handdator

Visa fullständig version : Ang kontroll av ombyggnation i bostadsrättsförening


Pensionär
2013-01-26, 11:10
BRL kap 7.7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
Klarhet i frågan om vad som ska bedömas som "påtaglig skada" eller "olägenhet" är dags att pröva.
Sker enkelt genom att styrelser beslutar om de regler som jag föreslår i nästa inlägg. Det behövs inga stadgeändringar. Lagen ger grunden.

Tyvärr har senaste lagversion fått ett tillägg som komplicerar bilden:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
För mig obegripligt! Skulle en ägare av sitt hus, tillåta ev hyresgäster att få börja bygga om efter eget gottfinnande, utan att ägaren bryr sig?
Direkt omöjligt att acceptera för den som läst några trådar på forat om de skador som sker, liksom det elände som därefter uppstår när man ska söka utreda orsak och verkan.
Man kan inte bara tolka tillägget som en ny luddighet i lagstiftningen. Det måste ses som ett klart uttryck för lagstiftarnas mening att föreningarna i hög grad ska själva forma sitt boende. Man kan själv välja att göra si eller så, och får ta konsekvenserna därav.
Då kan det inte hjälpas att det även fortsättningsvis kommer att vara stor oenighet om hur vi ska bete oss.
Men var finner man logiken, i detta juridiska lappkast, när man ställer det mot följande paragraf.
12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Lag (2003:31).

Styrelsen ska således anses vara ansvarig att ta hand om skiten i efterhand.
Men denna lösning fungerar ju inte särskilt väl när det blir först den efterkommande köparen som uppdagar felbygget!
Har vi inte under många år, liksom jag själv under hela mitt arbetsliv lärt och arbetat, enligt principen att det är bättre att -förebygga- än att vänta tills skadan redan skett?
Jag vill ha motsatta åtgärder. Bättre kontroll av vad som sker i föreningarna. Styrelserna måste ta sitt ansvar. De som inte förstår, bör snarast tvingas därtill genom att frågan dras till ett avgörande i domstol.
Min inställning torde kunna styrkas även av vad som står i följande paragraf:
9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas..... Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Det är inte bara ortens sed, utan hela svea rikes angelägenhet, att hellre förebygga, än att vänta tills olyckorna redan skett. En grundinsällning som borde arbetas vidare på, oavsett om vi har höger- eller vänsterregering.

Begrunda t ex hela arbetsmiljölagstiftningen. Riksdagens AML, regeringens komplement AMF, Arbetsmiljöverkets specificeringar med ett hundratal föreskrifter, anvisningar och allmänna råd. Till detta ska arbetsgivarna skriva lokala regler och avtal med de anställda, som visar att de satsar stort på förebyggande skydd. Och då och då dyker YIs inspektör upp som ska kontrollera att man lever efter lagens alla regler. Hela nationen är indragen och engagerade. Det är en väldigt klok strategi, som givit god utdelning.
Men för bostadsrättsföreningar skriver man nu alltså:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Shit man!
Högerregeringen visar färgen.
Det är väl ingen överdrift att påstå att vår lagstiftning spretar.
Beträffande branschorganisationerna.
Deras utveckling och samarbetet dem emellan,liksom utformandet av branschregler, är ingenting annat än ett exempel på det fria samhällets framgångsrecept. Att den starkaste drivkraften (som nästan alltid) är ökad vinst, kan inte dölja eller förneka vad som faktiskt sker. Snabb utveckling, ständigt nya, tyvärr inte alltid så väl utprovade produkter och metoder, som ibland ger bakslag. Inte heller hantverkarna hinner med i sin nödvändiga utbildning. Välkänd växtverk. Utmärkt belyst i det examensarbete jag nyss pekat på.
Normal process, försök och misstag, från vilka man försöker dra nyttig lärdom.
Vad är alternativet?
Knappast någon vill idag köpa gamla badrum, byggda med gamla metoder. Utvecklingen är ohejdbar,snarare accelererande.

Åter till föreningarnas problem, som en följd av utvecklingen.
Varför bör vi ha viss kontroll på medlemmarnas aktiviteter?
Saken var lätt att förstå, när det gällde "eget fumlande" i el-frågor. Konsekvenserna av fel avgjorde saken, och all diskussion. Vissa arbetsmoment måste utföras av fackman.

När det gäller våtrumsarbete, tycks insikten alltså ännu saknas.
Misstagen får tyvärr även här svåra följder. Även om statistiken enbart visar de materiella/ekonomiska skadorna, vet vi att de psykiska påfrestningarna kan bryta ned en oxe, innan allt är utrett och avklarat.
Styrelserna gör idag själva ofta ingenting, eftersom även de (ganska självklart) vanligtvis saknar både kunskap och erfarenheter på området. Deras försvar (men även på forat förbluffande nog) tycks vara, -han får skylla sig själv- som inte begrep..etc. Alternativt, -styrelsen har ingen skyldighet att lägga sig i,etc. Den självklara effekten av ett konstruerat ägarskap, som ingen känner av personligen.
Vårt resonemang måste vara samma som när det gäller annan lagstiftning. Det är inte skadligt att köra utan bilbälte på,...men det kan bli !
Det inser inte alla. Därför har vi bilbältestvång.

Min uppfattning är att styrelserna ska ta sitt ägaransvar, bevaka att den som bygger om gjort rätt!
Konsekvenserna av felbyggen är ofta så svåra att i princip måste samma krav råda som för el-arbeten.
Ok! Bygg själv, om du nödvändigtvis vill och anser dig kunna, men tillstånd bör lämnas endast under förutsättning att medlemmen lovar visa -intyg- från en av styrelsen anlitad besiktningsman. Vi måste här precis som i samhället i övrigt, kunna tåla viss insyn, rimliga regler och kontroll, om föreningen ska kunna fungera och bestå.
-------------------------
Kommer således strax nästa förslag till regler. Såga i bitar det som inte håller, eller komplettera.
Styrelser som vill, kan anta och utveckla förslaget. De som är emot, kan (som lagen ser ut) ännu inte tvingas. Framtiden torde visa vem som handlar rätt.

Pensionär
2013-01-26, 12:16
Omarbetat förslag
Reglerna utgår från;
7 kap BRL.
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).

Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana
som avsevärt förändrar planlösningen,
som påverkar ventilation, vatten och avlopp.
som berör bärande konstruktioner.
Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en
byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.
Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av
ventilation.

Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för
uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens
medgivande.

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig
elektriker, liksom all nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag.
Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning,
elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på rit-
ning och godkännas av föreningens styrelse.

Ang våtrumsarbete:**
För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad
i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), eller
råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens
våtrumskontroll (GVK), eller anlita branschanslutet företag.

Avsikten med förslaget är att tydliggöra lagens krav på såväl styrelsen ( följa och kontrollera vad som sker, inte att försvåra eller förbjuda medlemmars rätt att bygga om), liksom att klargöra medlemmarnas skyldighet att ge styrelsen den information den behöver.

Nedan de få, korta och lättbegripliga reglerna:
-------------------------
1 •Bostadsrättshavaren ska ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna.
Ritning eller skiss över förändringarna ska bifogas skrivelsen.
(Kanske kan ersättas med ikryssad checklista?)

2 •Bostadsrättshavaren ska ange planerad byggstart och färdigställandedatum.

3 •Ansökan godkänns endast under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov/gör bygganmälan för åtgärderna då sådant krävs.

4 •När bygganmälan är inskickad, ev nödvändigt bygglov är beviljat och godkänt, ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen för arkivering. (vilka dessa handlingar kan vara bör kanske nämnas?)

5* •Den som anlitar branschanslutet företag, ska efter utfört arbete skicka kopia på kvitto på utfört arbete.

6** •Den som bygger själv eller anlitar annan person, ska lämna kopia på intyg från en av styrelsen anvisad expert, att man byggt enligt gällande branschstandard, dvs på fackmässigt sätt.

OBS! Om tätskiktet bryts (i 5 eller 6), ska styrelsen beredas möjlighet att vid lämpligt tillfälle under arbetets gång kunna granska därunder befintliga ledningars kondition.

7 •När byggnationen är slutförd ska styrelsen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överensstämmer med beskrivning och inlämnade ritningar.

------------------------
Dessa regler fastställdes på styrelsemöte ……………….(datum)

Deras huvudsyfte är att försöka uppfylla lagens krav på styrelsen att bevaka att ombyggnationer sker på sådant sätt att risk för personskada eller skador på huset ej uppstår.
Ett annat viktigt skäl är att försöka klart beskriva vad såväl styrelse som medlemmar ska göra i olika skeden av ombyggnationerna.
Ett tredje skäl är att vid ev framtida problem ha säkrat dokumenten, för att kunna visa vad som gjorts, när, och av vem.

Gusten
2013-01-26, 12:52
Att det enligt lag går att ta in i stadgarna att tillstånd inte behövs för ingrepp i bärande konstruktion, kan ju se lite konstigt ut.

clabbe
2013-01-26, 17:17
Hade vi högerregering 2003?

kluringen
2013-01-26, 23:15
Tyvärr har senaste lagversion fått ett tillägg som komplicerar bilden:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
För mig obegripligt! Skulle en ägare av sitt hus, tillåta ev hyresgäster att få börja bygga om efter eget gottfinnande, utan att ägaren bryr sig?
Direkt omöjligt att acceptera för den som läst några trådar på forat om de skador som sker, liksom det elände som därefter uppstår när man ska söka utreda orsak och verkan.
Man kan inte bara tolka tillägget som en ny luddighet i lagstiftningen. Det måste ses som ett klart uttryck för lagstiftarnas mening att föreningarna i hög grad ska själva forma sitt boende.
Att det enligt lag går att ta in i stadgarna att tillstånd inte behövs för ingrepp i bärande konstruktion, kan ju se lite konstigt ut.
Medlemmarna är inga hyresgäster, de är delägare i huset vilket eventuellt utifrån inhyrda styrelseledamöter eller rådgivande förvaltare inte är. Lagstiftarnas utryckliga mening att föreningarna i hög grad själva ska forma sitt boende är ingen luddighet utan ett genomtänkt och vettigt tillägg i rätt rikting.

En lekmannastyrelse är inte kompetent att avgöra vilka ingrepp som medför skador på byggnaden eller olägenhet för omgivningen.

Omfattade ingrepp som kan skada huset kräver i regel bygglov/bygganmälan som innebär att tillståndsgivningen och behövliga kontroller görs av en kompetent byggnadsinspektör vars jobb är är att se till att normerna följs. Där kan en okunnig lekmannastyrelse inte tillföra annat än att spela ut sin lust att utöva sin maktposition. Tillförlitlig dokumentation om ingreppet kommer dessutom att arkiveras i stadsbyggnadskontoret arkiv. Dokumentering är något som flertalet BRF är usla på, hur mycket regler du än skriver,

Jag fick tyvärr lov att kompromissa med kamraterna i stadgegruppen och då sittande styrelse när vi gjorde om stagarna. Jag är inte alls nöjd med bestämmelsen som vi fick till. ( http://www.lavetten11.se/stadgar.php#sjuton) Gruppen och styrelsen köpte mina förslag som var ämnade att skydda föreningen från ekonomiska bakslag (punkterna 2-7) men det var tummen ner för min formulering som skulle stärka medlemmens självbestämmanderätt. Enligt mitt förslag var att styrelsens tillsånd inte behövlig, helt enligt lagstiftarna intentioner:

”§7,1 Bostadsrättshavaren förpliktas att informera styrelsens om man avser att göra ingrepp i bärande konstruktion, riva väggar, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme gas, vatten, renovera ytskikt i våtrum eller byta kontrolldon i våtrum eller göra annan väsentlig förändring i lägenheten.”

Pensionär
2013-01-27, 17:02
Lagstiftarnas utryckliga mening att föreningarna i hög grad själva ska forma sitt boende är ingen luddighet utan ett genomtänkt och vettigt tillägg i rätt rikting.
Nåväl. Jag har kanske inte så mycket att invända mot denna inställning, i varje fall om föreningen finns i huvudstadens centrum. Men vissa föreningar förefaller behöva rätt mycket hjälp, för att kunna fungera bra.
En lekmannastyrelse är inte kompetent att avgöra vilka ingrepp som medför skador på byggnaden eller olägenhet för omgivningen.
Nej, helt riktigt. Styrelser bör anlita expertis vid granskning. Men vanligtvis är inte heller medlemmars kompetens sådan att de kan avgöra vilka ingrepp som medför skador eller olägenhet. Därför bygglov, och gärna anlitande av branschfolk. Men en och annan kan bygga fint själv, liksom några -tror sig om att kunna- utan att så är fallet. Därför är det rimligt att låta dem försöka, men avkräva kopia på expertens granskning. Jag blev stoppad nyss för kontroll av både beviset på körduglighet samt nykterhetsprov. Ja det var inget personligt :-{ Det var för ovanlighetens skull fullt pådrag.
Varken samhälle eller förening kan fungera bra utan vissa begränsningar i den personliga friheten. Vi har olika syn på var denna gräns ska sättas. That´s all.

Dokumentering är något som flertalet BRF är usla på, hur mycket regler du än skriver.
Vi är så överens om början, men förlorat min tro har jag inte.
För många föreningar är det ju uppenbart (att dömma av ref fall på forat) att de skulle må bra av regler som de kunde förstå och följa själva.
Jag fick tyvärr lov att kompromissa med kamraterna i stadgegruppen och då sittande styrelse när vi gjorde om stagarna. Jag är inte alls nöjd med bestämmelsen som vi fick till. Gruppen och styrelsen köpte mina förslag som var ämnade att skydda föreningen från ekonomiska bakslag (punkterna 2-7) men det var tummen ner för min formulering som skulle stärka medlemmens självbestämmanderätt. Enligt mitt förslag var att styrelsens tillsånd inte behövlig, helt enligt lagstiftarna intentioner

Ja jag har hunnit granska några föreningars regelverk. Det gläder mig att några av de flådigaste föreningarna mitt i stan (ändå, eller kanske just därför?) faktiskt tycks tänka, och ställa krav, ungefär som jag och tidigare kommunistledaren Hermansson. "Någon j-a ordning får det väl vara", även i en bostadsrättsförening.

Clabbe
Grymhet mot åldringar är inte bra. Pensionärsrabatt bör erhållas även på forat.

kluringen
2013-01-27, 19:55
Nej, helt riktigt. Styrelser bör anlita expertis vid granskning. Men vanligtvis är inte heller medlemmars kompetens sådan att de kan avgöra vilka ingrepp som medför skador eller olägenhet. Därför bygglov, och gärna anlitande av branschfolk.
Du tycks ha fått det här om bygglov om bakfoten. Det är inte du/föreningarna som ska skriva regler om bygglov. Bygglov är ett myndighetskrav. En åtgärd är antingen bygglovspliktig eller så är den inte det. I vår förening har vi bara ålagt medlemmen undersökningsplikt att ta reda på vad som gäller. Självklart att det är den som vill bygga som ska ansöka om bygglov. En ansökan är förenad med en del arbete och kostnader i form av anlitande av arkitekt eller andra specialister, sen kostar själva bygglovet några tusenlappar för kommunens handläggning.

Med bygglovsplikten följer andra regleringar som måste följas. Att vida en bygglovspliktg åtgärd utan bygglov är olagligt och kan betstraffas med vite samt rivningsföreläggande/återställningplikt.

Pensionär
2013-01-28, 22:52
Du tycks ha fått det här om bygglov om bakfoten. Det är inte du/föreningarna som ska skriva regler om bygglov. Bygglov är ett myndighetskrav. En åtgärd är antingen bygglovspliktig eller så är den inte det.
Naturligtvis är det som du säger. Och jag ser först nu vad som åstadkom den möjliga misstolkningen: Därför bygglov (borde tillagt, -där så behövs), och (därefter gärna anlitande av branschfolk, för vissa moment).

Och kravet kommer väl (?) från den erfarenheten att våra medborgare inte alltid förstår vad som kan tillåtas eller ej. Helt i inje med vad jag vill ha för resten av hemmabygget. Det räcker inte med ett bygglov i handen. Det kan bli mycket fel ändå.
Jag inser även (efter rättelse av dig) att det är enklast att den som vill bygga om får söka bygglovet själv*,( lika klart att han ska betala själv för sina lustar), men bygga får han inte med automatik. Han äger inte huset. Han har bara en andel däri. Således ska husägaren också få säga sitt. Men lagen har då även sagt( i detta specialfall som gäller för konstruktionen bostadsrätt, tror jag) att ägaren inte får okynnesstoppa en delägares vilja att bygga om. Endast om det bedöms ...etc.
Denna bedömning kan göras mycket olika, och kommer att så förbli tills den avgjorts av domstol, tror jag. Och tydligen gör några andra föreningars styrelser samma bedömning tills vidare.
Med bygglovsplikten följer andra regleringar som måste följas.
Absolut, knappast någon torde missförstå den saken. Men det finns ju ett antal andra moment i ett hembygge som kan få ledsamma följder, om de görs fel. Alltså bör föreningen kräva en expertgranskning och godkännande (i efterhand) även av dessa delar.

* Lagen säger nog att det är ägaren som ska ansöka om bygglov (rent formellt). Utan hans tillstånd, inget byggande. Annat vore orimligt.
Men i specialfallet bostadsrätt, är det föreningen som är ägaren. Man har ändå försökt skapa en specialare sådan att medlemmen ska få känna sig som delägare med stora friheter. Då blir det knepigt att formulera en fiffig lagtext som tillfredställer alla. Det går inte. Det blir en luddig gränsson som nog måste fastställas i en kamp mellan -ägarens önskan om fortsatt kontroll via regler-, verkligheten (fylld av felbyggen), någon stridsvillig frihetsälskande medlem, och en domstols klargörande.
Att skriva in i stadgarna att: "styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket". Lag (2003:31). Det är obegripligt för mig. Tyvärr har jag inte kunnat läsa någon text om förarbetet, dvs motivering till detta tillägg. Har någon sett motiveringarna?
Gladare skulle jag blivit om man gjort ett annat tillägg till lagen, som gjort det möjligt för en minoritet av medlemmarna att avsätta den styrelse som inte följer föreningens stadgar.
Men det är ju en helt annan fråga :-{

kluringen
2013-01-29, 12:47
Naturligtvis är det som du säger. Och jag ser först nu vad som åstadkom den möjliga misstolkningen: Därför bygglov (borde tillagt, -där så behövs), och (därefter gärna anlitande av branschfolk, för vissa moment).
Det är ingen misstolkning. Du säger samma sak som tidigare även med ditt tillägg. Ett förtydligande: Antingen så behövs det bygglov, eller så är åtgärden INTE BYGGLOVSPLIKTIG!

Och kravet kommer väl (?) från den erfarenheten att våra medborgare inte alltid förstår vad som kan tillåtas eller ej. Helt i inje med vad jag vill ha för resten av hemmabygget. Det räcker inte med ett bygglov i handen. Det kan bli mycket fel ändå.
Som vaddå?? Vad har styrelsen för kompetens att övervaka att det inte blir fel?

Jag inser även (efter rättelse av dig) att det är enklast att den som vill bygga om får söka bygglovet själv*,( lika klart att han ska betala själv för sina lustar), men bygga får han inte med automatik. Han äger inte huset. Han har bara en andel däri. Således ska husägaren också få säga sitt. Men lagen har då även sagt( i detta specialfall som gäller för konstruktionen bostadsrätt, tror jag) att ägaren inte får okynnesstoppa en delägares vilja att bygga om. Endast om det bedöms ...etc.
Denna bedömning kan göras mycket olika, och kommer att så förbli tills den avgjorts av domstol, tror jag. Och tydligen gör några andra föreningars styrelser samma bedömning tills vidare.
Styrelsen är inte mera ägare av huset än vad varje enskild medlem är. Domstolarna är lika okunniga om byggnadsteknik som styrelserna, och inte fanken för det något gott med sig att dra varenda fall inför domstol när styrelserna på grund av okunnighet okynnesstoppar förändringar i någons lägenhet.

Absolut, knappast någon torde missförstå den saken. Men det finns ju ett antal andra moment i ett hembygge som kan få ledsamma följder, om de görs fel. Alltså bör föreningen kräva en expertgranskning och godkännande (i efterhand) även av dessa delar.
Med vilken rätt kan styrelsen kompensera sin egen okunskap på min bekostnad? Eller är det mina grannar som ska betala? Det tvivlar jag på att dom vill gå med på.
* Lagen säger nog att det är ägaren som ska ansöka om bygglov (rent formellt). Utan hans tillstånd, inget byggande. Annat vore orimligt.
Det säger lagen absolut inte. Vem som helst får ansöka om bygglov. Blanda inte till det. Att fastighetsägaren kan stoppa bygget trots bygglov är en helt annan sak.

Men i specialfallet bostadsrätt, är det föreningen som är ägaren. Man har ändå försökt skapa en specialare sådan att medlemmen ska få känna sig som delägare med stora friheter.
I specialfallett bostadsrätt är det uppdelat vilka åtgärder som åligger föreningen (kollektivet) och den enskilde delägaren. Nu vill du införa regler där kollektivet ska bestämma allt (utom betalningsansvaret). Inte vill jag pröjsa för onödiga besiktigar som en okunnig styrelse har hittat på! Varför flyttar du inte till en hyresrätt? Då slipper man bry sig.

Då blir det knepigt att formulera en fiffig lagtext som tillfredställer alla. Det går inte. Det blir en luddig gränsson som nog måste fastställas i en kamp mellan -ägarens önskan om fortsatt kontroll via regler-, verkligheten (fylld av felbyggen), någon stridsvillig frihetsälskande medlem, och en domstols klargörande.
Att skriva in i stadgarna att: "styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket". Lag (2003:31). Det är obegripligt för mig. Tyvärr har jag inte kunnat läsa någon text om förarbetet, dvs motivering till detta tillägg. Har någon sett motiveringarna?:-{
Lagstiftarnas motivering var att man lägger allt större summor på att förvärva en bostadsrätt. Det är då rimligt att man också ska få anpassa bostaden enligt personlig smak och behov om man inte ställer till med olägenheter för kollektivet. I vår förening finns det 15 våtrum som har byggts om sen stambytet, och två kök som har flyttats. Inte för att det var nödvändigt, man ville bara ha flottare, moderna badrum. I ett fall har del av en bärande vägg rivits. Den enda olägenhet som detta har medfört har varit en trilskande styrelse som försökte stoppa köksflytten och försökte förelägga villkor som inte var rimliga. Det behövdes inte dras till domstol, styrelsen fick lov att ge sig ändå, men det har kostat en onödig extraslant för lägenhetsinnehavaren att få igenom sin vilja.

Nu försöker du skapa regler som stärker styrelsens makt för att fortsätta med dumheterna. Ingen är så jävla dum att man river en bärande vägg utan nödvändiga förstärkningsåtgärder. Skulle det ändå hända får de stå sitt kast för sin dumhet och slanta upp vad det kostar att reparera skadorna. Dumhet kan du varken förebygga eller stoppa med dina regler. Jag har skrivit allt detta i dina tidigare trådar om våtrumsrenoveringar. Nu envisas du om dina regler i en ny tråd, där du vill att reglerna ska omfatta alla förändringar i lägenheterna.

Jag vill göra ett tillägg till vad jag har sagt om hyllmetrar som inte går att översätta till några enkla regler på några få A4-or som folk orkar läsa. Det tar fyra år på högskala att lära sig grunderna för att bli byggexpert. Sen behövs några års arbetslivserfarenhet för att specialisera sig på ett begränsad antal områden.

Styrelserna är i regel inte ens tillräckligt kompetenta att välja de rätta konsulterna. Dåliga råd och felaktiga bedömningar kan kosta skjortan för föreningarna. Vår nyligen avslutade takrenovering är ett ypperligt bra exempel på detta. En utgift på 6 mille som vi hade kunnat slippa helt om styrelsen hade valt en mera kompetent rådgivare och besiktningsman. Kostnaden borde ha legat på firman som köpte vinden och skar guld med täljkniv på vår bekostnad.

Ge upp! Jag har förstått att dina intentioner är goda men du slåss alldeles ensam mot väderkvarnar. Det finns tillräckligt många maktfullkomliga styrelser redan som det är utan att du ger dem ännu större makt att lägga sig i medlemmarnas angelägenheter.

Silva
2013-01-29, 17:09
Styrelserna är i regel inte ens tillräckligt kompetenta att välja de rätta konsulterna.
Instämmer!
Dåliga råd och felaktiga bedömningar kan kosta skjortan för föreningarna. Vår nyligen avslutade takrenovering är ett ypperligt bra exempel på detta. En utgift på 6 mille som vi hade kunnat slippa helt om styrelsen hade valt en mera kompetent rådgivare och besiktningsman. Kostnaden borde ha legat på firman som köpte vinden och skar guld med täljkniv på vår bekostnad.

Kan inte föreningen kräva att styrelsen skall stå för kostnaden för takrenoveringen och föreningen får de 6 miljonerna från styrelsens ansvarsförsäkring? Vad skall annars styrelsens ansvarsförsäkring vara bra för?

Silva
2013-01-29, 17:20
Mitt förslag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=38066#post38066) i tråden ”Vad har jag som boende rätt att få se?” var att alla medlemmar i en bostadsrättsförening skulle bli styrelseledamöter, alternativt suppleanter. På så sätt får alla samma Information och alla få samma möjligheter att vara med och påverka beslut. Jag tro att om bostadsrättsföreningar fungerade på ett sådant demokratiskt sätt skulle färre tokiga styrelsebeslut drabba föreningarna och medlemmarna ekonomisk. Om medlemmarna är med i styrelsen skulle de också omfattas av styrelsens ansvarsförsäkring. Jag vet fortfarande inte vilka begränsningar det finns i styrelsens ansvarsförsäkring, trots att jag frågat tidigare här på forumet. Styrelseledamöterna i min förening verkar tro att de kan bete sig hur ansvarslöst som helst utan att bli ekonomisk ansvarig privat om förening har en ansvarsförsäkring för styrelsen. :13:

Pensionär
2013-01-29, 18:14
Vad har styrelsen för kompetens att övervaka att det inte blir fel?

Styrelsen har nog (oftast) ingen kompetens, men ett uppdrag att spela ägarrollen. Tillvarata allas intresse av att huset inte vandaliseras, enkelt uttryckt. För att anlita rätt kompetens, krävs ingen egen kompetens, möjligen lite förnuft. Man anlitar inte mannen från gatan. Mer vägledning ger jag inte.

Domstolarna är lika okunniga om byggnadsteknik som styrelserna.
Sannolikt mer okunniga. Men de kanske kan bedöma/avgöra de juridiska aspekterna, frågan om styrelserna ska tillåtas lägga sig i eller ej. Eftersom de redan skrivit att man inte får bygga om utan styrelsens tillstånd, har de en gång uppenbarligen insett att här bör finnas en gräns. När man som jag upprörts över de fall som beskrivs på forat i trådar om våtrumsarbete, blir det svårt att förstå det nya tillägget, att man får i stadgarna friskriva sig från uppdraget att hålla koll. Jag tycker inte att man ska gå åt det hållet.

och inte fanken för det något gott med sig att dra varenda fall inför domstol
vi är alltid lika rörande överens, och ändå så oense.
Det jag talar om är detta som vi ofta efterlyser i våra diskussioner, -vägledande domstolsutslag-, som underlättar våra försök att tolka luddigheterna i vår lagstiftning. Som vi båda noterat finns det fall där någon part drivit saken genom hela hierarkin av domstolar, fått olika utslag och resonemang/tolkningar hela vägen. Så vi behöver inte uppröras nämnvärt av att vi har olika uppfattning ibland.

Med vilken rätt kan styrelsen kompensera sin egen okunskap på min bekostnad?
Den expertgranskning som vi pratar om (kontroll av att vissa arbeten inte utförts på felaktigt sätt) bör aldrig få utföras av styrelsen. Granskningen bör utföras av oberoende expert. Expertkunskaper kostar, kan ändå löna sig.

Nu vill du införa regler där kollektivet ska bestämma allt.
Måste du överdriva så fbt. DU FÅR JU BYGGA ! MEN, Lämna intyg på att du gjort rätt, eller anlita branschanslutet företag?

Inte vill jag pröjsa för onödiga besiktigar som en okunnig styrelse har hittat på!
Onödigt? Hittat på?
Du vet mycket väl varför.
Försäkringsbolagen vill inte heller betala för arbeten som inte bedömts vara fackmässigt utförda.

Varför flyttar du inte till en hyresrätt? Då slipper man bry sig.

Men vi är här på forat därför att vi bor i bostadsrätt, och vi diskuterar här vår problemfyllda värld, därför att vi bryr oss. Demokrati i ädel form och mindre format.
Nu envisas du om dina regler i en ny tråd, där du vill att reglerna ska omfatta alla förändringar i lägenheterna.
Ja, eftersom jag fann att reglerna som behövs är så få och enkla och i princip gäller för alla ombyggnationer.
Styrelserna är i regel inte ens tillräckligt kompetenta att välja de rätta konsulterna.
Säkert sant. Där har jag inget förslag till lösning, om det kan glädja dig :-{

Ge upp! Jag har förstått att dina intentioner är goda men du slåss alldeles ensam mot väderkvarnar.
Ja Visst blåser det en aning. Men dessa frågor är knappast färdigventilerade.

Pensionär
2013-01-29, 19:56
Styrelsen är inte mera ägare av huset än vad varje enskild medlem är.
Ägare eller ej.
Jag ska endast citera från examensarbetet som jag tidigare nämnt.
Karin Jensén
Felansvaret vid köp av bostadsrätt

Beskrivningen är så bra att den förtjänar att tas med, även om den finns uttalad och förklarad på andra ställen.
...
Många bostadsrättsinnehavare menar att de har köpt en bostadsrätt precis på samma sätt som om de köpt exempelvis ett småhus. De menar då att det är själva lägenheten som de har köpt. Det är dock inte riktigt rätt att uttrycka sig på det viset. Förklaringen till detta är att det är bostadsrättsföreningen som äger lägenheten eller huset, inte bostadsrättsinnehavaren. Det som bostadsrättsinnehavaren äger är nämligen inte lägenheten i sig utan istället en andel i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätten är således bärare av en andelsrätt i föreningen, det vill säga en del av föreningens totala förmögenhet. Bostadsrättsinnehavaren innehar sedan lägenheten med en särskild typ av nyttjanderätt, som kallas bostadsrätt. En bostadsrätt är således en speciell form av nyttjanderätt.
Bostadsrättsinnehavarens nyttjanderätt kan liknas vid en hyresrätt. Den nyttjanderätt som en bostadsinnehavare innehar är dock betydligt starkare, främst eftersom nyttjanderätten är utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen, som äger lägenheten, kan av den orsaken inte säga upp en bostadsrättsinnehavare. Detta innebär inte att en bostadsrättsinnehavare kan göra eller bete sig precis hur som helst

kluringen
2013-01-30, 12:36
Pensionär! Det där är uttjatat om den unikt svenska klurigheten i lagstiftningen att man inte äger sin lägenhet. De allra flesta vet det, framför allt här på forat, så uppsatsen som du refererar till förmedlar inget nytt.

Bostadsrättshavaren är däremot enligt samma lag absolut ägare av lägenhetens värde. Föreningen har ingen som helst rätt att lägga beslag på en enda spänn när du får en stor hög med stålar vid försäljningen på grund av lyxrenoveringen som du har genomfört. Föreningen behöver heller inte stå för mellanskillnaden om du får mindre än vad du har betalat när du säljer, oavsett om orsaken är ändrade marknadsförhållanden eller att du har förstört lägenheten till den grad att inte en käft som inte är renoveringssugen är intresserad av att köpa den.

Du har all rätt i världen att måla väggar, golv och tak kolsvata eller knallröda, kasta ut spis o kylskåp eftersom du ändå äter på restaurang samt stänga av ditt badrum därför att du föredrar att gå till ett badhus. Att lägenheten sen blir svårsåld är din business, inte föreningens. Så länge som dina grannar inte blir lidande på grund av dinna tilltag ska styrelsen inte lägga sig i. Du har förvisso skyldighet att hålla lägenheten i gott skick, men det är inte definierat vad det innebär.

Sen kan man ordvränga om att du egentligen inte äger ett piss utöver din andel i föreningen. I praktiken har det ingen betydelse. Det ska inte användas som argument för att ge styrelserna makt att bestämma vad du får göra i din lägenhet. Framför allt ska de inte lägga sig i bitarna som du enligt lag har underhållsansvar för om du inte vill göra om bostadsrätterna till hyresrätter.

Inse att du skjuter över mål med dina regler. Din inställning i den här frågan stämmer dåligt med många av dina kloka resonemang om öppna protokoll.

Pensionär
2013-01-30, 13:54
Pensionär Din inställning i den här frågan stämmer dåligt med många av dina kloka resonemang om öppna protokoll.
Ja som du själv har påpekat, vad är klokhet eller förnuft? Jag kan bara följa min egen övertygelse, och konstatera att jag inte är ensam i min tro att viss kontroll behövs även här. Låt var och en som ev läser, ta ställning. Arbeta vidare på förslaget eller förkasta. Jag har kanske inte mer att tillföra.

Pensionär
2013-02-10, 16:03
regeringens proposition 9 Prop. 2002/03:12
sid 56
Som exempel på en sådan situation där andra bostadsrättshavare eller hyresgäster i huset kan löpa en säkerhetsrisk kan nämnas en icke fackmannamässigt utförd elinstallation.

Ett exempel på en situation där det finns risk för omfattande skador på
annans egendom är att ändringar i våtutrymmen kan innebära risk för
vattenskador i huset eller i angränsande lägenheter.

En annan situation som kan skapa risk är felinstallerad köksfläkt, eller ändringar av ventilationsdon.

Regeringen föreslår att föreningen ges en rätt att avhjälpa bristerna på bostadsrättshavarens bekostnad. Detta framstår som det mest verkningsfulla
för föreningen.

Bör man inte rimligen kunna ställa två frågor:

1 Har föreningen gjort någonting för att undvika att problemen uppstår? Vore kanske än mer verkningsfullt.
Kanske ska en förening även vidta vissa -förebyggande åtgärder-. T ex genom att utfärda några enkla tydliga regler( t ex enl mitt förslag).#2
Har alltid ansetts vara den bästa metoden att förhindra katastrofer.

2 Har då medlemmen gjort -vad på den skäligen bör ankomma- genom att tillmötesgå föreningen i deras enkla krav på dokumentation och kontroll?

Vidare säger regeringen
En sådan ordning kan knappast heller anses som oskälig gentemot bostadsrättshavaren.
Skyldigheten för bostadsrättshavaren att betala bör emellertid föreligga endast i fall då denne inte har levt upp till sitt ansvar för lägenheten.

3 Den som byggt själv, anlitat icke bransch-anslutet företag eller hantverkare, men inte velat ge föreningen vad den rimligen bör kunna kräva, ett intyg (från oberoende av föreningen anlitad granskare), kan knappast ha levt upp till sitt ansvar för föreningen. Kostnaden för ett sådant intyg är en struntsumma i sammanhanget.
Kostnader om försäkringsbolaget vägrar stå för kalaset, betydande.

Är detta bara vad jag tycker!?
Hela vår lagstiftning bygger på just sammanvägningar av våra olika önskemål. Är det inte meningen att vi då själva ska tolka dessa medvetet formulerade luddigheter i praktiken? Försöka skapa drägliga villkor även i denna s k "lilla demokrati".

Hela proppen är full av värderingar/motiveringar till beslutade ändringarna i lagen. Och det är inte slut där.
Föreningarna ska arbeta vidare med sina stadgar och lokala regler.
Lagstiftarna har nog förstått att även där bryts och brottas viljor och värderingar.
Tillkomsten av branschorganisationer, som ett försök av tunga instanser i samhället att skapa ordning och reda, bör inte nonchaleras av bostadsrättsföreningar, utan tacksamt emottas och utnyttjas.
Försäkringsbolagen har insett det. Då vore det ekonomiskt riskfyllt av föreningar att nonchalera saken.
Torde även domstolarna inse.

kluringen
2013-02-10, 20:30
Som exempel på en sådan situation där andra bostadsrättshavare eller hyresgäster i huset kan löpa en säkerhetsrisk kan nämnas en icke fackmannamässigt utförd elinstallation.
En styrelse har inte kunskap att avgöra om en elinstallation är fackmannamäsogt utförd. Var vill du sätta gränsen? Ska man få byta ett trasigt vägguttag eller strömbrytare själv till en kostnad av några tior, eller måste du anlita en av Kommerskollegiet godkänd installatör för några tusen som intygar att att åtgärden är fackmannamässigt utförd?
Ett exempel på en situation där det finns risk för omfattande skador på
annans egendom är att ändringar i våtutrymmen kan innebära risk för
vattenskador i huset eller i angränsande lägenheter.
Åter en fråga om var du sätter gränsen. Branschorganisationens riktlinjer? Men om BRH har valt en helt annan metod. Enligt normer och beprövad kunskap en beständigare och kostsammare metod? Med vilket argument vill du ge en amatörstyrelse rätt att ifrågasätta BRH:s val av ett bättre alternativ?
En annan situation som kan skapa risk är felinstallerad köksfläkt, eller ändringar av ventilationsdon.
Ventilationen är och bör vara föreningens ansvar. Ingrepp ska inte ske utan styrelsens insyn, men det står väl redan i föreningarnas stadgar?
Bör man inte rimligen kunna ställa två frågor:

1 Har föreningen gjort någonting för att undvika att problemen uppstår? Vore kanske än mer verkningsfullt.
Kanske ska en förening även vidta vissa -förebyggande åtgärder-. T ex genom att utfärda några enkla tydliga regler( t ex enl mitt förslag).#2
Har alltid ansetts vara den bästa metoden att förhindra katastrofer.

2 Har då medlemmen gjort -vad på den skäligen bör ankomma- genom att tillmötesgå föreningen i deras enkla krav på dokumentation och kontroll?
Dokumentation är bra. Men ingen dokumentation kan förebygga problem och skador som ett felaktigt utfört arbete eller val av felaktig metod med tiden kan medföra . När skadan väl inträffar, står du där med dilemmat ändå om det är BRF eller BRH som ska stå för kostnaderna trots att alla erforderliga intyg finns, men intygen stämmer inte överens med den faktiska verkligheten. Man kan heller inte förutsätta att det finns en försäkring som träder in och ersätter eventuella skador. Tydlig ansvarsfördelning mellan BRF och BRH är A och O. Att lägenhetsköpare tar över ansvaret som tidigare BRH hade är en bra princip.

Visst, man köper grisen i säcken, det gör villaköparna och bilköparna också.

Upprepar vad jag har framhållit tidigare, du kan inte ersätta hyllmetrarna av regler, normer och bestämmelser med några enkla BRF regler som våra lekmannastyrelser och bostadsrättshavare kan följa. Klarar du det är du ett geni och vi kan förpassa hyllmetrarna till en stor bokbål.

Pensionär
2013-02-11, 14:03
En styrelse har inte kunskap att avgöra om en elinstallation är fackmannamäsogt utförd. Var vill du sätta gränsen?

Internet, och google är ett fantastiskt verktyg för oss alla att skaffa kunskaper vi inte äger. Om du googlar på -vad får man göra själv- får du mycket att läsa.
Tillräckligt för att snabbt kunna förstå att grundregeln är, och måste vara....är du det minsta tveksam, ..får du inte!

De flesta har inte kunskap alls för att börja mixtra med elen.
Sedan finns naturligtvis många varianter av avvikelser från huvudlinjen. Du kan t ex vara medlem i en förening, och ha större kunskaper om el och dess risker än en elektriker. Jag tror att en förening tar hänsyn till sådana fakta, om du talar om det i ditt personliga intyg. Däremot vet jag inte om ett försäkringsbolag skulle göra det, om något ändå händer. De betalar sällan en krona som går bortom deras utfästelser.
I princip bör inte tillåtas, att man får ta risker för att kunna spara någon slant.

Ett exempel på en situation där det finns risk för omfattande skador på annans egendom är att ändringar i våtutrymmen kan innebära risk för vattenskador i huset eller i angränsande lägenheter.
Åter en fråga om var du sätter gränsen. Branschorganisationens riktlinjer? Men om BRH har valt en helt annan metod. Enligt normer och beprövad kunskap en beständigare och kostsammare metod?

Man skulle vilja ha svar på frågan, varför finns inte denna -beständigare- metod med bland alla dessa hundratals av branschen godkända metoderna?

Med vilket argument vill du ge en amatörstyrelse rätt att ifrågasätta BRH:s val av ett bättre alternativ?

Inga alls!
Styrelsen ska inte ifrågasätta. Gör jobbet som du vill, men se till att det granskats och godkännts av en certifierad kontrollant. Om något händer och försäkringsbolagen vill kolla, måste väl arbetet även passera deras kravspec?
Där är ju situationen den att försäkringsbolagen inte tycks vara benhårda i bedömningen att man ska ha följt branschstandard. Om du bygger själv, och väljer att inte följa den, är det du som tar en risk. Huruvida du följt normer och beprövad kunskap, det får granskaren avgöra, inte styrelsen. Vad försäkringsbolaget säger om fuktskada uppstår, vet vi inte heller.
Det är väl en osäkerhet som föreningarna måste leva med, för att tillfredsstäla medlemmars krav på frihet inom sina väggar.
När skadan väl inträffar, står du där med dilemmat ändå om det är BRF eller BRH som ska stå för kostnaderna trots att alla erforderliga intyg finns, men intygen stämmer inte överens med den faktiska verkligheten.
Försäkringsfrågorna är så knepiga att de borde få en egen genomgång.

Om intygen inte stämmer överens med den faktiska verkligheten, är.. och bör man vara illa ute.
Men i princip och grova drag tycks ju gälla att om du (eller företaget) byggt rätt enl branschstandard, ersätter försäkringsbolaget. Annars vore det naturligtvis rätt poänglöst.
Det kostar för företag att vara anslutna. Det betyder att du anlitar ett företag som avser och satsar på att göra rätt. Väljer du ett icke branschanslutet företag, kan det kanske bli billigare, men risken att det upphört, eller gått i konkurs, om och när din vattenskada kommer, är större.
Såvitt jag förstått är det även här man hittar svartbyggarna.
Att lägenhetsköpare tar över ansvaret som tidigare BRH hade är en bra princip.
Här tycker jag särskilt bra om regeringens inställning: Skyldigheten för bostadsrättshavaren att betala bör emellertid föreligga endast i fall då denne inte har levt upp till sitt ansvar för lägenheten.

De flesta köpare av bostadsrätt vet nog inte mycket om vad man ska kontrollera innan köpet. Allt går dessutom inte att i det läget kontrollera. Det måste vara en bättre lösning att försöka ha kontroll på -att kontrollerna utförs- i de skeden då dessa kan göras, och att de görs av experter, än att lägga ansvar och straff på en aningslös och oskyldig ny medlem, som kanske blivit medvetet lurad av säljaren.

Pensionär
2013-02-20, 22:08
De flesta köpare av bostadsrätt vet nog inte mycket om vad man ska kontrollera innan köpet. Allt går dessutom inte att i det läget kontrollera. Det måste vara en bättre lösning att försöka ha kontroll på -att kontrollerna utförs- i de skeden då dessa kan göras, och att de görs av experter.

Kom att tänka på den dom som vi pratat om tidigare https://lagen.nu/dom/nja/2007s709

Citerar slutklämmen.
Bestämmelsen i § 28 i den nu aktuella föreningens stadgar om att bostadsrättshavaren svarar mot föreningen för åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten kan därför inte medföra att bostadsrättsinnehavarens ansvar utsträcks till att avse även skador på andra delar av föreningens fastighet.

Sammanfattningsvis finns ingen grund för att K.B. och C.L.B. skulle kunna åläggas strikt ansvar för skadan utanför deras lägenhet. Överklagandet skall därför bifallas.
Torde väl innebära att föreningen måste sätta fart, restaurera, samt börja jaga och rikta krav på tidigare ägare? Om inte den processen kan anses innebära olägenhet för föreningen, är jag skapt som en nors.

Måste inte en förenings styrelse ( som försöker ta ägaransvar) härefter resonera som jag hela tiden gjort?

Ok bygg våtrummet själv då om du vill, men för att föreningen inte ska behöva riskera olägenheter och skador i framtiden, visa med ett intyg att du byggt rätt.
Det förefaller mig vara den självklara konsekvensen av HD:s dom. Mera prejudikat än så borde inte en förening behöva.
Det gör dessutom en "späckares" verksamhet svårare, och bromsar i någon mån den övermodiges framfart.
Kostnaden för ett intyg givet av en av föreningen anlitad besiktare är struntsumma i sammanhanget, och medför ju ingen inskränkning (av styrelsen) i medlemmens rätt att bygga .
Att ägaren av ett hus måste ha och kunna utöva sin rätt till viss kontroll av vad som sker med huset, finns ju redan fastlagt i lagen.

Harald
2013-02-21, 09:38
Här Pensionär, kommer lite läsnyttigt i ditt favoritämne: :6:

http://www.bofakta.se/styrelsehandboken-2012-f%C3%B6rening-drar-ombyggnad-till-hd

Pensionär
2013-02-21, 11:33
Här Pensionär, kommer lite läsnyttigt i ditt favoritämne: :6:

http://www.bofakta.se/styrelsehandboken-2012-f%C3%B6rening-drar-ombyggnad-till-hd

Tack Harald!
Något favoritämne är det förvisso inte, men ändå intressant (och hemskt) fall, som egentligen bäst fungerar som en illustration och bekräftelse på hur illa styrelser ibland förstår att hantera detta problem. Jag kan inte av det som framgår här ha någon förståelse för styrelsens agerande.
I övrigt anlitade han genomgående kvalificerad hantverkshjälp och lät en kvalitetsansvarig granska alla steg i ombyggnaden

Alla åtgärder var redovisade och allt visade sig vara korrekt utfört.

Enligt min uppfattning har styrelsen totalt felbedömt lagrummets möjligheter för den att lägga sig i. Personen borde inte behöva stå för någon extrakostnad om den gjort rätt.

Om bygget granskats och godkänts av kvalificerad bedömare, och styrelsen delgetts granskningsresultatet, är det för mig obegripligt varför man skulle försöka kräva återställning. Jag kan bara hoppas att domstolen är förnuftigare än styrelsen och avvisar kravet. Hade denna styrelse handlat enligt mitt förslag skulle situationen inte uppstå.

Tyvärr fungerar ju detta fall inte som något prejudikat för ett ärende som hade handlagts enligt mitt förslag,
dvs -fall där medlemmen vägrar anlita branschfolk, eller redovisa kvalificerad granskning/godkännande av styrelsen vald expert. (Det får inte vara papper utfärdade av medlemmens kusin).
Styrelsen har troligen inte läst mycket av våra diskussioner på forat :-{

Pensionär
2013-02-21, 18:26
låt mig få citera mig själv från slutrader i inlägg # 2

Min uppfattning är att styrelserna ska ta sitt ägaransvar, bevaka att den som bygger om gjort rätt!
Konsekvenserna av felbyggen är ofta så svåra att i princip måste samma krav råda som för el-arbeten.
Ok! Bygg själv, om du nödvändigtvis vill och anser dig kunna, men tillstånd bör lämnas endast under förutsättning att medlemmen lovar visa -intyg- från en av styrelsen anlitad besiktningsman. Vi måste här precis som i samhället i övrigt, kunna tåla viss insyn, rimliga regler och kontroll, om föreningen ska kunna fungera och bestå.

totiki har legat lågt i denna tråd (märkligt nog). Kanske tröttnat helt på min envishet. Synd. Om man tror på dialog och det demokratiska samtalet (utan pajkastning och revirpinkande), måste samtalen fortsätta tills vårt regelverk blir hanterbart för både styrelser och medlemmar.
Kanske finns en orsak att hämta här.
I följande tråd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10136&page=2) #13 skriver du såhär:
totiki
Du ska kräva av din förening att renoveringsarbeten utföres på ett fackmannamässigt sätt, på samma vis som de kan kräva detta av dig, så att din försäkring fortsätter att gälla.

Är vi inte ganska överens ?