handdator

Visa fullständig version : Tillstånd för ändring av lägenhet i brf - blankett, exempel


Admin
2014-01-14, 16:12
Tillstånd för väsentlig förändring av lägenhet

Bostadsrättshavaren ____________________________ lgh nr _________ trappa ______
Telnr ____________________ mobil _________________ i Brf ________
har begärt styrelsens tillstånd för förändring av lägenheten avseende följande:

__________________________________________________

__________________________________________________

Vid omfattande förändringar ska en mer omfattande beskrivning upprättas och bifogas som bilaga till denna överenskommelse.

Styrelsen har beslutat lämna medgivande till ovanstående förändring förutsatt att bostadsrättshavaren (brh):
• Försäkrar sig om att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt.
• Att brh har en gällande hemförsäkring med tillhörande bostadsrättstillägg/skydd.
• Att föreningen bereds möjlighet att besiktiga pågående förändringsarbeten om så bedöms önskvärt.
• Brh är medveten om att ansvaret för de förändringar som görs kommer att övertas av en senare brh vid försäljning. Information om detta ansvar åligger den säljande medlemmen.


Generellt gäller att:
• allt elarbete ska utföras av behörig fackman.
• våtrumsarbete och rörinstallationsarbete ska utföras av behörig installatör och uppfylla branschreglerna för Säker Vatten. (www.sakervatten.se (http://www.sakervatten.se)).
• arbete får ej påbörjas innan tillstånd givits av styrelsen.


BADRUM
Radiator (värmeelement) får ej tas bort.
Om vattenblandare byts tillåts endast blandare från FM Mattsson eller MORA då dessa fungerar i flerfamiljshus och servas av föreningen.
Andra fabrikat (från t ex Ikea, Hornbach eller Biltema) är inte tillåtna, då dessa EJ fungerar i flerfamiljshus.
Om ytskikt byts ut på golv ska golvbrunnen ersättas med godkänt fabrikat.
Den firma som genomfört relining måste då inkallas för att försegla rören innan den nya golvbrunnen monteras.
Hör med styrelsen vem som ska kontaktas.
Om duschkabin, badkar eller kommod installeras vid tvättställ måste dessa vara lätta att demontera för att komma åt vid ev arbete med avloppen.
Ev merarbete för montering/demontering debiteras brh.
Vattenburen golvvärme är EJ tillåten.
Handdukstork får EJ anslutas till VVC.
Elgolvvärme ska installeras av auktoriserad elektriker och får EJ ersätta radiator.
Ventilationsöppning får EJ täckas för.
Golv ska ha sådant fall att vatten rinner mot avloppsbrunn, innan det riskerar att rinna ut i lgh.
Toalettstol kan flyttas men ändring ska vara godkänd av styrelsen.
Om tvättmaskin har anslutning för både varm- och kallvatten ska backventiler vara monterade på båda ledningarna.KÖK
Kranar/blandare: samma som för badrum.
Avstängningskran för diskmaskin ska sitta ovanför diskbänk (på blandaren).
Diskmaskin: "Läckagematta" ska finnas under maskinen.
Avloppsslang från maskin ska dras så att högsta punkten är under diskbänk.
Om diskmaskin har anslutning för både varm- och kallvatten ska backventiler vara monterade på båda ledningarna.
Anslutning mellan diskbänksavlopp och avloppsledning måste utföras på ett läckagesäkert sätt.
Matta under kyl och frys ska finnas som läckageskydd.Styrelsen ska meddelas när arbetet är slutfört vilket beräknas till (mån) _______ (år)_____ och då ges en möjlighet till att göra en inspektion.


Jag har som medlem och bostadsrättshavare i Brf __________ tagit del av krav för aktuellt förändringsarbete och accepterar villkoren enligt ovan.
Ort: _____________________ Datum: __________________
____________________________________ _________________________
Medlems underskrift ....................................... Namnförtydligande


Styrelsen för Brf ________ har behandlat ärendet om förändringar vid styrelsemötet den ___________ 20_______
Styrelsen
Brf ____________
____________________________________ _________________________
Underskrift (styrelseledamot) ..................... Namnförtydligande


Jag har tagit del av styrelsens beslut och accepterar detta
Ort: _____________________ Datum: __________________
____________________________________ _________________________
Medlems underskrift ....................................... Namnförtydligande

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna har erhållit var sitt.


Ovanstående är ett exempel från en brf på hur en blankett kan utformas för bostadsrättshavarnas förändring av bostadsrättslägenheten.

I detta exempel finns ett antal tveksamma formuleringar.
T.ex. blir det svårt eller omöjligt att ställa krav som;
- Allt elarbete ska utföras av behörig fackman.
- Vilket märke på blandare som är tillåtet.
- Krav på hemförsäkring och typ av försäkring.

För ovanstående har bostadsrättshavaren frihet att göra som den vill.

Sedan är det högst oklart vilken juridisk betydelse ett dylikt dokument har. Alldeles särskilt om det inte beslutats av föreningsstämma!!! Lagen har företräde framför ett dokument av ovanstående art.

Bostadsrättslagen 7 kap.
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).

Det ska också noteras att med ett dokument som det ovan har styrelsen åtagit sig ett ansvar (inte minst när det gäller besiktning) som normalt inte åligger en styrelse i en brf. Föreningen (alla medlemmar) riskerar därmed att i vissa fall bli skadeståndsskyldig för arbeten som utförts av enskilda bostadsrättshavare.


Se även;
Vad är väsentlig förändring av lägenheten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21571)

0Xb
2017-06-29, 10:39
...
BADRUM
Om vattenblandare byts tillåts endast blandare från FM Mattsson eller MORA då dessa fungerar i flerfamiljshus och servas av föreningen.
Andra fabrikat (från t ex Ikea, Hornbach eller Biltema) är inte tillåtna, då dessa EJ fungerar i flerfamiljshus.
...
Vattenburen golvvärme är EJ tillåten.
...
Varför just dessa vattenblandare?

Varför är det ej lämpligt med vattenburen golvvärme? Det minskar påfrestningen på elstammarna, liksom borde inte ändra energieffektiviteten?