handdator

Visa fullständig version : Nya reglar för Energideklaration


Korsdraget
2012-05-31, 13:15
Se Riksdagens beslut 2011/12;CU 26

Energideklarationen skall överlamnas till de som köper eller hyr bostad fr o m 1 juli 2012. Den skall bifogas handlingarna vid all försäljning.

Om jag är rätt underrättat skall besiktningsman utses av Boverket.
M a o HSB kan inte själv längre utbilda den besiktningsman som skriver under godkänt på "ej godkänt" besiktning. :D

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Regeringen föreslår ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har omarbetats men även av att det har funnits ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer.

Regeringens förslag innebär i huvudsak följande. Det införs krav på att en energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en byggnad. Dessutom ska energideklarationens uppgift om energiprestanda anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer och ska avse såväl att en energideklaration har upprättats som att deklarationen i fråga anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Det tröskelvärde på 500 kvadratmeter som föreslås bli infört ska enligt propositionen sänkas till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015.
I propositionen föreslås även ett förtydligande i lagen (2011:1200) om elcertifikat som ska träda i kraft den 1 juli 2012.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag med en redaktionell ändring och avslår motionen.
I betänkandet finns en reservation som gäller motionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
1.
Energideklarationer för byggnader

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader med den ändringen att 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
3. lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:120 punkterna 1–3.


Samt;


Propositionen
Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda har omarbetats men även av att det har funnits ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer.

I allt väsentligt innebär propositionen följande. Det införs krav på att en energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en byggnad. Dessutom ska energideklarationens uppgift om energiprestanda anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer och ska avse såväl att en energideklaration har upprättats som att deklarationen i fråga anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Det ovan nämnda tröskelvärdet på 500 kvadratmeter föreslås, i ett separat lagförslag, bli sänkt till 250 kvadratmeter med ett ikraftträdande den 1 juli 2015.

I propositionen föreslås även ett förtydligande i lagen (2011:1200) om elcertifikat som ska träda i kraft den 1 juli 2012.

totiki
2012-05-31, 15:51
Gäller det inte fastigheter längre, menar du?

tette
2012-05-31, 16:02
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Energideklarationer_GZ01CU26/

realtor
2012-05-31, 17:59
Boverket kommer att från den 1 juli vara tillsynsmyndighet för energideklarationer.

Fastighetsägarnas korta förklaring till ändringarna (http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2012/ny-proposition-om-andringarna-i-lagen-om-energideklaration-for-byggnader)

totiki
2012-05-31, 18:00
Som jag trodde. Byggnader/fastigheter. Inte enskilda lägenheter.