handdator

Visa fullständig version : Claes Caroli (styrelseordförande HSB Malmö) / Styrelsen lurar HSB Malmös medlemmar


Admin
2013-04-21, 12:10
HSB Malmös styrelse och styrelseordförande Claes Caroli lurade på ett sällsynt flagrant sätt fullmäktige och alla övriga (inkl. mig) - fullt medvetet - på HSB Malmös årsstämma 2013.

Jag har idag skickat följande till Claes Caroli och HSB Malmös styrelse;
Hur vågar du???

Jag blir mycket sällan arg, men ditt agerande på stämman är oförsvarbart.

Du visste att av mina 13 motioner så fanns där två högprioriterade sådana.
Förutom motion nr 13 så var detta motion # 10 om Arne Axrups stipendiefond.
Anledningen till att denna motion var högprioriterad var din totala mörkning år efter år om i princip allt som rör denna fond !!!

På HSB Malmös årsstämma 2013 lurade du inte bara mig utan hela stämman om att svaren på mina frågor skulle finnas på HSB Malmös webbplats.

Vid en snabb genomgång av vad du lagt ut på HSB Malmös webbplats om Arne Axrups stipendiefond visar det sig nu att i princip bara en av mina frågor besvaras (fråga #13).

Om du inte lurat mig och stämman om att svaren fanns på HSB Malmös webbplats så hade jag naturligtvis propagerat mycket hårdare för motion #10. Enda anledningen till att jag inte drev frågan på stämman var ditt påstående om att svaren skulle lagts ut på nätet. Du förde oss alla bakom ljuset!!!

Jag ber dig nu att du en gång för alla på ett rakt, ärligt och uppriktigt sätt besvarar övriga frågor i nedanstående lista.

Jag hoppas slippa skicka in motion #10 även till årsstämman 2014.


I Arne Axrups stipendiefond (organisationsnummer: 846501-4937, Säte: Turning Torso) påstås idag att Claes Caroli (ordförande), Birgitta Nilsson (styrelseledamot HSB Malmö), Rolf Brandt och Ingela Persson ingår, och tydligen har Barbro Molin tillkommit (vid okänd tidpunkt, precis som alla övriga i denna fond).


SNI för Arne Axrups stipendiefond:
64993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare.
Verksamhetsbeskrivning saknas.
Datum för upprättande av stipendiefonden: 01-09-1999 (enl. vissa uppgifter, HSB Malmö/stipendiefonden vill inte informera om detta).
Bolagsform: Ideel förening (ej registrerad för F-skatt).

Min motion till HSB Malmös årsstämma 2013 såg ut som följer (med svar från HSB Malmös webbplats tillagt här);

MOTION #10 Arne Axrups stipendiefond, ett hemlighetsmakeri utan like!

Jag har ställt 18 frågor (varav 17 här) till Claes Caroli;

När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond?
Jag önskar erhålla en kopia av stadgarna för Arne Axrups stipendiefond.
Vem har utsett dig, Claes Caroli, att företräda denna fond och att bestämma vem som ska erhålla stipendier?
Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden?
Kan medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?
Svar: Stipendium kan utdelas till medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB Malmö ek för:s bostadsrättsföreningar.
Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver (med felskrivning) vidare;
Stipendium utdelas efter beslut i styrelsen, på eget initiativ eller efter ansökan från behöriga eller rekommendation från bostadsrättsföreningarnas styrelser in HSB Malmö ek för:s verksamhetsområde.
Min kommentar:
1. "Behöriga", exakt vilka enligt vilket regelverk?
2. "Ansökan", inte via nominering?
3. Vem har gett styrelsen för fonden rätten att på "eget initiativ" utdela stipendium, och när skedde detta?
Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
Stipendier utdelas i samband med HSB Malmö ek för:s föreningsstämma.
Min kommentar:
1. Hur kan detta tillåtas när denna stipendieutdelning inte är en punkt i dagordningen för HSB Malmös årsstämma? Det är regelvidrigt att göra som på årsstämman 2013 och dela ut stipendium (till sig själva dessutom, dvs Björn Andersson i HSB Malmös styrelse) under punkten för val av ledamöter till HSB Malmö, utan ens den minsta förvarning (muntligt eller skriftligt) någonstans. HSB Malmö måste börja följa stadgar och lagar.
Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara? Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB, medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)
Vem ingår i valberedningen för fonden?
Hur väljs styrelsen i Arne Axrups stipendiefond?
Svar: Tre ledamöter utses vid föreningsstämman och två utses av HSB Malmö ek för:s styrelse.
Därtill kan utses högst tre suppleanter, varav föreningsstämman utser två och HSB Malmö ek för en.
Styrelsen utser ordförande inom sig.
Min kommentar:
Tre styrelseledamöter i Arne Axrups stipendiefond samt upp till tre suppleanter utses vid föreningsstämman, skriver Claes Caroli.
1. Hur går detta till när föreningsstämmor för fonden inte existerar?
2. Vilka personer har gett "HSB Malmö ek för:s styrelse" rätten att utse två två ledamöter, och när?
Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
Tidigare hölls ordinarie föreningsstämma i samband med HSB Malmö´s föreningsstämma, men för att undvika sammanblandning av dessa organisationer hålls numera separata föreningsstämmor.
Min kommentar:
1. Det har i så fall varit hemliga stämmor för Arne Axrups stipendiefond som hållits i samband med HSB Malmös föreningsstämmor.
I HSB Malmös stämmoprotokoll finns heller ingen information om dessa påstådda stämmor.
Så vad de skriver här kan inte vara något annat än en ren bluff!
Har stipendiefonden inga stämmor (eller informationsträffar överhuvudtaget) för oss som är tvångsmedlemmar?
Svar: Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång.
Min kommentar:
1. Exakt när skulle info om dessa påstådda stämmor informerats om till vem samt var och hur?
2. Vem har erhållit kallelser när?
3. Hur många sådana påstådda föreningsstämmor har hållits sedan när och vid exakt vilka datum?
Jag önskar kopia av protokollet där du och resten av den anonyma stipendiefondens styrelse beslutar om jag ska erhålla svar på mina frågor och ovanstående allmänna dokument.
Hur många ska vara ledamöter i stipendiefonden enligt stadgarna, och vilka, utöver dig, är ledamöter i denna fond idag?
Svar: Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter.
Min kommentar:
1. Vem har beslutat detta och när har det förts in i stadgarna?
2. Exakt fem, alltså inte min x och max y ledamöter, som i alla andra stadgar?
Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare:
2012 ingår Ingela Persson, Barbro Molin, Birgitta Nilsson, Rolf Brandt och Claes Caroli i styrelsen. Claes Caroli har av styrelsen utsetts till ordförande.
Min kommentar:
Ja, eftersom stämmor inte förekommor i denna förening så kan naturligtvis styrelseordförande för fonden endast utses av styrelsen för fonden (och man får förmoda att det är styrelsen för Arne Axrups stipendiefond som avses, och inte HSB Malmös styrelse, även om dessa två styrelser i praktiken är desamma).
Hur och när har de personer (Rolf Brandt, etc) som inte ingår i HSB Malmös styrelse valts som ledamöter i Arne Axrups stipendiefond?
På vilken stämma (dvs i vilket årsstämmoprotokoll) för HSB Malmö har det diskuterats om att starta upp Arne Axrups stipendiefond (eller hur gick det till rent praktiskt att fonden startade)?

Jag noterade att det inte stod ett ord om Arne Axrups stipendiefond i HSB Malmös årsstämmoprotokoll för år 1995 (det år det hävdas av HSB Malmö att fonden beslutades om och startades upp).

Om inte beslut tagits på en stämma om Arne Axrups stipendiefond så ser jag inte hur det kan ha gått till att beslutet om fonden kommit till stånd. Knappast sannolikt att detta skulle skett genom ett direktutskick till alla brf:ar i Malmö eftersom det skulle vara väldigt omständigt och komplicerat. Dessutom hade det omöjligen blivit den uppslutning det blev om det inte var ett stämmobeslut, så det faller definitivt på sin egen orimlighet att beslutet tagits på annat sätt än direkt eller indirekt via en stämma.
Varför är Arne Axrups stipendiefond maximalt sluten? Inga stämmor, inga öppna möten, inga redovisade protokoll, ingen redovisning av vilka som nominerats eller av vem/vilka nomineringar skett, ingen redovisning av hur mycket pengar fonden har att tillgå, ingen information, inga löpande uppdateringar, etc, etc. Vad exakt planerar du (och övriga ledamöter i fonden) att göra för att insyn ska finnas i denna fond i framtiden?
Hur mycket pengar finns det i fonden idag?
Svar: 2012 uppgick fondens behållning till 583.885 kr.
Kapitalet förvaltas av HSB Malmö.
Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
Föreningens förvaltning handhas utan kostnad av HSB Malmö, vilket innebär att redovisningshandlingar, bokslut och deklaration upprättas.
Min kommentar:
Så "generöst" av HSB Malmö, där HSB Malmös styrelse drar personlig nytta av fonden genom att dela ut pengar till enbart dem som står dem själva närmast. Är inte det ett väldigt tydligt exempel på mutor?
Inget är "utan kostnad". Det är alltså HSB Malmös medlemmar som betalar för stipendiefondens förvaltning!
1. Var finns dessa påstådda redovisningshandlingar/bokslut, och varför har de hemlighållits så här långt?
2. Sedan när har redovisningshandlingar/bokslut gjorts för fonden, och av exakt vilka personer?
3. Jag önskar kopior av dessa påstådda redovisningshandlingar/bokslut.
Vem kontrollerar fonden, dvs vilka kontrollorgan finns? Revisor (i så fall vem?)?
Svar: Föreningens räkenskaper och handlingar granskas av två revisorer, varav den ene väljs av föreningsstämman och den andre skall vara HSB Malmö ek för.s ordinarie revisor eller dennes suppleant.
Min kommentar:
1. Inget svar ges på min fråga vilka dessa två revisorer är/har varit, utom att den ena sedan okänt tillfälle är HSB Malmös ordinarie revisor (dvs KPMG AB, för 2012; David Olow, Auktoriserad revisor). Vilka är de två revisorerna?
2a. Sedan när har HSB Malmös ordinarie revisor granskat stipendiefondens räkenskaper?
2b. Sedan när har den andra revisorn (Tommy Johansson/Lena Andersson?) granskat stipendiefondens räkenskaper?
3. Vem betalar för denna granskning via revisorerna (och sedan när)? HSB Malmös medlemmar?
4. Vad har denna granskning av fondens redovisning/handlingar kostat specificerat per år så här långt?
Claes Caroli och de övriga självvalda ledamöterna i Axrups stipendiefond skriver vidare;
Föreningsstämman kan därtill välja en revisorssuppleant.
Min kommentar:
1. Vid exakt vilka tillfällen skulle en sådan "Föreningsstämma" hållits där revisorsuppleant utses?
2. Finns någon revisorsuppleant (och i så fall vem och från när samt vald av vem?)?

Vem/vilka nominerade föregående års stipendiater?
Fanns det 2011 någon som nominerats som inte erhöll något stipendium, och i så fall på vilka grunder rent konkret?
Vilka har nominerats till Arne Axrups stipendiefond sedan årsstämman 2011?
Varför nämnde varken du eller någon annan Arne Axrups stipendiefond med ett enda ord på årsstämman 2012?HSB Malmös styrelse/Claes Caroli har hittills vägrat besvara någon av ovanstående frågor.

Är HSB Malmös styrelse rädda för svaren på dessa frågor skulle avslöja att det pågått ett omfattande mygel i Arne Axrups stipendiefond, eller vad är skälet till HSB Malmös ovilja att informera medlemmarna om vad som gäller?

Jag yrkar att stämman beslutar att;

HSB Malmös styrelse ska skriftligen besvara här ställda frågor om Arne Axrups stipendiefond.Medlem # 89093 - 2013-01-31 - Forum för alla i bostadsrätt: http://hotpot.se/forum (http://hotpot.se/php/vb)
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage

Det som Claes Caroli och övriga ledamöter i Arne Axrups stipendiefond skrivit om fonden (enligt de infogade svaren ovan) i respons till mina frågor tycks vara en medvetet vilseledande efterkonstruktion ihopsatt i all hast, utan den minsta eftertanke!

Om jag inte motionerat om stipendiefonden - efter ett par års försök att få svar från Claes Caroli - skulle fortfarande idag ingen vetat något överhuvudtaget om fonden. Fortfarande är det mesta mörkat i svaren som de lagt ut enbart pga min motion, men några svar har i alla fall givits (t ex vilka som ingår i fondens styrelse, där helt uppenbart ingen utom dem som står Claes Caroli närmast släpps in).

På ovanstående motion svarar HSB Malmös styrelse (lika luddigt och meningslöst som alltid);

Arne Axrups Stipendiefond kom till på initiativ av bostadsrättsföreningarna 1995 med syftet "att främja den kooperativa idén".

Bostadsrättsföreningarna i HSB Malmö bildade fonden som en hyllning åt avgående direktören Arne Axrup genom att bli medlemmar och erlägga 10 kronor per medlem till fonden.

Arne Axrups stipendiefond är en egen juridisk person med egen parlamentarisk ordning och såvitt styrelsen fått veta har hemsidan utvecklats.

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att fonden exponeras med de möjligheter som finns idag.

Styrelsen har upplysningsvis fört fram synpunkterna till föreningen.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen ska avslås.

Vem som författat styrelsens svar på motionen framgår inte, men det tycks inte vara styrelsen för HSB Malmö.


Se även;
Sanningen om Arne Axrups stipendifond (http://hotpot.se/hsb-arne-axrups-stipendiefond.htm)

HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)

Admin
2013-04-22, 19:04
Jag har under några år försökt få svar på mina frågor om Arne Axrups stipendiefond. Utan att lyckas. Nu har jag skickat ett frågeformulär till Claes Caroli för att se om det möjligen resulterar i raka svar;

1. När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond?
Svar: Arne Axrups nästa styrelsemöte är planerat till ____ och under varje år håller vi i snitt ___ styrelsemöten.

2. Jag önskar erhålla en kopia av stadgarna för Arne Axrups stipendiefond.
Svar: De kompletta stadgarna för Arne Axrups stipendiefond kommer via mejl till dig senast _____ (ange datum).

2b. När togs stadgar fram av vilka personer?
Svar: Stadgar sattes ihop av ________________________________ år _______.

3. Vem har utsett dig, Claes Caroli, att företräda denna fond och bestämma vem som ska erhålla stipendier?
Svar: Jag har utsetts som styrelseledamot och styrelseordförande första gången år ____ datum ___ av ____________ (namn på de personer som gjort detta val).
Därefter har jag på föreningsstämmor ___________________ (datum) omvalts som styrelseledamot och styrelseordförande av __________________________ (namn på de personer som gjort detta val).

4. Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara?
Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden?
Svar: Framgår i stora drag av texten på HSB Malmös webblats.
Detta regleras i _____________ (stadgar?) med här angiven exakt formulering: _____________.

4b. Vem har gett styrelsen för fonden rätten att på "eget initiativ" utdela stipendium, och när skedde detta?
Svar: __________________________________________________ ___

Kan medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?
Svar: Enligt webbplats är detta bara inom HSB Malmö!

Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB, medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)
Svar: Stipendium kan utdelas till medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB Malmö ek för:s bostadsrättsföreningar.
Stipendium ___________ (kan / kan inte) tilldelas juridiska personer.

4b: Vem har rätt att nominera personer till stipendium från Arne Axrups stipendiefond?
Svar: _______________________ (ange exakt formulering) enligt ___________________ (ange regelverk som styr detta).

5. Vem ingår i valberedningen för fonden?
Svar: _____________________________________

6. Hur väljs styrelsen i Arne Axrups stipendiefond?
Svar: Tre ledamöter utses vid föreningsstämman och två utses av HSB Malmö ek för:s styrelse.
Därtill kan utses högst tre suppleanter, varav föreningsstämman utser två och HSB Malmö ek för en.
Styrelsen utser ordförande inom sig.
Min fråga #1:
Var har dessa föreningsstämmor utlysts och när har de hållits sedan du, Claes, blev ledamot i fonden?
Svar: _____________________________
Min fråga #2:
Vem har företrätt "HSB Malmö ek för" sedan du, Claes, blev ledamot i fonden?
Svar: _____________________________
Min fråga #3:
Vilka personer har gett "HSB Malmö ek för:s styrelse" rätten att utse två två ledamöter, och när?
Svar: __________________________________________________ ___

7. Har stipendiefonden inga stämmor (eller informationsträffar överhuvudtaget) för oss som är tvångsmedlemmar?
Svar: Stipendiefonden har haft _____ st informationsträffar med HSB Malmös medlemmar/delägare i fonden (sedan du, Claes, blev ledamot i fonden).
Dessa har hållits (datum och plats);
__________________

Stipendiefonden har haft ____ st föreningsstämmor (sedan du, Claes, blev ledamot i fonden).
Dessa har hållits (datum och plats);
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Exakt när har stipendiefodens föreningsstämmor informerats om till vem samt var och hur?
Svar: __________________________________________________ ___

Vem har erhållit kallelser till stipendiefondens föreningsstämmor och när?
Svar: __________________________________________________ ___

8. Jag önskar kopia av protokollet där du och resten av stipendiefondens styrelse beslutar om jag ska erhålla svar på mina frågor och ovanstående allmänna dokument.
Svar: Styrelseprotokoll/Utdrag från styrelseprotokoll (stryk det som ej gäller) för Arne Axrups stipendiefond kommer via mejl till dig senast _____ (ange datum).

9. Claes Caroli/Arne Axrups stipendiefond skriver: Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter.
a. Vem har beslutat detta och när har det förts in i stadgarna?
Svar: __________________________________________________ ___

b. Exakt fem, alltså inte min x och max y ledamöter, som i alla andra stadgar?
Svar: __________________________________________________ ___

10. Hur och när har den eller de personer som inte ingår i HSB Malmös styrelse valts som ledamot i Arne Axrups stipendiefond?
Svar:
Rolf Brandt har valts in _____ (datum) av ____________________.
Ingela Persson har valts in _____ (datum) av ____________________.
Barbro Molin har valts in _____ (datum) av ____________________.

b.
Birgitta Nilsson har valts in _____ (datum) av ____________________.

11. På vilken stämma (dvs i vilket årsstämmoprotokoll) för HSB Malmö har det diskuterats om att starta upp Arne Axrups stipendiefond (eller hur gick det till rent praktiskt att fonden startade)?

Jag noterade att det inte stod ett ord om Arne Axrups stipendiefond i HSB Malmös årsstämmoprotokoll för år 1995 (det år det hävdas av HSB Malmö att fonden beslutades om och startades upp).
Svar: ___________________________________________

12. Varför är Arne Axrups stipendiefond maximalt sluten? Inga stämmor, inga öppna möten, inga redovisade protokoll, ingen redovisning av vilka som nominerats eller av vem/vilka nomineringar skett, ingen redovisning av hur mycket pengar fonden har att tillgå, ingen information, inga löpande uppdateringar, etc, etc. Vad exakt planerar du (och övriga ledamöter i fonden) att göra för att insyn ska finnas i denna fond i framtiden?
Svar:
Vi kommer att genomföra följande för att det ska finnas insyn i stipendiefonden:
__________________________________________________ __________________________________________
Vi _______ (kommer / kommer inte) att lägga ut styrelseprotokoll för stipendiefonden på HSB Malmös webbplats, senast _______ (datum).
Vi _______ (kommer / kommer inte) att lägga ut styrelseprotokoll retroaktivt från och med år _______.

Vi _______ (kommer / kommer inte) att informera om stämmor för stipendiefonden via _______, senast _______ (datum).
Vi _______ (kommer / kommer inte) att lägga ut stämmoprotokoll för stipendiefonden på HSB Malmös webbplats, senast _______ (datum).
Vi _______ (kommer / kommer inte) att lägga ut stämmoprotokoll retroaktivt från och med år _______.

Vi _______ (kommer / kommer inte) att informera om vem som nominerats via _______ från och med _______ (datum) _______ (med/utan) angiven motivering.
Vi _______ (kommer / kommer inte) att informera om vem som nominerats tidigare år via _______ från och med _______ (datum) _______ (med/utan) angiven motivering.

13.
a. Var finns redovisningshandlingar/bokslut, och varför har de hemlighållits så här långt?
Svar: __________________________________________________ ___

b. Sedan när har redovisningshandlingar/bokslut gjorts för fonden, och av exakt vilka personer?
Svar: Redovisningshandlingar/bokslut har tagits fram sedan ______ (ange år) av __________________ (ange personer).

c. Jag önskar kopior av redovisningshandlingar/bokslut.
Svar: Kopior av redovisningshandlingar/bokslut för Arne Axrups stipendiefond för de senaste ____ åren kommer att mejlas till dig senast _______ (ange datum)


14. Vem kontrollerar fonden, dvs vilka kontrollorgan finns? Revisor (i så fall vem?)?
Svar: Två revisorer

a. Vilka är de två revisorerna?
Svar: __________________________________________________ ___

b. Sedan när har HSB Malmös ordinarie revisor granskat stipendiefondens räkenskaper?
Svar: __________________________________________________ ___

c. Sedan när har den andra revisorn (Tommy Johansson/Lena Andersson?) granskat stipendiefondens räkenskaper?
Svar: __________________________________________________ ___

d. Vem betalar för denna granskning via revisorerna (och sedan när)? HSB Malmös medlemmar?
Svar: __________________________________________________ ___

e. Vad har denna granskning kostat specificerat per år så här långt?
Svar: __________________________________________________ ___

f. Vid exakt vilka tillfällen skulle en sådan "Föreningsstämma" hållits där revisorsuppleant utses?
Svar: __________________________________________________ ___

g. Finns någon revisorsuppleant (och i så fall vem och från när?)?
Svar: __________________________________________________ ___

Vem/vilka nominerade föregående stipendiater (före Brf Valby)?
Svar:
____________________ nominerade ________________________ (ange vem som nominerats)
____________________ nominerade ________________________ (ange vem som nominerats)
____________________ nominerade ________________________ (ange vem som nominerats)
____________________ nominerade ________________________ (ange vem som nominerats)
____________________ nominerade ________________________ (ange vem som nominerats)

b.
Vem/vilka nominerade Björn Andersson (styrelseledamot HSB Malmö), Brf Valby?
Svar: ___________________________________

15. Fanns det 2011 någon som nominerats som inte erhöll något stipendium, och i så fall på vilka grunder rent konkret?
Svar: __________________________________________________

16. Vilka har nominerats till Arne Axrups stipendiefond sedan årsstämman 2011?
Svar:
_________________________ nominerades av _______________ år _______________.
_________________________ nominerades av _______________ år _______________.
_________________________ nominerades av _______________ år _______________.
_________________________ nominerades av _______________ år _______________.
_________________________ nominerades av _______________ år _______________.

17. Varför nämnde du inte Arne Axrups stipendiefond med ett enda ord på årsstämman 2012?
Svar: __________________________________________________ _____