handdator

Visa fullständig version : Säg upp Telia NU !!! Hett tips!!! - Avsluta Telia abonnemang


Admin
2013-12-18, 13:44
Om du har ett fast abonnemang för telefon hos Telia så är det ett ypperligt läge att spara nästan 500 kr genom att säga upp abonnemanget innan december månads utgång, istället för att avvakta.

Så här skriver PTS (http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Abonnemang/#Vad%20b%C3%B6r%20jag%20t%C3%A4nka%20p%C3%A5%20n%C 3%A4r%20jag%20vill%20s%C3%A4ga%20upp):
När en ändring i villkoren genomförs, som är till nackdel för abonnenten, måste operatören:
• informera abonnenten om villkorsändringen senast en månad innan den träder i kraft
• informera abonnenten om dennes rätt att utan avgift säga upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

Telia bryter mot den andra punkten här ovan!

TeliaSoneras chockhöga uppsägningsavgift ligger nämligen idag på 489,50 kr (och lär höjas). Men i och med att Tela höjer priset för det fasta abonnemanget är man enligt lag fri att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan utan att behöva betala uppsägningsavgift.

Dessutom får du pengar tillbaka för det förinbetalda abonnemanget (samt för nummerpresentation).

Telia försökte förvisso debitera mig uppsägningsavgiften ändå men jag bestred fakturan och Telia gav med sig.

Andra operatörer än Telia har både billigare abonnemangsavgift och billigare nummerpresentation så det finns ingen anledning att hålla fast vid Telia om man har ett fast abonnemang.

Admin
2013-12-18, 20:16
Det är inte helt enkelt att hitta hur man kontaktar Telia via e-post/kontaktformulär, men TeliaSoneras kundservice når du via kontaktformuläret på;
http://www.telia.se/privat/kontakt/e-post

Välj aktuellt produktområde.
Du kan sedan välja alternativet "Om du inte är nöjd efter tidigare kontakt med oss" under "Typ av ärende".

Om du använder kontaktformuläret för att kontakta operatören bör du spara en kopia av den text du vill skicka och gärna även en skärmdump på formuläret innan det skickas.

När du skriver till operatören bör du tänka på följande:
· Skriv kundnummer och/eller personnummer för den person som står skriven på abonnemangsavtalet
· Skriv telefonnummer och/eller mejladress operatören kan nå dig på
· Beskriv problemet kortfattat och vilken lösning du önskar (skicka med eventuellt underlag som är viktigt för ärendet)
· Begär ett skriftligt svar och spara en kopia på din reklamation

Gusten
2013-12-18, 23:13
Om du har ett fast abonnemang för telefon hos Telia så är det ett ypperligt läge att spara nästan 500 kr genom att säga upp abonnemanget innan december månads utgång, istället för att avvakta.

TeliaSoneras chockhöga uppsägningsavgift ligger nämligen idag på 489,50 kr (och lär höjas). Men i och med att Tela höjer priset för det fasta abonnemanget är man enligt lag fri att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan utan att behöva betala uppsägningsavgift.
.


Ja så var det även förra gången Telia höjde. Utmärkt tillfälle om man funderar på att säga upp abonnemanget.

Är detta någon lag som gäller mera generellt? En bekant fick i höstas P-platsen på föreningens gård höjd från 500 till 600 kr/mån enbart genom att det
plötsligt stod en ny högre hyra på fakturorna. Min bekant sade då skriftligen upp P-platsen före det månadsskifte då den nya högre hyran skulle börja gälla.
Enligt styrelsen gällde dock ändå tre månaders uppsägningstid och dessutom skulle den nya högre hyran betalas under uppsägningstiden.

Tomas
2013-12-19, 00:21
En bekant fick i höstas P-platsen på föreningens gård höjd från 500 till 600 kr/mån enbart genom att det
plötsligt stod en ny högre hyra på fakturorna. Min bekant sade då skriftligen upp P-platsen före det månadsskifte då den nya högre hyran skulle börja gälla.
Enligt styrelsen gällde dock ändå tre månaders uppsägningstid och dessutom skulle den nya högre hyran betalas under uppsägningstiden.Oavsett om styrelsens agerande skulle hålla i en rättslig prövning (vilket jag intuitivt betvivlar utan att kunna hänvisa till någon generell lagparagraf som även gäller parkeringsplatser) är det svårt att förstå varför en styrelse väljer att agera på det sättet.
Är det för att de så gärna vill dra in 300 kr extra åt föreningen ... eller är ledamöterna roade av att demonstrera makt och starta en konflikt ?
En styrelse som har någon slags känsla för korrekt beteende ska självklart erbjuda medlemmen att säga upp parkeringsplatsen innan prishöjningen träder i kraft.

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation , 5 kap. 16§ (https://lagen.nu/2003:389#K5P16S1) ser ut så här:16 § Om den som tillhandahåller abonnenter ett elektroniskt kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster vill ändra avtalet ska abonnenten underrättas om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. En abonnent som inte godtar de nya villkoren får säga upp avtalet utan att därvid drabbas av någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse. I underrättelsen ska abonnenten upplysas om sin rätt att säga upp avtalet.Den lagen känns intuitivt självklar och det måste vara svårt att kunna argumentera för varför uppsägning av parkeringsplats ska hanteras annorlunda bara för att det är ett abonnemang på något annat än elektronisk kommunikation.

Gusten
2013-12-19, 09:26
Oavsett om styrelsens agerande skulle hålla i en rättslig prövning (vilket jag intuitivt betvivlar utan att kunna hänvisa till någon generell lagparagraf som även gäller parkeringsplatser) är det svårt att förstå varför en styrelse väljer att agera på det sättet.
Är det för att de så gärna vill dra in 300 kr extra åt föreningen ... eller är ledamöterna roade av att demonstrera makt och starta en konflikt ?
En styrelse som har någon slags känsla för korrekt beteende ska självklart erbjuda medlemmen att säga upp parkeringsplatsen innan prishöjningen träder i kraft.

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation , 5 kap. 16§ (https://lagen.nu/2003:389#K5P16S1) Den lagen känns intuitivt självklar och det måste vara svårt att kunna argumentera för varför uppsägning av parkeringsplats ska hanteras annorlunda bara för att det är ett abonnemang på något annat än elektronisk kommunikation.

Tack för info om lagen. Ok, gäller tydligen formellt för elektronisk kommunikation.

Ja det sköttes inget vidare, särskilt som P-plats-innehavarna fick reda på höjningen endast genom att det stod ett nytt högre hyresbelopp på senaste fakturan.
Det finns inga fler i huset som har bil så nu riskerar man att platsen blir outhyrd efter årsskiftet.

Admin
2013-12-19, 09:51
Ja det sköttes inget vidare, särskilt som P-plats-innehavarna fick reda på höjningen endast genom att det stod ett nytt högre hyresbelopp på senaste fakturan. Vad står det i avtalet för p-platsen om detta?

I Jordabalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm) 12 kap står följande;

54 § Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren skall ändras, skall han skriftligen meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har han rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till motparten.
Om det finns särskilda skäl, får hyresnämnden pröva även hyresvillkor som har samband med villkor som angetts i ansökningen.
Beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal om villkor för fortsatt uthyrning. Lag (1984:694).
54 a § Bestämmelserna i andra (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P54_aS2) och tredje styckena (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P54_aS3) tillämpas i fråga om hyresavtal som
1. gäller för obestämd tid, och
2. avser en sådan lägenhet i ett hus med förhandlingsordning som till följd av bestämmelserna i 3 § (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780304.htm#P3) hyresförhandlingslagen (1978:304 (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780304.htm)), inte omfattas av förhandlingsordningen.

Vill hyresvärden att ett skriftligt meddelande enligt 54 § första stycket (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P54S1) om hyreshöjning skall få den verkan som anges i tredje stycket (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P54_aS3) nedan, skall meddelandet innehålla uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran skall börja gälla. I meddelandet skall vidare anges att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om han inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran. Meddelandet skall också innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.
Innehåller meddelandet från hyresvärden sådana uppgifter som anges i andra stycket (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P54_aS2) och har hyresgästen inte inom den i meddelandet utsatta tiden gett hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran om hyreshöjning, skall hyresgästen anses ha ingått avtal med hyresvärden om att betala den hyra som hyresvärden har begärt. Den högre hyran får börja att gälla först efter den dag som i hyresvärdens meddelande angetts som sista dag för att motsätta sig hyreshöjningen. Lag (1997:62).

Även om det som står i Jordabalken inte specifikt gäller för avtal om p-plats/garage så torde detta gälla.

clabbe
2013-12-19, 09:59
Det som du Admin benämner 54§ i Jordabalken är väl rätteligen 54§ i 12 kap i Jordabalken. 12 kap handlar om hyra.
P-platser är inte säkert att de omfattas av 54 § 12 kap. Det kan vara 8 kap i JB som gäller. På en blogg hittar jag följande:
Vilka regler gäller?

Hyra av en parkeringsplats på mark är ett lägenhetsarrende och reglerna i 8 kap JB gäller därför i tillämpliga delar. Avtalsfriheten mellan parterna är stor vid ett lägenhetsarrende.

Vid uthyrning av garageplats så gäller däremot hyreslagens bestämmelser (12 kap jordabalken).

Hyra av en parkeringsplats är ett lägenhetsarrende om det är parkering utomhus på mark. Är det däremot parkeringsplatser ovanpå taket på ett garage så är det att betrakta som ett hyresavtal.

Admin
2013-12-19, 10:14
Det kan vara 8 kap i JB som gäller. Det är korrekt. Hyra av p-plats är ett lägenhetsarrende och följaktligen är det reglerna i 8 kap Jordabalken som gäller.

För uthyrning av garageplats är det istället 12 kap Jordabalken med hyreslagens bestämmelser som gäller (logiskt?).

Jag är dock osäker på om 8 kap. Jordabalken innehåller något av relevans för aktuell fråga och då kanske man ändå måste gå till 12 kap Jordabalken?

Lännqvist
2013-12-28, 12:05
Precis före jul beställde min familj telefoni via Comigendå.

Det började med att vi ville ha TiVo, sedan följde internet och IP-telefoni med på köpet. Ringde Telia igår för att dubbelkolla att vårt Telia-abonnemang blivit uppsagt, och det var det. Glömde fråga om ev. avgifter och förinbetalda fakturor...

Den som lever får se...Helst ville jag ha Stadsnätet, men styrelsen tog i sin o-visdom för ca två år sedan beslutet att inte säga upp Comhem till fördel för Stadsnätet. Jag hade vid det tillfället ett samtal med sekreteraren, där jag förklarade att jag på grund av min tidigare konflikt med styrelsen vägrade att hjälpa dem med något alls tills de erkände att de gjort fel. Men att stadsnätet är att föredra... Tyvärr fattade de inte vinken. Och tyvärr vägrar de att erkänna att tidigare styrelsen gjort fel. Ännu värre, nuvarande ordförande tycker inte att jäv är något problem så länge medlemmarna röstar för ansvarsfrihet på årsstämman.

Admin
2013-12-29, 00:14
Ringde Telia igår för att dubbelkolla att vårt Telia-abonnemang blivit uppsagt, och det var det. Glömde fråga om ev. avgifter och förinbetalda fakturor... Man måste jaga Telia annars händer inget. När jag nu frågar var mina 339 kr blir av som jag ska få tillbaka efter uppsägningen så kan de plötsligt inte se att jag ska ha de pengar som det skriftligen står specificerat på min faktura att jag ska ha.
Telia frågar mig vilket fakturanummer det handlar om, trots att fakturanumret tydligt står i samma skrivelse där de frågar efter detta och trots att de kan se samma uppgifter som jag utan fakturanumret.
I övrigt är fakturanumret ointressant. Jag ska ha pengarna ändå, enligt lag.

nuvarande ordförande tycker inte att jäv är något problem så länge medlemmarna röstar för ansvarsfrihet på årsstämman. Tyvärr fungerar det så att en jävsituation inte får några konsekvenser förrän i bästa fall då en majoritet på stämman reagerar, och detta utnyttjas ibland av ledamöter som vill skaffa sig personliga fördelar.

Admin
2013-12-30, 10:09
Telia har nu bekräftat att Telia inte är intresserad av att följa regelverket i samband med uppsägning av Telias fasta abonnemang. Telia har accepterat att uppsägningsavgift inte ska betalas, men vill att jag ska fortsätta betala avgift för perioden från uppsägningen den 4/12 till den 31/1 2014.

Här följer min skriftliga kommunikation med Telia:

2013-12-12
Jag bestrider härmed faktura nr 72636126137. Detta eftersom jag inte ska drabbas av uppsägningsavgift på 489,50 kr. Min uppsägning föranleddes av Telias prishöjning och enligt lag har man rätt att byta operatör utan extra kostnad vid avtalsförändringar.


2013-12-16
Jag har inte erhållit något svar på mitt ärende (nr 3391871) som jag skickade den 12/12.

Jag bestrider alltså faktura nr 72636126137. Detta eftersom jag inte ska drabbas av uppsägningsavgift på 489,50 kr enligt tidigare angivna skäl.

Jag har initierat kontakt med Telekområdgivarna pga detta.

Vänligen, kontakta mig skriftligt via epost.


2013-12-18
Tack för din förfrågan.
Jag har nu makulerat hela faktura 72636126137. Du kan riva denna faktura.

Jonas Ericsson
Telia Kundservice


2013-12-18
Tack för makuleringen av fakturan. Undrar bara när jag kommer att erhålla de 339 kronorna som jag får tillbaka?


2013-12-27 (svar först efter 9 dagar!!!)
Gäller dessa 339 kronor ditt telefoniabonnemang? Jag hittar nämligen inga anteckningar om det. Kan du återkomma med berört fakturanummer så undersöker jag saken.

Andreas Göransson
Telia Kundservice


2013-12-27
Men fakturanumret står ju svart på vitt i denna tråd. Jag förstår inte varför jag ska behöva återkomma med info om något som redan framgår samt som det hela handlar om. Fakturanummer 72636126137.

Och självklart handlar dessa pengar om abonnemanget. Det står ju också svart på vitt på fakturan som denna tråd handlar om och som naturligtvis även Telia kan se.

Mycket märkliga frågor!

Tacksam om dessa pengar återbetalas genast.


2013-12-30
Det kommer inte att återbetalas 339 kr. Däremot så skedde en återbetalning på 150 kronor 2013-12-23.
Om du har fler frågor så är du välkommen åter!

Andreas Göransson
Telia Kundservice


2013-12-30
Med vilken motivering vill Telia inte återbetala de 280,34 + 20 kronorna för Telia Bas samt 38,66 kronorna för nummerpresentation, trots att Telia är skyldig detta enligt lag och dessutom angivit på Telias faktura 72636126137 att dessa pengar krediterades mig?

Tacksam om Telia kan ge begripliga och fullständiga svar.

clabbe
2013-12-30, 10:21
Jag vet inte om jag hänger med men du fick alltså en faktura på 489:50 som du betalade in, och sen bestred du den? Och fick sen 150 kr utbetalat av Telia, med hänvisning till samma fakturanummer?

Admin
2013-12-30, 10:32
Nej. Jag fick en faktura på 489,50 kr som jag inte betalade in, utan som jag bestred eftersom jag visste att Telia inte hade rätt att debitera mig uppsägningsavgift.

Enligt följande:
- Abonnemang Telia Bas 1 jan - 31 jan 2014 -20 kr

Justeringar av föregående faktura (Eftersom du redan har betalat månadsavgifter i förskott justeras förändringarna med avdrag)
- Nummerpresentation 4 dec 2013 - 31 jan 2014 -38,66 kr
- Telia Bas 4 dec 2013 - 31 jan 2014 -280,34 kr

Summa Telefoni -339 kr

Engångsavgifter: Uppsägningsavgift Telia Bas 489,50 kr

Slutfaktura 150 kr


Jag har inte erhållit några pengar. Telia accepterade bara att fakturan på 150 kr skulle makuleras.
Nu vill Telia att jag ändå ska betala avgifter till Telia fram t.o.m. 31/1 2014 (samtidigt som jag betalar till min nya teleoperatör).


Tillägg:
Telia uppger här (se ovan) den 4/12 som uppsägningsdatum, men det av Telia registrerade uppsägningsdatumet (som jag har fått av Telia svart på vitt) är måndagen den 2/12.

clabbe
2013-12-30, 10:42
Så då har du alltså fått tillbaka 150 kr utbetalt av Telia men borde fått tillbaka 339 kr?

Admin
2013-12-30, 11:16
Nej, som jag skrev ovan;
Jag har inte erhållit några pengar. Telia accepterade bara att fakturan på 150 kr skulle makuleras. så har jag inte fått utbetalat en krona.

Telia har bara makulerat fakturan på 150 kr. Dvs summan av vad jag skulle få tillbaka (339 kr) minus den ogiltiga uppsägningsavgiften (489,50 kr).

Först försökte Telia blåsa mig på en uppsägningsavgift. Fullt medvetet naturligtvis, eftersom jag inte lär vara den första som sagt upp mitt abonnemang hos Telia.

När detta trick inte lyckades så försöker Telia nu blåsa mig på de utlovade 339 kronorna (som specificerats av Telia i fakturan, enligt ovan).

Telia vill inte ens lämna en förklaring, utan ger bara ett ytterst oförskämt svar (se svar ovan från Andreas Göransson, Telia Kundservice).

clabbe
2013-12-30, 11:45
När jag fått återbetalning av Telia har den kommit på en utbetalningsavi. Det strulade en gång så den gick i retur.
Eftersom det är helgdagar så kanske den kommer i din postlåda idag eller efter nyår?

Admin
2013-12-30, 12:19
Nej, Telia har - efter mitt bestridande - makulerat fakturan där jag skulle betala 150 kr (där de räknat in den felaktiga uppsägningsavgiften som de medvetet försökte lura mig på). Sedan har ju Telia uttryckligen och mycket bestämt hävdat att de inte avser att återbetala de avgifter som de tidigare erkänt sig skyldiga att återbetala.

Så i detta läge gäller klart och tydligt att Telia inte har för avsikt att återbetala det som de måste göra enligt lag.

clabbe
2013-12-30, 13:30
Så "Det kommer inte att återbetalas 339 kr. Däremot så skedde en återbetalning på 150 kronor 2013-12-23.
Om du har fler frågor så är du välkommen åter!

Andreas Göransson
Telia Kundservice"

är en lögn då menar du.

Admin
2013-12-30, 14:09
Så "Det kommer inte att återbetalas 339 kr. Däremot så skedde en återbetalning på 150 kronor 2013-12-23."
är en lögn då menar du.
Korrekt uppfattat. Det är en lögn att en "återbetalning" skedde enligt vad Telia skrivit.
Det är Telias tolkning att en "återbetalning" skett genom att de makulerade fakturan på 150 kr.
Jag har som sagt inte betalat in de 150 kronorna, denna faktura är bara struken.

Och som du kan se skriver de i klartext att mina rättmätiga 339 kr vill Telia inte återbetala.

Tillägg:
Jag fick idag (30/12) från Telia något som de kallar "Ersättningsfaktura" (daterad 23/12) där det står;
Dessa ändringar har vi gjort:
Enligt orginalfaktura...... 150 kr
Kreditering av faktura... -150 kr
Nytt belopp 0 kr.

Dia
2013-12-30, 16:50
Så här skriver PTS (http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Abonnemang/#Vad%20b%C3%B6r%20jag%20t%C3%A4nka%20p%C3%A5%20n%C 3%A4r%20jag%20vill%20s%C3%A4ga%20upp):
När en ändring i villkoren genomförs, som är till nackdel för abonnenten, måste operatören:
• informera abonnenten om villkorsändringen senast en månad innan den träder i kraft
• informera abonnenten om dennes rätt att utan avgift säga upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

Telia bryter mot den andra punkten här ovan!


Varför har inte informationen framgått enligt Telia?


Men i och med att Tela höjer priset för det fasta abonnemanget är man enligt lag fri att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan utan att behöva betala uppsägningsavgift.


Admin, enligt vilken lag är man fri att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan?


Dessutom får du pengar tillbaka för det förinbetalda abonnemanget (samt för nummerpresentation).


Kan det vara så att du är fri från att betala uppsägningsavgift (även om dem försökte lura dig) men att du fortfarande har en uppsägningstid på 1-3 månader? Framgår bindningsstiden?

Admin
2013-12-30, 18:11
Varför har inte informationen framgått enligt Telia? Sorry, rättelse av mig själv;
I november 2013 informerade Telia att månadsavgiften för Telia Bas höjs den 1/1 2014 med 20 kr, från 145 kr/månad till 165 kr/månad (hos andra teleoperatörer ligger avgiften på 119 kr, eller lägre).

Sedan missade jag att läsa det finstilta från Jörgen Palm (produktchef Telia) där det står;
"Om du som kund inte accepterar prisförändringen har du rätt att säga upp ditt avtal med Telia som berör prisförändringen utan att betala någon extra avgift.
Sådan uppsägning gäller med verkan från den dag ändringen träder i kraft om den görs senast den 31 december 2013."

enligt vilken lag är man fri att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan? Minns tyvärr inte. Det var min nya teleoperatör som informerade mig om detta. Men det spelar ingen roll. Alla teleoperatörer vet om detta. Även Telia, som du kan se av citatet ovan (även om uppsägningen inte gäller förrän den 1/1 2014, enligt Telia, dvs då prishöjningen sker).

Kan det vara så att du är fri från att betala uppsägningsavgift (även om dem försökte lura dig) men att du fortfarande har en uppsägningstid på 1-3 månader? Framgår bindningsstiden?
Nej och nej. Jag ska utveckla detta mer när ärendet är avklarat. Det finns mer till denna historia som jag inte gått in på ännu (pga att Telia kanske läser detta).

Men läs:
Telia Allmänna villkor (http://www.telia.se/privat/om/villkor)
där det står;
5.12
Om Kunden sagt upp Avtalet återbetalas dock samtalspott eller förskottsbetald avgift endast om Kunden sagt upp Avtalet på grund av att Telia ändrat avtalsvillkor på ett sätt som Kunden inte godtar.

Gusten
2013-12-30, 18:22
Minns tyvärr inte. Det var min nya teleoperatör som informerade mig om detta. Men det spelar ingen roll. Alla teleoperatörer vet om detta. Även Telia, som du kan se av citatet ovan (även om uppsägningen inte gäller förrän den 1/1 2014, enligt Telia, dvs då prishöjningen sker).


Tomas har en länk till lagen i inlägg #4

Admin
2014-01-10, 13:03
Då var det klart, men det tog följande skriftliga dialog (fortsättning på inlägg #11 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=48778&postcount=11), där Telia kallt konstaterade att jag inte skulle få några pengar återbetalade) med Telia för att få dem att vika sig;

2013-12-30
Som framgått har jag sagt upp avtalet pga att Telia ändrat avtalsvillkor på ett sätt som jag inte godtar. Enligt § 5.12 i Telias villkor ska Telia därmed återbetala förskottsinbetald avgift, dvs de av Telia specificerade 339 kronorna.

Tacksam om Telia inte förhalar denna fråga längre utan nu genast konfirmerar att jag kommer att erhålla de tidigare utlovade 339 kronorna.

Om detta inte gjorts innan 1/1 2014 kräver jag Telia på påminnelsavgift/administrationsavgift samt ränta på pengarna.


2014-01-02
Eftersom fakturan makulerades helt så finns det inte några pengar, utöver det 150 kronorna, att betala ut. Jag ser inga noteringar från kollegor att 339 kronor ska ha utlovats.

Med förhoppningar att du får en bra dag!

Med vänlig hälsning

Andreas Göransson
Telia Kundservice


2014-01-02
Att fakturan makulerades helt är i sig inte relevant för denna fråga. De pengar Telia är skyldig att betala mig blir Telia inte mindre skyldig att betala mig bara för att en faktura makulerats. Är inte det självklart?

Istället för dylika oförskämda svar ber jag ansvarig chef kontakta mig, eftersom det inte verkar som vi kommer någon vart här för att Telia ska återbetala de 339 kr Telia tidigare utlovat och som Telia enligt lag är skyldig att betala mig.


2014-01-07
Jag ber om ursäkt för det felaktiga svaret. Mycket riktigt ska du ha tillbaka 339 kronor. Jag har lagt ett ärende till ekonomiavdelningen som kommer att betala ut detta via en postavi. Det tar cirka fyra veckor.

Om du vill att beloppet ska sättas in på ditt konto kan du skicka tillbaka ditt utbetalningskort till Telias ekonomiavdelning.

TeliaSonera AB
Återbetalningar
Box 1264
621 23 Visby

Det är viktigt att du skriver med vilken bank du har, ditt clearingnummer samt ditt kontonummer så att beloppet sätts in på rätt konto. Du kan även vända dig direkt till din bank för att få pengarna insatta på ditt konto, ofta utan avgift.

Med vänlig hälsning

Andreas Göransson
Telia KundserviceTilläggas kan att jag haft autogiro, så varför vill Telia dels fördröja utbetalningen 4 veckor och sedan nyttja en postavi?

Undrar om jag kommer att erhålla påminnelseavgift och ränta? ;)

Dessutom ska det noteras att Telia (i sin uträkning över hur mycket jag ska få tillbaka) hittat på ett uppsägningsdatum som är några dagar senare än det av Telia själv uppgivna uppsägningsdatumet. De tjänar några kronor på detta, men man kan undra varför Telia beter sig på detta sätt.