handdator

Visa fullständig version : Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse i bostadsrättsförening


Admin
2012-03-30, 23:57
Policy för tillstånd till andrahandsupplåtelse

Brf Bostadsrätt beviljar andrahandsupplåtelse vid beaktansvärda skäl. Tillståndet kan tidsbegränsas. Styrelsen kan vägra att förnya tillstånd om t.ex. uthyrning skett under lång tid tidigare.

Skäl för andrahandsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) kan vara:
tillfälligt arbete på annan ort
tillfälliga studier på annan ort
provsambo (högst 1 år)
längre sjukhusvistelse
service-/vårdboende
tillfällig utlandstjänstgöring
militärtjänstgöring.Tillstånd tillandrahandsupplåtelse måste alltid sökas hos styrelsen. Det saknar alltså betydelse vem man hyr ut till, om det är föräldrar eller barn, eller om lägenheten lånas ut gratis.

När en ansökan om andrahandsuthyrning kommer in ska bostadsrättsföreningens styrelse ta ställning till den snarast möjligt. Styrelsen utgår från de två kriterier som hyresnämnden beaktar vid sin prövning, dvs om bostadsrättshavaren har skäl för att hyra ut sin lägenhet (1) samt om det kan vara befogat att säga nej till uthyrning, även om motiven för uthyrning är tillräckliga (2).
Följande brukar betraktas som skäl för att hyra ut sin bostad i andra hand:
- Arbete eller studier på annan ort.
- Provsambo under en begränsad tid.
- Sjukhusvistelse.
- Fängelsevistelse.
- Föräldrar som vill hyra ut en mindre lägenhet till sina barn.
Från den 1 juli 2014 har skälen blivit mer generösa än tidigare, när det krävdes att skälen var beaktansvärda.
Det ska i regel vara skäl att upplåta en lägenhet till en närstående. Likaså ska det om en bostadsrätt är svårsåld föreligga skäl under en övergångsperiod.
Samtycke kan vägras om föreningen har befogad anledning. Även om det finns skäl för andrahandsupplåtelse kan föreningen alltså ha rätt att vägra samtycke. Här är bl a följande två parametrar relevanta:
- Tidsaspekten; om andrahandsupplåtelsen pågått eller ska pågå under väldigt lång tid.
- I en liten bostadsrättsförening kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till hur andrahandsupplåtelsen påverkar intresse och medlemsunderlag för rekrytering till styrelsearbete.Det är alltid bostadsrättshavaren som är ekonomiskt ansvarig inför föreningen och därför är andrahandshyresgästens ekonomi inte intressant.

Om bostadsrättsföreningens styrelse nekar tillstånd till andrahandsuthyrning kan bostadsrättshavaren överklaga beslutet till hyresnämnden, vars beslut inte kan överklagas.

Tillstånd till andrahandsuthyrning brukar beviljas för ett halvår eller max ett år i taget. Därefter får den som önskar fortsätta hyra ut sin lägenhet komma in med ny ansökan om andrahandsuthyrning.

Det är viktigt att styrelsen behandlar alla liknande ansökningar om tillstånd på ett likartat sätt.

Not.
Innan föreningen bestämmer sig för att vara frikostigare med andrahandsuthyrning än vad hyresnämndens kriterier tillåter bör föreningen tänka över vilken policy som ska gälla framöver.
En väldigt hög andel andrahandsupplåtelser i föreningen kan få konsekvenser för möjligheterna att engarera de boende i föreningen.

Från den 1 juli 2014 har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelsen. En förutsättning för detta är att det framgår av stadgarna att en sådan avgift får tas ut.

För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av lagstiftningen samt brf Bostadsrätts stadgar vara vägledande när beslut fattas om beviljande eller avslag av andrahandsupplåtelse.

Styrelsens beslut ska genast meddelas medlemmen skriftligen. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

Denna policy fastställdes på brf Bostadsrätts styrelsemöte ……………………….


………………………


Policy utgår från;
- Bostadsrättsföreningens stadgar (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-stadgar_2011.pdf) § 40
- Bostadsrättslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm) 7 kap § 10-11

Se: Lättare att få tillstånd till andrahandsupplåtelse i bostadsrättsförening från juli 2014 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21429)

Se även;
Mall för arbetsordning i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)