handdator

Visa fullständig version : Elsäkerhetskontroll


Bettie
2014-04-01, 16:32
Såvitt jag förstår är denna obligatorisk vid försäljning av en Bostadsrätt. Jag bor i en HSB förening och är ny styrelseledamot. Hsb debiterar föreningen för detta, när det egentligen är den förre hyresgästen som ställt till det med egna installationer o liknande. Är det något fel, så kopplar man bara bort det felaktiga. I ett fall så hade innehavaren jordat samtliga vägguttag i v-rum , men inte taklampsuttaget.

Föreningen fick betala kontrollen , och den nye ägaren/köparen fick betala att återställa elen till standard. Alla uttag i ett o samma rum , måste tydligen vara jordade eller ojordade !

Det borde väl vara säljaren , som står för alla dessa kostnader ?

Hos Elsäkerhetsverket står det att den som är ansvarig för en Bostadsrättsägenhet . är innehavaren eller den som har nyttjanderätten, och styrelse (!!??).

Jag vill med omedelbar verkan fakturera alla dessa kostnader på säljaren ! Kan jag göra det ?http://hotpot.se/php/vb/images/smilies/47.gif

clabbe
2014-04-01, 17:06
Enligt vilken lag är detta obligatoriskt?

Bettie
2014-04-01, 17:44
clabbe Enligt vilken lag är detta obligatoriskt?


Jag vet faktiskt inte, jag har bara blivit informerad om att det ÄR obligatoriskt , men jag tror inte riktigt på det själv. Därför vänder jag mig hit !

Och, även om det INTE är ett lagkrav, är det inte rimligt att den som säljer, och har gjort ändringar i elen etc, också står för fiolerna ?

DET är egentligen min huvudfråga.

Måste väl finnas andra föreningar som gör denna kontroll, och hur gör ni med kostnaderna ? Jag känner att vår förening har blivit tagna på en åktur..... :-))

Borättexperten
2014-04-01, 20:45
Jag tror så här:
För det första, den här elsäkerhetskontrollen du pratar om, den är något som Hsb på orten har infört, men det är absolut inget lagkrav. Kanske är det bra, men det är inte vanligt.

Om man köper en bostadsrätt har man en ganska långtgående undersökningsplikt. Och där ingår också att kolla elinstallationerna, åtminstone de delar som är synliga, de som tillkommit i efterhand. Är det fel på dessa, får man bekosta detta själv. Säljaren kan ju påstå att de fanns där tidigare, och att de inte varit några problem.

Värre är det då med ledningar inne i väggar och tak. Ofta ingår de i det som föreningen ansvarar för, och då ska föreningen åtgärda ev brister. Och just därför är det väl så att de flesta köpare förutsätter att de dolda installationerna är ok. Dessa kan dessutom bara besiktigas av elmontör med specialutrustning. Det ska framgå av stadgarna vem som ansvarar för de dolda elledningarna.

Det besvärligaste fallet är alltså det som du gav exempel på, ett felaktigt jordat system, och där innehavaren enligt stadgarna ansvarar för all el. Då blir man som köpare sittande med problemet i sitt eget knä, tyvärr. :(

Harald
2014-04-01, 21:00
Elsäkerhetskontroll som en generell tjänst är bara dumheter. Sluta med det.

Som Borättsexperten är inne på, så rör det inte föreningen ett skvatt om innehavaren krånglat dit felaktiga uttag. Köparen köper även felen.

Men köparen kan sedan, om denne vill, kräva ersättning från säljaren enligt köplagen, d v s på grunden att varan är behäftad med ett fel som antingen a) Säljaren intygat inte fanns där eller b) Felet var dolt och oupptäckbart även vid en omfattande granskning.

Alltså, detta är en affär mellan köpare och säljare. Ingenting som föreningen skall ödsla tid och pengar på.

Pensionär
2014-04-02, 15:01
Föreningen fick betala kontrollen , och den nye ägaren/köparen fick betala att återställa elen till standard. Alla uttag i ett o samma rum , måste tydligen vara jordade eller ojordade !

Det borde väl vara säljaren , som står för alla dessa kostnader ?


Instinktivt tycker nog de flesta av oss så. Men det är uppenbarligen inget enkelt problem du tar upp. Varför? Kort sammanfattat.

Kanske kan även följande omnämnas.
Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013
Sammanfattning

Nuvarande bestämmelser om elektriska installationer kan härledas från tidigt 1900-tal. Systemet är delvis föråldrat och behöver därför ses över.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014.

Läs mer själv (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/versyn-av-regelverken-om-elsa_H1B181/)
Elinstallationsarbete får enligt elinstallatörsförordningen (1990:806) endast utföras av den som fått behörighet av ansvarig myndighet (Elsäkerhetsverket), eller en yrkesman under överseende av en elinstallatör, dock under förutsättning att båda är verksamma i ett och samma företag.

När och hur denna kontroll ska ske regleras inte i lag eller förordning, utan i stället i branschorganisationernas kollektivavtal eller genom andra bransch-överenskommelser.

Möjligheten för den som beställer ett arbete, t.ex. en privatperson, att kontrollera yrkeskompetensen hos den som utför en installation är begränsad.
Reglerna är i dag inte ändamålsenliga, varför det blir svårt för samhället att bedriva fullgod tillsyn.

Ja inte är det mycket enklare för den som vill köpa in sig i bostadsrätt.

Ett problem är att du som ska köpa en bostadsrätt inte kan veta om den ombyggda lägenhet du granskar har elarbeten utförda av fackman, eller om de granskats av sådan och godkänts. Den händige hembyggaren som nyss byggt om, men nu säger sig behöva sälja av något skäl, kan vara en s k speckare, eller bara rent allmänt sakna insikt om risker och ev felbyggens konsekvenser.
Du som t ex tar barn med i boet, (för att inte ta onödiga risker för deras liv eller hälsa) bör låta behörig fackman granska utförda arbeten i den lägenhet du köper, om intyg inte finns. Säljarens försäkran om att allt är rätt utfört, är minst lika osäker som din egen förmåga att bedöma saken.

Denna granskning måste således nu (hur bakvänt det än kan tyckas) utföras av varje köpare varje gång, pga nuvarande lags brister. Om föreningen observerat luckan i lag, har man kanske i sina regler infört bestämmelsen att den som vill bygga om ska begära tillstånd, (oavsett omfattningen av ombyggnaden). Om denna är sådan att intyg om fackmässighet borde utfärdas, ska kopia på sådant intyg inlämnas till styrelsen efter utförd ombyggnad.
Alla medlemmar vet då vad som gäller. Finessen (som jag ser det) blir att vid säljtillfället blir det (om inte förr) möjligt för styrelsen att se
1 om ombyggnation skett,
2 utan att ansökan/anmälan till styrelsen skett.
3 Följaktligen har heller inga intyg om fackmässigt utförande lämnats in till styrelsen, för arbeten som borde krävt det.
Om inte förr, kan nu ägaren (styrelsen) inspektera/konstatera att säljaren inte uppfyllt föreningens regelverk, och påpeka detta till den köpare som frågar. Längre än så, kanske i nuläge inte går att inom ramen för befintlig eländig lagstiftning kunna hantera detta problem.
Kanske kan det avhålla någon speckare från att försöka lura både förening och köpare, genom att han förstår att felbygget inte kan döljas.
Kanske kan det även avhålla någon spekulant från att kasta sig ut i det stora okända. Den egna granskningsskyldigheten är ett tämligen ohanterligt problem för den unga familj som kanske granskar 20 objekt, och med rasande fart måste bestämma sig när de äntligen tror sig funnit sin rätta boning.
Den skevhet jag talar om består enkelt uttryckt i följande. Köper du en begagnad bil, finns lag på att den ska genomgått årlig besiktning. Du kan se när denna sist utfördes. Motsvarande gäller alls icke för en köp/säljaffär av bostadsrätt. Köper du bostadsrätt måste du själv betala för en besiktning om du vill vara någorlunda säker på vad du köper. Men att själv granska objektet kan i vissa lägen t o m vara till din nackdel, (enl köplagen). Den syntetiske ägaren (styrelsen) vänder ryggen till. Säger inget, vet inget förrän köpehandlingar undertecknats. Då kommer styrelsen ibland och berättar om detta som du själv inte såg eller förstod. Att du kanske köpt grisen i säcken. Ett mycket värdigt och fint mottagande av en ny medlem.

Om pågående granskning leder till någon förändring på just denna skevhet är som sagt ännu okänt.
Utredaren ska ju "också se över behovet av sanktionsmöjligheter för att komma åt felaktigt eller obehörigt utförande av en elektrisk installation."

kluringen
2014-04-02, 18:23
Ja inte är det mycket enklare för den som vill köpa in sig i bostadsrätt.....En överlåtelse är och ska enligt mig vara en affär mellan säljare och köpare och ingenting som styrelserna ska lägga sig i. Befintlig skick gäller. Med alla de kontroller och intyg som du har räknat upp i olika trådar skulle det i praktiken vara stört omöjligt att genomföra en försäljning.

Jag förstår inte din vurm för din ambition att skydda köparna till varje pris. Köper bostadsrätt gör man på sin höjd ett par gånger under sin livstid, men bor gör man hela livet. Bostadsrättsköpare är inte mindre skyddade än villaköparna. Styrelserna ska värna medlemmarna som redan finns och inte om de presumtiva köparnas intressen.

Köparna bjuder över varandra med hundratusentals kronor när de gillar en liten detalj som bara har kostat några tusenlappar att få dit, samtidigt kan de gnälla i efterhand om ett ojordad takuttag som heller inte kostar mer än några tusenlappar att rätta till.

Harald
2014-04-02, 21:18
Köparna bjuder över varandra med hundratusentals kronor när de gillar en liten detalj som bara har kostat några tusenlappar att få dit, samtidigt kan de gnälla i efterhand om ett ojordad takuttag som heller inte kostar mer än några tusenlappar att rätta till.

Exakt! Jag håller helt med.

Det verkar finnas en slags övertro, att bara för att bostadsrätten kostat 3 miljoner, så är den felfri för all framtid! Så är det givetvis inte. Man får vara beredd på att man efter köpet upptäcker saker som var bättre och saker som var sämre än intrycket man fick på visningen.

Klart är att man ibland tycker synd om folk som köpt för precis vad de klarar av, och sen visar sig stora renoveringar (typ badrum) behöva göras omgående. Men nästan alltid kommer det fram att de inte ens har försökt att fullgöra sin undersökningsplikt, och felen har varit fullt synliga för vem som helst!

perarner
2014-04-02, 21:48
Kan det vara detta som avses? Enligt elinstallationsreglerna (SS 436 40 00 utg 2) Kapitel 62 pkt 2 så skall Periodisk kontroll ske även av lägenheter. Tror denna började gälla 2009, så 2019 är det väl dags…

11. PERIODISK KONTROLL
Utdrag ur SS 436 40 00 - utg 2 62 Periodisk kontroll

62.1 Allmänt 62.1.1
Där så fordras ska periodisk kontroll av alla elinstallationer utföras enligt avsnitt 62.1.2 - 62.1.6.
Där så är möjligt ska hänsyn tas till dokumentation från föregående kontroller.

62.1.2
Periodisk inspektion omfattar en detaljerad undersökning av installationen utan demontering eller med delvis demontering om så erfordras. Dessutom ska lämpliga provningar enligt kapitel 61 genomföras, inklusive kontroll av att fordringarna på frånkopplingstider för jordfelsbrytare enligt kapitel 41 är uppfyllda samt mätningar utföras för att:
a) säkerställa skydd av personer och husdjur mot elchock och brännskador
b) säkerställa skydd mot skada på egendom av brand eller temperaturökning från ett fel i installationen
c) verifiera att installationen inte är så skadad eller försämrad så att säkerheten är minskad
d) identifiera fel i installationen och avvikelser från fordringar i denna standard som kan ge upphov till fara.
Där det inte finns någon dokumentation från tidigare kontroller är en grundligare kontroll nödvändig.

ANM l - Befintliga installationer kan vara konstruerade och installerade enligt äldre regler, vilka var
tillämpliga då installationen utfördes. Detta behöver inte innebära att dessa installationer är farliga.
ANM 2 - Vid kontroll av överensstämmelse med maximala frånkopplingstider för jordfelsbrytare enligt
kapitel 41 bör provningen genomföras med en restström som är 5 gånger märkutlösningsströmmen.

62.1.3
Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att den periodiska kontrollen inte orsakar fara fö personer, husdjur, egendom även om kretsen är felaktig.
Mät- och övervakningsutrustning ska väljas enligt SS-EN 61557. Om annan mätutrustning används ska den ge minst samma grad av prestation och säkerhet.

62.1.4
Omfattningen och resultatet av den periodiska kontrollen ska förtecknas.

62.1.5
Skador, förfall, fel och farliga förhållanden i elinstallationen ska förtecknas. Dessutom ska avgränsningar i den periodiska kontrollen i enlighet med denna standard samt anledningen till avgränsningen förtecknas.

62.1.6
Kontrollen ska utföras av en fackkunnig person som är kompetent att utföra kontroll.

62.2 Intervall för periodisk kontroll

62.2.1
Intervallen för periodisk kontroll av elinstallationerna ska bestämmas av installationens beskaffenhet, användning, på underhållets frekvens och kvalitet och den yttre påverkan installationen utsätts för.

ANM l - Den längsta perioden mellan kontrollerna kan regleras i myndighetsföreskrifter.
ANM 2 - Dokumentationen från den periodiska kontrollen bör ange rekommendationer till den som utför kontrollen om tidsintervall för periodisk kontroll.
ANM 3 - Intervallet kan vara några år (t ex fyra år), med undantag för följande fall där en högre risk kan finnas och kortare perioder därför erfordras:
- arbetsplatser eller arbetsställen där det finns risk för brand eller explosion p g a förslitning
- arbetsplatser eller arbetsställen med både hög- och lågspänningsinstallationer
- publika inrättningar
- byggplatser
- installationer som behövs för allmän säkerhet, t ex nödbelysning.
För bostäder kan längre perioder (t ex 10 år) vara lämpliga. Då bostaden byter ägare/hyresgäst rekommenderas starkt att elinstallationen kontrolleras.
Hänsyn ska tas till resultat och rekommendationer från föregående dokumentation, om sådan finns tillgänglig.
ANM 4 - Där det inte finns någon dokumentation från tidigare kontroller är en grundligare kontroll nödvändig.

62.2.2
För de fall en installation vid normal användning står under ett system för skötsel och förebyggande underhåll kan periodisk kontroll ersättas av en lämplig ordning för kontinuerlig övervakning och underhåll av installationen och dess ingående materiel av fackkunniga personer. Lämplig dokumentation ska finnas.

62.3 Dokumentation av periodisk kontroll

62.3.1
Vid slutförandet av den periodiska kontrollen av en befintlig installation ska en dokumentation utarbetas. En sådan dokumentation ska inkludera detaljer om vilka delar av installationen som dokumentationen omfattar tillsammans med en förteckning av vad som inspekterats, inklusive eventuella brister listade under avsnitt

62.1.5 samt resultatet av de provningar som gjorts.
Förteckningen av provningsresultaten ska omfatta de tillämpliga prov som anges i kapitel 62.

Pensionär
2014-04-03, 10:01
En överlåtelse är och ska enligt mig vara en affär mellan säljare och köpare och ingenting som styrelserna ska lägga sig i.
Vårt problem handlar om mycket mer än bara en affär mellan köpare och säljare.
Om styrelsen införde regler enl min beskrivning kunde nog medlem välja att följa eller strunta i dem. Men om medlemmarna förstod avsikten bakom reglerna skulle flertalet följa dem. Det kostar inget för den som vill göra rätt. Hen är sannolikt medveten om det goda syftet och har då inga invändningar. Nästan alla begriper att det som görs ska göras på rätt sätt, och det ska kunna verifieras. Detta kan enkelt ske genom granskning och utfärdande av intyg från fackman. Det är inte för mycket begärt, när felaktigt utförande kan kosta liv eller stora slantar.
En köpare däremot som själv ska försöka kontrollera vad som gjorts har ett h-e att försöka förstå vad som gäller i situationen, med hänsyn tagen till allt ludd i involverad lagstiftning. BRL, el-lagen, köplagen, jordabalken, branschregler mm.

Jag citerar från regeringsuppdraget kort "En tydligare lagstiftning, där konsumenten får kännedom om vilken kompetens den person har som utför en elinstallation i en bostad, stärker konsumentens inflytande. Låt oss se vad utredningen ger.

I dagsläget kan man knappast hävda att det är säkert att den som hemsnickrar har gjort rätt. Den som vill köpa kan sannolikt inte utan experthjälp avgöra om gjorda ombyggnader/ledningsdragningar etc. är korrekt utförda.
Det finns ju redan lag på att väsentlig ändring/ombyggnad ska anmälas till styrelsen. Styrelsen har ingen anledning motsätta sig bygget, bara det görs rätt, dvs för vissa moment ska lämnas intyg.
Befintlig skick gäller. Med alla de kontroller och intyg som du har räknat upp i olika trådar skulle det i praktiken vara stört omöjligt att genomföra en försäljning.
Varför överdriva, problemet svårt nog ändå att diskutera. Forats mål och mening. Om kontroller genomförs i samband med bygget, underlättar det allt som därefter följer. Förhindrar att olyckor sker. Straffet drabbar rätt person, den som byggt fel, inte en oskyldig köpare.
Läs Karin Jenséns Examensarbete en gång till.
Felansvaret vid köp av bostadsrätt .
Varken regeringen, eller Jensén, , eller flertalet av dem som i likhet med denna tråds skapare skrivit hit och påtalat vad de råkat ut för, är nöjda.
Jag förstår inte din vurm för att skydda köparna till varje pris.
Nej inte till varje pris, men det vore onekligen lättare för alla inblandade om den som bygger om, med hjälp av enkla interna regler kunde stoppas från byggfusk, vare sig det är medvetet eller ej, redan innan det hinner drabba föreningen eller en oskyldig köpare.
Köper bostadsrätt gör man på sin höjd ett par gånger under sin livstid, men bor gör man hela livet. Bostadsrättsköpare är inte mindre skyddade än villaköparna.
Jo det vill jag bestämt hävda. Har påpekat flera gånger att den verklige ägaren av ett hus aldrig skulle tillåta en hyresgäst att bygga om, utan att ägaren mycket noga synar och kontrollerar intill sista skruven. Men en styrelse i bostadsrätt (som ska spela ägarrollen) är lite svårare att engagera i sin kontrollgärning.
Styrelserna ska värna medlemmarna som redan finns och inte om de presumtiva köparnas intressen.
Ja jo, men om styrelser tog sin ägarroll på allvar, kunde inte fuskbyggaren agera ostörd, och därefter sälja till en aningslös köpare. Såväl föreningen som köparen vinner på ett bättre regelverk s a s.
Köparna bjuder över varandra med hundratusentals kronor när de gillar en liten detalj som bara har kostat några tusenlappar att få dit, samtidigt kan de gnälla i efterhand om ett ojordad takuttag som heller inte kostar mer än några tusenlappar att rätta till.
Onekligen kan en felkoppling orsaka brand och materiell förödelse, men skälet till att saker behöver göras rätt (när det gäller el-frågor) är kanske inte främst en fråga om några tusenlappar, utan mer en fråga om liv eller allvarlig kroppsskada.

kluringen
2014-04-03, 20:27
I dagsläget kan man knappast hävda att det är säkert att den som hemsnickrar har gjort rätt. Den som vill köpa kan sannolikt inte utan experthjälp avgöra om gjorda ombyggnader/ledningsdragningar etc. är korrekt utförda.Därför är det naturligt att befintligt skick gäller.
Det finns ju redan lag på att väsentlig ändring/ombyggnad ska anmälas till styrelsen. Styrelsen har ingen anledning motsätta sig bygget, bara det görs rätt, dvs för vissa moment ska lämnas intyg.Det är ingen tvingande lag. Man får skriva in i stadgarna att styrelsens tillstånd inte behövs.
Nej inte till varje pris, men det vore onekligen lättare för alla inblandade om den som bygger om, med hjälp av enkla interna regler kunde stoppas från byggfusk, vare sig det är medvetet eller ej, redan innan det hinner drabba föreningen eller en oskyldig köpare.Vi kommer aldrig att bli eniga du och jag i den här frågan. Du vill skydda okunniga köpare mot deras egen dumhet på säljarnas och föreningarnas bekostnad. Själv värnar jag om mina egna rättigheter att få göra vad jag vill i mitt eget hem.
Onekligen kan en felkoppling orsaka brand och materiell förödelse, men skälet till att saker behöver göras rätt (när det gäller el-frågor) är kanske inte främst en fråga om några tusenlappar, utan mer en fråga om liv eller allvarlig kroppsskada.Nyare regler betyder inte att installationer gjorda enligt de gamla reglerna plötsligt har blivit farliga. Ingen har dött ännu på grund av ett ojordat takuttag.

Pensionär
2014-04-03, 21:58
Vi kommer aldrig att bli eniga du och jag i den här frågan..

Kanske är det så. Men det viktiga är att vi försökt beskriva vårt synsätt så klart som möjligt. Vad vi tycker är fel, vad vi vill göra åt saken och varför.

Själv värnar jag om mina egna rättigheter att få göra vad jag vill i mitt eget hem.

Min uppfattning hindrar på intet sätt dig från att få bygga och härja fritt inom de ramar som finns. Ger man sig på våtrum och elinstallationer bör det utförda arbetet dock ändå få granskas och godkännas av fackman. Ev fel bör upptäckas och åtgärdas innan ....etc.

Ingen har dött ännu på grund av ett ojordat takuttag
Vi diskuterar principer nu, oberoende av vad som i de enskilda fallet kan bli fel.
Vad vi vet är att de regelverk som i modern tid införts, och som är föremål för ständiga granskningar och justeringar, har väsentligt minskat antalet olyckor och dödsfall. När det gäller el-arbeten vore det oansvarigt att vänta med utredning om vem som gjort fel tills olyckan hänt. Här ska arbetet granskas direkt, innan något hunnit ske.
Just i dessa frågor bör kanske min bakgrund och verksamhet på de myndigheter som forskade på arbetsmiljörisker och utfärdar föreskrifter om hur arbete måste utföras för att minimera riskerna, ge viss styrka och trovärdighet.

kluringen
2014-04-03, 23:30
Vi diskuterar principer nu, oberoende av vad som i de enskilda fallet kan bli fel.Det är principer som jag diskuterar. Ska styrelserna ges makt att kontrollera vad den enskilde gör med sin lägenhet eller ska besluten ligga hos dem som bor där. Hemmabyggaren kommer att vara nöjd och leva lyckligt med sina egna fuskjobb. Så länge som ingen annan är störd av det behöver styrelsen inte bry sig. Den som sen köper lägenheten köper även lägenhetens fel och brister.

Pensionär
2014-04-05, 07:51
. Ska styrelserna ges makt att kontrollera vad den enskilde gör med sin lägenhet eller ska besluten ligga hos dem som bor där. Hemmabyggaren kommer att vara nöjd och leva lyckligt med sina egna fuskjobb. .

Om vi försöker sammanfatta vad som skiljer oss åt kan det kort uttryckas i följande begripliga satser:
Jag accepterar inte ett regelverk som gör att en oskyldig köpare kan drabbas, medan den skyldige går fri. Att bygga själv är inte felet, utan den straffbara handlingen består i att han inte låter fackmannen kontrollera hembygget).
Vi inser t ex att det är rimligt att vi ska besikta vår bil årligen, oavsett hur mycket vi meckat med bilar, eller hur skickliga vana/utbildade mekaniker vi är, och vi inser (utan ifrågasättande) varför.
När det gäller el-frågorna borde alla omedelbart förstå att det är nödvändigt att kontrollen görs direkt, innan olycka hinner ske.
Jag accepterar naturligtvis inte heller att "en skyldig" kan stryka med i en olycka. Mycket har förbättrats, men olyckor sker alltjämt.
Naturligtvis är det (av samma skäl) förnuftigt att även kontroll av våtrumsarbetet sker, innan det börjar tränga in vatten hos grannen inunder. De materiella skadorna kan bli stora.
Jag kan således då inte heller acceptera att detta får förbli en affär enbart mellan köpare och säljare.
Det är en luddighet i vår lagstiftning som måste bort.

Du accepterar inte ett regelverk som ger inskränkningar i din rätt att härja fritt i din egen lägenhet.
Lite gammaldags vilda västern, -a man and his gun-.
Med kännedom om dina kunskaper skulle jag utan vidare göra undantag för dig. Få är så väl rustade att göra jobbet själv. Men vi vet att så fungerar inte lagstiftningen, och ska inte heller göra. Inför lagen är vi alla lika, heter det. Och så bör det vara.

kluringen
2014-04-05, 13:17
Det du inte inser Pensionär är att de flesta BRF styrelser inte klarar av det administrativa trasslet som din omfattande regelverk skulle medföra. Gränsen mellan föreningens och medlemmarnas underhållsansvar ska helst vara knivskarp (man kan reglera det så gott det går i stadgarna) vilket inte är om styrelsen åläggs rätt och skyldighet att kontrollera jobben som medlemmen måste betalar för.

Att kräva fackmannaintyg är likvärdigt med att förelägga medlemmen att anlita proffs för arbeten som medlemmen gott och väl klarar av på egen hand.

Ditt regelverk medför även att styrelsen indirekt kan påverka överlåtelsepriserna vilket vore ett grovt ingrepp i gällande regler. Det skulle i praktiken bli ogörligt att sälja rena renoveringsobjekt om styrelsen går in med renoveringsförelägganden för att skydda köparna mot obehagliga överraskningar. Som i tråden där du och några till blev upprörda över en dom då en kvinna blev tvungen att renovera ett 25 år gammalt badrum på egen bekostnad.

Vad man skulle kunna göra för att uppnå ditt syfte är att föra över en större del av det inre underhållsansvaret från medlemmarna till föreningen, vilket skulle begränsa medlemmarnas rätt och möjlighet att utforma boendet enligt egna behov och önskemål. Åtskilliga trådar handlar om det omvända problemet, då styrelserna sätter krokben för medlemmarnas planer på att anpassa lägenheterna som de vill, ofta med irrelevanta argument.

Sen har du alla de fallen då medlemmar har genomfört ändringar utan styrelsens vetskap. Det går varken att förhindra eller kontrollera. Dessa upptäcks först när en nytillträdd köpare klagar, och då vet man inte om det är den som har sålt lägenheten som är "den skyldige" eller om det är en innehavare långt tillbaka i tiden som har gjort förändringen. Att i sådana fall hävda att lägenheten har köpts i befintligt skick är inte bara det enklaste utan även det enda rätta.

En rättighet medför alltid ansvar och skyldigheter. Ett regelverk som är mittemellan kan helt enkelt inte fungera i praktiken. Gränsdragningsproblematiken är oändlig.

Att elolyckorna har blivit färre efter ändrade bestämmelser får du gärna visa källa på. Å ena sidan har man lättat på reglerna från att endast behöriga firmor får göra el jobb till att vem som helst som har "nödvändig kunskap" (hur luddigt som helst) får göra det. Att alla uttag i ett utrymme måste vara jordade/ojordade uppfattar jag som märkligt med tanke på att de allra flesta apparater som man ansluter är ojordade, försedda med en platt stickkontakt som kan anslutas till såväl ojordade som jordade vägguttag. Jag skulle nog vilja veta vilken teori som rättfärdigar den bestämmelsen.

Harald
2014-04-05, 13:23
Vi inser t ex att det är rimligt att vi ska besikta vår bil årligen, oavsett hur mycket vi meckat med bilar, eller hur skickliga vana/utbildade mekaniker vi är, och vi inser (utan ifrågasättande) varför.

Det är inte olagligt att sälja en obesiktad bil. Men det kan påverka priset.

Det är inte olagligt att sälja en egenhändigt renoverad lägenhet. Men det kan påverka priset.

Gusten
2014-04-05, 17:02
Att elolyckorna har blivit färre efter ändrade bestämmelser får du gärna visa källa på. Å ena sidan har man lättat på reglerna från att endast behöriga firmor får göra el jobb till att vem som helst som har "nödvändig kunskap" (hur luddigt som helst) får göra det.

Det här gäller väl egentligen bara för enklare jobb som att byta ett eluttag eller en strömbrytare, men inte tillåtet att installera eller byta elledningar själv.

kluringen
2014-04-05, 17:34
Det här gäller väl egentligen bara för enklare jobb som att byta ett eluttag eller en strömbrytare, men inte tillåtet att installera eller byta elledningar själv.Det är ju vad dom flesta vågar göra själva. Behörighetskravet är borttaget, därmed måste man få byta elledningar också. Förr fans det något som hette B-behörighet som utfärdades av kommerskollegiet som inte finns längre. Det räckte även då att det fanns en anställd person med behörighet för att firman skulle vara behörig. Det tog två år att plugga in B kursen. Det finns förmodligen fortfarande motsvarande kurser, men inget krav på att man ska gå dem.

Gusten
2014-04-05, 18:03
Här är från Elsäkerhetsverkets hemsida om vad man får göra själv.

I slutet står det om arbeten som inte är tillåtet att göra själv.

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/

Gusten
2014-04-06, 09:45
Nämnas bör att till "utförande av fasta installationer" räknas dragning av elledningar som alltså endast får göras av behörig installatör.

Pensionär
2014-04-06, 10:51
Det du inte inser Pensionär är att de flesta BRF styrelser inte klarar av det administrativa trasslet som din omfattande regelverk skulle medföra.
Nåja, du har i alla fall rätt i att jag inte inser vad som skulle medföra "administrativt trassel".
Gränsen mellan föreningens och medlemmarnas underhållsansvar ska helst vara knivskarp

Lagtexten gäller, men vad som ska bedömas som väsentlig förändring är ju inte knivskarpt definierat. Dvs i vilken situation styrelsen kunde stoppa planerna . Anmäler man varje planerad ombyggnad och beskriver den, kan väl styrelsen återkomma i enkel dialog om något verkar oklart.

När det gäller våtrum bör gränsen kunna sättas tydligt.
Vill medlemmen göra något som bryter tätskiktet, ska bransch-anslutet företag anlitas, eller intyg lämnas om att det är fackmässigt utfört.

Styrelsens kontroll förefaller enkel, intyg arkiveras tillsammans med övriga handlingar. Borde inte innebära mycket "administrativt trassel".

När det gäller el-arbete hänvisar man till vad som elsäkerhetsverket (http://www.elsakerhetsverket.se/sv/din-elsakerhet/vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/)skriver.
Går man bortom det tillåtna där måste man visa att man har behörighet, eller ska visa intyg om att det granskats och godkänts av behörig.

Samma tänk och administrativa/juridiska förfarande är logiskt även när det gäller våtrumsarbete, med tanke på de skador som kan uppkomma.
Att elolyckorna har blivit färre efter ändrade bestämmelser får du gärna visa källa på.

Vilka ändrade bestämmelser syftar du på? Jag själv utgår från den tidpunkt då det blev uppenbart för alla att el-fel förorsakar skada och dödsfall. Ansträngningarna som behöver göras för att dessa olyckor ska upphöra ser ännu inget slut.
Du kan börja med denna länk (http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Elolyckor/)till elsäkerhetsverket
Citat: Det totala antalet elolyckor med dödlig utgång har mer än halverats på trettio år.
Vad gäller elyrkesmän omkom åtta gånger så många under 70-talet som under 00-talet.
Det beror givetvis på allt förebyggande arbete som ständigt bedrivs.
Vad följande motsatta trend beror på vet jag inte.
Elolyckorna inom verksamheten offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård fortsätter att öka.

kluringen
2014-04-06, 22:27
Lagtexten gäller, men vad som ska bedömas som väsentlig förändring är ju inte knivskarpt definierat.
Lagtexten och stadgarna gäller.
När det gäller våtrum bör gränsen kunna sättas tydligt.
Vill medlemmen göra något som bryter tätskiktet, ska bransch-anslutet företag anlitas, eller intyg lämnas om att det är fackmässigt utfört.
Att ett arbete är ”fackmässigt utfört” är minst lika luddigt som ” väsentlig förändring”. Du vill införa regler p g a luddigheter i lagen, då måste du vara konsekvent och låta bli luddigheterna i dina regler också. Evighetsdiskussionen om branschreglerna hänvisar jag till mina svar i dina äldre trådar. Det finns andra/bättre metoder än vad branschreglerna föreskrivet. Kravet ska vara att badrummet är tätt, ingenting annat. Ansvaret för att kravet är uppfyllt ska läggas på lägenhetsinnehavaren som har köpt jobbet eller gjort jobbet själv.

Ett rimligt alternativ vore om föreningen tar över underhållsansvaret för våtrummen. Då är det ok om styrelsen vill bestämma. Mitt ansvar = mitt val, föreningens ansvar = styrelsens val.
Styrelsens kontroll förefaller enkel, intyg arkiveras tillsammans med övriga handlingar. Borde inte innebära mycket "administrativt trassel".
Dokumentering är inte enkelt och fungerar uselt i de allra flesta föreningarna.
Du kan börja med denna länk (http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Elolyckor/)till elsäkerhetsverket
Bra dokumentation över arbetsplatsolyckor (Inte sällan som proffsen måste jobba med strömmen på) men det framgår inte hur ofta olyckor sker i hemmen på grund av felaktiga installationer. Enligt info från brandkåren är elfel ingen vanlig brandorsak i hemmen, men det har hänt att det har börjat brinna i diskamaskiner och mobilladdare som sitter kvar i vägguttagen.

Tack för länken i alla fall, nu vet jag att jag har gjort en massa eljobb hemma som jag inte fick göra själv, men det har ingen praktisk betydelse. Det går inte att i efterhand visa vem som har gjort jobben och kan man inte påvisa fel finns det ingen anledning att forska i det heller.