handdator

Visa fullständig version : Relationen valberedning/styrelse


Lasse Nyquist
2011-12-07, 22:26
Har läst en hel del på webben och finner delvis motstridig information.

Konkreta frågor:
1. Hur illa är det att en styrelse avsäger sig löpande kontakt med valberedningen?

2. Styrelsen har skrivit ihop "Handledning för valberedning" och lagt ut på föreningens hemsida. Är det praxis? Finner det märkligt.

3. Styrelsen föreslår sina egna arvoden. På vissa ställen läser jag att valberedningen brukar göra det. Reflektioner?

4. Vad konkret kan/bör valberedningen ta del av. Möten har jag förstått, men hur är det med insyn i de beslut som fattas?

5. Tystnadsplikt debatteras på många håll. Vad gäller för en valberedning?

6. Flera medlemmar hör av sig till valberedningen och är besvikna på styrelsen. I begäran om extrastämma, redovisar man de frågor man vill ta upp redan då, eller väntar det till mötet? Kan medlemmarna i första läget kräva extrastämma för att få information och begära omgående ändring av arbetssätt, och under pågående stämma övergå till ett misstroendevotum om styrelsen väljer att fortsätta på den inslagna vägen?

tette
2011-12-08, 00:03
Ofta handlar det om förtroende hur relationerna mellan valberedning och styrelsen fungerar. Här finns alla varianter skulle jag tro.
Jag försöker besvara fråga 3.
3. Styrelsen föreslår sina egna arvoden. På vissa ställen läser jag att valberedningen brukar göra det.

Idealet här bör väl vara att styrelsen och valberedning tillsammans lämnar ett förslag på arvode.
Tolka nu inte detta som att de tillsammans kommit överens om att ge varandra massa överbetalt för vad de gör.

Nej, några möten där styrelsen beskriver för valberedningen hur de arbetar och vad de gör, inklusive hur mycket tid som detta medför. Sedan en peng på förslaget till stämman.

Admin
2011-12-08, 07:36
1. Hur illa är det att en styrelse avsäger sig löpande kontakt med valberedningen?
Det är naturligtvis illa, men tyvärr alltför vanligt vid egenmäktiga och insynsskyddade styrelser.
Det viktiga här är att valberedningen klargör detta för alla. I motion och/eller annan skriftlig handling som kommer alla medlemmar till del, inte bara till den lilla grupp som orkar masa sig till stämman.

2. Styrelsen har skrivit ihop "Handledning för valberedning" och lagt ut på föreningens hemsida. Är det praxis? Finner det märkligt.
Hur ser handledningen för valberedningen ut, har du en kopia eller länk till denna handledning som vi kan se här?

3. Styrelsen föreslår sina egna arvoden. På vissa ställen läser jag att valberedningen brukar göra det. Reflektioner?
Det är naturligtvis högst olämpligt att styrelsen föreslår sina egna arvoden, men tyvärr inte alltför ovanligt att medlemmarna inte förstår att det inte är så här det ska gå till.
Det är kanske ännu värre, som man verkar göra i en hel del brf:ar, att styrelsen anlitar någon av sina närmaste som på stämman föreslår arvode för styrelsen (i min egen brf är det revisorn som alltid föreslår höjning av det redan oförskämt höga arvodet för styrelsen). Alltså för att på detta sätt lura medlemmarna till att tro att styrelsen inte varit involverad i förslaget på styrelsearvodet.

I de fall valberedningen inte är del av styrelsen är det lämpligt att valberedningen föreslår arvodet till styrelsen.
Det rekommenderas kraftigt att stämman fastställer i protokollfört beslut att det är valberedningen som har denna uppgift på stämmorna. Förhoppningsvis förstår alla varför detta ska göras.

4. Vad konkret kan/bör valberedningen ta del av. Möten har jag förstått, men hur är det med insyn i de beslut som fattas?
Valberedningen har bara rätt att ta del av det som stadgar och stämma fastställer. Därför viktigt att beslut om vilka rättigheter valberedningen har tas på stämma (via motion).

5. Tystnadsplikt debatteras på många håll. Vad gäller för en valberedning?
Tystnadsplikt existerar inte i en brf och har aldrig gjort så. Revisorn kan sägas ha en viss form av tystnadsplikt, men på stämmor gäller inte detta för revisorn (mer än i extrema undantagsfall, som i princip aldrig inträffar, eller har inträffat i svensk historia).

Valberedningen har således inte heller någon tystnadsplikt, snarare tvärtom.

Styrelse och revisorer har upplysningsplikt. Denna upplysningsplikt gäller inte för den oreglerade valberedningen (om inte stämmobeslut tagits - vilket starkt rekommenderas - att valberedningen ska ha upplysningsplikt), men för föreningens bästa bör valberedningen agera som om de har upplysningsplikt.

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), upplysningsplikt, informationsplikt, öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14217) - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523) - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?


Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)


- - - - - - - - - -

6. Flera medlemmar hör av sig till valberedningen och är besvikna på styrelsen.
I begäran om extrastämma, redovisar man de frågor man vill ta upp redan då, eller väntar det till mötet?
Det är upp till de som begär extrastämma att bedöma från fall till fall när och hur man vill redovisa de punkter valberedningen har, men om inte frågor för beslut tas upp i dagordningen för stämman är det risk för att någon hävdar att frågan inte ingått i kallelsen och därför kan beslut inte tas (vilket det kan om frågan hör ihop med annan fråga i dagordningen, men då kan tolkningar krångla till det).

Det går egentligen inte att svara på din fråga utan ett konrekt exempel från verkligheten.

Kan medlemmarna i första läget kräva extrastämma för att få information och begära omgående ändring av arbetssätt, och under pågående stämma övergå till ett misstroendevotum om styrelsen väljer att fortsätta på den inslagna vägen?
Stämman är till för att fatta beslut. Men det finns ingen fråga som inte kan göras om till en beslutsfråga. Det gäller bara att de medlemmar som begär extrastämma begär punkter i dagordningen utformade på korrekt sätt.

Det kan vi här bara avgöra om det är rätt genom att se förslag på detta.

Lasse Nyquist
2011-12-08, 08:53
Tack för snabb och tydlig återkoppling.
Länk till "Handledning för valberedning": http://www.skuggviolen.se/Bilder/pdfer/handledning_valberedningen.pdf

Admin
2011-12-08, 09:39
Tycker mig känna igen stora delar av denna valberedningsinstruktion. Tror jag sett den på andra ställen så det är kanske inte styrelsen i din brf som satt ihop denna?

1. Valberedning i bostadsrättsföreningar
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar ska årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda de val som ska göras på nästkommande årsstämma.

Valberedningens arbete är viktigt eftersom det utgör en av grundförutsättningarna för att BRF xxx ska fungera bra, med en väl sammansatt styrelse som skapar förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och genomföra verksamheten.

Hur införs valberedningar?
Det är bostadsrättsföreningens årsstämma som väljer vilka som ska ingå i valberedningen och dess storlek. Mandattiden sträcker sig från årsstämma till årsstämma.

Valberedningens storlek kan variera beroende på föreningens storlek. En av ledamöterna utses som sammankallande.
En ok introduktion till valberedningsinstruktionen... men skulle säkert kunna finslipas.


De som väljs bör ha god kontakt med styrelsen och medlemmarna samt skaffa sig god kunskap om föreningens aktuella verksamhet. De bör också informera sig om styrelsens årsplan och vara förtrogna med föreningens stadgar (se vidare under avsnitt 3 och 5).

Det tycker jag verkar rimligt.


Ledamöterna i valberedningen har som förtroendevalda tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning.

Detta helt galet felaktiga påstående finner jag högst anmärkningsvärt. Tror faktiskt det är den första förening av minst ett tusental föreningar där jag sett någon som vågat påstå att valberedningen har tystnadsplikt.

Det är självfallet absolut inte på detta sätt.
Jag tycker medlemmarna i föreningen ska ställa styrelsen mot väggen och fråga styrelsen vad de menar med detta absurda påstående som inte har fäste i något regelverk överhuvudtaget, tvärtom.


Ledamöterna ska alltid vara objektiva och hela tiden se till föreningens bästa.

Tycker jag låter bra.


Valberedningens arbete över tid syftar till
- att ge ökad möjlighet till en jämnare köns- och intresserepresentation
- att ge förtroendevalda möjlighet att utan tidspress överväga sitt intresse
- att det inte ska uppstå vakuum och kandidatbrist då valen ska förrättas på årsstämman

Tycker jag är formidabelt uttryckt.Valberedningen förbereder
Det är viktigt att det framhålls till medlemmarna att det inte är valberedningen som väljer den nya styrelsen. Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga val.

Valet sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag. Valberedningen presenterar ett förslag till årsstämman. När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra kandidater.

Precis så är det.


Genomtänkta val på årsstämman
De av valberedningen föreslagna kandidaterna till olika förtroendeuppdrag bör få en grundlig information om uppdragets innebörd innan de väljs.

Det är mycket som låter bra i teorin, men när det som här säkert saknas en policy för hur detta ska gå till rent praktiskt så är och förblir det tyvärr bara ord utan värde.


Medlemmarna bör veta att de som ställer upp har ett verkligt intresse för uppdraget och får en inblick i villkoren att företräda en större grupp.

Det kan man aldrig veta.

Synd att inget nämns om kunskap, erfarenhet och tidigare visat engagemang som däremot går att uttrycka i ord utan att det blir meningslöst.
Men det är tyvärr så det ofta fungerar.

2. Vad en valberedning ska känna till

Vem är valbar till posten styrelseledamot?
Valbar till styrelsen är varje myndig person som är medlem i föreningen.
Till skillnad från andra ekonomiska föreningar behöver styrelseledamot i bostadsrättsförening inte vara svensk medborgare.

Intressant om så är fallet att man inte behöver vara svensk medborgare för att sitta i en brf-styrelse. Frågan har aldrig dykt upp, eller varit aktuell, så jag har inte funderat på om det verkligen är så att bostadsrättsföreningar skiljer sig på detta sätt gentemot andra ekonomiska föreningar.

Valbar till styrelseledamot är dessutom den som är make, alternativt sambo som stadigvarande sammanbor med medlem i bostadsrättsföreningen.
Här kanske någon har synpunkter?

Vem är valbar till posten revisor?
Samma regler gäller för revisor. Det får inte finnas några familje- eller släktförhållanden mellan revisorer och styrelseledamöter.
Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor vid samma årsstämma. Inte heller vara anställd av föreningen.
Mjae, det finns nog mer att säga om den första delen här, men det kommer jag att ta upp mer i detalj senare.


Vilka ska väljas?
Det framgår av protokollet från senaste årsstämman vilka som står i tur att avgå.
Ledamöterna och suppleanterna väljs för 1 eller 2 år och avgår växelvis.
En revisor och en revisorsuppleant ska också väljas, deras mandattid är ett år.

Här hade det varit lämpligt om man givit hela sanningen.
Obegripligt många känner inte till att en ledamot kan avsättas i vilken stund som helst, på precis samma sätt som att en ledamot kan välja att hoppa av i vilken stund som helst.


3. Valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman
Förslagsvis två till tre månader före stämman ska valberedningen träffas för att gemensamt besluta om arbetsordning fram till årsstämman.

Det tycker jag inte. En valberedning ska arbeta under hela året.
En arbetsordning för valberedningen ska redan finnas, och inte behöva tas fram varje år (av kanske nya valberedningar).
Annars blir valberedningsarbetet som regel mycket ineffektivt.

Ledamöterna i valberedningen bör inför nomineringsarbetet inventera föreningens behov av nya ledamöter samt genom diskussioner med förtroendevalda skaffa en bild över hur föreningsarbetet fungerar. Under denna period kan det vara lämpligt att valberedningen också deltar vid styrelsemöte som styrelsen bjuder in till (se vidare under avsnitt 5, Månad 9).
Mycket bra... om det nu är så att styrelsen verkligen bjuder in till något styrelsemöte, och det inte bara är tomma ord.
Varför inte fastställa ett krav på att styrelsen ska bjuda in valberedningen under minst ett styrelsemöte varje redovisningsår?


I arbetet ingår bl.a:
- kartlägga vilka förtroendevalda som är avgående
- ta reda på vilka som ej ställer upp på omval
- kontrollera hos styrelsen om de har förslag på nya arbetsgrupper o.dyl.
- informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen och hur de kontaktas
- inventera hos medlemmarna om intresse finns att kandidera
- begära av medlemmarna att de föreslår kandidater
- kontrollera att föreslagna kandidater är tillfrågade och villiga att ställa upp samt att de är informerade om uppdragets innebörd
- bearbeta nomineringarna och arbeta fram ett förslag

Ypperligt bra att ovanstående sammanställning finns.
Är säkert försumbart många föreningar som har en dylik lista att utgå från för valberedningen.

Det är lämpligt att valberedningens förslag distribueras till medlemmarna innan stämman.
Det är också min mycket bestämda uppfattning... men varför inte ha detta som krav?
Tyvärr brukar det fungera tvärtom. Valberedningen vill överumpla stämman för att på detta sätt undvika diskussion och engagemang, och för att på detta sätt säkra det förslag valberedningen tagit fram... vilket inte nödvändigtvis behöver vara det bästa.


4. Valberedningens roll på årsstämman
Valberedningen redogör på stämman för vilka nomineringar som inkommit samt hur man kommit fram till de föreslagna kandidaterna. Det är lämpligt att valberedningen försäkrar sig om att de föreslagna kandidaterna är närvarande vid stämman så att de kan presentera sig själva.

Utmärkt, hur ofta ser vi att det fungerar tvärtom?


De kandidater som inte kan närvara, men som önskar bli invalda som ledamot eller suppleant, ska lämna in en skriftlig fullmakt till valberedningen.
Valberedningens sammankallande föredrar förslaget på årsstämman.

Om ovanstående kan man kanske ha en del synpunkter.


5. Förslag på tidplan och arbetssätt för valberedning
Månad 0-1 Årsstämma. Valberedning utses. Valberedningens ledamöter träffas för att planera sitt arbete.

Månad 1-9 Valberedningens ledamöter skaffar sig information om hur arbetet i styrelsen och arbetsgrupper fungerar genom närvaro på styrelsemöten som styrelsen bjuder in till. Valberedningen undersöker dessutom vilka medlemmar som finns att tillgå för framtida förtroendeuppdrag.

Månad 9 Valberedningen undersöker vilka förtroendeuppdrag som ska tillsättas. Vidare undersöker valberedningen om styrelsen har för avsikt att tillsätta någon eller några nya arbetsgrupper. Medlemmarna informeras om den förestående stämman samt ges möjlighet att föreslå kandidater.

Månad 9-12 Valberedningen arbetar internt med kandidatnomineringen och går senast ca en vecka före stämman ut och informerar medlemmarna om valberedningens förslag. Valberedningens förslag kan också delas ut på stämman.

Månad 12 Årsstämma. Valberedningen presenterar sitt förslag.

Fantastiskt bra att denna policy finns. Tänk om alla brf:ar hade haft detta, så mycket bättre det skulle fungerat.

Tråkigt bara att ovanstående inte fastställts på stämman. Därmed faller värdet betydligt av denna av styrelsen på föreningens webbplats utlagda valberedningsinstruktion ("Handledning för valberedning").


Vad har då missats i ovanstående valberedningsinstruktion?

Ja det kanske viktigaste är vilka resurser valberedningen har till sitt förfogande.

T.ex.
- utskrift av flygblad
- möjlighet till möten med medlemmar i föreningslokal
- etc.

Fler synpunkter, någon?

OBS! Ovanstående har kopierats till Faktabanken med tillägg enligt mina och andras förslag;
Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757)


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

clabbe
2011-12-08, 10:28
Citat:
2. Vad en valberedning ska känna till

Vem är valbar till posten styrelseledamot?
Valbar till styrelsen är varje myndig person som är medlem i föreningen.
Till skillnad från andra ekonomiska föreningar behöver styrelseledamot i bostadsrättsförening inte vara svensk medborgare.

Intressant om så är fallet att man inte behöver vara svensk medborgare för att sitta i en brf-styrelse. Frågan har aldrig dykt upp, eller varit aktuell, så jag har inte funderat på om det verkligen är så att bostadsrättsföreningar skiljer sig på detta sätt gentemot andra ekonomiska föreningar.


Jag kan inte hitta i lagen om ekonomiska föreningar något krav på medborgarskap alls. Det enda som står som liknar detta är 6 kap 4 § att Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat.
Jag kan inte hitta något i bostadsrättslagen om att det skulle skilja sig i brf:er jämfört med andra ekonomiska föreningar.


Med andra ord (min tolkning) ska minst halva styrelsen bo inom EES-området, övriga kan bo var som helst. Och var och en kan vara medborgare i vilken stat som helst (eller kanske t o m statslös)

tette
2011-12-08, 15:34
3. Valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman
Förslagsvis två till tre månader före stämman ska valberedningen träffas för att gemensamt besluta om arbetsordning fram till årsstämman.
Det tycker jag inte. En valberedning ska arbeta under hela året.
En arbetsordning för valberedningen ska redan finnas, och inte behöva tas fram varje år (av kanske nya valberedningar).
Annars blir valberedningsarbetet som regel mycket ineffektivt."

Arvodesbeslutet för styrelse o valberedning har en del ?.
1. första gången jag ser att § arvode på en stämma är omedelbart justerad.
Det brukar man tillägga på styrelsemöte för att kunna sätta fart på t ex ett akut projekt.
Dessutom har jag aldrig sett ett så snabbt distribuerat stämmoprotokoll, 4 dagar, så varför omedelbart justerat arvode för styrelse?
Ok nu när jag skriver inser jag att det kanske handlar om att utbetalning av förra årets arvode kan betalas ut dagen efter stämman?

Nästa reflektion är att stämmobeslut ARVODE till valberedningen á 600 kr per möte känns konstigt.
Styrelsens idé är tydligen 1-2 möten per år?
Men hur blir det om valberedningen t ex beslutar att tala med alla boende, och som jag föreslog ha ett par möten med styrelsen?
Då kan vi ha valberedningarnas "all time high"?

Ordföranden för STÄMMAN?
Mäklare/ombildare, styrelsledamot i annan brf, revisor i tredje brf?
Är det det som kallas från ax till limpa?

Lasse Nyquist
2011-12-08, 22:08
Tack igen. Jo, jag förstår att mycket är saxat, men också att man skruvat lite här och var för att få till det som man vill. Det där med tystnadsplikt är helt centralt, och ett tydligt symptom på det arbetssätt som råder. Till saken hör att styrelsen avsagt sig kontakten med valberedning, samt att de är mycket förtegna i allt de gör. Från valberedningen gick vi ut med ett mail till samtliga ledamöter, där vi uttryckte att en förtroende kris har uppstått, i och med att både medlemmar hör av sig till valberedningen då de inte tas på allvar av styrelsen, i kombination med den nekade kontakten med valberedningen.

"Handledning för valberedning" är framtagen helt utan dialog med valberedningen, efter de har fått vårt mail. Ingen återkoppling till valberedningen om att detta finns. Vi hittar info om detta i allmänt utskick. Det utpräglade sättet att vilja styra över valberedningens arbete, upplever jag inte ligger i linje med en sund relation mellan styrelse och valberedning.

Kommentaren om Omedelbart justerad förstod jag inte. Då det gäller arvoden har styrelsen fört ett mycket märkligt resonemang, som valberedningen kritiserat. Alla jag talat med om detta (andra brf ordföranden och vår ombildningskonsult) menar att ett arvode på ca 175,000 för en styrelse på med 70 brf-lägenheter och 20 hyreslägenheter är högt, med tanke på att den ekonomiska förvaltningen är utlagd på entreprenad. Styrelsens förslag på arvode tog också höjd för att valberedningen föreslog ytterligare en ledamot, och menade då att arvodet skulle vara högre än året innan. Sett att man inte alltid resonerar så, utan utgår ifrån mängden arbete som skall göras, med det underliggande resonemanget att är man fler, blir det mindre för var och en att göra. Hur som helst slutade en ledamot ganska snart efter årsstämman, och då är frågan dels hur valberedningen bör förhålla sig till vakansen som uppkommer under pågående verksamhetsår, och dels hur det påverkar arvodesfrågan.

Vidare vet vi inte riktigt hur vi skall hantera de signaler som kommer på att styrelsebeslut förbises av ordförande, som enl uppgift agerar på egen hand.

Admin
2011-12-09, 15:45
Angående styrelsens arvode så kan man nog anse att 171.200 kr i en brf med 70 bostadsrätter och 20 hyreslägenheter är klart i överkant. Detta även om styrelsen består av ovanligt många ledamöter - 7 stycken - för en såpass liten brf; 25.000 kr per ledamot. Känns inte försvarbart med detta rekordhöga arvode till personer som jag gissar till största eller hela delen sitter där "för att lära sig".

Också märkligt att styrelsens arvode bestämts retroaktivt. Hur kan det vara?

Ännu märkligare blir det av att suppleanterna inte tilldelats någon form av arvode överhuvudtaget.

Inte ens lekmannarevisorn, eller dennes suppleant, i föreningen erhåller en krona i arvode.

Jag har sagt det förut, men det tål att sägas igen. I samband med ombildningar är det mycket lätt hänt att de personer vars högsta prioritet är att sko sig på övriga i föreningen landar i styrelsen.

Vad gäller handledningen för valberedningen så tycker jag inte ni ska se det som att styrelsen försöker styra er i valberedningen. Om man tar bort tramset om tystnadsplikten och de felaktiga påståendena om medborgarskap så är det ju ingen dum handledning. Dessutom gör ni som ni vill ändå. Vad jag förstår har styrelsen inte uttryckligen krävt av er att följa det av styrelsen på er webbplats utlagda dokumentet.

Om styrelsens ordföranden inte bryr sig om styrelsebeslut utan agerar på egen hand är det först och främst den övriga delen av styrelsen som har en skyldighet att upplysa medlemmarna om detta. Om en i styrelsen missköter sig så får man räkna med att hela styrelsen får ta ansvaret för den enskilda ledamotens agerande. Se det som en rekommendation, även om styrelsen naturligtvis agerat synnerligen oprofessionellt i denna fråga.

Vad jag förstår har ni i valberedningen inte fått någon respons överhuvudtaget på den skrivelse valberedningen skickat till samtliga styrelseledamöter.

Medlemmarna kan alltid kalla till extra stämma.

Nybörjare
2011-12-09, 18:52
Hur ska en seriös valberedning kunna göra sitt arbete utan att ta del av styrelsens arbetsfördelning, kompetens och agerande????:16: Då handlar det bara om att försöka hitta några som "ställer upp". Och det är väl det som händer i dåliga och hemliga föreningar. Medlemmarna kan omöjligt känna sig engagerade i en verksamhet, de inte vet något om. Valberedningen måste kräva att få ta del av styrelsens arbete och se hur det fungerar/inte fungerar.

Sedan nämns ingenting om utbildning av styrelseledamöterna. Jag tycker att det är OERHÖRT VIKTIGT att en styrelse får lära sig vad som gäller. Speciellt med tanke på hur din förening fungerar. (tyvärr som många andra) Samtliga ledamöter måste få klart för sig att det innebär ett ansvar att sitta i en styrelse. Ett ansvar som kan leda till skadestånd om det vill sig illa. Det är alltså inte bara ordföranden, som åker dit. Kanske borde du berätta för styrelseledamöterna hur det fungerar, så de inte låter ordförandens agerande bero. Att se till att man har haft en avvikande mening förs in i protokollet kan vara en "överlevnadsfråga".

Valberedningen bör alltså få veta vilken typ av kompetens, som kommer att behövas. Sedan att valbara är villiga att gå nödvändiga kurser för att göra ett bra arbete. För arbete är väl vad det handlar om? Inte att sitta av tiden med kaffe och bulle.

Arvodet till styrelsen verkar jättehögt! Det kanske hade varit rimligt om de hade skött allt arbete själv. Inklusive städning, trädgård, ek förvaltning.

Jag tycker att ni verkar ta det på fullaste allvar och det hedrar er. Valberedningen är utomordentligt viktig och måste få arbeta på ett bra sätt.

Det där med extra stämma är nog inte helt fel.

Lasse Nyquist
2011-12-09, 20:48
Stort tack för återkoppling. Valberedning är nytt för mig och min kollega i valberedningen, och vi försöker hitta bästa tänkbara förhållningssätt genom de märkligheter som nu sker. Efter att ha träffat medlemmar som är oerhört missnöjda på olika sätt, och efter att ordförande efter mycket tjat äntligen kunde tänka sig att träffa valberedningen, och då meddelade att styrelsen inte avsåg att ha löpande kontakt med valberedningen skrev jag följande mail. Jag tyckte, precis som nämns ovan, att det är viktigt att informera om ansvaret man har som ledamot. Jag vill också jobba med så hög grad av transparens som möjligt, vilket för mig innebär att det kändes naturligt att informera på detta sätt. Snarare än att dra ihop till extrastämma helt utan förvarning. Tydligen har man tagit intryck, och har i utskick förklarat att man både gör kalkyler och skall ha löpande kontakt med valberedningen. Men de har inte hört av sig till oss än...


Mail till styrelsen

Till: Samtliga styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Hej,

Jag vänder mig härmed i egenskap av ordförande för valberedningen, till dig som styrelseledamot. Innehållet i detta mail är mycket viktigt och påverkar förmodligen styrelsens fortsatta arbete. Det kan också indirekt påverka din egen ekonomi för en lång tid framöver. Om du på något sätt känner dig osäker på konsekvenserna av det jag skriver i detta mail, är du välkommen att ta kontakt med mig.

En betydande andel av föreningens medlemmar hör av sig till valberedningen med allvarliga synpunkter. Mönstret är det samma i flera fall: Man har på egen hand inlett en dialog med styrelsen i någon fråga, men är besviken på resultatet och hör därefter av sig till valberedningen. Jag har informerat ordförande om detta, och föreslagit ett möte mellan styrelse och dessa medlemmar, men ordförande har svarat att ett sådant möte inte är av intresse.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att synpunkterna i princip uteslutande gäller medlemmarnas kontakt med ordförande, och i vissa fall även kassör. Kritiken gäller en lång rad frågor, och kan delas upp i två olika kategorier demokrati/trivsel, samt ekonomisk oro:

Demokrati och trivsel
Man saknar inblick, transparens och återkoppling. Enskilda medlemmar upplever att beslut* som är av betydelse för deras boendekvalitet fattas helt utan dialog och förankring. Man upplever otydliga, långsamma eller uteblivna svar på konkreta frågor.

Man upplever inte ett demokratiskt och öppet förhållningssätt, utan ett stängt, protektionistiskt och maktfullkomligt förhållningssätt.

Man upplever inte ett vänligt och förstående bemötande, utan fientlighet och respektlöshet.

Man saknar de gemensamhetsskapande, egendomsomvårdande och ekonomibesparande aktiviteter som är vedertagna i bostadsrättsföreningar, som till exempel vår- och höstarbetsdagar.

Man upplever att prioriteringar inte görs utifrån ett brett perspektiv av de behov som olika medlemsgrupper har, utan att frågor som handlar om till exempel barns behov prioriteras ned.

Ekonomisk oro
Man upplever att styrelsen lägger oproportionerligt stora summor på godtyckligt beslutade kosmetiska detaljer i boendemiljön.

Man är orolig för att löpande förvaltningskostnader skall skena framför allt på grund av den enorma mängd småväxter som planterats på ett underhållskrävande sätt.

Man upplever en omtolkning av de riktlinjer som låg till grund för ombildningen, gällande badrummen. Vid ombildningen lades stor vikt vid Densias rekommendationer, varvid kapital lånades för en dispositionsfond motsvarande Densias föreslagna åtgärdsplan. Nu är upplevelsen att man intar ett helt annat förhållningssätt, och att man dessutom väljer att lägga de medel som medlemmarna genom föreningen lånat för renovering av badrummen, på helt andra saker.

Man misstänker nepotism och därmed även att upphandlingar inte går rätt till, vilket förmodas leda till onödigt höga kostnader för medlemmarna.

Man upplever en oro i att officiella riktlinjer inte finns gällande kapitaltillskott som tillkommer genom försäljning av lägenheter. Flera medlemmar har bilden att det är underförstått att styrelsen skall följa de muntliga rekommendationer som man upplevde att*ombildningskonsulten gav uttryck för under ombildningsprocessen. Den tolkningen innebär att kapital som tillkommer genom försäljning av lägenheter skall användas
* för att amortera ner lånebilden,
* för att trygga medlemmarnas boendekostnader vid händelse av högre framtida ränteläge.

Man upplever att strategiska ekonomiska beslut inte värnar om medlemmarnas ekonomi, utan att lägga en värdering i om det är avsiktligt eller oavsiktligt. De planer om att kraftigt höja boendestandarden i hyreslägenheterna är ett sådant exempel. De argument som används för att försvara en större upprustning av hyreslägenheterna, upplevs som märkliga och vaga.*Här misstänker man också en koppling till nepotism, vilket också ses som en möjlig förklaringsmodell till varför man eventuellt skulle välja en sådan strategi.
* Ett av de argument man upplever märkligt, är att en ökad standard i dessa lägenheter kommer föreningen tillgodo vid en framtida försäljning. Det är självklart. Men det är inte alls självklart att det är en god investering för det. Tvärt om. Ingen här har ju en aning om när försäljning blir aktuellt för respektive lägenhet. Om några år är det andra trender och annan teknik som är modern. Och om 10-15 år kommer man att behöva göra om alltihop om man vill sälja en modern och fräsch lägenhet. Givetvis är det bättre att modernisera precis innan en försäljning – om mäklaren gör bedömningen att det är en investering som man kan räkna hem överhuvudtaget. Många har erfarenheten av att marknadscykler förändras, och att det vid vissa marknadssituationer inte alls lönar sig med större upprustningar.

I gränslandet mellan kategorierna demokrati och ekonomi, ligger det problematiska och generella svaret man ofta får på frågor av ekonomisk karaktär: Att föreningen har ”gott om pengar”. Det upplever man som både oroväckande och provocerande. Dels är trots allt bara medlemmarnas lånade kapital man har "gott om".

Bristande strategiskt arbete, som yttrar sig genom avsaknad (enligt uppgift från kassör och ordförande) av kalkyler för analys av kapitalbehov och ekonomiska konsekvenser vid eventuella framtida förändringar i parametrar som till exempel ränteläge.

Relationen mellan styrelse och valberedning
I måndags träffade valberedningen styrelseordförande för ett ordinarie möte, inom ramen för valberedningens årsarbetsplan. Ordförande deklarerade då att styrelsen är överens om att man inte vill ha något löpande samarbete med valberedningen. Som flera av er säkert redan känner till, är valberedningen tillsatt av medlemmarna genom årsstämman och skall jobba helt oberoende, men i dialog med, styrelsen. Ordförandes uttalande i måndags omöjliggör medlemmarnas inblick i styrelsearbetet.

Om ordförandes bild av styrelsens samlade uppfattning i denna fråga stämmer, är det mycket olyckligt. Om ordförandes bild av styrelsens uppfattning i denna fråga inte stämmer, är det naturligtvis bra på det stora hela taget. Men ännu olyckligare för ordförandes förtroendekapital.

Sammantaget innebär innehållet i detta brev en förtroendekris för styrelsen, med huvudsakligt fokus på ordförande och kassör.

I ett framåtsyftande perspektiv, vill jag framhålla självklarheten i att valberedningen endast kommer att föreslå omval av ledamöter som har medlemmarnas fulla förtroende.

Jag vill också passa på att rekommendera samtliga ledamöter att säkerställa att det konsekvent förs till beslutsprotokoll om man inte bifaller beslut som på något sätt har en koppling till styrelsens ekonomi, då sannolikheten är stor att styrelsen inte kommer att beviljas ansvarsfrihet efter detta verksamhetsår. Min bedömning är att de medlemmar som är av uppfattningen att verksamhetens nuvarande riktning ser ut att skada medlemmarna ekonomiskt, både har energi, motivation och ekonomiska medel att driva en rättslig process i frågan om ansvarsfrihet.

tette
2011-12-09, 21:50
Valberedningens ledamöter skaffar sig information om hur arbetet i styrelsen och arbetsgrupper fungerar genom närvaro på styrelsemöten som styrelsen bjuder in till.

Något har gått snett? Kanske det handlar om många kockar sämre soppa?

Vad jag kan se har SBC förvaltningen, och HSB (BoRevision) revisionen.
Lägg här till många hyreslägenheter, en ombildare, en styrelse, bostadsrättshavare och sist här men inte minst en intresserad valberening.

Jag kan inte uppfatta annat än att på något sätt har man försökt köpa en valberedning, med stämmobeslut 600 kr per valberedningsmöte.

Enligt handledningen bör det vara lika frekvent som styrelsemöten, (speciellt som styrelsen tydligen uppdrar åt valberedningen att informera om stämman);
Medlemmarna informeras om den förestående stämman samt ges möjlighet att föreslå kandidater.

Tips: kontakta revisorn med ett lika "tufft brev" som till styrelsen med att ni i valberedningen är oroliga för föreningens bästa.

Lasse Nyquist
2011-12-09, 23:01
Har pratat med revisorn, och han har fått kopia på detta. Uppfattade det som att han tog detta på stort allvar. Hade en dialog med ombildaren tidigare i år också, som var uppenbart bekymrad över det förhållningssätt han såg.

"Handledning för valberedning" har tagits fram efter vårt mail.

totiki
2011-12-09, 23:42
Jag har läst ditt inlägg #11 och tycker att ni har en demokratiskt fungerande förening. Eftersom valberedningen som verkar vara den enda kontrollinstans som fungerar, också fungerar. Har ni ingen internrevisor? Det är ytterliggare en kontrollinstans som ofta kan ta sin uppgift på allvar.

Det är trögt att använda de demokratiska instrumenten. Det tar tid. Men som valberedning har ni mycket större förtroendekapital hos medlemmarna än en enskild medlem har, vid exempelvis en extra stämma. Därför kan ni också på ett demokratiskt vis också yrka på en förändring, både på styrelsens sammansättning eller på styrelsens arbetsmetoder. Ni kan också nå en förändring utan extra stämma p g a. att ni är en myndighet inom föreningen. Det vill säga påverka styrelsen. Men aldrig blir det så uppenbart som när ni föreslår en helt ny styrelse på stämman.

Detta är mycket tunga faktorer och som ni måste använda er av när ni förhandlar med styrelsen angående de frågor som du tar upp i ditt mail.
Men glöm inte att vid en förhandling måste man både ge och ta. Man kanske inte kan få allt man önskar vid första tillfället man förhandlar, det kan t o m. ta år. Viktigast blir att gå över stadgarna och göra de förändringar som krävs för att få de demokratiska instrumenten att fungera på ett tillfredsställande sätt. Då blir allt lättare under hand. Främst för att man utbildar medlemmarna och styrelsen i vad demokrati betyder. Finns mycket okunskap vad det gäller den frågan.

Jag skulle också vilja säga här, att det är viktigt att när ni nu har en valberedning som fungerar, inte luras till att tillsätta dessa som styrelsemedlemmar istället, för då finns risk för att kontrollfunktionen helt uteblir i framtiden.

Lasse Nyquist
2011-12-10, 11:24
Vi har inte tid med långsamma processer, då styrelsen nu spenderar våra lånade miljoner i en rasande takt, på sådant som i princip inte ger någon avkastning alls. Jag och många med mig upplever inte att man har ett demokratiskt förhållningssätt om man gör stora förändringar i medlemmarnas boendemiljö utan dialog och förankring. Det är också mycket svårt för valberedningen att fungera som kontrollinstans, när styrelsen avböjer en dialog. Återstår bara att informera medlemmarna om att en förtroendekris finns, och att extrastämma bör efterlysas, tänker jag.

Ser också i ett annat forum att ordförande i vår förening på egen hand vill plocka in en ny ledamot. Inlägget ett par månader gammalt. Valberedningen har inte fått info om detta. Hade, efter mycket tjat, ett möte för ett par tre veckor sedan. Ingenting har nämnts om önskemål om ny ledamot. Man vill helt enkelt plocka in sina bundsförvanter utan att behöva gå via valberedning och medlemmar. Ur det perspektivet tycker jag att det är olämpligt att man lägger upp "Handledning för valberedning", med egna påhitt om tystnadsplikt, på föreningens hemsida. Det hade varit ok om valberedningen hade fått skapa och lägga upp detta dokument, men att styrelsen gör det utan dialog med valberedningen är inte sunt. Nu ser det tyvärr mer ut att vara en del av ett retoriskt maktspel, vilket oroar mig. Det är trots allt ett direkt resultat av vårt mail.

totiki
2011-12-10, 22:04
Vi har inte tid med långsamma processer, då styrelsen nu spenderar våra lånade miljoner i en rasande takt, på sådant som i princip inte ger någon avkastning alls. Jag och många med mig upplever inte att man har ett demokratiskt förhållningssätt om man gör stora förändringar i medlemmarnas boendemiljö utan dialog och förankring. Det är också mycket svårt för valberedningen att fungera som kontrollinstans, när styrelsen avböjer en dialog. Återstår bara att informera medlemmarna om att en förtroendekris finns, och att extrastämma bör efterlysas, tänker jag.
Det finns mycket att säga om de sju första orden i detta citatet. Men jag kan inskränka mig till, att det låter precis som er sittande styrelse beter sig.

Jag tyckte du drog dig för att utlysa extra stämma, därav mitt svar. Extra stämma är det demokratiska verktyg man ska ta till i extraordinära fall och anser du detta är ett sådant skall du givetvis använda det verktyg som står tillhanda. Betänk då vikten av att få övriga medlemmar med dig på den stämman, för det är där svårigheten ligger. Se till att skaffa några nyckelpersoner på din sida innan du utlyser stämman. För på stämman behöver du erhålla majoritet annars konsoliderar du sittande styrelse än mer.


Ser också i ett annat forum att ordförande i vår förening på egen hand vill plocka in en ny ledamot. Inlägget ett par månader gammalt. Valberedningen har inte fått info om detta. Hade, efter mycket tjat, ett möte för ett par tre veckor sedan. Ingenting har nämnts om önskemål om ny ledamot. Man vill helt enkelt plocka in sina bundsförvanter utan att behöva gå via valberedning och medlemmar.
Fast det kan han inte. Det är stämman som väljer ledamöterna. Medlemmarna tar det beslutet. Men styrelsen får precis som alla andra på stämman föreslå andra kandidater än de valberedningen presenterar.


Ur det perspektivet tycker jag att det är olämpligt att man lägger upp "Handledning för valberedning", med egna påhitt om tystnadsplikt, på föreningens hemsida. Det hade varit ok om valberedningen hade fått skapa och lägga upp detta dokument, men att styrelsen gör det utan dialog med valberedningen är inte sunt. Nu ser det tyvärr mer ut att vara en del av ett retoriskt maktspel, vilket oroar mig. Det är trots allt ett direkt resultat av vårt mail.
Det kan man tycka. Men styrelsen är satt av stämman att leda föreningen och gör det givetvis efter eget huvud. Intriger o s v. ifall det är personer med fallenhet för detta. I andra styrelser kommer man med konstruktiva idéer, det är sånt som skiljer sig mellan föreningars kultur och personerna som driver dem.
Och även om resultatet av ert mail inte utfallit till er belåtenhet har det ju ändå visat sig att styrelsen tagit intryck och kanske känner att de behöver visa någon sorts handlingskraft. Som vanligt blir detta halvdant när de inte funderat på frågorna eller satt sig in i dessa.
Ni som utarbetat dessa skall på stämman inte ha något bekymmer med att visa hur ogrundat deras förslag är när det jämförs med ert substansfulla som ni också kan försvara och förklara.

Lasse Nyquist
2011-12-11, 19:46
Hehe! Jag håller helt med dig, totiki! Demokratiska verktyg kräver tid. Och självklart är det så vi ska jobba. Men vi samtidigt vet att styrelsen med stor sannolikhet kommer att skriva på två mycket omfattande kontrakt i mångmiljonklassen inom kort, när de ekonomiska konsekvenserna inte är analyserade på ett betryggande sätt, och där nyttan av investeringarna är högst tvivelaktiga på flera sätt. Därav tidsbristen.

Och valberedningen kan ju inte utlysa extrastämma på egen hand? Det bygger väl på att 10 % av medlemmarna vill ha en?

RättvisFörening
2011-12-12, 18:21
För mig så skulle det vara värdefullt att få veta vad de enskilda ledamöterna i nuvarande styrelse tycker i enskilda frågor. Både när det gäller redan fattade beslut och kommande frågor.

Min erfarenhet är att styrelsen på något sätt alltid håller enad front mot sina uppdragsgivare, d v s medlemmarna i föreningen. Det hävdas ju till och med från HSB's håll att absolut tystnadsplikt gäller för ledamöterna. Det hindrar den enskilde från att gå ut och säga vad man tycker.

Har valberedningen någon rätt till utfrågning av ledamöterna?
Medlemmarna måste ju få veta vad den enskilde har för åsikter!

Finns det några regler eller rekommendationer när det gäller valberedningens rätt på denna punkt?

tette
2011-12-12, 19:41
Den ideala styrelsen;
En ekonom, en tekniker, en avtalspecialist, försäkringsexpert.
Glömt någon?

Men resten ska ha ett sunt förnuft, så fungerar nog styrelsearbetet.
Hur ska valberedningen kunna hitta idealstyrelsen om valberedningen inte frågar vad medlemmarna kan?
Fem bankdirektörer blir för mycket av det "goda"?

RättvisFörening
2011-12-12, 20:45
En sak är vad man har för kunskap och en annan vad man använder den till!

- Man kan vara insatt i all värdens lagar men inte ha några ambitioner att följa dem.

- Man kan vara professor i mattematik men inte bry sig om att räkna på hur man skall upprätthålla ekonomisk rättvisa.

- Man kan vara redovisningsexpert och använda de kunskaperna till att förvilla läsaren av årsredovisningen.

- Man kan vara byggexpert men göra upphandling av underhåll endast med priset som urvalskriterium.

Det handlar alltså också om åsikter och ambitioner att företräda medlemsnyttan och annat.

Vad kan valberedningen göra för att belysa detta hos den enskilde medlemmen?