handdator

Visa fullständig version : HSB:s syn på öppenhet


misteln
2008-06-30, 18:59
Den 29 maj står följande att läsa på HSB Malmös hemsida :

Styrelsens kontakt med medlemmarna
Styrelsen ser just nu över hur kontakten med medlemmarna ska kunna utvecklas.
Innan det arbetet är avslutat har styrelsen beslutat att mejl till styrelsen går via HSB Malmös informationschef; Bengt Skånhamre

Med anledning av denna information så skriver vi till HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh och ställer frågan
Är detta den nya öppenheten inom HSB ?
I sitt svar skriver han : Jag har svårt att se att det i någon avgörande mening skulle påverka öppenheten inom HSB om styrelsen för HSB Malmö väljer att låta sina mailkontakter gå via t.ex. informationschefen.

Vi finner detta svar anmärkningsvärt och ställer därför nedanstående frågor den 12 juni och trots påminnelse om uteblivet svar så är tystnaden total !

Med allt tal om öppenhet inte minst på den senaste stämman tycker i varje fall vi att det nya beslutet som styrelsen fattat och som vad vi känner till aldrig tidigare funnits i HSB Malmö inte motsvarar de löften om öppenhet som uttalats.
Vad är det för signaler som detta beslut sänder ut till medlemmar ? Är detta vanligt bland andra regionkontor i HSB ? Är detta framtidens kontaktmöjligheter för medlemmar i HSB ?

Det är ju faktiskt också så att skall verkligen tjänstemän på HSB Malmö ha insyn i frågor ställda till styrelsen ? Är det verkligen rimligt att låta frågor av olika slag som t.e.x kan beröra tjänstemännen gå via en tjänsteman ?

Vad blr följderna av ett likartat beslut i en bostadsrättsförening styrelse ?

Vi tycker att det är oroande att du inte delar vår uppfattning i denna för medlemmar viktiga fråga.

Med vänlig hälsning
Bo Linde / Fredrik Löfvall

PS ! Under tiden som detta inlägg skrevs så kom det ett svar från Kent-Olof Stigh !

Kulan
2008-06-30, 21:42
Utdrag ur HSB Malmö: s stadgar

Protokoll
§ 22
Ordförande skall sörja för att det förs protokoll vid fullmäktigesammanträde och vid möte enligt § 14 b).
I fråga om protokollets innehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in i eller biläggas
2. att sammanträdets eller mötets beslut förs in, samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges.
Senast tre veckor efter fullmäktigesammanträdet skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser till det.
Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skall dessutom föras i nummerföljd.

Uttalande från styrelsen i HSB Malmö

Styrelsen för HSB Malmö avger följande svar på den korrespondens som förts kring protokoll med bilagor inför vår senaste föreningsstämma och den information som också förevarit i ärendet.

Styrelsen kan inte se annat än att det regelverk som idag gäller är uppfyllt vad avser att det justerade protokollet ska hållas tillgängligt. Detta innebär att protokollet inte kopieras eller sprids på annat sätt än via den publicering som återfinns på vår hemsida. De personer som inte har gett sitt samtycke till digital publicering har strukits i nätversionen av protokollet.

Protokollet går även att läsa på HSB Malmös MedlemsCenter. Detta exemplar har inte några strykningar som i enlighet med ovan föranletts av förutsättningarna i Personuppgiftslagen. Röstlängden finns, i enlighet med stadgarna, tillgänglig på vårt MedlemsCenter.

Vi anser i och med detta svar att frågor kring vår föreningsstämma, då det gäller information till och efter stämman, är slutligt behandlade. Det innefattar det justerade protokollet, tillgängligheten kring detta och specifika frågor kring röstlängden.

Finns formella fel kring protokollet, som ni anser är av sådan art att besluten är felaktiga, får dessa frågor behandlas enligt den ordning som gäller enligt föreningslagen.

I stadgarna står det ju tydligt att röstlängden är en integrerad del av protokollet antingen som en del av det eller som en bilaga. Uttalandet från HSB Malmö: s styrelse enligt ovan är därför helt obegripligt. För att ytterligare stärka öppenhet och demokrati så anmodas medlemmarna stämma HSB Malmö enligt föreningslagens bestämmelser.

Saken är ju helt enkelt den att styrelsen inte vill publicera röstlängden för att därmed avslöja det utomordentligt dåliga tillstånd som råder inom HSB Malmö. Är man verkligen så korkad att man tror att detta håller i längden?

Admin
2008-06-30, 22:31
Ja, röstlängden är en del av protokollet. Detta är med all säkerhet all expertis inom området - HSB då ej inberäknat - eniga om.

Nu publiceras röstlängden i alla fall på internet, genom mig;
Se; Fullmäktiges närvaro på HSB Malmös årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-arsstamma-2008-roester.htm).
men att HSB Malmö inte kan göra detta är beklämmande.

Därmed kan det uppnås som HSB Malmö med alla medel försöker hindra, dvs att bostadsrättsföreningarnas medlemmar för första gången i Sveriges historia kan se om deras representanter företrätt dem på den årliga stämman i organisationen.

Det tycks nu bara gå utför för HSB Malmö med den nya styrelsen, och någon öppenhet lär medlemmarna inte få uppleva, att döma av styrelsens uttalanden och betende så här långt.Såg att du hade röstlängden på länk.
Där var Brf Kasper med och de tillhör HSB Skåne om jag inte har fel för mig eller det är bara de administratjänsterna och inte medlemskapet.

Många föreningar heter likadant, så det är möjligt att det finns en Kasper i HSB Skåne oxo, men den jag syftar på är;
HSB Bostadsrättsförening Kasper i Malmö
Slussg. 11
21130 Malmö
040-23 19 10‎

Det är en av de många bostadsrättsföreningarna som aldrig finns representerade på HSB Malmös stämmor (dvs 40-60 % av samtliga föreningar i Malmö), och där föreningens medlemmar därför aldrig har något att säga till om i organisationen.

Tillägg:
Efter att ha kontrollerat Micke1:s uppgifter så stämmer detta. Brf Kasper lämnade HSB Malmö år 2004.
Vad Brf Kasper är medlem i idag är dock oklart.

Ove Mollvik
2008-07-01, 09:11
Det börjar med att maktägarna i sin kollektiva anda och självgodhet kallar varje frågvis individ för rättshaverist. När de styrande kan bevisas ha fel i sak menar de sig ändå ha rätt i princip eller tvärtom. Ändamålet skall helga medlen. När verkligheten visar att styrande haft fel i allt så beskyller man rättshaverister för att ha missbrukat rättsformen eller så skriver man om historien med de media man äger. Kunskap blir på så vis makt och rätt u p a i de styrandes perverterade begreppsvärld.
Demokrater vet att rätt och ansvar hör ihop och måste finnas förankrat i varje individ. För kollektivister och materialister däremot som i oanat samförstånd tillskansat sig majoritetsmakten såsom nylibfascister blir det omöjligt att på samma gång förklara innebörden i vare sig begreppet ansvar eller vanlig hut och anständighet.
Om man däremot lyckas nå dem var och en som människor och individer så släpper maktneurosen åtminstone för ett ögonblick vet jag. Likavärdeprincipen som jag därför under många år försökte få gehör för slutade istället med att jag kallades kryptonazisten av en granne eller kollega. Därmed tillintetgjordes all min trovärdighet. Så lyckades man slutligen också med en enbart falsk värdegrund som skäl ta ifrån mig rätten till bostad.
Ove Mollvik

Katten Georg
2008-07-01, 13:10
Nedanstående är taget ur en artikel i SDS som förorsakade mycket rabalder.

Bostadsrättsföreningen Misteln består av 64 lägenheter i ett tegelhus på Amiralsgatan.
Misteln betalar 16000 kronor årligen till moderföreningen HSB Malmö.
Men nu råder öppen konflikt mellan moderorganisationen och Misteln.

Allt började i våras, när Mistelns styrelse krävde svar på ett antal frågor. Den viktigare frågan kretsade kring vad Turning Torso egentligen har kostat HSB-föreningarna i Malmö.

Redan tidigt i våras fick Misteln ett möte med HSB Malmös styrelseordförande Alf Gustavsson.
I somras träffade Mistelns styrelse HSB Malmös vd Lars Danielsson.
– Men trots alla möten har vi inte fått svar på våra frågor, säger Mistelns ordförande Bo Linde.

Den största stridsfrågan är en overhead-bild som visades på HSB Malmös stämma i våras. Genom OH-bilden visades för ett kort ögonblick det styrelsen i Misteln hade efterlyst, en driftskostnadskalkyl för Turning Torso.
– Hade vi haft med oss en kamera, så kunde vi ha fotograferat av bilden. Men vi kunde inte ana att det skulle vara nödvändigt, säger Mistelns sekreterare Fredrik Löfvall.

Efter stämman har Mistelns styrelse gjort upprepade försök att få tillgång till en papperskopia av OH-bilden. HSB Malmös ledning har vägrat.
– Vd och styrelsen har velat träffa oss i nya möten, men det är meningslöst att mötas om vi inte får det skriftliga underlag vi behöver. Det är obegripligt att en kooperativ organisation hemlighåller ett sådant här material för sina egna medlemmar och ägare, säger Bo Linde.

I augusti skrev Mistelns styrelse ett nytt brev till HSB Malmös styrelse med önskemål att få ut driftskostnadskalkylen.

Svaret kom först i mitten av november. Avsändare var inte HSB Malmös styrelse, utan Fredrik Bogren. Han är advokat och arbetar på Fredersen Advokatbyrå, granne med HSB Malmös huvudkontor i Turning Torso.

”HSB har inte för avsikt att återigen skriftligen svara på frågorna. Ytterligare skriftväxling eller agerande från Er sida med avseende på ställda frågor kommer endast att bemötas rättsligen och av undertecknad,” skriver advokat Bogren.
– Brevet gör mig oerhört förvånad. Jag uppfattar det som ett hot. Jag kan bara se ett syfte. HSB vill sätta munkavle på oss. Jag undrar hur många föreningar som tidigare har blivit tystade på det här sättet, säger Bo Linde.
– HSB Malmö ska vara ett föredöme. Hur skulle det se ut om vi som styrelse i en bostadsrättsförening sätter advokater på medlemmar som har frågor? Det är en fullständig omöjlighet, säger Fredrik Löfvall.

Uttalande från den nu sittande styrelsen i HSB Malmö

Styrelsen för HSB Malmö avger följande svar på den korrespondens som förts kring protokoll med bilagor inför vår senaste föreningsstämma och den information som också förevarit i ärendet.

Styrelsen kan inte se annat än att det regelverk som idag gäller är uppfyllt vad avser att det justerade protokollet ska hållas tillgängligt. Detta innebär att protokollet inte kopieras eller sprids på annat sätt än via den publicering som återfinns på vår hemsida. De personer som inte har gett sitt samtycke till digital publicering har strukits i nätversionen av protokollet.

Protokollet går även att läsa på HSB Malmös MedlemsCenter. Detta exemplar har inte några strykningar som i enlighet med ovan föranletts av förutsättningarna i Personuppgiftslagen. Röstlängden finns, i enlighet med stadgarna, tillgänglig på vårt MedlemsCenter.

Vi anser i och med detta svar att frågor kring vår föreningsstämma, då det gäller information till och efter stämman, är slutligt behandlade. Det innefattar det justerade protokollet, tillgängligheten kring detta och specifika frågor kring röstlängden.

Finns formella fel kring protokollet, som ni anser är av sådan art att besluten är felaktiga, får dessa frågor behandlas enligt den ordning som gäller enligt föreningslagen.

Är det någon som tycker att det råder någon som helst skillnad i attityd från den förra styrelsens agerande, exemplifierat i SDS – artikeln ovan, och den nyligen valda styrelsens agerande. Jag gör det inte.

Admin
2008-07-01, 14:15
Är det någon som tycker att det råder någon som helst skillnad i attityd från den förra styrelsens agerande, exemplifierat i SDS – artikeln ovan, och den nyligen valda styrelsens agerande. Jag gör det inte.


Jag kan bara instämma. Jag har i en mailväxling - mellan mig och HSB - med drygt 60 mail så här långt försökt få svar på varför en medlem inte ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd.

De svar jag får från såväl tjänstemän (Bengt Skånhamre) och styrelse (Claes Caroli) har inte det minsta med min frågeställning att göra. Sättet som HSB Malmö väljer att besvara denna fråga på är inte bara en förolämpning mot mig, utan även mot samtliga HSB Malmös medlemmar.

Som om det inte är nog med detta så ljuger HSB Malmö för mig i sina svar på ett flagrant sätt, där jag enkelt kan påvisa att det som sägs är rena lögner!
Det handlar inte om hur man tolkar svaren, det är uppenbara lögner, och inget annat!

Frågan jag ställer är mycket enkel;
"Varför kan en medlem inte få en papperskopia av protokoll/röstlängd?".

Svaren jag får från HSB Malmö är att man hänvisar till att lagen och stadgarna inte tvingar HSB Malmö till att ge medlemmarna en papperskopia.

Men min fråga är inte - och har aldrig varit - vad lagen säger.
Bara för att det inte finns ett tvingande regelverk för HSB att ge medlemmen en papperskopia så innebär inte detta per automatik att HSB inte ska ge medlemmarna en papperskopia.
Hur svårt är detta att förstå för en normalintelligent person?

Frågan är alltså bara vad HSB Malmö vill uppge för skäl till att en medlem inte under några omständigheter ska kunna få en papperskopia av protokoll/röstlängd?

Tommy
2008-07-01, 16:30
Det HSB Malmös styrelseordförande Claes Caroli skriver på HSB Malmös webbplats om protokoll och röstlängd är bara en massa rappakalja. Om man uttalar sig på detta sätt måste man nog lida av storhetsvansinne. Han tycks tro att man kan behandla medlemmarna precis hur svinigt som helst, utan att han riskerar något.

Claes Caroli är ordförande i sin lilla bostadsrättsförening på ett 20-tal bostadsrätter (Brf Näset), och det är nog vad han borde hålla sig till, i stället för att ställa till med skada för alla HSB Malmös medlemmar.

Ove Mollvik
2008-07-09, 09:50
Alla tycks de tänka likadant:" Den demokratiska ordningen är enbart till för folk som inte begriper bättre". Erfarenheten hos de utvalda säger att det är bättre att ta emot alla belöningar från finanskollektivet som verkar utan att synas och sedan hålla tyst. Den som på samma sätt blivit aningslöst utvald och privilegierad men fortsätter fråga efter ansvar i systemet blir kallad rättshaverist. Inte ens närstående i politik och samhälle vågar sedan befatta sig med den egentliga frågan.
Ove Mollvik

stephan
2008-10-27, 11:39
HSB vill fortsätta bygga.
HSB lägger ner byggprojekt.
HSB vädjar regeringen om bostadsbyggnadssubvensioner, så att ungdomarna som skall flytta hemifrån kan göra det.

Ja så här ser det ut i tidningarna för dagen.
Förut gick det lättare när det var socialdemokraterna som satt vid makten, tjänster gentjänster ni vet.

Handlar detta inte om att HSB just nu har så många lyxprojekt på gång att det kommer att kosta skjortan att lägga ner eller skjuta på dessa?

Detta kommer också att innebära nya varsel för HSB personal, vilket i sin tur gör att den andra delen av "kärnverksamheten" förvaltning drabbas.

För vilken gång i ordningen? medför detta att det blir dyrare förvaltningskostnader för bostadsrättsföreningarna.

Men som det kooperativ HSB är finns det väl många styrelser som "sväljer detta"?

Lite sänkt ränta för på bospararna insatta medel också?