handdator

Visa fullständig version : Regler för ombud på stämma i brf


Investigator
2008-06-08, 15:24
Lagen (EFL, BRL) säger


Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna.
Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.

Jag äger tillsammans med min fru en bostadsrätt och jag menar att vi var och
en (bägge är ju medlemmar) kan fungera som ombud för en annan medlem –
d v s vi skulle kunna ha 3 röster på en stämma.

Den röst vi delar torde kräva enighet oss emellan (man kan inte avge halva röster),
men det borde väl ej föreligga något hinder för att vi röstar olika med de röster vi
har enligt fullmakt?

Jag skulle alltså uppskatta synpunkter på
1. kan vi ha 3 röster på stämman
2. kan vi i så fall sinsemellan rösta olika med fullmaktsrösterna?

Admin
2008-06-08, 15:53
Ja, ni två kan ha 3 röster på stämman.
Normalt sett (det kan finnas vissa speciella undantag, men dessa är i praktiken obefintliga och i så fall står det i stadgarna) så har man en röst per bostadsrätt.

- En av er har en röst för er egen bostadsrätt,
- Du har som ombud en röst för en annan medlem, och
- Din fru har som ombud en röst för ännu en medlem

Se även; Om ombud och biträde på stämmor (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm).

Ni delar ingen röst som ombud, och faktiskt inte heller som röst för er egen bostadsrätt. Det är bara en av er som har rösträtt, även om det känns märkligt.
Så du och din fru kan vara helt oense om hur ni ska rösta, men det är den som har rösten som har makten.

Som svar på din andra fråga så är det helt fritt att för varje röst lägga rösten precis hur man vill, även om det är sannolikt att du och din fru lägger alla tre rösterna likadant.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14324) - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Investigator
2008-06-08, 18:20
Vi äger bostadsrätten tillsammans (50/50) och är bägge medlemmar.
Om vi bägge närvarar på stämman - vem är det då som "har rösten"?
Jag har aldrig varit med om, att någon frågat vem av oss, som skall
rösta på stämman.

Admin
2008-06-08, 18:34
Det är sant. Ingen frågar om detta. Styrelsen bryr sig inte om vem som äger rösten. Styrelsen vill bara veta vem i hushållet som står för rösten vid respektive stämma.

Det kan tyckas vara ett lite konstigt system, men man har bara en röst per bostadsrätt, och är upp till hushållet att avgöra vem som ska ha denna röst.

Är man i hushållet inte enad i en fråga så är det därför problematiskt, men man får helt enkelt enas i hushållet vem som ska ha rösten för varje stämma.

Systemet är inte rättvist på flera sätt.
Den som bor ensam kan inneha max 2 röster;
- en röst för sig själv och en som ombud.
De som har sambo eller är äkta makar kan ha 3 röster;
- en för bostadsrätten och vars en röst som ombud.
Har man sedan t.ex. två barn kan man få ytterliggare 2 röster som ombud.
Osv.

Så blir det eftersom regelverket för ombud baseras på person och inte på bostadsrätt/hushåll.

Regelverket för ombud och biträde är absurt utformat från början till slut (vilket inte minst visas av länken jag gav i föregående inlägg).

Investigator
2008-06-08, 19:05
Följdfråga. Finns det några regler (eller praxis) för huruvida det skall noteras i röstlängden vem som utövar rösträtten på stämman?

Admin
2008-06-08, 19:30
Regelverket är rätt luddigt - för att inte säga skrämmande bristfälligt - när det gäller röstlängden.

Men så här står det om detta i Föreningslagen 7 kap, 10 § (om föreningsstämma);
Stämmans ordförande skall, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Uppgift om medlemmarnas rösträtt skall lämnas i röstlängden, om det förekommer olika rösträtt bland medlemmarna. Sedan röstlängden har godkänts av stämman, skall den tillämpas till dess att stämman beslutar om ändring. Uppskjuts stämman till en senare dag än nästföljande vardag, skall en ny röstlängd upprättas om det behövs.

Det är allt vad lagen har att säga om röstlängden, och det finns sällan stadgar som fyller i de luckor lagen lämnar här. Detta är särskilt allvarligt eftersom det lämnar vidöppet för fusk på många olika sätt.

Lagen är tyvärr beklämmande dåligt skriven för bostadsrättsföreningar, och kanske i synnerhet när det gäller röstlängden. Praxis är att det i röstlängden tydligt ska framgå vem det är som har rösträtt. Men som du kan se från föreningslagen ovan så ska alla medlemmar finnas med i röstlängden, oavsett om de har rösträtt eller ej.

Att alla närvarande medlemmar ska finnas med i röstlängden är något HSB-organisationen själv har missat under alla tidigare år, men jag tror att i alla fall HSB Malmö nu lärt sig vad som gäller, så kanske andra delar av HSB och även andra bostadsorganisationer följer efter med tiden.

Se även min motion om röstlängd till HSB Malmös årsstämma 2008;
Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61)