handdator

Visa fullständig version : Arvoden i en bostadsrättsförening


Admin
2013-06-30, 12:46
Arvode för styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda

Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats. Förtroendemannauppdrag i bostadsrättsföreningar bygger på att medlemmarna ställer upp ideellt. Styrelseledamöterna är medlemmar och har följaktligen själva nytta av de egna insatserna i föreningen. Uppdraget är emellertid både tidskrävande och ansvarsfullt så för att i någon mån visa sin uppskattning bör stämman besluta om ersättning till styrelseledamöter såväl som till andra förtroendevalda.

Styrelsen förvaltar i allmänhet mycket stora ekonomiska värden för medlemmarnas räkning. Entreprenadupphandlingar, hyresgästförhandlingar, lån- och placeringsbeslut är några exempel på kvalificerade frågor som styrelsen ska lösa så att medlemmarnas ekonomiska intressen tas tillvara på bästa sätt. Medlemmarna kan visa sin uppskattning och respekt för det ofta svåra och ansvarskrävande arbetet som styrelsen lägger ner genom att besluta om arvode.

Varje förening bestämmer själv hur stort arvodet skäligen ska vara. Skälen som motiverar arvode varierar mycket mellan föreningarna. Vad som anses vara ett väl avvägt arvode i en förening behöver inte vara det i en annan.

Det saknas bestämmelser i lagstiftningen om styrelseledamöters och övriga förtroendevaldas rätt att uppbära arvode för sina insatser för föreningen.
Stadgarna behöver enligt lag inte ta upp frågan men det är vanligt att det är med i de stadgeenliga punkterna på föreningsstämman.

Arvode för kommande verksamhetsår
Arvodet ska avse det kommande verksamhetsåret och inte vara en "belöning" för gjorda insatser.

Frågan om arvode kommer som regel före frågan om val av förtroendevalda i stämmans dagordning, men denna ordning kan ändras av stämman.

I stämmobesluten om arvode bör det framgå om arvodet är inklusive eller exklusive sociala avgifter.
Stämmans beslut om arvode kan även kopplas till ett index, t.ex. prisbasbeloppet. I detta läge beslutar stämman bara att arvodet ska utbetalas med samma belopp uppräknat med detta index.

Fördelning av arvode inom styrelsen

Stämmobeslut om arvode bör avse ett gemensamt belopp för hela styrelsen som sedan själv fördelar detta inom sig. det kan dock förekomma en öronmärkning av belopp till vissa uppdrag inom styrelsen (oftast för styrelsens ordförande).

• Ordföranden och ytterligare någon eller några ledamöter i styrelsen, som kassör och sekreterare, kan tilldelas större delen som ett fast arvode. Övriga ledamöter nöjer sig då med ett mindre belopp eller avstår helt till förmån för dem som utför det tyngsta arbetet.
• Ett annat sätt är att arvodet utgår i form av rörligt sammanträdesarvode, vilket även gynnar närvaron på sammanträdena. Det kan kombineras med ett fast arvode.
• En tredje modell för arvode är att timarvodera ledamöterna för den tid de lägger ner för föreningen oberoende av arbetsuppgifternas karaktär. Dvs ledamöterna får ersättning motsvarande den nedlagda tiden. Nackdelen är att det blir svårt eller omöjligt att kontrollera och är avhängigt ledamöternas ärlighet. En annan nackdel är att de som tar längre tid på sig för att göra sitt uppdrag tjänar mer. Denna metod avråds därför särskilt från.

Rekommendation för styrelsens arvode
Det lämpligaste är att stämman beslutar om ett fast arvode (exklusive sociala kostnader) som fördelas inom styrelsen efter var och ens arbetsuppgift.
Det bästa är om arvodet fördelas inom styrelsen i slutet av verksamhetsåret när det framgår vika som gjort större eller mindre insatser i styrelsen.

Skatter, avgifter, etc

Stämman beslutar om arvodet för styrelsens mandatperiod från årstämma till årstämma (om inte något annat specificeras i beslutet).
Av bokföringsmässiga skäl brukar arvodet betalas ut i slutet av "huvudåret", även om det är flera månader kvar på mandatperioden.

Belopp över 100 kronor är skattepliktiga för mottagaren.
Föreningen är skyldig att lämna kontrolluppgift till skatteverket på arvodesbelopp som överstiger 99 kronor.
Föreningen är skyldig att göra skatteavdrag med 30 procent på arvoden från 1.000 kronor.

Bilersättning som överstiger schablonersättningen (inkomstår 2011: Egen bil = 18,50 kr/mil) räknas som skattepliktig lön.

Arbetsgivaravgift ska betalas på arvoden som är högre än 999 kronor.

Arvode som betalas genom sänkt månads- eller kvartalsavgift betraktas som ersättning för utförda tjänster och ska därför beskattas på samma sätt som kontantersättning.
Det finns emellertid något som kallas självförvaltning och som kan göra sänkta månadsavgifter möjligt (se Självförvaltning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8615)).


Exempel på arvoden för styrelse i brf - Jämförelse

I en undersökning som tidningen Bobättre gjort (efter min undersökning) kan man se följande nivåer i snitt för styrelser:

Föreningar med 21 till 40 lägenheter: Arvode i snitt per styrelsemedlem 4 052 kr (661 kr/lgh).

Föreningar med 41 till 60 lägenheter: Arvode i snitt per styrelsemedlem 7 999 kr (776 kr/lgh).

Föreningar med 61 till 100 lägenheter: Arvode i snitt per styrelsemedlem 11 919 kr (802 kr/lgh).

Föreningar med 101 till 200 lägenheter: Arvode i snitt per styrelsemedlem 16 446 kr (642 kr/lgh).

Föreningar med 201 till 500 lägenheter: Arvode i snitt per styrelsemedlem 26 244 kr (474 kr/lgh).

Föreningar med 501 till 1 059 lägenheter: Arvode i snitt per styrelsemedlem 36 875 kr (335 kr/lgh).

Men egentligen säger detta inte särskilt mycket. En kunnig, välfungerande styrelse, som konkret visat att de sparar in pengar för föreningen, förtjänar naturligtvis ett högre arvode än en styrelse som inte tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intresse på ett fullgott sätt. Styrelsens arvode ska baseras på deras uttalade kompetens och vad de bevisligen presterar.
Styrelseledamöter ska inte få ett arvode bara för att de finns, och förtroendevalda ska inte få ett arvode med utgångspunkt från antalet lägenheter eftersom det inte säger något överhuvudtaget om uppdragets omfattning.

Tänk också på att när väl ett arvode höjts, utan skriftlig och mycket tydlig information om vad arvodet baserats på, så är det svårt att sänka arvodet igen när nya oerfarna eller mindre kunniga ledamöter träder in.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;
Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
- Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).

Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Nivå på arvoden för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689)

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14171) - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?
Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående text mottages tacksamt (skriv i huvudforumet (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)).