handdator

Visa fullständig version : Bostadsanpassning i bostadsrättsförening


Admin
2013-06-30, 12:37
Bostadsanpassning i brf

Den som har någon form av funktionshinder kan söka bidrag hos kommunen för anpassning av sin permanentbostad. Ibland måste bostadsrättsföreningen ta ställning till om det är acceptabelt.

Den som behöver få sin bostad handikappanpassad ska vända sig till arbetsterapeuten i sin stadsdel (vårdcentralen).

Arbetsterapeuten gör ett hembesök och skickar sedan ett förslag till bostadsrättsföreningen för medgivande. När medgivandet kommit in till stadsbyggnadskontorets avdelning för bostadsanpassning granskas ärendet av ytterligare en terapeut. Akuta, mindre ärenden behandlas i regel snabbt.

Anpassningsbidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för att klara vardagen och ett självständigt liv i hemmet.

Boende i småhus, bostadsrätt och hyresrätt kan få bidraget. För anpassning av bostadsrätt eller hyresrätt kan krävas att fastighetsägaren godkänner anpassningen.

Bidraget, eller anpassningsåtgärden, beslutas av kommunen. Avsikten är att det ska gå till fasta funktioner i hemmet, t.ex.: duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare, lyftanordningar, specialhissar, ramp till entrén eller hårdgöring av gångvägar.

Bidraget utgår till den sökande. Dörröppnaren, trösklarna eller trapphissen blir den sökandes egendom.

Sker anpassningen i medlemmens lägenhet är det medlemmen, eller den som i framtiden kommer köpa dennes lägenhet, som får ta ansvar för ändringen.

När det gäller anpassningar i föreningens del av huset, t.ex. gemensamma trappor eller dörrar, krävs medgivande från bostadsrättsföreningen, men installationen, t ex rampen förblir den enskildes egendom. När den boende flyttar har säljaren därmed formell rätt att montera ner dörröppnaren etc, annars tillfaller utrustningen i praktiken föreningen som "hittegods".

Orsaken är att kommunen endast kan betala ut bidragen till den som ansöker och har behovet - och det är då den enskilde.

Vem fattar beslut om bostadsanpassning i brf?
Bostadsrättsföreningen får frågan från kommunen om bostadsrättsföreningen accepterar förändringen. Normalt kan styrelsen fatta beslut som ett rent förvaltningsärende, men är ändringen mer omfattande kan det krävas ett stämmobeslut.


Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921574-om-bostadsanpa_sfs-1992-1574/).

Bostadsanpassningsbidrag

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

3 § Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

4 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Bidrag till återställning av anpassade bostäder

11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts
1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.


Vad är bostadsanpassning? (http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag/Om-bostadsanpassning/Vad-ar-bostadsanpassning/) - Boverket

Vem gör vad vid bostadsanpassning? (http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag/Om-bostadsanpassning/Vem-gor-vad/) - Boverket

Bostadsanpassningsbidrag (http://malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Boende--narmiljo/Bostadsanpassningsbidrag.html) - Info från Malmö Kommun


Se även;
Bostadsanpassning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14733)


Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående text mottages tacksamt (skriv i huvudforumet (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)).