handdator

Visa fullständig version : Dörröppning i en bärande vägg? Regelverk för bostadsrätt


rogerahlin
2008-06-29, 14:35
Vilka regler gäller när man vill göra en dörröppning i en bärande vägg?

Admin
2008-06-29, 17:50
Frågan är lite luddigt ställd, men jag gissar att din fråga i alla fall avser bostadsrätter.

Om det sedan är vad som gäller rent tekniskt eller om det är vad regelverket i en brf säger om vad som får göras framgår heller inte.

Jag säger som jag sagt många gånger förr.
Om man vid registreringen och/eller i frågan uppger vilken bostadsorganisation man tillhör (HSB, Riksbyggen, SBC, privat...) så underlättar detta avsevärt för de som sedan ska besvara frågan.

Men om du t.ex. bor i HSB-brf så är det troligt att det står följande i dina stadgar;
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Dvs det är upp till styrelsen att göra en bedömning.
Precis som i många andra fall är detta olyckligt eftersom det är föga sannolikt att styrelsen besitter kompetensen för detta. Allt styrelsen kan göra är som regel att säga nej.

Liknande frågor har förekommit här tidigare.

Förändring - icke bärande vägg

Fråga: Jag har köpt en bostadsrätt och vill göra om denna väsentligt.
Innan styrelsen godkänner detta vill de att en konsult ska granska planerna och att jag ska betala detta.
Har styrelsen rätt att göra så?

Svar: Bostadsrättshavarens rätt att förändra sin bostadsrättslägenhet har utvidgats genom lagändring den 1 april 2003.

Bostadsrättshavaren får fortfarande inte utan föreningens tillstånd utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får å sin sida inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
Om ändringarna i lägenheten kan påverka något som bostadsrättsföreningen har ansvar för kan styrelsen kräva att en konsult anlitas och att du står för kostnaden.

Vem som i så fall ska stå för konsultkostnaden är oklart. Bedömningen av vad som är rimligt avseende kostnad för konsult får göras från fall till fall.


Dörröppning - Behövs styrelsens godkännande för förändring i icke bärande vägg?

Fråga: Jag har skriftligen frågat om att göra en dörröppning i en icke bärande vägg, och jag väntar sedan två månader på styrelsens svar. Hur lång tid ska jag behöva vänta på svar?
Och hur kan man överklaga om så behövs när beslutet väl är fattat?

Svar: Sedan 1 april 2003 har bostadsrättshavaren mycket långtgående rättigheter att göra förändringar i sin lägenhet.

Styrelsens tillstånd krävs endast om det är ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

schrapet
2008-06-30, 18:40
Utöver att man skall ha fastighets ägarens (styrelsens) tillstånd så måste man anmäla ändringen till byggnadsnämnden.
2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall byggherren göra en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser
1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,
2. åtgärder som avses i 8 kap. 2 § första stycket,
3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning.

Och sist men inte minst gör INTE som Basil Fawlty (John Cleese) i Pang i Bygget avsnittet "The Builders".
-Personalen bestämmer sig för att bygga om i lobbyn på hotellet. Basil väljer (trots frun Sybils förmaningar) att anlita den billigaste byggfirman, vilket i slutänden får vissa konsekvenser.:D/SP