handdator

Visa fullständig version : Är det alltid så här enl lag?


marbys
2014-02-02, 16:49
"Eftersom anmälan berör en bostadsrättsförening och eventuellt en skada på fastigheten måste du även anmäla händelsen till föreningens styrelse. Det är föreningen som ansvarar för och bekostar utredning om skadeorsak och omfattning.

Viktigt för dig att känna till

Du som bostadsrättsinnehavare har inget underhållsansvar för skador i bjälklag och väggar. Det är föreningen som ska bekosta nödvändiga reparationsåtgärder, t.ex. rivning, avfuktning och reparation av sådan egendom.


Normalt är du underhållsskyldig för bl.a. ytskikten i din bostad, men tack vare bostadsrättstillägget kan du få ersättning för reparationskostnader (med avdrag för självrisk och eventuellt åldersavdrag). Merkostnader för förbättringar eller förändringar p.g.a. ändrade branschregler eller egna önskemål omfattas inte.

Admin
2014-02-02, 16:59
har föreningen, eventuellt med hjälp av sin fastighetsförsäkring, att bekosta erforderliga reparationsåtgärder som exempelvis rivning, avfuktning och reparation av sådan egendom.
Finns ingen lag som styr detta. Man har missat att reglera detta i regelverken (precis som med så mycket annat för bostadsrätter).

Gängse praxis är att föreningen står för Undersökning, Utrivning och Uttorkning.

Sedan står bostadsrättshavaren för återställande av ytskikt. Se vad det står i föreningens stadgar om detta.

marbys
2014-02-02, 17:13
http://solhemshjarta.se/

Harald
2014-02-02, 19:17
Klart att det är reglerat i lag! Kap 7 i bostadsrättslagen bör alla bostadsrättsinnehavare läsa in sig hjälpligt på. I § 4 hittar man stöd för att föreningen ansvarar för undersökning, uttorkning och reparation av huset.

4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.

Och i § 12 hittar man innehavarens skyldigheter:

12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Lagen är ju aldrig detaljerad, utan måste tolkas. Te x "Undersökning". Jo, men då kan man tänka, att för att föreningen skall kunna fullgöra sitt åtagande enligt § 4, så måste den ju veta vad som hänt och vad som behöver göras. Alltså faller "undersökning" på föreningen.

O s v...

marbys
2014-02-02, 19:35
De menar att badrummen här är så pass gamla och att de borde bytas ut oavsett...

De är 25 år gamla , min tanke är då NÄR exakt blev de för gamla för vi har bott här i 3 år och vi köpte direkt från föreningen
Blev de för gamla för 4 år sedan , då borde de bytt då eller var det för 1 år sedan?

Harald
2014-02-02, 21:33
min tanke är då NÄR exakt blev de för gamla...

Man kan inte säga så, om någon byggdel alls. MEN. Allt har en beräknad teknisk livslängd. Skulle man börja renovera och byta ut efter denna, skulle man dock komma för sent i vissa fall, och för tidigt i andra.

Ett badrum som byggs idag, har 25-30 års teknisk livslängd.

Ett badrum från 80-talet har 25 års teknisk livslängd. Fast den är beräknad på ett annat användarmönster än vad man räknar med idag. Idag räknar man med fler duschar/dygn (högre luftfuktighet).

Det är den ålder, som under NORMALA FÖRHÅLLANDEN, de olika komponenternas tekniska egenskaper kan förväntas ha full funktion. Därefter kan man inte längre räkna med att te x en plastmatta längre är tät (mattans mjukgörare tar slut och det uppstår torrsprickor).

Ett välskött badrum som befinner sig i en gynnsam miljö (luftfuktighet, husets rörelser, jämn temperatur o s v) kan hålla längre.

Ett illa underhållet badrum i ogynnsam miljö, kan ta slut efter 18-20 år.

Att ni med ett 25 år gammalt badrum behöver renovera detta är alltså ingenting konstigt, utan helt normalt.

Du har ju heller inte köpt ett badrum som är utlovat att fungera ett visst antal år. Du förväntas ju värdera detta själv, och betala därefter. Man får sälja en bostadsrätt med ett badrum som är "slut".

Admin
2014-02-02, 22:19
Klart att det är reglerat i lag!
Men det är det inte, vilket också framgår av dina citat, sedan kan var och en göra vilka tolkningar man vill.

I § 4 hittar man stöd för att föreningen ansvarar för undersökning, uttorkning och reparation av huset.
Var hittar du detta stöd i texten?;
4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995:1464).
Gängse praxis är att föreningen står för Undersökning, Utrivning och Uttorkning. är som sagt praxis och inte reglerat i lag.

Och i § 12 hittar man innehavarens skyldigheter:
§12 ger inte mycket vägledning i aktuellt fall;
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).

Stadgarna kan emellertid klargöra vissa delar, dock fortfarande idag som regel inte de tre U:na.

Lagen är ju aldrig detaljerad, utan måste tolkas. Te x "Undersökning". Jo, men då kan man tänka, att för att föreningen skall kunna fullgöra sitt åtagande enligt § 4, så måste den ju veta vad som hänt och vad som behöver göras. Alltså faller "undersökning" på föreningen.

O s v... Ja, men tolkningar är personliga och valfria. I detta fall tycks emellertid de tre U:na ha accepterats av domstolarna.

Ett badrum som byggs idag, har 25-30 års teknisk livslängd.

Att ni med ett 25 år gammalt badrum behöver renovera detta är alltså ingenting konstigt, utan helt normalt.

Jag upprepar vad jag sagt många gånger tidigare. Mitt halvkaklade badrum (dock med klinkers, och inte plastmatta!!!) var efter 50 år fortfarande i felfritt skick.

Men, ett badrum ska vid köp undersökas maximalt noga. Det är där de stora kostnaderna kan infinna sig hastigt och olustigt.

marbys
2014-02-03, 10:35
Jag vill bara veta vem som som ska göra vad?

Admin
2014-02-03, 21:07
Som framgår av svaren du fått står föreningen för de tre U:na, bostadsrättshavaren för resten.
En bostadsrätt köps i befintligt skick.

marbys
2014-02-04, 09:34
Hej
Mitt försäkringsbolag säger att de också ska ÅTGÄRDA fram till ytskikt
Om man river väggar så måste de isf om de ska återställa även återställa rören som finns i väggen?

Harald
2014-02-04, 11:33
Hej
Mitt försäkringsbolag säger att de också ska ÅTGÄRDA fram till ytskikt
Om man river väggar så måste de isf om de ska återställa även återställa rören som finns i väggen?

OM det har samband med din skada, ja.

Men om du själv för att du bygger om badrummet, behöver ändra rör et c så får du stå för kostnaden själv.

Föreningen skall godkänna dina ingrepp i deras system.

marbys
2014-02-04, 11:35
Hej
Bra, tack

Vi vet att om det är för att man själv väljer det så är det en annan sak, det är det som styrelsen verkar avundsjuka på!

"Alternativ 2

Ni utför en helrenovering av badrummet på egen bekostnad (precis som vi andra har gjort i föreningen, vi är ca 10 st bostadsrättslägenheter som har gjort badrumsrenovering på egen bekostnad och använt ROT avdraget)"

marbys
2014-02-04, 12:27
http://solhemshjarta.se/?rID=1061&page=stadgar

marbys
2014-02-05, 14:55
Men det är det inte, vilket också framgår av dina citat, sedan kan var och en göra vilka tolkningar man vill.


Var hittar du detta stöd i texten?;
4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995:1464).
är som sagt praxis och inte reglerat i lag.


§12 ger inte mycket vägledning i aktuellt fall;
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).

Stadgarna kan emellertid klargöra vissa delar, dock fortfarande idag som regel inte de tre U:na.

Ja, men tolkningar är personliga och valfria. I detta fall tycks emellertid de tre U:na ha accepterats av domstolarna.


Jag upprepar vad jag sagt många gånger tidigare. Mitt halvkaklade badrum (dock med klinkers, och inte plastmatta!!!) var efter 50 år fortfarande i felfritt skick.

Men, ett badrum ska vid köp undersökas maximalt noga. Det är där de stora kostnaderna kan infinna sig hastigt och olustigt.
INTE
Nu har deras försäkringsbolag kommit fram tiil att föreningen INTE har skyldighet att riva alls!

Admin
2014-02-05, 15:08
Nu har deras försäkringsbolag kommit fram tiil att föreningen INTE har skyldighet att riva alls! Försäkringsbolag kan vara dumma. Men det är bara att överklaga.
Ert eget försäkringsbolag bör vara behjälplig i denna process.

Klart att föreningen står för kostnaden för rivning.
Vad är motivering till att föreningen inte skulle stå för detta?

Pga föreningens extremt höga självrisk kan det vara fördelaktigt om bostadsrättshavare dealar med föreningen så att föreningen ersätter bostadshavaren för rivning utan att blanda in försäkringsbolaget.

marbys
2014-02-05, 15:09
De har skrivit i sina stadgar att mellan väggar står bostadsrättsägaren för

http://solhemshjarta.se/?rID=1061&page=stadgar

Harald
2014-02-05, 20:12
De har skrivit i sina stadgar att mellan väggar står bostadsrättsägaren för

Var läser du det?

Jag läser:

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar- rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.


- inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten - såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och
stamledningar; i fråga om elledningar svarar bostadsrättshavaren endast from lägenhetens undercentral.


Kan inte se att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för inbyggda rör...

Det har dessutom prövats vid något tillfälle, och är ett rör inbyggt av föreningen, så kan inte innehavaren ha underhållsansvar för det röret, eftersom det inte går att se skicket på detta utan att riva.

Föreningen skall föra bok i underhållsplan, och på så vis planera för utbyte eller renovering av inbyggda delar.

marbys
2014-02-06, 18:10
Vart ska jag vända mig?
Jurist?

Admin
2014-02-06, 18:26
Vart ska jag vända mig?
Jurist? Ja, jurist, försäkringsbolag, styrelse, medling i hyresnämnden, etc.

Men då måste du, precis som här, konkretisera vilka frågor du har och vad du vill uppnå.

Steg 1 är att bearbeta styrelsen och ställa frågor till dem.

marbys
2014-02-07, 09:55
Kontaktade en jurist i bostadsrätt, de ville inte åta sig för de hade Storholmen som klienter!!!

marbys
2014-02-07, 10:18
140203
Jag kontaktar Trygghansa för att höra om de verkligen anser att det förslag på åtgärd som styrelsen gett om igenspackling verkligen är okej
Jag talar med Bo Stattin som säger att det verkar inte korrekt och inget de skulle godkänna, han menar att styrelsen skall åtgärda dvs riva, han menar även att de ska ta kostnad för byte av brunnar samt röromdragningar, det säger han väldigt bestämt.
Han säger att han ska ringa Camilla omgående
Jag hör inget mer den dagen
140205
Jag får tag i Bo Stattin igen, (som låter lite förvirrad , han säger att han talade med om kund och råkade prata om vårt ärende)
Men iaf, han har talat med Camilla
Nu låter det annorlunda
Nu ska INTE föreningen stå för utrivning
Vi diskuterar länge och han kommer med ett förslag om att de återställer badrummet till det skick som var innan för en summa av 17000
Kostnad för brunnar och rör ska föreningen ta säger han och mailar till Camilla
Vi står för rivning
Jag tolkar det som så här
En hantverkare från förmodligen Pehab kontaktar oss om dag och tid
Han utför detta,

river
fixar skador
Yt och tätskikt på 4 väggar samt golv
Byter 2 brunnar (faktura föreningen)
Rörgenomföring (faktura föreningen)
Kaklar
Lägger matta ( matta finns beställd och skuren hos Matt Jacob, kostnad 1800)

Vi betalar extra kostnad för
annat kakel och mellanskillnad för mattan?
porslin
duschväggar
värmegolv


Rör och eldragning?

Då jag inte riktigt förstår hur han menar , låter han irriterad
Jag skickar ett mail och berhonom att skriftligen förtydliga, men får inget svar
Han lovade att en hantverkare skulle kontakta oss inom 24 timmar
140206
Min sambo försöker få tag på honom hela dagen
En besiktningsman ringer mig och bokar in en tid via Trygg hansa, det är ju bra, men inget han sa ngt om. ..
140207
Försöker få tag i Bo, men talar med hans kollega istället, som säger som Bo saa först
Föreningen SKA utreda, utriva , ev. uttroka, de skall även ta kostnad för brunnar och rör.
Han säger att det kommer att ordna sig, ställ frågor t besiktningsmannen
Han säger att om vi tar det rättslig sak , så kommer vi inte kanske får rätt, vi får rätt.
Låt Trygg Hansa göra allt…
Besiktingman bokad 140212(då är det över 1 månad sedan badrummet stått oåtgärdat)

Harald
2014-02-08, 22:48
Trådskaparen beskriver ett typ exempel som jag stöter på flera gånger per år i mitt arbete. Båda parter har för dålig koll på vem som ansvarar för vad, vilket leder till felaktiga besked, och hemmasnickrade lösningar där helt plötsligt en utomstående (te x försäkringsbolag) bestämmer dagordningen.

Varje förening skall ha en utarbetad rutin för hur man hanterar dessa fall. Rutinen skall alltid följas. Att rutinen är LIKA för alla, samt stämmer med STADGA, är viktigare än att den i alla delar överensstämmer med förekommande utfall i domstol.

----

Här kommer sig en del av de felaktiga beskeden av att TS vill renovera HELA badrummet (vilket många i sittande styrelse har gjort) men i och med skadan så vill TS att föreningen står för en del av renoveringen (vilket alltså inte skett i övriga medlemmars fall, eftersom ingen skada hade hunnit inträffa). Detta skapar avundsjuka och en känsla av att TS skall stå för en större del själv, lika övriga medlemmar.

1) Föreningen besiktar, utreder orsak, samt om det behövs, frilägger skadan och startar uttorkning. Detta skall ALLTID göras.

2) Om skadan i sig inte innebär att hela badrummet behöver göras om, men innehavaren ändå beslutar att den vill "passa på" att göra detta, då prissätts föreningens del, te x att byta ut en gipsskiva. MEN FÖRENINGEN GÖR INGENTING. Istället görs en överenskommelse att innehavaren får ut den peng som föreningen annars hade lagt på denna gipsskiva (+arbete).

3) Föreningens ansvar: Rör och installationer (te x brunn), är också enklast att prissätta, eftersom då kan innehavaren ha en orörd entreprenad, te x med en totalentreprenör som därmed innehar hela arbetsmiljöansvaret samt garantiåtaganden. Man kan dela upp ansvaret mellan olika entreprenörer i badrum, men man skall akta sig för att dela upp beställarsidan också.

Vill föreningen ha kvalitetskontroll över dessa delar, så kan de låta egen besiktningsman kontrollera kritiska skeden (innan igensättning). Föreningen kan INTE ställa krav på att vissa firmor/företag skall användas, i så fall får föreningen själva vackert ikläda sig beställarrollen.

Föreningen kan ej heller KRÄVA mer av innehavaren än vad lagen kräver. Alltså kan inte en förening KRÄVA att innehavaren skall kunna visa upp ett kvalitetsdokument (tätskikt) eller att rörläggaren är auktoriserad av Säker vatten, eftersom detta ej är lagkrav, utan endast rekommendationer från branschen.

Man kan ställa krav på själva utförandet (vilket då lämpligt kontrolleras av en utav föreningen anlitad besiktningsman), men om innehavaren både är blind och valhänt, och ändå själv lyckas peta ihop ett tätt avlopp, så är detta helt okej.

Att TS har haft dålig koll på stadga är helt klart och vanligt. Att styrelsen har det är inte okej, men tyvärr, nästan lika vanligt förekommande.

marbys
2014-02-09, 19:26
Vid renovering av badrum
Brf. Solhemshjärta´s regler angående renovering av badrum.Renoveringar ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.
Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.
Yt och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK. Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren. Därefter ska styrelsen Brf.Solhemshjärta ha en kopia av dessa dokument av bostadsrättsinnehavaren.


Med byggregler avser vi:
*Boverkets byggregler.
Med branschregler avser vi följande organisationers regler:
*AB Svensk våtrumskontroll, GVK.
*Byggkeramikrådet, BKR
*VVS-företagen
*Måleribranschens våtrumskontroll, MVK.
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för golvbrunn samt vatteninstallationer.

2011-05-24

Styrelsen

Brf.Solhemshjärta

Admin
2014-02-09, 20:20
Renoveringar ska göras enligt bygg- och branschregler samt tillverkarnas råd och anvisningar.
Entreprenören som utför arbetet ska vara medlem i Sveriges Byggindustrier.
Yt och tätskiktsarbetet ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag. Behörighet utfärdas av Byggkeramikrådet, BKR eller Svensk våtrumskontroll, GVK.
Respektive yrkesgrupp ska överlämna intyg och kvalitetsdokument till bostadsrättsinnehavaren. Därefter ska styrelsen Brf.Solhemshjärta ha en kopia av dessa dokument av bostadsrättsinnehavaren.

Det enda krav som finns är att arbetet ska utföras fackmannamässigt. En styrelse kan inte ställa ovanstående detaljerade krav. Man kan t.o.m. utföra arbetet som lekman själv, så länge arbetet utförs fackmannamässigt. Något "intyg och kvalitetsdokument" behöver inte visas upp på något sätt för styrelsen.

Känns som ni har en maktfullkomlig styrelse där.

Fråga styrelsen med vilken rätt de anser sig kunna ställa dessa krav (enligt vilket regelverk).

marbys
2014-02-10, 15:35
Intressant...

Nu har deras försäkringsbolag tagit över frågan , på onsdag kommer besiktningsman igen...
Handläggaren säger att jag ska inte oroa mig, de tar hand om allt och föreningen ska utreda, riva och återställa plus han ser till att de tar brunnar och rör...
Så vi får väl se

marbys
2014-02-17, 14:27
140217

nu ska inte föreningen stå för något eftersom att vattenskadan som upptäcktes i väggen var torr.....

Harald
2014-02-17, 15:08
De skall fortfarande återställa, ifall de rev något för sin undersökning.

marbys
2014-02-17, 15:57
De rev bort mattan och det var vi upptäckte ny fuktskada då min sambo började riva

Jag har dokumenterat hela händelseförloppet:
140205
Jag får tag i Bo Stattin igen, (som låter lite förvirrad, han säger att han talade med om kund och råkade prata om vårt ärende)
Men iaf, han har talat med Camilla
Nu låter det annorlunda
Nu ska INTE föreningen stå för utrivning
Vi diskuterar länge och han kommer med ett förslag om att de återställer badrummet till det skick som var innan för en summa av 17000
Kostnad för brunnar och rör ska föreningen ta säger han och mailar till Camilla
Vi står för rivning
Jag tolkar det som så här
En hantverkare från förmodligen Pehab kontaktar oss om dag och tid
Han utför detta,

river
fixar skador
Yt och tätskikt på 4 väggar samt golv
Byter 2 brunnar (faktura föreningen)
Rörgenomföring (faktura föreningen)
Kaklar
Lägger matta ( matta finns beställd och skuren hos Matt Jacob, kostnad 1800)

Vi betalar extra kostnad för
annat kakel och mellanskillnad för mattan?
porslin
duschväggar
värmegolv


Rör och eldragning?

Då jag inte riktigt förstår hur han menar, låter han irriterad
Jag skickar ett mail och ber honom att skriftligen förtydliga, men får inget svar
Han lovade att en hantverkare skulle kontakta oss inom 24 timmar
140206
Min sambo försöker få tag på honom hela dagen
En besiktningsman ringer mig och bokar in en tid via Trygg hansa, det är ju bra, men inget han sa ngt om…
140207
Försöker få tag i Bo, men talar med hans kollega istället, som säger som Bo sa först
Föreningen SKA utreda, utriva, ev. uttorka, de skall även ta kostnad för brunnar och rör.
Han säger att det kommer att ordna sig, ställ frågor t besiktningsmannen
Han säger att om vi tar det rättslig sak, så kommer vi inte kanske får rätt, vi får rätt.
Låt Trygg Hansa göra allt…
Besiktingman bokad 140212(då är det över 1 månad sedan badrummet stått oåtgärdat)
140212
Besiktningsman från Axela på uppdrag av TH här
Även 2 representanter från Storholmen kom- oanmälda
140217
Mailar Bo , får inget svar
Pratar med kolleg T Bo Stattin , denne säger nu att vem som tar brunar beror på vad som står i stadgar (en annan kollega sa att det alltid är föreningen som tar brunnar)Han sa även att eftersom den här fuktskadan var torr, så har inte föreningen med det att göra???
Hela tiden OLIKA!!
Ted R. ringer och vill ha måtten på badrummen, han ska skriva en rapport och skicka till Bo , som förväntas återkomma i slutet på veckan

Pensionär
2015-08-05, 11:23
Trådskaparen beskriver ett typ exempel som jag stöter på flera gånger per år i mitt arbete. Båda parter har för dålig koll på vem som ansvarar för vad, vilket leder till felaktiga besked, och hemmasnickrade lösningar där helt plötsligt en utomstående (te x försäkringsbolag) bestämmer dagordningen.

Jo Harald är inte ensam om den erfarenheten, enligt vad vi kan studera i många trådar här, därför bör vi kunna resonera vidare.
Harald lämnar klara och tydliga besked på många punkter. Men det finns delar som jag inte håller med om.
Utgångspunkten får inte glömmas bort. Huset ska vårdas, och om någonting går snett, bör vi om möjligt ha agerat så att vi får tillbaks lite på våra dyra försäkringar.
Vill föreningen ha kvalitetskontroll över dessa delar, så kan de låta egen besiktningsman kontrollera kritiska skeden (innan igensättning).
Detta förslag är bra tycker jag, och kallar det för förslag A

En bra lösning, ..om den är lättare att genomdriva, än alternativet (som jag tidigare föreslagit) att kräva byggaren på att han ska leverera intyg från entreprenören, eller godkänd granskare om han byggt själv.
Eftersom styrelsen ska bevilja en ansökan, bör det rimligen även ge dem rätten att kontrollera att bygget utförs enl. inlämnade handlingar. Styrelser måste ha tillgång till ett instrument som gör det möjligt att uppfylla kraven på sig (vårda huset).
Ombyggnaden av våtrum måste anses vara av -väsentlig- betydelse för hela föreningen, eftersom byggfel kan ge kostnader för hela föreningen, och ibland katastrof för en efterkommande köpare.
Styrelsen måste kunna -försäkra sig- om att arbetet är utfört på ett sådant sätt att försäkringbolagen inte vägrar betala ersättning vid skada, pga att bygget inte uppfyller deras krav på fackmässighet i utförandet.
Föreningen kan INTE ställa krav på att vissa firmor/företag skall användas, Nej givetvis inte. Men man kan ställa vissa krav på utförandet, vilket du konstarerar själv, och jag återkommer till det senare.
Föreningen kan ej heller KRÄVA mer av innehavaren än vad lagen kräver, eftersom detta ej är lagkrav, utan endast rekommendationer från branschen.
Rekommendationer som har synnerligen stor betydelse vid efterföljande bedömning av skador!
Lagen både kan och måste kompletteras med specifika krav enligt stadgarna.
Alltså kan inte en förening KRÄVA att innehavaren skall kunna visa upp ett kvalitetsdokument (tätskikt).
Då arbetar vi enligt ditt förslag i A ovan!
Med uttrycket -fackmässighet- har man kort beskrivit bransch-kraven. Uppfyller man inte dessa krav enligt granskaren efter bygget, eller försäkringsbolagens granskning efter en skada, blir det troligen inga pengar från försäkringsbolagen!
Det här känner styrelser till, och jag tror att även domstolar tar hänsyn till detta.
Eftersom styrelsens ansvar finns där, uttalat i detta faktum att den ska godkänna bygglovshandlingarna, måste väl byggaren kunna påtvingas ett samarbete***, som innebär att styrelsen får tillåtelse att skicka in sin egen utvalda besiktningsman vid lämplig tidpunkt, enl punkt A.
Föreningen kan inte bara låta medlemmar härja fritt efter eget gottfinnande, och riskera att snart stå där med ett antal vattenskador, som inte heller försäkringsbolagen betalar för.
När dessa upptäcker att ingen besiktning gjordes vid ombyggnaden, kan man ta gift på att de kommer att granska extremt noggrant med egen granskare i efterhand. Det blir m a o risk för dyra ombyggnader för hela föreningen, utan ekonomiskt stöd av försäkringbolagen. Det är min tro.
Man kan ställa krav på själva utförandet. Såvitt jag förstår talar vi nu samma språk?
Och utförandet måste kunna kontrolleras av styrelsen enl. A.
Varje förening skall ha en utarbetad rutin för hur man hanterar dessa fall. Rutinen skall alltid följas. Att rutinen är LIKA för alla, samt stämmer med STADGA, är viktigare än att den i alla delar överensstämmer med förekommande utfall i domstol.

Men har man sagt A får man även säga B, heter det ju.
Alltså, det krävs ett B.
***Man bör kunna skriva in i STADGARNA att medlemmen måste bereda styrelsen tillfälle att granska fackmässigheten.

Återigen en tråd där trådskaparen inte låter oss vara med om finalen. Synd!

Lännqvist
2015-08-10, 10:52
Kontaktade en jurist i bostadsrätt, de ville inte åta sig för de hade Storholmen som klienter!!!

Känner igen det där. Finns det några bostadsrättsjurister värt namnet som inte redan är uppknytna till de stora trollen?