handdator

Visa fullständig version : Åtal för HSB-VD och HSB-ordförande?


Admin
2008-07-11, 21:41
HSB Malmös styrelse har lagt ut information om att man ska ta ett beslut i hur man ska hantera fullmäktigeledamöternas beslut att inte bevilja HSB Malmös f.d. VD och HSB Malmös fd styrelsordförande ansvarsfrihet.

Är det någon som undrar hur styrelsen kommer att hantera detta?

Här får du ett förhandstips på hur styrelsen kommer att bemöta detta, när styrelsen väl får tummarna loss.

HSB Malmös nuvarande styrelse kommer att skriva;

HSB Malmös styrelse har undersökt ehuruvida agerandet från HSB Malmös f.d. VD och styrelseordförandes ska prövas rättsligt.

Styrelsen har kommit fram till att det förvisso förekommit klandervärda bitar i deras agerande, men att det inte kommer att gagna HSB Malmös medlemmar att dra ut på detta i en rättslig prövning som kan fortgå under flera år.

Det är styrelsens mening att fullmäktigeledamöterna genom sitt nekande av ansvarsfrihet ville framföra sitt missnöje med vad som inträffat, men att majoriteten ändå inte önskade att detta skulle dras i långbänk.

En viktig faktor i styrelsens bedömning har även varit det faktum att HSB Malmös f.d. VD inte har några krav på HSB Malmö avseende avgångsvederlag.

Styrelsen har därför tagit beslutet att inga åtgärder kommer att vidtagas.

Vi har i övrigt vidtagit åtgärder för att vad som hänt inte ska upprepas, och vi menar att det i stället är bättre att nu se framåt och verka för ett bättre och mer medlemsinriktat HSB Malmö.

Naturligtvis står det medlemmarna fritt att genom sina föreningsvalda fullmäktigeledamöter komma till ett annat beslut, som då får tas upp på kommande stämma.

Ungefär så här kommer styrelsen att formulera sig (det är väldigt hastigt sammanställt, men jag ska försöka förbättra texten när tiden så medger detta).

Styrelsen kommer heller inte att vilja avslöja vilka inom styrelsen som röstat för detta beslut (och fullmäktigeledamöterna kommer heller inte att kräva detta). Men jag kan garantera att samtliga 3 kvarvarande ledamöter från förra årets styrelse (Maj-Britt Thulin, Anders Lundberg och Olle strand) är tre säkra röster för att inte gå vidare.

Återstår att se hur många av de nyvalda som vågar stå emot. Claes Caroli tror jag inte kommer att göra annat än att tycka precis som resterna av den gamla styrelsen.

Så vad säger de övriga?
- Birgitta Nilsson
- Mimmi Zetterman
- Björn Andersson

Kommer de bara att "lalla med"?

Fredde
2008-07-23, 09:44
Ja ännu har ingenting hörts. Men en sak är ju säker nämligen att svårigheten för vissa av de omvalda styrelseledamöterna att fälla sina gamla kompisar är av naturliga skäl inte så lätt för dem.

Det är ju så att man under tiden som dessa två personer fanns kvar i organisationen så var dom ju som ler och långhalm hela bunten.
I varje fall utåt sett.

Sen kan man väl utgå ifrån att vid en eventuell beslut om att gå vidare rättsligt så finns det en uppenbar risk att det kommer fram nya sanningar som kanske inte är så bra för kvarvarande ledamöter.

Nä locket på är mitt tips !

Admin
2009-02-02, 15:57
I SDS, SkD och HD kunde vi i förra veckan läsa att det blev precis så som jag förutspådde.
Det var givet från början att styrelsen för HSB Malmö skulle ta sig friheten att bestämma att vad som hänt inte skulle få några konsekvenser för någon.

Styrelsen bryr sig inte att fråga det högsta beslutande organet, fullmäktigestämman, om deras åsikt. Detta trots att det är fullmäktigestämman som nekat ansvarsfrihet. Men ändå anser sig styrelsen ha denna rätt att bestämma över det högsta beslutande organet i föreningen.

Visst är det märkligt att styrelsen utreder sig själv och sedan inte bara egenmäktigt tar ett beslut om att inte gå vidare, utan även gör detta utan minsta intresse att redovisa den rapport som påstås ligga till grund för styrelsens beslut?

Idag kom resultatet (som vanligt långt efter media) på HSB Malmös webbplats;


Beslut i ansvarsfrågan för tidigare vd och styrelseordförande i HSB Malmö

Advokatfirman Lindmark Welinder i Lund fick, efter HSB Malmös föreningsstämma 2008, i uppdrag att utreda konsekvenserna av icke beviljad ansvarsfrihet för tidigare verkställande direktör och ordförande. Styrelsen har nu erhållit en slutrapport.

Styrelsen för HSB Malmö har beslutat, efter rekommendation i slutrapporten, att inte väcka skadeståndstalan i ärendet.

Den skada som kan sägas föreligga är i ett juridiskt perspektiv begränsad i tiden till kalenderåret 2007. Skadan är större än vad som tidigare redovisats, men kan aldrig överstiga ett belopp om cirka en halv miljon kronor.

– Styrelsen gör i likhet med det som anges i rapporten den bedömningen att även om föreningens skada inte är obetydlig rör det sig om en komplicerad, och sannolikt mycket omfattande, rättslig process. Rättegångskostnaderna kan snabbt komma att överstiga det krav en tvist kan gälla, och därför fattar vi detta beslut, förklarar Claes Caroli, styrelseordförande.

Vad gäller tidigare verkställande direktör finner inte utredningen att förutsättningar för ansvar föreligger.

För ytterligare information kontakta:
Claes Caroli, styrelseordförande, +46 761 287 734


Varför är styrelsen inte öppen med att redovisa rapporten för medlemmarna???

Se även;
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1627)

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Admin
2009-02-02, 19:44
Den hemliga rapporten från advokaterna kommer jag att lägga ut här i morgon.

Kritiken som advokaterna riktar mot styrelsen är verkligen kraftfull.
Den skiljer sig en hel del från den version som HSB Malmö gått ut till media om.

Rapporten visar också med all önskvärd tydlighet hur Ernst & Young (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593) misskött sina uppgifter, och där har vi förklaringen till Ernst & Youngs försvarstal för styrelsen på årsstämman 2008.

28 REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.pdf#28)
- 28-4 HSB Malmös styrelse utreder sig själv
- 28-5 Avtal med Ernst & Young sägs upp med omedelbar verkan

196 Lönesänkning med 12.000 kr/mån för HSB-tjänstemän (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-25.pdf#196)
- 196-5. Utbyte av Ernst & Young

Admin
2009-02-04, 16:42
ANSVAR FÖR VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Sammanfattning av rättsutredning

I anledning av föreningsstämmans beslut att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande VD Lars Danielsson och dåvarande ordförande Alf Gustavsson, har Advokatfirman Lindmark Welinder av styrelsen för HSB Malmö ek. förening haft uppdraget att grundligt utreda och bedöma dessa två personers ansvar för hanteringen av 2007 års revidering av VD:s lön och övriga villkor. I det följande sammanfattas resultatet av den utredning som styrelsen fick del av i slutet av december 2008.
Sammanfattningen är motiverad av utredningens omfattning men också av att utredningen innehåller viss sekretessbelagd information.
Huvudpunkterna och slutsatserna nedan sammanfaller givetvis helt med utredningens.

Procedurfrågan

Vår utredning bekräftar att styrelsen genom sin hantering hittills agerat på ett helt adekvat sätt. Styrelsen har utrett vilka omständigheter som kan vara skadeståndsgrundande och har sedan lämnat ett uppdrag till en oberoende advokatfirma att bedöma förutsättningarna för ansvar och möjligheterna att med framgång driva en skadeståndsprocess.
Grundat på denna rättsutredning och en bedömning av vad som bäst gagnar föreningen, har styrelsen härnäst att ta ställning till om skadeståndstalan ska väckas eller inte, samt meddela föreningen detta beslut.

Ansvarsfrågan

Beträffande ansvarsfrågan har advokatfirman i sin utredning funnit att det finns anledning att rikta kritik mot det sätt som styrelsen hanterat lönerevideringen.
Enligt vår mening finns det förutsättningar för att rikta en talan om skadeståndsansvar gentemot Gustavsson. Allvarlig kritik kan dels riktas mot det sätt denne skött sin roll som ordförande och ansvarig för styrelsens arbete, dels mot det sätt på vilket Gustavsson fullgjort sitt uppdrag att sköta förhandlingarna med Danielsson.
Vi anser det särskilt graverande att Gustavsson förhandlat utanför fastställda ramar och utan att inhämta styrelsens medgivande när så erfordrats.
Vidare har vi funnit att Gustavsson under hela den aktuella perioden agerat både olämpligt och vilseledande i sin informationsgivning till styrelsen.

Vad gäller Danielsson har vi i utredningen inte kunnat finna att förutsättningar för ansvar föreligger. Danielsson har, enligt egen utsago, förlitat sig på att Gustavsson förhandlat på styrelsens uppdrag och att han således varit i god tro beträffande löneförhandlingen både i sak och vad gäller det sätt på vilket styrelsen valt att föra denna. Detta har inte kunnat motbevisas. Vi har även på andra grunder sett svårigheterna med rättsliga efterkrav mot Danielsson för lön som i praktiken redan utbetalats till honom.

Skadefrågan

Vi har även kommit fram till att Gustavsson genom sitt agerande förorsakat föreningen en reel ekonomisk skada som inte är obetydlig. Skadans omfattning är emellertid inte enkel att fastställa till ett bestämt belopp; det finns flera osäkerhetsmoment.
Enligt vår bedömning är skadan större än vad som tidigare redovisats till föreningsstämman. Orsaken är att avvikelsen mellan de villkor Gustavsson accepterat och de ramar styrelsen av allt att döma givit, är större än vad som tidigare påståtts samt att även andra förmåner och pensioner påverkar bedömningen. Samtidigt bör framhållas att skadan i ett juridiskt perspektiv är begränsad i tiden till kalenderåret 2007. Därmed kan den aldrig överstiga ett belopp om ca 500.000 kr.

Processfrågan

Slutsatsen är att det enligt advokatfirmans bedömning finns förutsättningar att rikta ett skadeståndsanspråk mot Gustavsson. Däremot är så inte fallet i förhållande till Danielsson. Det är möjligt att påvisa en reel ekonomisk skada men det är svårt att säkert ange skadans exakta belopp.
Trots vår bedömning i ansvars- och skadefrågan, har vi rekommenderat styrelsen att noga överväga konsekvenserna av att inleda ett rättsligt förfarande. Det finns flera orsaker till detta. Även om föreningens skada inte är obetydlig rör det sig om en komplicerad och sannolikt mycket omfattande rättslig process, där rättegångskostnaderna snabbt skulle överstiga det krav som tvisten gäller. Bristen på skriftliga dokument gör att en tvist till stor del måste baseras på muntlig bevisning, där flera invändningar kan förutses och där utfallet av vittnesuppgifter skapar osäkerhet vad gäller utgången i målet. Även frågan om publiciteten måste beaktas vid bedömningen. Det finns även sekretessmoment som kan skapa risker i förhållande till förhandlingsvinster i redan ingångna avtal.
Trots att förutsättningarna för skadeståndsansvar för Gustavssons del således enligt vår mening är uppfyllda, har vi efter samtal med styrelsens representanter från vår sida rekommenderat föreningen att inte väcka talan i ärendet.

Lund den 22 januari 2009

Ovanstående version ska ses i ljuset av den version som styrelsen presenterat till media.

Först och främst måste man vara medveten om att styrelsen utrett sig själv, i stället för att beställning av utredningen skulle gjorts av någon extern person.
Sedan ser man att advokatfirman rekommenderat att inte gå vidare "efter samtal med styrelsens representanter".
Det är alltså ingen objektiv bedömning advokatfirman gjort!

Sedan är frågan hur mycket advokatfirman känt till av det som jag bl.a. tagit upp i min motion;
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.pdf#28)
- VD-lön i paritet med andra distrikt.
- Lön och förmåner för VD bestäms i samråd med fullmäktigeledamöterna.
- Avtal mellan f.d. VD och f.d. ordförande
- Resultatet från utredningen som gjorts i ansvarsfrihetsfrågan redovisas
- Avtal med Ernst & Young sägs upp med omedelbar verkan
Denna motion innehåller också HSB Malmös revisor Peter Sjöbergs försvarstal för f.d. styrelseordförande och f.d. VD!!!

Där kan man se att revisorn vilselett stämman genom att hävda att det "bara" handlade om ett "räknefel" på 60.000 kr.
Men advokatfirman skriver;
"är skadan större än vad som tidigare redovisats till föreningsstämman"
och talar om att det kan röra sig om en summa på upp till en halv miljon kronor.
Inget nämns varken här eller någon annanstans om att avtalet dessutom fylldes på med "städning i hemmet".

Är det pengar som inte spelar någon roll för HSB Malmö, med till synes obegränsade resurser av medlemmarnas pengar?

Sedan uppstår väldigt många frågor med anledning av advokatfirmans formuleringar.

Varför informeras det t.ex. inte om vad det är för sekretessbelagd information som avses?
Vem påstår att denna information är sekretessbelagd, av vem är den sekretessbelagd och varför?

Hur ska fullmäktige kunna ta beslut på så här vaga formuleringar?

Det hävdas att skadan är större än vad som tidigare redovisats.
Vem har då hemlighållit vilken information, och varför?

Advokatfirman skriver;
- "förorsakat föreningen en reel ekonomisk skada som inte är obetydlig", samt
- "Även om föreningens skada inte är obetydlig",
vilket går stick i stäv med revisor Peter Sjöbergs uttalanden;
- "Och där finns ingen betydande skada, vad jag kan se, och vi kan se, i HSB i Malmö",
- "Och vi har inte kunnat finna något uppsåt eller grov vårdslöshet",
- "Och det har då ingen betydande skada pga det här missförståndet och felräkningen",
- "Men jag anser att man ska bevilja både styrelsen, VD och ordförande ansvarsfrihet",
- "Vi kan inte se att det finns en betydande skada",
tillsammans med en mängd "räknefel", "missförstånd" och "olyckligtvis" samt "något högre".

Advokatfirman inleder med att konstatera att "det finns anledning att rikta kritik mot det sätt som styrelsen hanterat lönerevideringen"
Alltså inte specifikt styrelsens ordförande. Utan styrelsen !!!

"Bristen på skriftliga dokument" skriver advokatfirman.
Alltså måste hela styrelsen begått allvarliga fel, eller?
Styrelsen arbetar alltså enligt metoden att så lite som möjligt ska finnas på pränt för att det ska bli så svårt som möjligt att utreda fel som upptäcks.
Precis som styrelsen gör när advokater anlitas mot medlemmar!

Advokatfirman inleder också med att skriva "finns det förutsättningar för att rikta en talan om skadeståndsansvar gentemot Gustavsson" och "Gustavsson genom sitt agerande förorsakat föreningen en reel ekonomisk skada som inte är obetydlig", men sedan tar de tillbaka detta... efter samtalet med styrelsen.

Notera också avgränsningen av advokatens uppdrag.
Han har inte utrett STYRELSENS agerande, utan bara de två som inte fick ansvarsfrihet... det säger en del om vad som kan dölja sig bakom denna rapport.

Advokatfirman skriver;
"rättegångskostnaderna snabbt skulle överstiga det krav som tvisten gäller".
Varför det?
Vad spelar det för roll? Det blir ju den som förlorar målet som får betala, och med tanke på vad advokatfirman kommit fram till så kommer HSB Malmö inte att förlora detta!

När det gäller att anlita advokat mot mig pga att jag klandrat HSB Malmös årsstämma 2008 så drar sig HSB Malmös styrelse inte ett ögonblick för att, som vanligt utan styrelsebeslut för detta, anlita en advokat mot mig.
Detta trots att;
1. Klandret har ingen som helst ekonomisk betydelse för HSB Malmö och kostnaderna för advokaten är därmed bara helt utkastade pengar.
2. HSB Malmös styrelse saknar alla förutsättningar att vinna denna fråga.
3. Det handlar om ifall HSB Malmös stämmor ska bedrivas på ett så odemokratiskt sätt som på årsstämman 2008 (vilket styrelsen med sitt agerande ställer sig bakom), eller om stämmorna ska följa lagar samt etik och moral.

Hur förklarar HSB Malmös styrelse dessa olika beslut i intresse av rättslig prövning?

Plus många andra frågor och märkligheter !!!

Är det bara jag som tycker denna stympade rapport och styrelsens officiella version utfirån rapporten låter underlig?

Stämman måste sätta ner foten och kräva full öppenhet i vad som hänt för föreningens högsta beslutande organ, fullmäktigestämman!!!
Alla frågor måste besvaras av styrelsen !!! Det får inte finnas några frågetecken kvar innan föreningen kan gå vidare!!!
Hur ska medlemmarna kunna ha det minsta förtroende för en styrelse som på detta sätt oavbrutet försöker dölja så mycket som möjligt, och inte visar den minsta öppenhet i vad som egentligen hänt och nu inte heller i vad advokatfirman egentligen kommit fram till rent konkret?

Francois
2009-02-04, 16:51
Är det nu stämman som ska ta ställning för att eller inte väcka åtal?

Admin
2009-02-04, 16:55
Styrelsen för HSB Malmö har fråntagit stämman sin rätt som högsta beslutande organ och egenmäktigt bestämt att inte gå vidare i frågan.

Men vad styrelsen än tycker så är det stämman som inte gett ansvarsfrihet och det är stämman som beslutar om att gå vidare eller ej.

Advokatfirman har tagit parti för styrelsen (beställaren av uppdraget) i denna fråga, som alla kan se.