handdator

Visa fullständig version : Uselt anbudsförfarande


Alex Barron
2012-06-26, 12:25
Hej!

Min förening begärde in offerter för ett jobb för målning av fasader. Jag är styrelseledamot i föreningen och hittade fyra firmor som ville göra jobbet för mellan 2,1-2,3 mkr. Styrelsen valde en femte firma för nästan 3 mkr. Anbudsförfarandet var katastrofalt med öppna kuvert till höger och vänster och den firma som fick jobbet sockrade sitt bud flera gånger medan de andra firmorna inte fick chansen att bättra sina bud.

Vad är bästa tillvägagångssätt nu? Ska jag polisanmäla de övriga i styrelsen eller vilket är bästa sätt att gå fram?


/Alex

Admin
2012-06-26, 12:43
Att inte välja det billigaste alternativet är inget fel i sig. Det är ju flera parametrar än priset som ska vägas in. Men om det stämmer att en leverantör gynnades i anbudsförfarandet genom att denna leverantör kunde sänka sitt pris, medan övriga leverantörer inte gavs motsvarande möjlighet så har ett direkt fel begåtts. Då är det ju ingen större mening med att ta in anbud.

Polisanmälan kommer inte att leda till något. Nästan alla anmälningar till polisen avskrivs per automatik, och dessutom är detta ett civilrättsligt ärende som i sådant fall ska föras i tingsrätten.

Jag rekommenderar att du samlar ihop 10% av medlemmarna för att begära att styrelsen kallar till extrastämma i frågan. Så får stämman ta beslut om övriga ledamöter ska ställas till ansvar för vad som hänt.

Om inte avtal tecknats ännu kanske det enkelt kan lösas utan att behöva gå vidare?

Alex Barron
2012-06-26, 13:20
Om avtal ännu inte tecknats, är det då möjligt att begära att anbudsförfarandet ska tas om från början?

Admin
2012-06-26, 13:30
Visst kan man ta ett stämmobeslut att anbudsförfarandet görs om (ifall de som lämnat in anbud fortfarande är intresserade av detta).

Detta visar hur viktigt det är att allt sker så öppet som möjligt i en bostadsrättsförening. Nu har din brf tur som har dig i styrelsen, men i de flesta fall upptäcks inte oegentligheter som dessa.

Alex Barron
2012-06-26, 14:04
Min förening kommer lida en ekonomisk skada på 750 000 kronor för att vissa i styrelsen förhandlar direkt med enbart ett företag utan att de andra företagen tillåts komma med motbud. Det har skötts illa från början där hänsyn ej tagits till att anbud ska komma i slutna kuvert.

Nej, dags att samla ihop medlemmar nu för extra stämma.

tette
2012-06-26, 15:11
okunskap i styrelser vid entreprenadupphandlingar leder ofta fel.

Några parametrar i detta fall skulle man vilja få reda på.
Är fasadrenoveringen ett stämmobeslut?
Hur ser styrelsebeslutet ut som föranleder intagandet av anbud?
Har en speciell grupp fått mandat att ta fram styrelsebeslut om vilken entreprenör som styrelsen skall anlita.
Hur ser detta beslut ut?
Och viktigast för dig, har du reserverat dig skriftligen i detta beslut.
Annars är du medskyldig om det skulle komma fram att bestickningar eller annat visar sig i framtiden.

Alex Barron
2012-06-26, 15:28
Tack för tipset att jag måste reservera mig mot beslutet, det tänkte jag inte på att jag också kan bli medskyldig. Det luktar korruption långa vägar om det här fallet. Ska genast meddela att jag reserverar mig mot beslutet.

Nej, det är inget stämmobeslut att måla fasaderna utan det har några i styrelsen agerat för. Anbud togs in och några i styrelsen hävdade att ingen var intresserad av jobbet och det fanns till en början bara ett anbud, det som dem sedan valde. Jag anade ugglor i mossen och kontaktade företag och fick fram flera offerter men när jag på grund av sjukdom inte kunde närvara på ett möte valde dem att ta det där första bolaget efter att denne sockrat sitt bud och sänkt priset.

tette
2012-06-26, 21:29
Om beslut är fattat utan att du var med på mötet så bör du genast skriva till styrelsen och begära ett styrelsemöte, där du redogör att du kommer att reservera dig mot fasadmålningen.

Viktigt är hur kallelsen till tidigare beslut, respektive hur beslutet är taget och protokollfört.

En så stor fråga som att måla fasaderna för 3 miljoner skall det finnas ett bra beslutsunderlag att ta del av innan styrelsemöte.

Som du vet säger lagen att som styrelsledamot
"Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det."
Lagen om ek.för. 6 kap 9§

Här skulle vara intressant att veta vad lagen menar med tillfredsställande underlag

Borde vara prövat, men så är nog inte fallet.

Alex Barron
2012-06-27, 12:58
Jag har fortfarande inte sett anbudet från det företag som fick jobbet och är säker på att suppleanten som var i mitt ställe på styrelsemötet inte fick ta del av de olika offerternas innehåll. Därmed kan det väl anses klart att tillfredsställande underlag inte finns för att fatta beslut.

Vad gäller om ett direkt lagbrott begåtts? Är det föreningen som måste stämma styrelsen i civilrättslig domstol då? Eller anses styrelsebeslutet ogiltigt och måste tas om på nytt?

Admin
2012-06-27, 13:56
Om stämman informeras - och stämmobeslut tas om att ta in anbud på nytt innan kontrakt tecknats med den leverantör som "vann" anbudet - går alla fria och kan inte ställas till svars för något annat än stämman i sitt beslut om de övriga ledamöterna ska väljas om.

10 % av medlemmarna eller alla medlemmar kan ställa skadeståndskrav på de övriga ledamöterna om det skulle vara så illa att föreningen lidit ekonomisk skada. Men om jag förstått saken rätt så har det inte gått så långt, eller?

Styrelsebeslutet anses ogiltigt endast om styrelsen eller stämman beslutar detta.

Se även;
Om ansvarsfrihet och skadeståndskrav på styrelsen i en brf (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)