvarande styrelse fann att HSB Malmös hyresbestånd i huvudsak skulle bestå av hyresfastigheter med lägenheter och inte lokaler, dels för att frigöra kapital till byggnationen av Turning Torso.

HSB Malmös framtida portfölj av hyresfastigheter ska ge god avkastning och bestå av lägenheter i syfte att hjälpa våra bosparare i avvaktan på sin bostadsrätt.
Mot bakgrund av detta vill styrelsen framhäva att det inte är bra att binda upp organisationen till inköp av en eller flera specifika, namngivna fastigheter.
* * *
Styrelsen anser med ovanstående att motionen är besvarad och föreslår stämman besluta att avslå densamma.


2.
Motion till nästkommande stämma/extrastämma i HSB Malmö.

Med anledning av att det i HSB Malmös register över medlemmar boende i brf Misteln förekommer ett stort antal felaktigheter och då denna förening har annan förvaltare av administrativa tjänster som kan ha betydelse när det gäller hur informationen vid överlåtelser i föreningen behandlas vill jag för att säkerställa att rätt medlemmar finns i registret att överlåtelsehandlingar som skickas till HSB Malmö blir bekräftade vid ankomsten.

Jag yrkar att stämman beslutar att överlåtelsehandlingar bekräftas av HSB Malmö.

Malmö den 6 augusti 2008
Fredrik Löfvall


Svar på inkommen motion från Fredrik Löfvall om att överlåtelsehandlingar ska bekräftas av HSB Malmö.

Bostadsrättsföreningen har att ta ställning till medlemskap när en överlåtelse är aktuell, och det är bostadsrättsföreningen som är skyldig att föra en förteckning över föreningens medlemmar samt de bostadsrätter som finns i föreningen.

Gällande själva innehållet i medlemsförteckningen framgår det tydligt av lagtext på området att den förutom namn och adress skall innehålla uppgift om bostadsrätten.

Styrelsen har dock möjligheten att anlita en medhjälpare för detta.

Inträde i och utträde ur en bostadsrättsförening är en aktiv handling. Inträde söks av den som önskar bli medlem och utträde av den som önskar lämna bostadsrättsföreningen. Både in‐ och utträde beviljas av styrelsen.

På samma sätt ska inträde i en HSB‐förening sökas av den som vill bli medlem och utträde av den som avser att lämna sitt medlemskap.

Då det gäller de bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB Malmö är det brukligt att själva överlåtelsehandlingen (anmälan och/eller avtal) också avser inträde i HSB Malmö och om inget meddelas om utträde att de ska vara kvar som medlemmar i HSB Malmö.

När en bostadsrättsförening valt att vara medlem i HSB, men inte har förvaltningsavtal med HSB föreningen, har bostadsrättsföreningen också att se till att medlemmen söker medlemskap i HSB‐föreningen på orten.
* * *
Styrelsen anser med ovanstående att motionen är besvarad och föreslår stämman besluta att avslå densamma.


Som alla kan se så använder sig HSB Malmö fortfarande av den meningslösa formuleringen om att motionen ska anses besvarad. Men HSB Malmö har denna gång (i motsats till hur mina motioner behandlades) valt att uppge en motivering... även om denna synnerligen undvikande motivering inte är mycket att hänga i julgranen. I vanlig ordning avslås alla motioner av styrelsen oavsett hur viktiga de är (ingen annan än styrelsen ska ha rätt att bestämma något och styrelsen vill visa att det inte lönar sig att motionera). Och fullmäktige lallar med.