handdator

Visa fullständig version : Diskriminering inom HSB - anmälan till DO


Admin
2008-06-08, 16:05
I gårdagens SvD (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1336409.svd) står det om diskriminering och den nya diskrimineringslagen.
Med tanke på hur vanligt särbehandling och diskriminering är inom HSB så är det kanske nu hög tid att medlemmarna börjar anmäla den diskriminiering de utsätts för inom HSB till DO (diskrimineringsombudsmannen).

På HSB Malmös årsstämma så utsattes jag för en grov diskriminering när man fråntog mig min yttranderätt, och alla mina motioner klumpades ihop och togs beslut om i ett enda beslut. Detta samtidigt som alla andra motionärer kunde yttra sig och varje motion för varje annan motionär beslutades om en och en.

Se även;
Proposition om ny diskrimineringslag (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_969889.svd) (SvD, 13/3 2008)

Krav på skärpt diskrimineringslag (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_92037.svd) (SvD 14/5 2008)

Francois
2008-06-08, 21:16
Hej Admin

Hur gick det till slut med stämman och dina motioner? Jag trode att jag hade läst någonstans att dina motioner behandlades en och en (i alla fall de första motionerna) men nu skriver du att de behandlades i en klump. Blev det så? Är stämman slut nu? Har stämman bifallit några av dina motioner?
Hälsningar
Francois

Admin
2008-06-08, 23:25
Efter 42 motioner beslutade HSB Malmös årsstämma att resten av motionerna skulle slås ihop till att resterande motioner (precis som de första 42 motionerna) skulle bli enligt styrelsens förslag och att jag inte skulle ha någon yttranderätt för motionerna.

Övriga motionärers motioner behandlades emellertid en och en, och ingen annan, utöver jag, fråntogs sin yttranderätt för motionerna. Det är alltså en sensationellt uppenbar diskriminering av mig.

Fullmäktigeledamöternas strategi var ursprungligen att mobba och trakassera mig så mycket som möjligt under stämman, så att jag självmant skulle ge upp. När detta inte lyckades så bra så valde man i stället att klumpa ihop alla mina resterande motioner och ta ett gemensamt beslut för dessa vitt skilda motioner där styrelsen inte ens svarat varken på de flesta av motionerna eller en enda av de till motionerna hörande frågorna.

I lagen står det att styrelsen ska svar på de frågor som ställs på stämman. Men det tog man ingen som helst notis om, och i stället bröt man glatt mot lagen.

HSB Malmös styrelse svarade enligt följande för de 178 första motionerna;
- 136 "Anse besvarad" (= avslag)
- 41 "Avslag"
- 1 "Bifall" (men bifallet var inte enligt hur jag skrivit motionen)
Dvs samtliga 178 motioner blev enligt styrelsens s.k. "förslag". I praktiken 177 ½ avslag och ½ bifall från styrelsen för 178 motioner!

Men som Katten mycket riktigt påpekat så har styrelsen på sätt och vis bifallit flertalet av de 136 motioner som styrelsen svarat "Anse besvarad" på. Problemet är att styrelsen för dessa motioner tagit bort allt från motionerna som binder upp styrelsen till att göra något.

Styrelsens "Anse besvarad"-svar är i de flesta fall i stil med;
"Om vi känner för att genomföra motionen så gör vi kanske det, men om vi inte känner för att genomföra motionen så gör vi inte det".

Ja, stämman är slut. Den tog tre dagar, och i morgon kommer HSB Malmö att lägga ut det omfattande stämmoprotokollet (förhoppningsvis med tillhörande röstlängder, om HSB Malmö vill visa att de börjar öppna upp sig lite).

Francois
2008-06-09, 17:23
Men försökte inte ordföranden till stämman att hålla ordning på stämman och se till att lagen följs? Efter första dagen trodde jag att han var villig att vara opartisk. Ändrade han sig efteråt?
Ursäkta, du kanske har berättat allt detta i flera inlägg redan, men jag vet inte var.

Admin
2008-06-09, 20:31
Jodå, stämmoordförande Kent-Olof Stigh hade ett tufft jobb att hålla ordning på de bångstyriga fullmktigeledamöterna, men jag tror han gav upp lite mot slutet.

Första dagen så var Kent-Olof Stigh benhård när det gällde att det skulle gå rätt till (förutom att röstningarna kanske inte gick riktigt rätt till). Andra dagen så mildrades detta en aning och Kent-Olof Stigh t.o.m. rekommenderade styrelsen att inte svara på de till styrelsen ställda frågorna. Tredje dagen så släppte han ganska lätt igenom de okunniga fullmäktigeledamöternas beslut att diskriminera mig genom att specifikt för mig frånta mig yttranderätten och klumpa ihop alla mina motioner.

j.a
2008-06-10, 11:12
Man måste dock tillhöra en skyddad grupp för att kunna vara diskriminerad i lagens mening. T ex kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning. (samt i framtiden könsidentitet och ålder)

Dessutom kan man som privatperson diskriminera annan privatperson trots att dessa grunder föreligger.

Admin
2008-06-10, 15:41
Ja, och det är vad jag förstår tänkt att man ska dra igång en utredning om detta just nu. Diskrimineringsombudsmannen diskriminerar de som diskrimineras utan att tillhöra vissa särskilt utvalda grupper. Är inte diskriminering diskriminering oavsett vem som diskrimineras?

Om jag hade varit från t.ex. Nigeria så hade HSB Malmös kunnat anmälas för diskriminering, inte annars. Hur rimligt är detta?

Därför kan det vara högst lämpligt att framföra sina åsikter till den utredningsgrupp som tillsätts, samt till DO, så att alla som diskrimineras i Sverige - oavsett etnicitet, sexuella preferenser, etc - kan slippa behöva utsättas för diskriminering i framtiden.

När det gäller funktionshindrade så ingick väl inte inte dessa bland dem som kan räknas som diskriminerade... i alla fall var inte alla funktionshinder giltiga, men jag kanske minns fel här?

PS.
Mina förfäder är valloner, så jag är inte "äkta" svensk.
Jag har dessutom en annan tro än den i Sverige gällande normen.
Jag har dessutom lätt ont i tummen.
Då ska alltså detta kvalificera mig för att kunna bli diskriminerad? :15:

Ove Mollvik
2008-06-12, 10:03
DO är tänkt att skydda individer som kränks på grund av samhällsattityder och påstådd grupptillhörighet. När brf Björnligan 8 krävde att jag skulle utrymma ett förråd som aldrig iordningställdes enligt kontrakt inför ombildningen utan istället öppnades upp som soprum av första styrelsen så tvingades jag gå hela vägen till HD utan att få besked om mer än att jag är rättshaverist med visserligen giltigt men ändå och just därför värdelöst kontrakt. Styrelsen hade därmed all rätt att handla godtyckligt.
I ytterligare tre år försvarar jag mig mot ett tjugotal falska anklagelser och lyckas behålla en 20kvm borätt men förlorar 68kvm hyresrätt och tvingas köpa till 20kvm i våningen över för 1 miljon istället. Det enda sakskäl som återstod i högsta instans var att jag var bevisad rättshaverist sedan tidigare och därmed farlig för mina styrande grannar.
Vad hände med min familjs osanerade och provisoriska hyresrätt sedan 1990 efter att vi ännu utan myndigt sakskäl avhystes i julas? Jo den delades upp i två smålägenheter varav den ena lämnades till hantverkaren och den andra bjöds ut för en knapp miljon häromveckan. Inga har kunnat bo där under ett halvår. Tak och fasadrenoveringen avstannade fastän finansieringen påstods vara god. De tre miljonerna man spekulerade i från vår gamla hyresrätt visade sig redan intecknade då några styrelsemedlemmar nu i panik ville sälja sina lägenheter.
Precis som efter fastighetskrisen 1990 och vår första ägare gick i konkurs har jag råkat komma i vägen för nya pyramidspelares lyckohjul. Hur länge ska de beviljas ansvarsfrihet?
Kanske DO kan ge besked?
Ove Mollvik

Admin
2008-06-13, 10:12
Do vill på sin sajt inte riktigt förklara vad diskrimineringsombudsmannens uppgifter kommer att vara.

DO uppger på sin webbplats att de idag bara åtar sig diskrimineringsärenden rörande etnisk tillhörighet och religion/tro.
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) är en myndighet som arbetar för dig som blir diskriminerad på grund av etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning.
Enligt DO kan man alltså bara bli diskriminerad om man har sitt ursprung i annat land än i Sverige eller om en diskriminering kan härröras till den drabbades tro.

Men i följande dokument;
Bildandet av diskrimineringsombudsmannen 6 mars 2008 (http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2008/dir2008_25.pdf)
kan man läsa vad diskrimineringsombudsmannens uppgifter planeras att utökas till (i praktiken en sammanslagning av 4 olika myndigheter).

Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att den föreslagna diskrimineringslagen följs och därutöver verka för att diskriminering som har samband med
- etnisk tillhörighet,
- religion eller annan trosuppfattning,
- kön (idagJämställdhetsombudsmannen, JämO)
- könsöverskridande identitet eller uttryck,
- funktionshinder (idag Handikappombudsmannen, HO),
- sexuell läggning (idag Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO) eller
- ålder (idag ingen myndighet?)
inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet. Myndigheten ska också ha rätt att i domstol föra talan för en enskild som anser sig ha blivit diskriminerad. Ombudsmannen ska vidare genom överläggningar med myndigheter, företag och organisationer samt genom utbildning, information och på annat liknande sätt ta initiativ till åtgärder mot diskriminering.


Här är det viktigt att alla påverkar DO att utöka regelverket mot tidigare (inte bara slå samman myndigheter).
Kontakta diskrimineringsombudsmannen (Katri Linna, sedan 2005): do@do.se (do@do.se)

Du kan även kontakta integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (epost (http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70258&m=popup&l=sv)) och påverka den utredning som nu pågår.

Senast den 11 augusti 2008 ska utredaren till regeringen lämna förslag till anslag för Diskrimineringsombudsmannen för 2009.
Senast den 15 oktober 2008 ska utredaren till regeringen lämna
– förslag om verksamhetsmål, verksamhetsplan, instruktion och regleringsbrev,
– budgetunderlag för perioden 2010–2013, och
– en redovisning av hur berörd personal har informerats och förberetts på kommande förändringar.
Uppdraget i övrigt ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2008.
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Diskriminering, mobbning och särbehandling av medlemmar i organisationer som t.ex. HSB måste rimligtvis ingå i DO:s uppgifter, och detta oavsett vilken etnisk tillhörighet man har! Man ska alltså kunna bli diskriminerad även om man är född i Sverige.

Ove Mollvik
2008-06-13, 13:06
För ett tiotal år sedan diskuterade vi med dåvarande DO i en liten grupp kring MR och demokrati. Redan då avslöjade DO att man egentligen inte hade någon makt. Allt blev bara snack.
De som har makten tillsammans i den överstatliga skuggregimen dvs. nyliberaler och socialfascister ihop tror helt enkelt inte på lika människovärde och demokrati. För att någotdera skall fungera måste man faktiskt tro på båda. Nylibfascisterna som jag kallade dem då jag brukade censureras i SvD vägrar säga vad de tror. Vetenskapstroende vet jag är värst av alla.
Elitstyret kräver fortfarande det bättre människomaterial man från sossehåll agiterade för redan för 100 år sedan. Skallmätarna och Rashygieniska Institutet som höll på då lyckades inte vetenskapligt men nu påstår man sig kunna bedöma redan på dagis vilka som bär på mindervärdiga anlag. En kulturblandad familj som min skulle kräva särskild tillsyn exv. Två socialsekreterare blir grannar och anger nu tonen för hur brf Björnligan 8 skall hantera oss kvarboende...
När nu DO skall omorganisera låter det mycket bra men egentligen är det bara ett sätt att dölja sitt misslyckande i redan tidigare ordning. Utan tro eller förmåga att visa sin innersta avsikt för varandra kan ingen demokrati och frihet växa. Stora som små ekonomiska bastardföreningar brukar istället bli vanliga skräckexempel på diskriminering av oss som vill tro lika om oss själva och varandra.
Ove Mollvik

Admin
2008-06-13, 13:59
Det kan säkert vara så att DO inte har någon makt... eller i alla fall kanske inte så mycket.
Medias makt är mycket starkare.

Men vad jag förstår så kommer utredningen att komma fram till att DO ska få mer makt. Höga vitesbelopp kommer att sätta press.

Men det behövs en DO som tar i alla former av diskrimineringar.

Jag känner mig som diskriminerad för att det är tillåtet att diskriminera mig - och alla andra som är födda i Sverige - som det är idag. :15:

En sak som är märklig är att utredaren för diskrimineringsombudsmannen tycks diskriminera alla utanför Stockholm. Han uttalar sig specifikt om att DO måste finnas just i Stockholm. Varför det? Vad spelar det för roll om DO sitter i Stockhlm, Göteborg, Malmö eller Svappavara? Ingår det i utredarens uppgifter att ta ställning i denna fråga?

Ove Mollvik
2008-06-13, 15:25
Ingen myndighet och inte heller HD är oberörd av media vad jag vet sedan 1998. Min egna konkreta erfarenhet är tydlig nog. Själv har jag sedan 1969 jobbat med rikstäckande media och vet hur även vi styrs, hur nyheter, redaktörer och medarbetare väljs ut och hur toppnyheterna arrangeras och finansieras oavsett ägarform.
Min mest mystiske chef Sam Nilsson som aldrig pratade med mig men också verkade veta mer än han borde slutade sin karriär som psykstyrelsens högste. Hans utvalda FBU-nissar har jag förstått infiltrerar vartenda företag och förening i Sverige. Åsiktskontrollen är total. Och har man ingen åsikt så tillskrivs man något hur opartiskt sökande man än vill förhålla sig.
Googla på mitt namn och jämför med Yahoo så får du se! Efter dagens uppköp lär även det beviset bli utraderat.
Ove Mollvik