handdator

Visa fullständig version : Policy vid upphandling av varor och tjänster i bostadsrättsförening


Admin
2012-03-30, 23:59
Policy för upphandling av varor och tjänster i brf

Vid upphandling av varor och tjänster, med ett värde som överstiger …… prisbasbelopp, ska styrelsen upprätta ett skriftligt förfrågningsunderlag och därefter inhämta anbud genom offertförfrågan från minst tre olika leverantörer om inte åtgärderna är av akut karaktär.
Vid anbudsprövning eller val av leverantörer ska ett av urvalskriterierna utgöras av leverantörens miljöengagemang.
Förfrågningsunderlaget ska skickas ut i god tid så alla hinner lämna seriösa anbud.
Entreprenör och leverantör ska inneha F-skattsedel.
Styrelsen ska före upphandlingen besluta vilka kriterier som ska ligga till grund för utvärderingen av anbuden.
Utvärdering ska ske med beaktande av de kriterier som uppställts före anbudsinhämtandet.
Referenser ska, om det bedöms lämpligt, inhämtas.
Anbuden ska skickas till styrelsen i slutna kuvert märkta "Anbud".
Anbuden öppnas på nästa styrelsemöte eller på särskilt styrelsemöte.
Anbuden kontrolleras av alla styrelseledamöter så att de ej öppnats.
Anbuden ska öppnas ett och ett på styrelsemötet och signeras och kontrolleras av samtliga styrelseledamöter.
Särskilt protokoll ska föras vid anbudsöppningen och protokollet ska bifogas protokollet från det styrelsemöte där beslut tas om vilket anbud som ska antas.
Samtliga anbud ska protokollföras med namn och anbudssumma.
Om anbuden inte är likvärdiga ska dessa ”nollställas” genom att kompletterande uppgifter inhämtas från anbudsgivarna.
Det ska protokollföras vilket anbud/vilken offert som antas.
Det mest fördelaktiga anbudet för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar ska antas.
Om inte lägsta anbudet antas ska det av protokollet framgå varför styrelsen valt ett annat anbud.
Tilläggsbeställningar vid stora ombyggnader ska protokollföras och beslutas på styrelsemöte.
När arbetet avslutas ska detta kommenteras och jämförelse/analys bör göras mellan utfall och upphandlat entreprenadkontrakt.
Se även;
Mall för arbetsordning i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)