handdator

Visa fullständig version : Fastighetsmäklarnämnden svävar på målet!


pjärlumjär
2012-04-01, 22:41
Hej Forum!

Jag skickade nedanstående fråga till FMN.

"Jag undrar om en mäklare bör informera en köpare om att denne inte behöver lämna löneutbetalnin till föreningens styrelse inför ett ev. medlemskap, tillika att styrelsen ställer krav på borgensman för ett medlemskap.
Finns det ett krav på mäklaren i dessa frågor?
Styrelsen ställer i denna affär orimliga krav. Vad är rimligt för mig som köpare att veta? jag har blivit nekad medlemskap på styrelsens orimlighet. Affären är avkallad, men nu förstår jag att de inte kunde ställa dessa krav. Hyresnämnden är inte användbar eftersom kontraket rivet, finns ingen relation med varken, mäklare, säljare eller styrelse".Efter "sju svåra år":) levererade FMNs tjänsteman detta som är plockat ifrån slutet av detta långa inlägg och som beskriver svårigheterna:
"Det torde vara rimligt att anse att en fastighetsmäklare skall känna till dessa regler. Fastighetsmäklarnämnden kan dock inte lämna några bindande förhandsbesked om huruvida en mäklare agerat felaktigt i samband med en förmedling eller inte, såvida inte en anmälan görs mot en namngiven fastighetsmäklare. Om styrelsen för en bostadsrättsförening avslår en begäran om medlemskap så kan denna frågan prövas av prövas av Hyresnämnden".

Men jag fick kämpa länge och väl innan ovanstående svar kom.
Här följer korrespondensen.


Första svaret från FMN
"> Om mäklaren känner till att styrelsen har krav på att en köpare har en tillräckligt bra ekonomi för att bli medlem så bör mäklaren informera en köparespekulant om detta. En köpare kan gå till hyresnämnden om han förvägras att bli medlem. Det finns vissa överlåtelseavtal som innehåller bestämmelse om att köparen inte får gå till hyresnämnden om han vägras medlemskap. Fastighetsmäklarnämnden anser att det strider mot god fastighetsmäklarsed att ha en sådan klausul i ett överlåtelseavtal".


Det är ju tänkbart att FMN missuppfattade frågan i det här stadiet.

Jag svarar:

"Hej igen!
Jag tror inte jag förstår svaret, hrm ursäkta.
Men, om en styrelse kräver in ett dokument som beskriver ens senaste löneutbetalnin, nuvarande ekonomiska status. Det har jag förstått är ett krav som inte har något stöd i lagen, Så jag är inte! skyldig att lämna den uppgiften. De får söka själv, jag har ingen upplysningsplikt.

Och om styrelsen finner den nuvarande inkomsten låg, så är det inget skäl att neka medlemskap, jag kan ju ha stora dolda tillgångar.
Om mäklaren, (såsom du skriver i ditt svar)t, skall informera mig om att styrelsen har krav på "tillräcklig ekonomi", så är det en sak, det får väl mäklaren informera om den vill. Men det är inte det min frågeställning handlar om. (Ingen styrelse kan ställa det kravet?, jag upprepar, att det finns inget stöd för det i lagen) det är av andra ekonomiska skäl såsom betalningsanmärkningar som kan ge stöd i hyresnämnen till en nekande styrelse. (Är ingen jurist dock)

1.Min fråga rör denna situation,
har mäklaren skyldighet att informera mig som köpare, att jag inte behöver lämna lönespec? 1.a Eller förväntas det att jag skall känna till mina rättigheter själv?

2. Likadant vid krav på borgensman, skall mäklaren känna till att jag inte behöver det för ett medlemskap? och informera mig om att jag inte skall "hunsas" av okunniga styrelser?

3. Hur ser mäklarens roll ut gentemot köparen? .. och styrelsen/föreningen?
att säljaren är av prioritet ett är ju psykologiskt begripligt faktum, snabb affär, ger snabba cash, läs arvode. Men om jag inte lämnar en lönespec, kommer de flesta styrelser att bli motsträviga (i okunskap) och därmed fördröja och försämra säljarens situation och därmed mäklarens snabba cash/arvode.

Om jag har fel, angående min uppfattning om ekonomi/medlemskap och lagen, vore det faktiskt bra att bli korrigerad, för i nuläget tror jag att mäklaren har hållt information inne, eller varit okunnig för att affären skulle gå av stapeln på styrelsen orättmätiga egenmäktiga villkor.


Eftersom FMN inte svarade på detta upprepade jag o förtydligade mig ytterligare:
"Detta ärende handlar inte om hyresnämnden eller att styrelsen nekat medlemskap på felaktiga grunder.
Du sitter i fastighemäklarnämnden och jag vänder mig till dig för att utröna nedanstående undran.

Det framgår inte av ditt tidigare svar om mäklaren skall informera mig om "att jag inte behöver lämna lönespec, eller skaffa borgensman. Det är undran från min sida.?? Jag ser denna fråga som av stor av betydelse? du uttrycker att mäklaren skall förstå att det är av betydelse. Jag är inte jurist,men styrelsen har inte rätt att kräva detta, men varför säger inte mäklaren till om detta? Antingen för att denna inte visste, eller visste (men var tyst för att en smidigare affär skall ske).
Jag kan återkomma med handlingar ifrån hyresnämnden som visar att styrelser inte har stöd i lagen när de nekar på icke visade lönespecifikationer.

Om styrelsen kräver borgensman av en medlem måste den väl göra det för alla? styrelsen får inte bryta mot lagen. (likhetsprincipen/lagen). Borde inte detta ingå i mäklarens kompentens? Att veta att det är en (starkt misstänkt) lagöverträdelse från styrelsen sida. En överträdelse som kränker säljarens rättigheter och köparens!

Om du anser att du har besvarat det, så vet jag inte var du besvarat det.
Du får ursäkta men det är inte omöjligt att ditt språk försvårar det för mig.

Din formulering, "sådant som mäklaren känner till" är det adekvat i sammnanhanget?, kan ju knappast vara en norm utan snarare godtycke .Ettt relativt begrepp, som inte går att luta sig emot, men absolut att gömma sig bakom, (jag visste inte säger mäklaren!!) En mäklare kan väl knappast agera i god tro?

Eh! ! Vad säger lagen och fastighemsmäklarseden, vad sägs på utbildningarna? Vissa mäklare känner till mer, andra mindre. Om dom som känner till mindre endast skall referera till det dom känner till, så finns det ju inget rätt eller fel, och någon skyldighet från mäklaren att agera professionellt. Jag fattar inte vad du menar "sådant som mäklaren känner till", ursäkta, jag är kanske för långt ifrån denj juridiska diskursen
Frågan är obesvarad tills vidare, hur ser du på det? Har du bollat frågan med ngn kollega? eller ansvarar du själv för fastighetmäklarnämnden?

Med hopp om respekt för mitt okunnannde och oförstående Per Olof Sjölund.FMN svarar:
"Undertecknad hänvisar till tidigare svar och vill även framföra följande. Om styrelsen inte beviljar medlemskap så återgår köpet. Om köparen inte accepterar detta kan han gå till hyresnämnden och få saken prövad. Mäklaren skall informera sin uppdragsgivare (säljaren) och köparen om och sådant som mäklaren känner till och som han förstår är av betydelse för parterna. Fastighetsmäklarnämnden utöver endast tillsyn över fastighetsmäklare, dvs. inte över styrelsen för en bostadsrättsförening.

Du anger som din uppfattning , så som dina frågor får förstås, att en styrelse inte får utreda din ekonomi med stöd av lagen. Vilken lag du stödjer dig på framgår inte. Om du önskar svar på frågor beträffande vad styrelsen får , eller inte för göra , föreslår underteckna att du vänder dig till en advokat.
Fastighetsmäklarnämnden anser härmed att dina frågor i dina båda mejl besvarats i den utsträckning som kan krävas"

Min notering till forumet!!! FMN tjänsteman har nog läst mitt mail som fan läser Bibeln. Styrelsen får visst utreda min ekonomi??? Och jag är inte intresserad av vad styrelsen får göra eller inte göra, min fråga handlar om vad mäklaren skall känna till och informera om, för att stödja köpare och säljare


]Envis som jag är ringer jag till FMN lite senare o försöker få svar på mina frågor. Jag ber en annan tjänsteman, (inte lika formellt dryg som mail kontakten) diskutera ärendet med sina kollegor och han återkommer efter ett par dagar med: att dessa frågor har de aldrig stött på och kan därför inte göra ett utlåtande i endera riktningen (typ, som jag kommer ihåg det). Sen lossnade det för tjänstemannen jag korresponderat med:

"Undertecknad är tjänsteman vid Fastighetsmäklarnämnden och föredragande, med inte ledamot, i Fastighetsmäklarnämndens disciplinnämnd.
Det framgår av bostadsrättslagens (1987:667) andra kapitel 1 § att fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelse i detta kapitel.

Av 2 kap 2 § punkten 1 framgår bland annat att sådana villkor är utan verkan som innebär ”att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen”. Av 3 § framgår vidare följande. ”Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor som för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.”


Tjänstemannen levererar slutligen!!!
Det torde vara rimligt att anse att en fastighetsmäklare skall känna till dessa regler. Fastighetsmäklarnämnden kan dock inte lämna några bindande förhandsbesked om huruvida en mäklare agerat felaktigt i samband med en förmedling eller inte, såvida inte en anmälan görs mot en namngiven fastighetsmäklare. Om styrelsen för en bostadsrättsförening avslår en begäran om medlemskap så kan denna frågan prövas av prövas av Hyresnämnden.

Sammanfattningsvis hade det räckt med sista stycket!

Jag vet att detta är fetlångt!!!!!! Sorry! Hoppas ni orkade hela vägen.