handdator

Visa fullständig version : Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott


Admin
2008-08-13, 20:53
I lagen om styrelserepresentation (1987:1245) för privatanställda finns en del intressant info, men det löser inte alla frågor.

Rösträtt?
T.ex. är en fråga om HSB Malmös arbetstagarrepresentanter har rösträtt?
I och för sig en dum frågeställning eftersom man kan räkna ut med stortån att de har detta i HSB Malmö. Dock sägs det vara vanligt att arbetstagarrepresentanterna i t.ex. kommunägda företag inte har rösträtt. Så det finns tydligen inget krav på att arbetstagarrepresentanterna ska ha rösträtt. Det tråkiga är att HSB inte vill vara öppen med vad som gäller inom HSB så information om detta saknas helt. På HSB:s webbplats omnämns t.ex. arbetstagarrepresentanterna under en egen rubirk, fristående från vilka som ingår i styrelsen.

Arvoden?
Lagen om styrelserepresentation säger heller inget om arvoden, men jag kan efter ett intensivt sökande konstatera att arbetstagarrepresentanterna normalt inte har något arvode (t.ex. som i NCC).

Så en välbefogad fråga i detta sammanhang är vad det är som gör att arbetstagarrepresentanterna just i HSB Malmö arvoderas (jag har ännu inte kollat upp hur det ser ut i de andra regionföreningarna inom HSB)?

Och vad är anledningen till att HSB Malmös arbetstagarrepresentanter inte bara fått ett arvode av Michael Carlsson utan dessutom ett skyhögt sådant? Har inte HSB Malmös styrelse några åsikter om detta?

Fullmäktige kan sätta stopp för detta (men inget lär hända där om inte medlemmarna ställer krav på att fullmäktige ska sätta upp ramar för vad som gäller)!

Ingen förklaring finns heller till varför HSB Malmö (precis som alla andra regionföreningar) i alla år försökt hemlighålla det arvode som utbetalas till arbetstagarrepresentanterna.

HSB Malmö har också i övrigt begått lagbrott varje år när arvode utbetalas till arbetstagrrepresentanterna eftersom stämman beslutat enligt vad som står även i (det i svensk historia unikt censurerade) stämmoprotokollet från 2008 och i tidigare års stämmoprotokoll;
§19. Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
styrelse, revisorer och valberedning, dagordningen punkt 17

Styrelsen
Valberedningens föredragande, Lennart Westerlund, redogör för att styrelsen
idag erhåller 17 inkomstbasbelopp.
Han föredrar därefter valberedningens förslag till arvoden för styrelsen:
- 15 inkomstbasbelopp fördelas inom styrelsen (720 000 kr)
- Förlorad arbetsförtjänst
- Reseersättning enligt vad som gäller för HSB Malmös anställda.

I år klarade sig emellertid HSB Malmö för första gången från att kunna anmälas för lagbrott eftersom
Leif Cruse ställde följande fråga (med anledning av en av mina motioner);
Leif Cruse, Bospargruppen, efterhör vilka som arvoderas genom de 15 inkomstbasbeloppen.
Lennart Westerlund anger att det är de stämmovalda styrelseledamöterna som avses.
I HSB Malmös stämmoprotokoll kan man även läsa följande;
På förfrågan från -CENSUR- HSB brf Sorgenfri, redogör Michael Carlsson för att det är HSB Malmö som arvoderar arbetstagarrepresentanterna.
samt
Preben Karlsson, HSB brf Fosietorp, framhåller att arbetstagarepresentanterna har lika stort ansvar som övriga i styrelsen.
Den sistnämnda kommentaren från Preben Karlsson är mycket märklig av många anledningar.
Inte minst med anledning av att det inte handlar om hur mycket ansvar man har (ingen har i princip tidigare - före min motion om detta - heller ens känt till att arbetstagarrepresentanterna ingår i styrelsen). Det handlar om vad man presterar.

Dessutom arbetar arbetstagarrepresentanterna inte för medlemmarna, utan bara för sig själva och för övriga tjänstemän. Varför ska HSB Malmös medlemmar betala arbetstagarrepresentanterna ett extra arvode - dessutom hutlöst högt - utöver deras redan alltför höga lön, som de skaffat sig själva?

HSB Malmös medlemmar får alltså betala dyrt för tjänstemän som bara arbetar i sitt eget personliga intresse... vilket dessutom säkert ofta(st) står i rak konflikt med medlemmarnas intresse.

Det är inte utan anledning som lönerna för HSB Malmös tjänstemän är bland de högsta i Sverige.

Revisorerna gör ingenting!
Notera också att arbetstagarrepresentanterna under tidigare år har kunnat kvittera ut sitt olagliga arvode mycket tack vare att varken HSB Malmös huvudrevisor (Ernst & Young, Peter Sjöberg samt tidigare BoRevision) - dvs styrelsens förlängda arm - eller de stämmovalda revisorerna presterar något arbete. HSB Malmös medlemmar kan se otaliga exempel på att ingen revision värd namnet görs av HSB Malmö.

Ingen medlemskontroll
Eftersom ingen medlem bryr sig och mer eller mindre ingen fullmäktigeledamot (precis som de stämmovalda revisorerna) heller kan läsa och förstå en årsredovisning (vilket i och för sig delvis beror på att HSB:s årsredovisningar är utformade på ett sådant sätt att det ska vara så svårt som möjligt även för experter att tolka årsredovisningarna) så finns det ingen medlemskontroll inom HSB Malmö.

Det är i princip helt fritt fram för HSB Malmös styrelse och tjänstemän (precis som för revisorerna) att göra precis hur de vill, för det är ändå nästan aldrig någon som upptäcker något av de otroligt många felaktigheter och lagbrott som görs inom HSB.

Senare kommer en lista på arvoden (de som alltså normalt inte finns) för arbetstagarrepresentanterna i en mängd olika företag.

Se även;
Vilka är arbetstagarrepresentanter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1541)

Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm)