handdator

Visa fullständig version : Klimatskatt på boende


Admin
2008-06-27, 11:35
Få vill betala mer för miljövänligare boende

Enligt Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer kan endast 29 procent av svenskarna tänka sig att betala mer pengar för att få ett miljövänligare boende. Att flytta för att bo miljövänligare är inte heller något som lockar.

Svensk Fastighetsförmedlings undersökning visar att nästan 90 procent kan tänka sig att göra insatser i sitt boende som gynnar klimatet, men man vill göra det i små steg.
Personerna i undersökningen har svarat att de helst vill byta till lågenergilampor, öka sin återvinning generellt, byta ut gamla vitvaror och spara på varmvattnet. Hela 82 procent kan tänka sig att byta till en miljövänligare uppvärmning hemma.

Det är dock väldigt få personer som kan tänka sig att betala extra för att få ett mer miljövänligt boende än sitt nuvarande, knappt en tredjedel har svarat ja på den frågan.

Endast 30 procent av de svarande kan tänka sig att flytta för miljöns skull och siffran ser likadana ut bland män och kvinnor och i alla ålderskategorier.

Växla nuvarande boskatter mot en klimatskatt!

En lite annan bild av verkligheten ger HSB (Kent-Olof Stigh, ordförande HSB Riksförbund), Riksbyggen (Sten-Åke Karlsson, VD) och Naturskyddsföreningen (Svante Axelsson, generalsekreterare) när de nu i SvD (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1404435.svd) (SBC vill inte vara me´) går ut med ett förslag om att växla fastighetsskatten mot en klimatskatt.

Enligt deras undersökning gäller följande;
- 81 procent anser att klimatförändringarna är mycket eller ganska allvarliga. Bara 3 procent tycker att dessa inte alls är allvarliga.
- På frågan om fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande svarar 56 procent att detta är mycket bra eller ganska bra. Endast 14 procent tycker att det är ett dåligt förslag.
- 78 procent tror att fastighetsägare kommer att investera i energibesparingar om det leder till att man betalar lägre fastighetsskatt.
Denna bild gäller genomgående och med små variationer över alla åldrar och oavsett om man röstar på alliansens partier eller på det röd-gröna blocket.

HSB, Riksbyggen och Naturskyddsföreningen säger;
Vi vill ha en skatt som gör det lönsamt för fastighetsägaren att effektivisera energianvändningen, minska på utsläppen av växthusgaser och i övrigt minska klimatbelastningen. Den som betalar skatten kan således själv påverka hur mycket man betalar genom att investera för ett bättre klimat.

HSB, Riksbyggen och Naturskyddsföreningen säger;
En klimatstyrande skatt på bostäderna leder till att alla aktörer på bostadsmarknaden styr sina investeringar och åtgärder mot minskad klimatbelastning. Det kommer att skapas drivkrafter för olika klimatpåverkande åtgärder vid långsik­tiga investeringar. En omställning kommer att ske av energisystemet i riktning mot mer förnybara och ekologiskt håll­bara energislag samtidigt som en teknikutveckling sker.

Deras konkreta förslag ser ut som följer;
En klimatstyrande fastighetsskatt bör ske på ett sådant sätt att ökad förbrukning relativt sett blir dyrare och en minskad förbrukning successivt blir relativt billigare.
- en byggnads prestanda avseende energianvändning läggs till grund för en skattereduktion i förhållande till hur hög fastighetsskatt man ska betala.
- Varje byggnad ska deklareras utifrån några enkla parametrar som blir bestämmande för hur hög andel av fastighetsskattesatsen just den byggnaden/fastigheten ska betala.
- Den fastighet som har goda klimatprestanda betalar en lägre fastighetsskatt än motsvarande fastighet som har sämre klimatprestanda i likhet med fordonsskatten. De nödvändiga uppgifterna för att kunna fastställa denna andel kommer att kunna redovisas på enkelt sätt i samband med de vanliga fastighetstaxeringarna.