handdator

Visa fullständig version : Hur skriver man motioner på bästa sätt i bostadsrättsförening?


Admin
2013-06-04, 13:57
Nedanstående är HSB Malmös underlag för ett föredrag i hur man skriver motioner.

VAD ÄR EN MOTION ?
• Ett skriftligt förslag till beslut på en föreningsstämma
• Lämnas av enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar. Motioner får ej vara anonyma.
• Förslaget ska röra ett ärende, som kan bli föremål för stämmans beslut

VAD ÄR ETT ÄRENDE ?
• Ett ärende är en för föreningen relevant fråga
• Ett ärende är inte
- en begäran om en upplysning
- en begäran om rätt för en medlem att göra ett allmänt uttalande på stämman
• Ärendet ska omfattas av stämmans kompetens

VARFÖR SKRIVA MOTIONER ?
• En demokratisk rättighet och minoritetsskydd
• Vill påverka eller förändra något i föreningen
• Vill att föreningen ska arbeta för en viss fråga
• Kan i samband med ärendet föra fram sin åsikt (Det har HSB Malmö lärt sig av mig... dvs ibland kan det vara viktigare att få fram sin åsikt än själva yrkandet i en motion)

MOTIONSBEHANDLING
• Motioner ska lämnas in eller skickas till styrelsen i föreningen.
• Styrelsen är skyldig att ta upp motioner till behandling på en föreningsstämma.
Styrelsen ska vid oklarhet utreda om medlemmar önskar att inlämnade handlingar ska behandlas på en föreningsstämma eller inte.
• Styrelsen har möjlighet att lämna svar på inlämnade motioner med förslag hur stämman ska besluta

• Motioner och styrelsens svar ska bifogas kallelsen till en föreningsstämma.
Kan även biläggas styrelsens årsredovisning inför en ordinarie föreningsstämma
• Alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa igenom motionerna och fundera över dem före föreningsstämman.
Motionerna bör behandlas var och en för sig på föreningsstämman

NÄR SKA MOTIONER LÄMNAS IN ?
• En medlem har rätt att få motioner behandlade både på ordinarie och extra föreningsstämmor
• Anmälningstid för motioner till ordinarie föreningsstämma framgår av föreningens stadgar
• En medlem ska lämna in motioner i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till extra föreningsstämman

TILLÄGG TILL MOTION
• Fråga
• En del medlemmar lämnade in en motion om entréskydd. I motionen talades om takskydd över entréer till låghus i en förening med även höghus. Motionärerna vill nu göra ett tillägg till motionen på föreningsstämman att höghusen också skulle få takskydd över entréerna. Har motionärerna rätt att göra detta tillägg?

Förtydligande av mig: Ett yrkande kan kompletteras med ett tilläggsyrkande på stämman, såtillvida tilläggsyrkandet hör ihop med det ursprungliga yrkandet.

SKRIVA MOTIONER - TIPS
• Tänk först igenom vad ni vill att föreningen ska göra - skriv sedan ner det. Läs på om ämnet
• Skriv kortfattat, helst på en sida.
• Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om ni har flera ämnen som ska behandlas

• Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ha luft mellan styckena
• Använd rättstavningsprogram, så att motionen blir språkligt korrekt
• Låt andra läsa igenom motionen och ge synpunkter

• Vid längre motioner skriv en sammanfattning i fetstil under rubriken. Lägg även in korta och tydliga delrubriker
• Skriv i motionen om förslaget ska behandlas på ordinarie eller nästkommande föreningsstämma.
Skriv även in när förslaget bör genomföras.

Förtydligande av mig: Uppge alltid att förslaget ska behandlas på nästkommande föreningsstämma!

MOTIONENS UPPBYGGNAD
• Rubrik
• Skriv ut att det är en motion och vad den handlar om och till vilken stämma den avser.
Rubriken ska vara kort, informativ och tydlig
• Sammanfattning - En kort introduktion av problemet

Förtydligande av mig: Följ inte HSBs råd att skriva till vilken stämma motionen motionen avses.

• Bakgrund
• Beskriv problemet och varför det behöver en lösning.
Vad är anledningen till att motionen behöver ställas?
Ange relevanta bakgrundsfakta.
Beskriv ev. möjligheter och hinder.
• Bedömning
• Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet

• Yrkande
• Förslag till beslut. Yrkanden skrivs som att-satser.
Så exakta formuleringar som möjligt så att risk för missförstånd eller feltolkningar undviks.
Ev. förslag på alternativa beslut.
• Avslutning
• Skriv ort och datum, underteckna och skriv namnförtydligande.
Vid flera motionärer undertecknar samtliga motionen.

Förtydligande av mig: HSB hävdar att motioner måste undertecknas. Det kan jag garantera att det inte är nödvändigt. Något sådant krav finns alltså inte för att motionen ska behandlas av stämman. Däremot måste det framgå för styrelsen vem/vilka som står för motionen (på valfritt sätt).

GRUPPARBETE – UTFORMA MOTION
• Grupp 1: Stänga sopnedkast, uppföra miljöhus
• Grupp 2: Inhägna föreningen
• Grupp 3: Utbyggnad av balkonger
• Grupp 4: Bokningssystem för tvättstugor
• Grupp 5: Övernattningslägenhet
• Grupp 6: Kollektiv anslutning bredband
• Grupp 7: Enhetsmätning el

FÖRSLAG PÅ MOTION
• Motion till 2013 års ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Exemplet i Malmö angående kameraövervakning i soprum
• Bakgrund: Föreningen har stora problem med att boende, trots anslag om att det är förbjudet att slänga grovsopor, slänger sådana i föreningens soprum. Detta kostar föreningen stora summor pengar varje år helt i onödan för att frakta bort dessa grovsopor.
• I förebyggande syfte och för att kunna kontrollera vem som ställt ner eventuella grovsopor föreslår jag att en övervakningskamera monteras upp i soprummet. Med denna åtgärd anser jag att föreningen kommer tillrätta med problemen.
• Jag yrkar att föreningsstämman beslutar
• att montera en rörelsestyrd övervakningskamera i soprummet
• att samtliga boende i föreningen informeras om kameraövervakningen i soprummet
• att en skylt att området är TV-övervakat sätts upp i soprummet
• att styrelsen senast inom en månad från detta beslut ska verkställa åtgärderna

• Malmö 20130213 Yngve Yngvesson i lägenhet nr 1

FRAMGÅNG MED MOTIONER - TIPS
• Försök inte att få behandlat alltför många motioner på en föreningsstämma. Risk finns att bra motioner försvinner i mängden
• Behandla vanliga invändningar redan i motionen
• Kolla upp ev. gamla motioner och svaren på dessa och bemöt dessa svar (Det har HSB Malmö lärt sig av mig... tyvärr hjälper det inte för att motionerna ska gå igenom)
• Förbered inför föreningsstämma. Fundera på invändningar och handläggningsfrågor. Tänk igenom motiveringar för motionen.
• Tala med medlemmar om att stödja motionen
• Tala med någon i styrelsen om motionen så att de säkert förstår den

• Verka aktivt för motionen på föreningsstämman. Bemöt invändningar. Besvara handläggningsfrågor, t.ex. utredning. Motivera muntligt varför föreningen ska ställa sig bakom motionen.

Det finns en hel del kommentarer till ovanstående material, men det glädjer mig att HSB Malmö inte försökt dölja några av de viktigaste punkterna;
• att styrelsen senast inom en månad från detta beslut ska verkställa åtgärderna
eftersom en specificerad tidpunkt krävs för att frånta styrelsen möjligheten att inte genomföra den motion stämman beslutat ska genomföras,
samt;
• En medlem ska lämna in motioner i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till extra föreningsstämman
Om du vill att dina motioner ska tas med till nästa föreningsstämma, och det kommer eller kan komma en extrastämma före årsstämman, skriver du i samband med inlämnandet av dina motioner i stil med;
"Här följer motioner från mig till nästkommande föreningsstämma".
Om du uppger år eller att motionerna är till årsstämman begränsar du dina möjligheter, och varför skulle du vilja göra detta?

Ovanstående info hittar du i den djupare och mer konkreta sammanställningen jag skrivit om hur motioner i en bostadsrättsförening ska byggas upp och formuleras;
Hur skriver man en motion? Svaret får du här! (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm)
Motionera i en brf - Hur gör man? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14)

Se även;
Kurs. Lär dig skriva motioner... som avslås (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16311)


OBS!
Frågan är inte;
Hur skriver man en motion?
Det kan vem som helst göra i princip utan kunskap om något.

Frågan är istället;
Hur får man igenom en motion?
vilket i 90-99% av fallen är nästintill omöjligt i en brf ens för proffs på motioner.
Och det är en separat kurs i sig själv.


Lägg gärna in dina motioner här i forumet!
I sådant fall kan dels andra dra nytta av motionerna och dels kan du få tips på förbättringar av de motioner du skriver.