handdator

Visa fullständig version : Föreningar som lämnat HSB


kgseverin
2008-02-27, 22:13
Är det någon som vet hur många föreningar som lämnat HSB.

Admin
2008-02-27, 23:23
Det finns ingen som har denna information. Bostadsorganisationerna lämnar inte frivilligt ut vilka som lämnar organisationen.

År 2004-2005 fanns det en sammanställning över en del av dessa.
152 bostadsföreningar som lämnat HSB (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=79&a=visa)
183 föreningar som lämnat Riksbyggen (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2261&a=visa)

Men som sagt, redan när dessa föreningar listades så var uppgifterna inaktuella. Det var säkert många fler, och är säkert dubbelt så många idag.

stephan
2008-02-28, 08:57
http://www.bofakta.se/

klicka på tidkrifter, Bostadsrätt, artiklar.

Här finns en lista med 201 HSB-föreningar som tagit "tillfället iakt"
Den har inte ändrats på snart 2 år.
Den innehåller fakta text om hur tillexmpel S:t Erik lämnade HSB.

De senaste 2 åren är jag säker och vet att en rad föreningar lämnat HSB. Stösrta anledningen handlar om ekonomi. HSB-tjänster är dyra, men så länge man kunde ha i stadgarna att föreningen måste anlita HSB som förvaltare så var det ju bara att "dra till med kostnader".
Fler och fler har också insett att "avgälden" som varje förening betalat med i snitt 1n miljon, bara var ett extra kapitaltillskott för HSB utan att behöva utföra en enda tjänst (vilket EU slagit fast är förbjudet att ta betalt för.)
HSB:s medlemsintäktssysten har också genomskådats.
Bara att alla HSB:medlemmar måste deponera 500kr innan medlemskap är avskyvärt.
Pengar som jag tror att det bara är 10% som "tar tillbaka".
De flesta tar väl medlemskapet med sig in i himlen?

kgseverin
2008-02-28, 13:53
Tack för snabba svar

kgseverin
2008-02-29, 21:11
Gjorde som du sa men kunde inte hitta rubriken nyheter.
Men tack i allafall.

Admin
2008-03-01, 06:57
Jag flyttade ditt ovanstående inlägg hit, eftersom det hör till detta ämne.
Tips: Ett av flera sätt att svara på ett inlägg under ett ämne är genom att klicka på "snabbsvarsknappen" i inläggets nedre högra del, och sedan i rutan för meddelande längst nere på webbsidan skriva sin text.

Du kan svara Katten Georg via det privata meddelande som du fick eftersom detta forum har ett internt meddelandesystem (där e-post adresser bara uppges om man uppger detta manuellt själv).

Det sägs vara 201 brf:ar som hoppat av HSB, men jag tror att det är fler än vad som officiellt uppges.

Katten Georg
2008-03-03, 19:45
http://bofakta.se/
Klicka på våra tidskrifter till vänster.
Klicka på tidningen till höger.
Till höger ser du Nyhetsartiklar. Klicka.
Nu skall du se Om HSB resp Om Riksbyggen.
Klicka så kommer sakerna upp.
Klicka på artikeln Efter St Erik ....

schrapet
2008-03-05, 15:17
Hej, det stämmer att fler föreningar har gått ur HSB. Jag har en bekant i
Frösakull strax utanför Halmstad som gjort om sin bostadsrätt till egna hem.
Medlemmarna har helt enkelt avvecklat föreningen och köpt ut sin bostad.
Man har sedan bildat en samfällighet som sköter det gemensamma d.v.s
soprummet och halkbekämpning. :5: /SP

Admin
2009-05-08, 17:04
Brf Montören (http://montoren.se/document/%C3%85rsm%C3%B6tesprotokoll-050519.pdf)
För ett utträde ur HSB krävs 2/3 majoritet på två årsstämmor. Föregående år
beslutades för ett utträde med röstsiffrorna 10 för och 2 emot. Efter diskussion följde
röstning om styrelsen har stämmans mandat att begära utträde ur HSB där utfallet
blev 19 (18 röster från närvarande samt en röst via fullmakt) för ett utträde samt 3
emot. Styrelsen kommer innan ansökan om utträde att göra en konsekvensutredning
och presentera denna för medlemmarna.
HSB representanten Leif Johansson, som inte närvarade vid mötet, meddelade via epost att han reserverar sig mot beslutet.

Ännu fler föreningar har fått nog av HSB (http://sydsvenskan.se/lund/article400480/Annu-fler-foreningar-har-fatt-nog-av-HSB.html)
HSB:s VD; "Jag hade inte hela bilden klar för mig" (http://sydsvenskan.se/lund/article400482/HSBs-vd-quotJag-hade-inte-bilden-klar-for-migquot.html)

Brf Järnvägsmannen i Stockholm (http://www.jarnvagsmannen.org/Dokument/arsredovisningar/arsredovisning0203.pdf)
Extra föreningsstämma hölls den 2003-03-11 med anledning av ändring av
föreningens stadgar för att möjliggöra ett utträde ur HSB.

Utträde ur HSB

På ordinarie föreningsstämma den 27 februari 2003 och extra föreningsstämma den 11
mars 2003 beslutades att föreningens stadgar skulle ändras samt att föreningen skulle
begära utträde ur HSB. Styrelsen har under året begärt utträde ur HSB.

HSB:s representant Göran Westblom har inte deltagit i styrelsearbetet sedan
stämmorna fattat beslut om utträde ur HSB.Brf Bågen nr 223 i Stockholm (http://www.brfbagen.se/bilder/bagbladet/9906.pdf) (Fatburen)
Den 8 november planeras ett allmänt
informationsmöte eller extra
stämma för att bl.a. informera om
ekonomin och kanske ta ställning
till ett utträde ur HSB.
Protokoll (http://www.evpos.se/bagen/ekonomi/filer/2005_2/protokoll.pdf)
Motioner från medlemmarna
Fem motioner hade anmälts till styrelsen.
Stämman beslutade med styrelsens redogörelse
att för närvarande avslå motion nr1/2005,
att anse motion nr 2/2005 därmed besvarad,
att för närvarande avslå motion nr 3/2005,
att styrelsen ges i uppdrag att utreda de juridiska konsekvenserna av ett eventuellt utträde ur HSB Stockholm när det gäller Brf. Bågens skyldighet att fortsätta betala föreningsavgäld till HSB efter ett utträde,
att styrelsen ges i uppdrag att, parallellt med denna utredning, ta kontakt med HSB i syfte att försöka förhandla bort föreningsavgälden, som ett alternativ till ett eventuellt utträde,
att styrelsen ges i uppdrag att förbereda ett förslag till stadgeändring som skulle möjliggöra för stämman att fatta ett juridiskt giltigt beslut om utträde ur HSB,
att styrelsen uppmanas att kalla in en extrastämma när utredningen (enligt den fjärde attsatsen ovan) är avslutad för att ta ställning till stadgeändringen
Informationsblad (http://www.brfbagen.se/bilder/bagbladet/0007.pdf)

Vid årets stämma deltog endast ca 150 bostadsrättshavare varav 30 fullmakter.
Antalet närvarande röstberättigade deltagare (ca 120) var således inte mycket högre än på tidigare stämmor.
Detta trots att den viktiga frågan huruvida Brf Bågen skall lämna HSB fanns på dagordningen.
Vid stämman röstade ca 90 för styrelsens förslag att lämna HSB och 50 emot.
Eftersom mindre än 65 % röstade för förslaget föll detta.
Över 120 bostadsrättshavare deltog över huvud taget inte i röstningen!
Varför avstod 120 röstberättigade från att rösta??
Resultatet av stämman kan emellertid tolkas som att Styrelsen endast har stöd av ca 90 bostadsrättshavare, ca 50 är klart emot Styrelsen och ca 120 passivt emot alternativt inte "bryr sig".
Denna tolkning finns.


Brf Rösjön i Sollentuna (http://www.brfrosjon.se/Dokument/VB_2002.pdf)
Proposition om utträde ur HSB och antagande av nya stadgar.
Styrelsen hade utarbetat förslag till nya stadgar, vilka förelades föreningen vid de båda stämmorna enligt gällande stadgar. De nya stadgarna är hämtade ur SBCs mönsterstadgar och saknar vissa krav om bindning till HSB vilket är en förutsättning för medlemskap i HSB. Följaktligen fattades även beslut om utträde ur HSB.Brf Kranen 647 i Solna (http://www.brf-kranen1.nu/DOC090608.pdf)

Föreningen bildades den 14 december 1984 och registrerades hos Länsstyrelsenden 20 maj 1985 med firma HSB:s bostadsrättsförening Kranen 647 i Solna. I slutetav verksamhetsåret 1999 har föreningen utträtt ur HSB och hos dåvarande Patent-och Registreringsverket den 2 november samma år låtit registrera sin nuvarandefirma Bostadsrättsföreningen Kranen 1 i Solna.
Brf Västertorp i Stockholm (http://www.brfvastertorp.se/res/default/verksamhber0607.doc) (DOC-fil)
Gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2000-08-08 i samband med utträde ur HSB samtidigt som föreningen då fick sitt nuvarande namn "Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm”.
Brf Lödaren i Bromma (http://www.lodaren.org/newspaper/199612.pdf)Bokföringsmiss av HSB


HSB-finans gjorde ett stort misstag vid
handhavandet av våra kreditiv vid stambytet.
Ca 8 miljoner hamnade av misstag på vårt
allkonto. Samtidigt fick vi en skuld på
motsvarande belopp. Denna skuld hade
samma bokföringsnummer som allkontot och
dessa belopp tog ut varandra i årsredovisningen.
Man kunde alltså inte se dessa stora belopp i
årsredovisningen. Vad som inte tog ut varann
var däremot räntorna. Allkontot har en låg
ränta medan skulden påfördes en hög ränta.
Detta pågick i ett år och nio månader.
Styrelsen kunde inte förstå varför vi fick i
förhållandevis hög ränta på allkontot, trots att
vi inte hade mycket pengar där.
När vi först kontaktade revisorn i detta ärende
fick vi förklaringen att det rörde sig om räntebidrag.
Styrelsen nöjde sig dock inte meddetta,
utan sanningen kom fram under
försommaren i år. Vi blir nu kompenserade av
HSB för skillnaden i ränta på allkontot och skulden.
Vi framförde också att om vi hade
haft dessa pengar när vi band våra lån, kade vi
kunnat ta ett mindre lån och därigenom fått
lägre räntekostnad. Även på denna punkt blir
vi fullt kompenserade. Totalt får brf Lödaren
700.000 kr i ersättning av HSB. Styrelsen har
också krävt att få en ny revisor, då revisorn
rimligtvis borde ha upptäckt att allt inte stod rätt till.


Brf Storstugan (http://www.brfstorstugan.se/storstugenytt/sommaren2005.pdf)

Stämman biföll styrelsens svar på de två
motionerna, men gav också styrelsen i uppdrag
att ytterligare utreda frågan om
konsekvenserna av ett eventuellt utträde ur HSB

Mer kommer...