handdator

Visa fullständig version : Övriga frågor i dagordningen till årsstämman för brf


Myggan
2008-02-29, 00:07
Kallelsen till årsmötet förra året innehöll INTE punkten "ÖVRIGA FRÅGOR"
Då jag påpekade detta så fick jag svaret att övriga frågor kan vi ta efter mötet!
Efter 4-5 timmar så ville alla hem och det blidde det inga "övriga frågor"!
Smart sätt att be sina medlemmar att hålla käft !
Osmakligt,vidrigt eller om du vill Odemokratiskt att tysta medlemmar genom att ta bort denna punkt.

Hoppas ni i andra Brf.ar får behålla "ÖVRIGA FRÅGOR".

schrapet
2008-02-29, 15:37
Jag tror inte att punkten "övriga frågor" måste finnas med på dagordningen på en årstämma däremot definitivt "I stadgenligt inkommade ärenden" d.v.s
motioner om sådana finns. Det ligger alltså på medlemmarnas ansvar att bedömma om en fråga är att betrakta som motion eller inte och i så fall i tid
lämna in det inför stämman. Har man frågor som berör vissa punkter på dagordningen så kan man givetvis ta upp dessa under mötet. Jag har under åren varit sekreterare på många stämmor och tyker det är skönt om övriga frågor inte finns med för det kan bli en vild diskusion om ditt och datt och då måste ju sekreteraren föra protokoll på detta eftersom det är en punkt på dagordningen
:60: /SP

stephan
2008-02-29, 17:56
Ett mycket bra sätt att ha övriga frågor på är att lägga detta innan stämman.
Det föreslog jag och det hade väduren under några år.
Det som är bra med detta är att det alltid finns personer som behöver "prata av sig".
En annan aspekt på § 17 på stämmor där motioner och övriga frågor hamnar "är det verligen lämpligaste platsen"?
Kanske motioner skall behandlas före val av styrelse?
Vid motioner uppstår ofta frågor och diskussioner om dessa och styrelsens svar. Vid de 3 senaste stämmorna i väduren har många styrelseledamöter redan slutat sitt uppdrag i styrelsen. vilket har inneburit att de "lagt ner" och inte bemödat sig att svara på medlemmarnas frågor och deltaga i motionsdiskussionen.

Admin
2008-03-01, 07:43
Jag tycker absolut att varje Brf ska ha med punkten "övriga frågor" i dagordningen.
Däremot är det kanske tveksamt om denna punkt ska ligga först, med tanke på att det kan dra ut på stämman.

Det bästa kanske är om "Övriga frågor" behandlas som en punkt i dagordning (dvs protokollförs) på en extrastämma som hålls årligen?

Jag har på webbsidan "Mall för stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-mall.htm)" uppgett hur jag anser att dagordningen ska vara utformad;

§33 Ordinarie stämma (årsmöte)
På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

Stämmans öppnande.
Val av stämmoordförande och protokollförare (stämmosekreterare).
Val av minst två personer, högst tre, att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare, samt arvode till justerare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning och i övrigt på behörigt sätt utlyst (stämmohandlingar utsända inom föreskriven tid och att stämman hålles inom den tid som anges i regelverket).
Godkännande av dagordningen.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Föredragning av revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om resultatdisposition, i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (och beslut om antal).
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (och beslut om antal).
Val av studieorganisatör.
Val av valberedning samt deras arvode och valberedningens ev. övriga ersättningar, samt policy för valberedning.
Val av fullmäktige med suppleanter och ev. övriga representanter i HSB.
Övrigt: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner).
Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas.
Stämmans avslutande.Vad gäller motioner så håller jag med Stephan. Det skulle kunna vara en fördel om motioner behandlas före val av styrelse, eftersom svaren på motionerna i vissa fall kan vara helt avgörande för vem som medlemmarna vill ska ingå i styrelsen. Dock kan medlemmarna på varje stämma alltid ta beslut om i vilken ordning dagordningens punkter ska behandlas, så denna möjlighet finns redan idag.

Se även;

Särskilda frågor i dagordningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4285)

MrDean
2008-03-06, 10:38
Jag tycker absolut att varje Brf ska ha med punkten "övriga frågor" i dagordningen.
Däremot är det kanske tveksamt om denna punkt ska ligga först, med tanke på att det kan dra ut på stämman.

Det bästa kanske är om "Övriga frågor" behandlas som en punkt i dagordning (dvs protokollförs) på en extrastämma som hålls årligen?

Jag har på webbsidan "Mall för stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-mall.htm)" uppgett hur jag anser att dagordningen ska vara utformad;

§33 Ordinarie stämma (årsmöte)
På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

Stämmans öppnande.
Val av stämmoordförande och protokollförare (stämmosekreterare).
Val av minst två personer, högst tre, att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare, samt arvode till justerare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning och i övrigt på behörigt sätt utlyst (stämmohandlingar utsända inom föreskriven tid och att stämman hålles inom den tid som anges i regelverket).
Godkännande av dagordningen.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Föredragning av revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om resultatdisposition, i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter.
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (och beslut om antal).
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (och beslut om antal).
Val av studieorganisatör.
Val av valberedning samt deras arvode och valberedningens ev. övriga ersättningar, samt policy för valberedning.
Val av fullmäktige med suppleanter och ev. övriga representanter i HSB.
Övrigt: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner).
Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas.
Stämmans avslutande.Vad gäller motioner så håller jag med Stephan. Det skulle kunna vara en fördel om motioner behandlas före val av styrelse, eftersom svaren på motionerna i vissa fall kan vara helt avgörande för vem som medlemmarna vill ska ingå i styrelsen. Dock kan medlemmarna på varje stämma alltid ta beslut om i vilken ordning dagordningens punkter ska behandlas, så denna möjlighet finns redan idag.

Tycker att denna dagordning var perfekt, särskilt punkten nr. 19 "Information från styrelsen och övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas". Oftast vill inte en styrelse att denna punkt kommer upp, för den kan vålla beymmer för styrelsen, och då tänker jag inte på tiden, utan att det kan komma frågor som kan besvära styrelsen.

Att ha med "övriga medlemsfrågor där beslut ej får tas" som lutkläm tar uden av argumentet för styrelsen att inga beslut får tas utöver dagordningen.

andersson
2008-10-08, 18:48
Tack för ett bra svar. det var som jag mistänkte att dessa två typer ljög oss rakt i ansiktet! Jag får väl ta och kopiera ditt medelande och visa dom här typerna detta papper på nästa årsmöte.

mvh Björn

Francois
2008-10-08, 20:30
Stämman är den strösta organet för en brf. Om en fråga duker upp under stämmans gång, kan det vara bra att ta ett beslut. Om en viss fråga måste utredas, då kan man väl ta ett beslut att den måste utredas. Om den är enkel, kan man ta ett beslut om det.
Syftet att man ska lämna motioner innan stämman, är för att vissa motioner kräver tid för att kunna besvara dem. Men, om en fråga kommer upp under "Övriga frågor", och alla är överens att man kan ta beslut om det, ser jag inget hinder att man inte gör det.

Admin
2008-10-08, 22:16
Jo, men problemet är att lagen stadgar att beslut på stämman endast får tas i frågor som tidigare uppgivits i kallelsens dagordning. Det är en av de absolut mest oeftergivliga lagarna för föreningar.

clabbe
2008-10-09, 06:47
Säger du det?

[7 kap 9 § Lag om ekonomiska föreningar] Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till för- eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

totiki
2008-10-09, 08:08
Ditt citat styrker ju bara det Admin sa i posten före.

clabbe
2008-10-09, 08:56
Nej.

Om det finns samtycke av alla medlemmar som berörs får stämman besluta i ett ärende även om ärendet inte har funnits med i kallelsens dagordning.

Om ett ärende utelämnats i dagordningen men ska förekomma på stämman enligt stadgarna får stämman besluta i ärendet.

Det är innebörden av vad som står i det jag citerade.

totiki
2008-10-09, 09:17
7 kap 9 § Lag om ekonomiska föreningar] Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till för- eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

"Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman"

Du får inte ta upp ett nytt ärende. "Ärendet" i detta fallet hänvisar till de punkter som enligt stadgarna skall förekomma i dagordningen på stämman. Om det i dagordningen exempelvis "glömts" att ta upp punkten "valberedningens förslag till ledamöter för ny styrelse" så kan man göra det ändå. Och fortsättningen "om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras" betyder i detta fall, att stämman kan välja den nya styrelse som stämman föreslog.

Dagordningen för årsstämmor regleras strikt av stadgarna och ger inget utrymme för andra frågor än de som är stipulerade i stadgarna. Man kan som tidigare sagts lägga "övriga frågor" utanför själva stämman i samband med denna.
För större frågor av stämmokaraktär kan man också inkalla en extra stämma som kan utlysas inom ramen för den ordinarie årsstämman. Denna extra stämma kan eventuellt, om årsstämman beslutar så i direkt anslutning till ordinarie årsstämma, men det är tveksamt vad det gäller tid för utlysande o s v.

clabbe
2008-10-09, 10:02
Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till för- eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet.
Motsats-läsning: ...får stämman besluta i ärendet med [förutsättningen att det finns ]samtycke av alla medlemmar som berörs av felet.

Ärendet kan vara av vilken karaktär som helst (den underkategori som är de ärenden som ska förekomma enligt stadgarna behandlas i nästa mening).
Så länge det finns samtycke får stämman ta upp nya ärenden.

I praktiken innebär det troligen att alla medlemmar måste vara representerade på stämman, själva eller genom fullmakt, för att stämman ska vara beslutsför i ett ärende som inte finns på den dagordning som skickas med i kallelsen och som inte heller tas upp i stadgarna.

totiki
2008-10-09, 10:48
Jag förstår hur du tänker och kan hålla med dig i viss mån.

Men om vi bryter ner mening till dess kontenta, "kallelse till för- eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende" så gäller det dels åsidosättande i kallelsen d v s. ifall styrelsen exempelvis inte tar upp en i tid insänd motion. Kallelsen skall enligt våra standardstadgar §43. ...innehålla uppgift om förekommande ärenden.... Det kan alltså finnas överenskommelser inom styrelsen eller utfästa till medlemmarna om ärenden som skall tas upp på stämman där detta inte sker i kallelsen och därför inte tas upp på dagordningen. Då skall det tas upp, som Admin mycket riktigt påpekat, under "Godkännande av dagordningen" och rättas till.

Vad det gäller "tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende" är det klart att beslut inte får tas om inte alla berörda kan godkänna ett beslut i ett ärende de inte fått alla uppgifter om. Man kan då besluta om en extra stämma som tar upp denna fråga efter att alla medlemmar fått de handlingar detta rör.

Det finns ingenting i denna text som säger att medlemmarna kan komma med egna ärenden eller punkter de vill ha med på stämman. Det är därför paragraferna om motioner finns i stadgarna.

Admin
2008-10-09, 11:36
Jag förstår att föreningslagens texter kan skapa förvirring. Speciellt i vissa bitar där lagen lämnar fritt till subjektiva bedömningar.

7 kap 9 § Lag om ekonomiska föreningar

Alt. 1
Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. ...
Att alla medlemmar som berörs av "felet" skulle närvara på stämman är nog unikt - speciellt eftersom det förmodligen är svårt att hitta ett exempel där något ärende bara berör vissa medlemmar... som regel berörs alla medlemmar på ett eller annat sätt -, och om det någonsin inträffar så är det i så fall bara för de absolut minsta föreningarna i landet.
Men visst skulle denna situation kunna inträffa, även om det är högst osannolikt.

Alt 2.
Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. ...
Om underlaget anses otillräckligt så är det möjligt för stämman att under angivna omständigheter ändå fatta ett beslut i den i kallelsen upptagna frågan.

Skulle kallelsen vara felaktig berörs som regel per automatik alla medlemmar.

Vidare...
Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. ...
Ett specialfall, precis som Totiki säger.
Det ska förhoppningsvis aldrig inträffa, men om styrelsen klantat till det rejält och i kallelsen inte tagit med en punkt som enligt stadgarna ska ingå i dagordningen så kan man trots detta besluta i detta ärende.

Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. ...
"omedelbart föranleds av ett annat ärende" - farlig formulering !!!
Det som krånglar till det här är formuleringen "eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras". Denna formulering finns med för att det är orimligt att exakt specificera allt.

Exempel:
Om en medlem i en motion yrkar att föreningens staket ska målas om, så kan stämman självfallet lägga till att grinden på bakgården ska målas om samtidigt.

Men naturligtvis finns det alltid gränsfall. Var går gränsen mellan ett helt nytt ärende och ett ärende som omedelbart föranleds av ett annat, i dagordningen upptaget, ärende? Det kan vi nog diskutera mycket om, men vi lär aldrig kunna komma fram till en definition över var gränsen går.

Jag skulle vilja säga att denna formulering är det kanske viktigaste som måste ändras i lagen!!!

Jag har ett konkret exempel på hur denna formulering i lagen kan skapa ett mycket stort och synnerligen allvarligt problem som kan få katastrofala följder, men det är en lång historia så jag ska inte gå in på detta här.

Den får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.
Ja, det är kanske en redundant text. Det gäller naturligtvis alltid.

clabbe
2008-10-10, 16:16
Det finns ingenting i denna text som säger att medlemmarna kan komma med egna ärenden eller punkter de vill ha med på stämman. Det är därför paragraferna om motioner finns i stadgarna.

Såhär säger förarbetena till Lagen om ekonomiska föreningar i frågan om vilka ärenden som kan tas upp på stämman (Prop. 1986/87:7 s 127-128):
Paragrafen innehåller bestämmelser om i vad mån en föreningsstämma kan med giltig verkan fatta beslut trots att föreskrifterna i lagen eller stadgarna om kallelse och tillhandahållande av handlingar m. m. inte har iakttagits. Paragrafen har viss motsvarighet i 61 § tredje stycket FL men har utformats efter mönster av 9 kap. 10 § aktiebolagslagen.

Bestämmelserna om kallelse är av central betydelse för att medlemmarna skall kunna utöva sin rätt att delta i föreningens förvaltning. Reglerna kan också ses som ett slags minoritetsskydd. Varje medlem skall kunna lita på att kallelsereglerna följs, så att han inte kommer i den situationen att stämman har fattat beslut i en fråga utan att medlemmen fått kännedom om att frågan skulle tas upp till behandling av stämman. Eftersatts föreskrifter rörande de åtgärder som styrelsen skall vidta för att kalla medlemmarna till stämma och ge dem information om ärenden på stämman, medför det därför i regel att föreningsstämmans beslut inte kan anses ha tillkommit i behörig ordning. Det kan därför genom klander bli upphävt enligt 17 §. I vissa fall, nämligen om kallelse inte alls har skett eller bestämmelsen om kallelse väsentligen har eftersatts, inträder enligt 17 § tredje stycket 3 t. o. m. ogiltighet oavsett klandertalan. Ett åsidosättande sker naturligtvis även när kallelsen eller handlingarna inte har det erforderliga innehållet. Av lagens syfte får anses följa att stämman inte med anledning av ett ärende som anges i kallelsen kan fatta beslut om något som inte rimligen kunde förutses rymmas inom det angivna ärendet. Har i kallelsen t. ex. tagits upp frågan om fusion med en viss förening, får det inte anses tillåtet att stämman i stället fattar beslut om fusion med en helt annan förening.

I första meningen uppställs som en undantagsregel att föreningsstämma trots fel av ifrågavarande slag kan fatta giltigt beslut, om samtycke till det ges av de medlemmar som berörs av felet. En sådan undantagsregel torde i själva verket gälla för alla fall då ett föreningsstämmobeslut är behäftat med formella fel. Särregleringen av de nu ifrågavarande formella felen har emellertid skett av praktiska skäl, eftersom undantagsregeln här har sin största betydelse.

Utan iakttagande av föreskriven kallelsetid och övriga bestämmelser av ifrågavarande slag kan beslut fattas med samtycke av samtliga medlemmar i föreningen. I praktiken förekommer säkert i föreningar med få medlemmar att över huvud taget ingen stämma hålls utan att beslut antecknas i protokoll som cirkulerar mellan medlemmarna och som undertecknas eller på annat sätt godkänns av dem. En sådan ordning med beslut "per capsu-lam" torde kunna godtas såsom likvärdigt med ett föreningsstämmobeslut som har tillkommit i formellt oantastlig ordning.

Om försummelsen beträffande kallelse etc. skulle ha drabbat endast viss eller vissa medlemmar, t. ex. om kallelse inte behörigen har sänts till dem, är deras samtycke tillräckligt för att giltigt beslut skall kunna fattas.

Det är också en allmän regel att formella felaktigheter i fråga om kallelse eller i annat avseende inte gör ett föreningsstämmobeslut ogiltigt, om det är tydligt att felet inte har inverkat på beslutets innehåll. En medlem som genom försumlighet av styrelsen inte i rätt tid har fått skriftlig kallelse i fall då detta föreskrivs i stadgarna men som likväl infinner sig på stämman och medger att han i rätt tid har tagit del av en kallelse till stämman eller på annat sätt underrättats om denna, kan inte rimligtvis under åberopande av utebliven kallelse motsätta sig att föreningsstämman fattar beslut. Detsamma gäller om handlingar inte har funnits tillgängliga i föreskriven ordning före stämman, men ingen medlem har frågat efter dem.

Jag anser att detta ger stöd för att ärenden kan tas upp och beslutas på en stämma fast de inte fanns med i den ursprungliga dagordningen.

Admin
2008-10-10, 17:04
Jag anser att detta ger stöd för att ärenden kan tas upp och beslutas på en stämma fast de inte fanns med i den ursprungliga dagordningen.
I din kommentar till Totikis synpunkter så har du på sätt och viss rätt.
Ett ärende kan tas upp och beslutas på en stämma även om ärendet inte fanns med i kallelsens dagordning.

Men bara om följande gäller;
100 % av medlemmarna (enl. vad jag beskrivit ovan) är med på stämman och 100 % av dessa 100 % godkänner detta.
Att jämföras med "per capsulam" ("per brev"; beslut som tas utan att medlemmarna i en styrelse/stämma behöver kallas till särskilt sammanträde).
Detta läge kanske inte inträffar så ofta, inte ens i de minsta brf:arna?

Det finns ännu ett läge då ett ärende kan tas upp på stämman utan att ha ingått i kallelsen, och det är enligt vad jag beskrivit ovan under;
"omedelbart föranleds av ett annat ärende" - farlig formulering !!!
Men då är det inte ett nytt ärende, utan bara en del av det första ärendet.

Förutom dessa extrema specialundantag... eller kanske snarare varianter, så är det ovillkorligen så att ärenden inte kan behandlas om de inte ingått i kallelsen (enl. vad det också står i det förarbete du refererar till).

Men Totiki har också rätt.
Det finns inget i lagtexterna som säger att en medlem kan komma med nya ärenden hipp som happ. :13: