handdator

Visa fullständig version : Märkliga val av hemliga ombud inom HSB


Admin
2008-08-01, 22:18
Jag har ställt sju frågor till HSB Malmö angående ombuden till HSB Riksförbund som väljs i varje regionförening, delvis på "demokratisk väg" via fullmäktigeledamöterna (vilket i praktiken inte har det minsta med demokratiskt val att göra) och delvis på ett helt odemokratiskt sätt via styrelsen för regionföreningen.

Mina frågor med informationschef Bengt Skånhamres svar (i lila), och mina följdfrågor (i rött) står att läsa nedan.

Mina ursprungliga frågor:
- Jag önskar namnen på ersättarna till HSB Riksförbund.
- Jag önskar namnen på de traditionellt hemliga ombuden.
- Jag önskar kontaktvägarna till var och en av samtliga ombud och samtliga ersättare till HSB Riksförbund.
- Jag önskar att HSB Malmö ska publicera denna information på HSB Malmös webbplats.

Dvs jag vill enligt ovanstående dels;
- ha informationen om ombud/ersättare skickad till mig personligen (så fort som möjligt) och dels
- ha informationen utlagd på HSB Malmös webbplats (i ett ev. senare skede)

Svar från Bengt Skånhamre:
Svar: kontaktuppgifter, dvs telefonnummer och eventuell e-post kommer till de av föreningsstämman valda ombuden och ersättare kommer att läggas ut när samtycke lämnats. I avvaktan på detta ligger endast namnen ute på vår hemsida och innan vi har detta samtycke lämnar vi inte ut några adressuppgifter utan personerna får nås via sin bostadsrättsförening.

Ombud till Riksförbundet
Mikael Karlsson, HSB brf Hagalund
Christel Grevstad, HSB brf Steglitsen
Lilian Qvarlander, HSB brf Tapperheten 4
Ivar Jönsson, HSB brf Månsgården
Ingrid Uller, HSB brf Almen
Sune Hylén, Bospargruppen
Leif Göransson, HSB brf Änghög
Håkan Dahlberg, HSB brf Drivhuset

Ersättare:
Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
Nils Glanrup, HSB brf Stenbocken
Freddy Nilsson, HSB brf Skogsmården
Lena Ljungholm, HSB brf Kroksbäck
Håkan Ahlström, HSB brf Tapperheten 6

styrelsen utser fyra ombud vartill ett ombud utses av arbetstagarrepresentant:
Styrelsen har utsett: Claes Caroli, Maj-Britt Thulin, Mimmi Zetterman och Maria Bengtsson med Anders Lundberg och Olle Strand som ersättare.
Då Maria Bengtsson nyligen avgått ur styrelsen träder ersättare in.

Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud.

Till: Bengt Skånhamre <bengt.skanhamre@malmo.hsb.se (http://bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)>
Ämne: Ombudsfrågor

Du skriver;
"...innan vi har detta samtycke lämnar vi inte ut några adressuppgifter utan personerna får nås via sin bostadsrättsförening".
1. Hur når medlemmarna sina ombud och deras ersättare via deras bostadsrättsförening?
Svar: Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter. Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar. Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud.

Mina kommentarer med följdfrågor:
Du skriver; "Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter".
8. Men vad har detta med min fråga om ombud till HSB Riksförbund att göra? Jag förstår inte vad du menar!

Du skriver; "Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar".
9. Vad menar du? Vilken förening? Vilken information?
10. Bengt, jag hoppas att du känner till att de ombud som väljs till HSB Riksförbund inte är ombud för den specifika brf som de tillhör.
De ombud som väljs på HSB Malmös årsstämma är alltså ombud för HSB Malmös samtliga 42.000 - 43.000 medlemmar.

Du skriver; "Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud".
11. Vad menar du?

Min fråga kvarstår helt obesvarad;
12. Hur når medlemmarna sina ombud och deras ersättare via deras bostadsrättsförening (enligt vad du skriver, även om grundfrågan kort och gott är hur medlemmarna når sina ombud till HSB Riksförbund)?


Du skriver;
"Då Maria Bengtsson nyligen avgått ur styrelsen träder ersättare in".
2. Vilken ersättare blir detta (det måste medlemmarna naturligtvis veta)?
3. Tycker inte styrelsen att det är rimligt att nytt ombud utses när någon avgår ur styrelsen?
4. Vad har styrelsen för skäl att inte utse nytt ombud?
Svar: Ersättare träder in i den ordning stämman beslutade. Kort går det till så att om ett ombud inte kan fullgöra sitt uppdrag går den ersättare in som blev vald först. Frågan är skickad till styrelsen i övrigt.

Mina kommentarer med följdfrågor:
Först och främst; stämman har inte beslutat någon ordning för det val av ombud och ersättare som styrelsen gjort, och följaktligen kan inte ersättare träda in i den ordning stämman beslutade, så som du hävdar.
Om jag tolkar det du skrivit rätt så är det Anders Lundberg och Olle Strand som är ersättare till styrelsens val av ombud till HSB Riksförbund.

13. Vem har tagit beslutet att ersättare till ombud till HSB Riksförbund träder in i den ordning som stämman beslutade?
14. Det finns inget regelverk för detta, eller hur?

15. Jag förutsätter att du bevakar att svar ges från styrelsen på fråga 2-4, eftersom du ålagts att agera mellanhand här. Korrekt?


Du skriver;
"Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud".
5. I vilket regelverk står det att arbetstagarrepresentanterna ska/har rätt att utse ett ombud?
6. Vad står det i detta regelverk (från när?), exakt?
7. Vem har bestämt detta och när?
Svar: I riksförbundets stadgar står hur en HSB-förening utser sin representation. Här står inget om arbetstagarrepresentant. HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant.

Mina kommentarer med följdfrågor:
16. Intressant. Så vad du säger är att det inte finns något regelverk som säger varken att arbetstagarrepresentanter har rätt eller ska utse ett ombud till HSB Riksförbunds årsstämma, eller vem som i så fall ska utse dessa. Inte ens från HSB Riksförbund. Korrekt?

Detta innebär i praktiken att ingen arbetstagarrepresentant får deltaga på HSB Riksförbunds stämmor !!!
HSB är tjänstemannastyrt (pga svaga och inkompetenta styrelser) och detta visar att HSB Malmös tjänstemän tror att de kan bete sig precis hur de vill, eftersom varken fullmäktigeledamöter eller vanliga medlemmar har en susning om vad som händer inom HSB.

Du skriver;
"HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant".
17. Jasså, när då?
18. Jag önskar se det stämmoprotokoll där detta beslut står.

19. Om det skulle vara som du säger att styrelsen ska utse ett ombud som ska vara arbetstagarrepresentant, varför har då detta ej skett tidigare? Jag kan ju se från såväl protokoll, som från dina tidigare svar och från HSB:s webbplatsinformation att så ej skett tidigare.

20. Vilka arbetstagarrepresentanter menar du har utsetts som ombud till HSB Riksförbund under de senaste 10 åren i HSB Malmö?

21. Efter att ha kollat upp detta så kan jag inte se att någon annan regionförening (i alla fall inte de som jag kontrollerat) har utsett någon arbetstagarrepresentant som ombud till HSB Riksförbund. Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

22. Vilka specifika uppgifter har dessa arbetstagarrepresentanter som ombud till HSB Riksförbund?

Jag inväntar svar på fråga 8-22, och när dessa kommer så lägger jag in svaren här.

Tilläggsfråga som ännu inte är ställd till HSB Malmö:
23. Förra året så fick, om jag minns rätt på rak arm, valberedningen (fristående från stämman) välja ett ombud (men ingen ersättare) till HSB Riksförbund (trots att detta inte godkänts av stämman, utan bara är något som HSB Malmös tjänstemän bestämt på eget bevåg, som det mesta annat).
Har de oskrivna och outtalade reglerna för detta ändrats så att valberedningen inte längre får utse ett ombud (eftersom du inte nämner något om detta)?

Not. HSB Malmös valberedning;
Rolf Brandt, brf Roxen (tfn 040-96 79 56), Preben Karlsson, brf Fosietorp (tfn 040-96 89 31), Ingrid Holmberg (sammankallande), Bospargruppen (tfn 040-54 91 46), Esbjörn Hovler, brf Rishälla (tfn 040-49 04 31), Monica Bermsten, brf Ringsted (tfn 040-26 18 98)

Tilläggsfrågor med anledning av HSB Malmös svar på fråga 5-7:
24. Exakt vad står det i HSB Riksförbunds stadgar om hur val av ombud och ersättare ska ske?
25. Varför har HSB Malmö inget regelverk för detta (varken i HSB Malmös stadgar eller någon annanstans)?

Tilläggsfråga:
Bengt, du skriver;
"kontaktuppgifter, dvs telefonnummer och eventuell e-post kommer till de av föreningsstämman valda ombuden och ersättare kommer att läggas ut när samtycke lämnats".
26. Varför finns fortfarande idag, tre månader efter stämman (och efter alla mina frågor och påminnelser om detta), inga kontaktuppgifter för dessa ombud/ersättare?
Har inte samtycke (som inte behövs) lämnats av något ombud eller någon ersättare?
Tycker inte HSB Malmö att dessa ombud/ersättare helt missförstått sitt uppdrag om de inte vill framstå med kontaktuppgifter?

Tilläggsfråga:
27. Varför ska HSB Malmös styrelse representeras till nästan 100 % i HSB Riksförbund, medan HSB Malmös medlemmar endast representeras med 0,0002 % (och då inte ens av medlemmarna, utan från fullmäktige, av tradition eftersom man bara väljer varandra, och "vanliga dödliga" medlemmar släpps normalt aldrig in i denna slutna grupp... som i princip kan beskrivas som en sekt). Är det vad HSB kallar demokrati?

Se även;
HSB har hemliga ombud för medlemmarna ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2200)