handdator

Visa fullständig version : Hur hanteras en vattenskada i en bostadsrätt?


Admin
2011-12-09, 13:45
Det är inte möjligt att specificera i detalj hur en vattenskada ska regleras i bostadsrättsförening eftersom det är så många olika parametrar involverade, och inte minst försäkringsbolagen och deras regelverk.

Många tips om vattenskador står att finna i delforumet;
Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=4)

Men här följer också hur HSB övergripande anser att vattenskador i bostadsrätt ska hanteras av föreningen;

Så hanteras en vattenskada

När en vattenskada inträffar

Steg ett vid en inträffad vattenskada är förstås att försöka begränsa skadans omfattning i så stor utsträckning som möjligt, genom att till exempel stänga av vattnet om det är en vattenledning som läcker.

Om du upptäcker en vattenskada eller misstänkt vattenskada i din lägenhet kontakta direkt styrelsen i din bostadsrättsförening. Likaså bör du kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadan. Om bostadsrättsföreningen har gemensamt tecknade bostadsrättstillägg så är det föreningen som ska anmäla skadan till försäkringsbolaget.

Innebörden av underhållsansvaret

När man ska ta ställning till vem som ska reparera och återställa vad efter en inträffad vattenskada så får man ta reda på vem som enligt lag och stadgar har underhållsansvaret för de olika delarna. Innebörden av underhållsansvaret är dels att vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, dels att svara för kostnaderna för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom en olyckshändelse.

Utrivning och upptorkning

Då bostadsrättsföreningen får vetskap om en vattenskada eller misstänkt sådan bör föreningen ansvara för att göra en undersökning och bedömning av vattenskadans omfattning. Om man gör bedömningen att underliggande skikt är skadat (sådana delar som föreningen ansvarar för) så bör föreningen ansvara för att riva ut ytskikten i nödvändig omfattning så att skadan, till exempel i taket, kan åtgärdas på ett fackmässigt sätt. Föreningen ska därefter låta torka ut de delar som föreningen har underhållsansvar för, exempelvis bjälklaget. Därefter ska föreningen återställa taket fram till den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.

Vem ansvarar för att återställa ytskikten?

Enligt Bostadsrättslagen och din förenings stadgar är det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för lägenhetens inre. I HSB normalstadgar exemplifieras vad som hör till lägenheten och där anges bland annat ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.

Exempel: Diskmaskinen i lägenheten ovanför går sönder av en olyckshändelse. Det är då bostadsrättshavaren i lägenheten under som ansvarar själv för att återställa sitt innertak som blivit förstört (eftersom bostadsrättshavare enligt stadgarna ansvarar för bland annat rummens tak).

Om någon varit vållande

Om det däremot är så att bostadsrättshavaren till den vattenskadade lägenheten kan visa att skadan orsakats av någon annan, t ex bostadsrättshavaren ovanför, genom vårdslöshet eller försumlighet så kan en skadeståndstalan riktas mot den person som vållat skadan. En sådan talan förs vid tingsrätt.

Exempel: Anders har gjort en mycket provisorisk och bristfällig installering av diskmaskinen och på grund av denna installering så uppkommer vattenskadan.
Bostadsrättshavaren i lägenheten under som får sitt innertak förstört ansvarar enligt lag och stadgar för att återställa sina ytskikt. Men kan i väcka en talan mot Anders vid tingsrätt om skadestånd på grund av att han drabbats av en skada på grund av att Anders varit vårdslös vid installerandet av diskmaskinen.

Det finns även en bestämmelse i bostadsrättslagen som bland annat innebär att bostadsrättsföreningen kan stå med det slutliga betalningsansvaret om föreningen åsidosatt sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande.

Exempel: Det droppar in vatten i den översta lägenheten i fastigheten på grund av att det läcker från yttertaket. Om det vid en utredning visar sig att orsaken till läckaget är ett näst intill obefintligt underhåll av taket från bostadsrättsföreningens sida så skulle föreningen kunna få det slutliga betalningsansvaret enligt denna paragraf.

Vem som är slutligt betalningsansvarig har emellertid inget med underhållsansvarets fördelning att göra.

Särskilda regler vid vattenledningsskada

Det ska nämnas att det finns särskilda regler som gäller vid en inträffad vattenledningsskada, dvs då en trycksatt kall- eller varmvattenledning gått sönder. En avloppsledning eller värmeledning till radiatorer är däremot inte en vattenledning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga så att om en vattenskada (ej vattenledningsskada) inträffar av en ren olyckshändelse så hamnar hela arbetet med och kostnaden för att återställa ytskikten i lägenheten på bostadsrättshavaren.

Om skadan däremot beror på att någon annan person eller bostadsrättsföreningen har varit vårdslös eller försumlig så ansvarar bostadsrättshavaren för återställandet av ytskiktet, men kan då rikta ett skadeståndsanspråk mot den vållande för den skada man lidit.


Som framgår av ovanstående spelar det ingen roll om vattenskadan består av ett läckage från yttertak eller fönster. Man utgår från vem som ansvarar för vad, förening eller bostadsrättshavare, och sedan får man se vem som slutligen blir betalningsansvarig. Om föreningen brustit i sitt underhållsansvar så kan bostadsrättshavaren kräva ersättning från föreningen för självrisk samt för kostnader för att återställa ytskikt.


Det finns säkert en hel del synpunkter på HSBs text ovan, och skriv gärna dina åsikter i delforumet;
Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=4)


Innertaket rasar ner i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17504)

Vem ansvarar för takputs? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18437)

Vems ansvar för puts på väggar och tak i brf-lägenhet? Ytskikt, vad är det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9665)