handdator

Visa fullständig version : Vattenskada & vattenledningsskada - underhållsansvar & skada/skadereglering


Admin
2013-06-06, 12:31
Vid reparation pga en vattenledningsskada, dvs läckage från tappvattenledning, ska bostadsrättsföreningen (med hjälp av föreningens fastighetsförsäkring) stå för alla reparationskostnader.

Underhållsansvar tappvattenledningar och åldersavdrag
Medlemmen har inget underhållsansvar för tappvattenledningar och därför gäller inte heller bostadsrättsförsäkringen. Det medför att även de åldersavdrag som fastighetsförsäkringen gjort avseende lägenheternas ytskikt blir en kostnad som belastar föreningen och som föreningen inte får återkräva av bostadsrättshavaren.

Vattenledningsskada orsakad av vårdslöshet/försumlighet
Om en vattenledningsskadan förorsakats av medlemmen (eller annan i lägenheten) genom vårdslöshet eller försumlighet ändras underhållsansvaret för skadorna i bostadsrätten från föreningen till bostadsrättshavaren. I detta läge gäller bostadsrättsförsäkringen för dessa skador.
Genom bostadsrättshavarens vårdslösa eller försumliga handling blir medlemmen i dessa fall skadeståndsskyldig även mot förening och grannar för de skador dessa drabbats av. Det innebär att föreningen kan ställa krav mot bostadsrättshavaren även avseende föreningens självrisk. Bostadsrättshavaren får hjälp att hantera ett dylikt krav genom ansvarsmomentet i sin hemförsäkring.

Läckage från annat än tappvattenledningar
När det handlar om läckage från radiatorer, spillvattenledningar, avloppsledningar, disk- och tvättmaskiner, kyl- och frys, etc, så är detta att betrakta som "vanliga" vattenskador varför huvudregeln för bostadsrättshavarens underhållsansvar gäller (7 kap 12 § Bostadsrättslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm)). Dvs bostadsrättshavaren får stå för alla reparationskostnader avseende ytskikt, inredning m.m. inne i bostadsrättshavarens lägenhet.
Till hjälp för detta har bostadsrättshavaren bostadsrättsförsäkringen, oavsett om den är tecknad gemensamt av föreningen som ett tillägg till fastighetsförsäkringen eller om bostadsrättshavaren har detta skydd via sin hemförsäkring.Huvudregeln
Enligt huvudregeln (7 kap 12 § Bostadsrättslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm)) om bostadsrättshavarens underhållsansvar ska medlemmen på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller såväl vanligt underhåll som reparation efter en skada. Underhållsskyldigheten begränsas till lägenheten, vilket i praktiken innebär ytskikten i lägenhetens väggar, golv och tak samt installationer i lägenheten som inte tjänar mer än en lägenhet.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick (Bostadsrättslagen 7 kap)
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

Huvudregeln har två undantag: när det gäller reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada som medlemmen själv inte förorsakat läggs hela reparationsansvaret på föreningen, dvs även de reparationer som avser ytskikt och installationer inne i medlemmens lägenhet.

Vattenledningsskada - Definition
Högsta Domstolen har i en prejudicerande dom klargjort att begreppet vattenledningsskada i Bostadsrättslagen endast avser läckage från de tappvattenledningar som leder vatten till lägenheternas vattenkranar och blandare. Dvs trycksatta vattenledningar. Således inte spillvattenledningarna, som leder vattnet bort från diskbänkar, tvättställ och annat, inte värmesystemet och inte avloppsledningarna.


Stadgarna visar vem som ansvarar för vilket underhåll

Gränsdragningen mellan vad föreningen svarar för och vad medlemmen svarar för framgår av föreningens stadgar. Det är alltså stadgarna som styr ansvarsfördelningen mellan förening och bostadsrättshavare och därmed hur mycket var och en ska betala efter en skada. Om föreningen har klara och tydliga stadgar underlättas betalningsfördelningen väsentligt för alla inblandade parter.

Normalt ingår i lägenhetsunderhållet såväl väggar, golv och tak som inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen såsom till exempel köksutrustning, handfat, toalett, badkar, garderobs- och skåpsinredning, öppen spis och kakelugn.

Enligt bostadsrättslagen ska en bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick. Förutom löpande underhåll ska medlemmen också ta hand om det periodiska underhållet, dvs. bekosta skador som plötsligt och oförutsett uppstår i lägenheten och oavsett orsak till skadan.


Reglering av kostnader för vattenskada i bostadsrätt

När en vattenskada inträffar som drabbar både lägenhet och andra delar av en fastighet, t ex trossbottnar, tar var och en sin kostnad, föreningen torkar ur trossbotten, väggar och/eller tak. Medlemmen tar vid från och med ytskiktet. I våtrummen börjar ytskiktet vid fuktspärren.

Skador som drabbar fastighetens övriga delar svarar föreningen för. Föreningen svarar också så gott som alltid för reparationer i lägenheterna på grund av vattenledningsskada och brandskada samt även för reparationer av så kallade stamledningar, dvs. sådana ledningar som tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.


Vattenskada utifrån i brf

Vattenskador kan uppstå på andra sätt än att ledningar går sönder. Ett vanligt fall är läckande yttertak som kan ge upphov till skador i bostadsrättslägenheterna. De flesta fastighetsförsäkringar täcker inte skador uppkomna på grund av utifrån inströmmande vatten. Det innebär att det kan bli stora kostnader för föreningen. Ett läckande yttertak beror i de flesta fall på dåligt underhåll och besiktning, något som ligger på föreningens ansvar. Det medför att föreningen blir ersättningsskyldig till skadorna i bostadsrättshavarens lägenhet.

Föreningen kan ev. undkomma betalningsansvaret om föreningen kan visa att taket nyligen besiktigats och det befanns vara i gott skick.I delforumet
Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=4)
finns många konkreta exempel på ovanstående med olika tips och lösningar.

Lägg gärna in exempel i ovanstående delforum på hur du/föreningen drabbats av vattenskada och vattenledningsskada, och hur detta reglerats av försäkringsbolagen.


Se även bl.a.
Vad är "Vattenledningsskada"? - Prövning av HD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8749) - Forum för alla i bostadsrätt
Vattenledningsskada, vems är ansvaret? (http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm) - Med bl.a. kommentarer till domen från HD, där man kan se att det enda Högsta Domstolen - med sin otillräckliga kompetens och praktiska erfarenhet i ämnet - gjort är att komplicera en redan komplicerad fråga

Pannrummet
2015-07-26, 16:26
Så här års är det inte ovanligt med skyfall.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/smhi-varnar-for-skyfall-i-vast

Då kan det vara klokt om någon i styrelsen passar på att besöka krypvinden / råvinden när regnet vräker ner.

Blev nyss varse om att takluckan läcker och vatten droppar ner i isoleringen.