handdator

Visa fullständig version : Brännbart i trapphus till bostadsrättsförening


Admin
2013-06-30, 12:28
Brännbart i trapphus till bostadsrättsförening

Trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt så kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid t.ex. en anlagd brand.

Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand. Att hålla trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är några av dem.

Ställ inget brännbart i trapphuset!

Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset (t.ex. postboxar), under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt.

Anlagd brand är ett samhällsproblem, ett allvarligt brott och därtill den vanligaste brandorsaken. Minst var fjärde brand är anlagd. Erfarenheten visar att kvarlämnade tidningsbuntar som antänds kan rökfylla ett trapphus mycket enkelt. Normalt orsakar sådant brandförlopp inte någon brandspridning till angränsande lägenheter. Det drabbar dock medlemmarna eftersom kostnaderna för sanering av trapphus och angränsande brandcell på grund av nedsotning ofta är omfattande.

Checklista: Minska risken för anlagd brand
• Håll objudna gäster ute
Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen låsta. Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren. Låsmekanismer får inte vara så tröga att dörren stannar i olåst läge.

• Håll trapphus och entréer fria från brännbart material

• Anslagstavla i trapphus
Använd anslagstavla med glas eller genomskinlig plast när du sätter upp meddelanden i trapphuset.

• Rensa källare och vindar från skräp
Samla inte skräp som lätt kan tändas på i källare och på vindar. Undvik också att ha för mycket brännbart material i förråden.

• Containrar
Om man har en container bör det vara container med låsbart lock. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.

• Beskär vegetation
Beskär gärna vegetation särskilt intill fasader. Det möjliggör ökad upptäckt och kan avskräcka eventuella brandanläggare.

• Bra belysning håller oönskade besökare borta
Det finns numera billiga utomhusarmaturer med rörelsedetektor som tänder lampan när någon rör sig i närheten.


Lagen till skydd mot olyckor (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM), 2 kap § 2, tar upp fastighetsägarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder;
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

Ägare av fastigheten eller nyttjanderättsinnehavaren (bostadsrättshavaren/lägenhetsinnehavaren) är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är ett skäligt krav att inte förvara returpapper eller annan brandbelastning i trapphus för att förebygga, förhindra eller begränsa skador som kan orsakas av brandtillbud. (Gäller även hindrande föremål i utrymningstrapphus.)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB (https://www.msb.se/)) ger följande information om trapphus;
Ställ inget brännbart i trapphuset
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.

Håll vind, källare och garage låsta
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset
Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Se även;
Minska brandrisken hemma (http://www.dinsakerhet.se/brand/Forebygga-brander/)
Skydda dig mot brand (http://www.dinsakerhet.se/brand/Om-det-brinner-hemma/)
Agera vid brand (http://www.dinsakerhet.se/brand/Sa-slacker-du-branden/)


Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående text mottages tacksamt (skriv i huvudforumet (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)).