handdator

Visa fullständig version : Policy för prövning av medlemskap i bostadsrättsförening


Admin
2012-03-30, 23:56
Policy för prövning av medlemskap i bostadsrättsförening

Medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) i brf Bostadsrätt beviljas personer som har för avsikt att förvärva en bostadsrätt i bostadsrättsföreningens fastighet och:
bedöms kunna fullgöra de ekonomiska förpliktelserna gentemot bostadsrättsföreningen, antingen självständigt eller genom att lämna en godtagbar borgensförbindelse
inte har några betalningsanmärkningar avseende årsavgift/hyra i föregående boende
inte har varit allvarligt störande hos föregående hyresvärd/bostadsrättsförening
själv kommer att bebo bostadsrättslägenheten permanentMedlemskap beviljas fr.o.m. den tillträdesdag som finns angivet i överlåtelseavtalet.
Beslutanderätten att avslå/bevilja medlemskap i bostadsrättsföreningen är delegerad till ……………………………… enligt styrelsens arbetsordning.

För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av lagstiftningen samt brf Bostadsrätts stadgar vara vägledande när beslut fattas om beviljande eller avslag av medlemskap.
Styrelsens beslut ska meddelas medlemmen skriftligen. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

Denna policy fastställdes på brf Bostadsrätts styrelsemöte …………………………… .


……………………………


Policy utgår från;
- Bostadsrättsföreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-nya-stadgar-2003-368-4.pdf) § 1, § 5 och § 6
- Bostadsrättslagen 2 kap § 1-7, § 10En ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen kan se ut i stil med följande:
- Ansökan om medlemskap - mall för brf (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-overlaatelse-avtal.pdf) (se sidan 3, från webbsidan Vad gäller vid försäljning/överlåtelse? (http://hotpot.se/hsb-oeverlaatelse-brf.htm))
- Mall för ansökan om medlemskap i brf (http://hotpot.se/Pdf/ansokan-medlemskap-brf-mall-2013.pdf) - Medlemsskapsansökan i brf och beviljande av medlem (Word-format (http://hotpot.se/Pdf/hsb-ansokan-medlemskap-brf-mall-2012.doc))

Se;
Vad säger lagen om föreningens rätt att neka medlemskap i samband med överlåtelse av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602)

Är kreditprövning av ny medlem i bostadsrättsföreningen till någon nytta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4190)


Medlemsprövning i brf

Det hör till undantagen att en förening kan neka sökande medlemskap i föreningen. Principen om "öppenhet" gäller generellt för bostadsrättsföreningar.

Det finns föreningar med särskilda s.k. insållningsklausuler i sina stadgar och då gäller dessa, vilket kraftigt kan begränsa medlemskretsen. Exempel på sådana klausuler kan vara krav på att förvärvaren ska ha uppnått viss lägsta ålder för att bli medlem, t.ex. minst 55 år för medlemskap i seniorförening, eller att förvärvaren ska tillhöra en viss yrkesgrupp.

Det vanliga är att inga andra krav ställs på medlemskapet än att den sökande ska vara skötsam. I det begreppet ligger både skötsamhet avseende allmän vandel och skötsamhet vad gäller förmågan att betala avgiften till föreningen. Det som ska prövas ur ekonomiskt synpunkt är om det är sannolikt att förvärvaren kan göra rätt för sig mot föreningen. Dokumenterad dålig betalningsförmåga, till exempel betalningsanmärkningar, skatteskulder, skulder hos kronofogdemyndigheten kan utgöra "bevis" på bristande betalningsförmåga och i allvarliga fall vara skäl till att neka medlemskap. Det är möjligt att bilda sig en uppfattning om den ekonomiska skötsamheten genom att begära en kreditupplysning. Är man osäker kan det vara lämpligt att kontrollera också med skatte- och kronofogdemyndighet, vars register är offentliga.

Det ställs inga krav på att den blivande medlemmen ska kunna uppvisa viss regelbunden inkomst från förvärvsarbete. Men avsaknad av förvärvsinkomst i kombination med allvarligare betalningsanmärkningar kan vara tillräckligt för att stänga någon ute från föreningen.

Många som köper en bostadsrätt idag lånar stora summor till sin bostadsrätt. Om banken beviljat lån är det inte sannolikt att köparen har så svag ekonomi att medlemskap på den grunden inte skulle kunna beviljas.

När det gäller sökandens skötsamhet kan man vidare tänka sig att vid behov ta referenser för att få en tydligare bild av den blivande medlemmen, genom kontakt med tidigare hyresvärd eller bostadsrättsförening som kan ge indikationer på uppförandet hos personen i fråga.

Hyresnämnden - Prövning av medlemskap
Den som nekats medlemskap kan få saken prövad i hyresnämnden. Erfarenheten visar att det krävs allvarlig misskötsamhet för att hyresnämnden inte ska bevilja medlemskap, t.ex. omfattande boenderelaterade skulder som dessutom fortfarande är obetalda vid prövningen i nämnden. Styrelsen bör alltså tydligt kunna motivera sitt beslut.

Ogiltiga skäl för att neka medlemskap
Det är inte tillåtet att utestänga någon från medlemskap i en bostadsrättsförening på den grunden att viss inkomst eller viss förmögenhet krävs eller på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskrimineringslagstiftningen har skärpts under senare år och Sverige har också antagit ny lagstiftning på området som vilar på EU-direktiv. Diskriminering inom bostadssektorn är tyvärr inte ovanlig i Sverige.

Juridisk person som medlem i bostadsrättsföreningen
Som medlem kan föreningen, om stadgarna tillåter det, anta juridiska personer. Frågan om det är lämpligt för en bostadsrättsförening att ha juridiska personer har debatterats och många föreningar föredrar att inte ha andra än fysiska medlemmar. Detta då bl a det direkta engagemanget i föreningsfrågorna ofta uteblir eftersom det inte är fråga om ett "direktägande", dvs den som använder lägenheten är inte den som är registrerad innehavare av bostadsrätten.

Bostadsrättslagens bestämmelser utgör numera också ett stöd för föreningar som inte alls vill ha juridiska personer som medlemmar. Föreningen bestämmer fritt om medlemskap och kan säga nej till juridisk person utan närmare motivering. Styrelsens beslut kan inte överklagas.


Se även;
* Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller? (http://hotpot.se/hsb-medlemskap-agarskap.htm)
* Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13003)

* Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13008)
* Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11808)

* Vilka får äga bostadsrätt i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17219)
* Jag har fått nog! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946)

* Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10905)

* Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12870)...
* Fråga kring delägande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12820)
* Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12968)
* Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)

* Andrahandsuthyrning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) (Faktabanken)
* Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17454)
* Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10124)

* Borgensman för månadsavgiften (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15858)
* Borgenär som inte vill vara borgenär längre (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11015)

* Kreditupplysning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16678)

* Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17763)

* Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2223)
* Nekande av medlemskap i brf, betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15028)
* Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12044)

* Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6327)

* Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik - Rätt att neka medlemskap i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)

* Bli godkänd som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7927)

* Stadgeändring äldreboende, olaglig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16999)

* Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8838)

* Kan en styrelse neka medlemskap pga att inspektion först måste utföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15451)

* Befogat avslå ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11995)

* Folkbokförd på annan adress (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14799)

* Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12945)

* Tre köpare i rad nekades medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14180)

- Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5076)
- Brf Järnhand rostar smått! - Nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17162)
- Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12357)

- Funderingar gällande medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11218)
- Frågor angående medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11028)

* Ansökan om medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10586)

* Utökning av "policy för prövning av medlemskap i brf " ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16487)

* Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4709)

* Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2588)

* Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13011)

* Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17577)

* Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4252)

* Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4251)

* Ansökan om medlemskap, mall (http://hotpot.se/Pdf/ansokan-medlemskap-brf-mall-2013.pdf) (Pdf)

* Överlåtelseavtal (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-overlaatelse-avtal.docx) (Doc)
* Överlåtelse av bostadsrätt, mall från HSB (http://hotpot.se/Pdf/hsb-oeverlaatelse-av-bostadsraett-avtalsmall.pdf) (Pdf)
* Upplåtelseavtal, mall (http://hotpot.se/php/vb/hotpot.se/Pdf/upplatelseavtal-mall.pdf) (Pdf)

* Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? (http://hotpot.se/hsb-oeverlaatelse-brf.htm)
* Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600) (Faktabanken)
* Överlåtelse, övergång av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8601) (Faktabanken)

* Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8597) (Faktabanken)

* Hur protokollför man nekat medlemskap? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16922)

* Sälja bostadsrätt (utan mäklare) - Tillvägagångssätt för att sälja bostadsrätt, steg för steg (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

* Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13206)

* Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4253)

* Sambo ej medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13422)
* Ta över lägenhet och lån av sambo i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10760)

* Godkännande av ny medlem i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7062)


Se även;
Mall för arbetsordning i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)