handdator

Visa fullständig version : Fastighetsavgift


RättvisFörening
2011-12-03, 12:46
Hej!

Stat och kommun har gjort förändringar så att fastighetskatt har ersatts av fastighetsavgift. Vi kan läsa på olika ställen att detta drabbat brf:ar så att kostnaderna för fastighetsavgift nu är betydligt högre än vad det var för fastighetsskatten, så även vår brf.

Vi har både höghus och radhus i vår brf och fastighetsavgiften är mycket högre för radhusen än för höghusen, eftersom radhusen klassas som småhus.

Det står helt tydligt i regler från stat och kommun att det åligger fastighetsägaren, alltså brf:en, att betala fastighetsavgiften och inte den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

I vår förening har styrelsen beslutat att fastighetsavgiften skall vidaredebiteras till den enskilde medlemmen. Detta sker indirekt, genom att värmeavgifterna för höghusen sätts mycket lägre än föreningens kostnader på denna punkt. Se även mina ämnen om Värmeavgifter i brf samt Upplåtelseavgifter -grönytor - regler. Detta förfarande är regelvidrigt enligt mig, eftersom det inte står något i våra stadgar om detta.
Vad tycker du?

Gusten
2011-12-03, 20:09
Finns det styrelseprotokoll eller annan skriftlig information från styrelsen
där det yttryckligen sägs att styrelsen har beslutat att omfördela årsavgifterna med hänsyn till fastighetsavgifterna.
(Har för mig att värmavgifter numera inte togs ut separat enligt årsredovisningarna?)

RättvisFörening
2011-12-03, 21:04
Styrelsen har inte på något sätt meddelat medlemmarna om att fastighetsavgifterna skall belasta de boende i radhusen. Man har bara redogjort för det in den interna mailväxling som jag haft med styrelsen när jag argumenterat för att styrelsen skall följa vår ekonomiska plan som säger att punkthusen skall betala sina värmeavgifter. Om det finns protokollfört styrelsebeslut vet jag inte. Jag har inte frågat efter det.

Robarb
2011-12-17, 21:58
Jag slutar aldrig att förvåna mig över att dessa frågor dyker upp återkommande. Det att styreslen dels beslutar om hur årsavgifternas fördelning skall ske och dels att påföra ytterligare avgifter i strid mot föreningsstadgan och bostasrättslagen.

Föreningsstadgan, om sådan finns och följer de bestämmelser som finns i LEF och BrL, så skall det till en föreningsstämma för att ändra beräkningsgrunden för årsavgifternas fördelning. Dessutom kan inte styrelsen uttaga några avgifter utöver dem som anges i föreningsstadgan.

Så "Rättvisförening" titta vad som står i föreningsstadgan om bestämmelserna hur beslut om fördelning av årsavgifteran skall ske samt även vilka avgifter som styrelsen kan besluta om att uttaga. Normalt torde värme- och elkostnader kunna fördelas efter faktisk förbrukning inom respektive lägenhet, men ej fastighets- eller lägenhetsavgiften.

Kolla även om det finns några stämmobeslut om det skett någon behandling av frågan om ändrade fördelnigsgrunder av årsavgifterna och dess innehåll.

Keep in touch så vi får höra vad som gäller hos Dig.

RättvisFörening
2011-12-17, 22:17
Jag vet redan att den ekonomiska fördelning som styrelsen gör är regelvidrig.
Det råder inget som helst tvivel om det! Föreningens kostnader, exklusive värmekostnaderna, skall fördelas enligt vikten av insatserna och värmekostnaderna enligt yta för dem som brukar värmen (d v s de sk punkthusen). Allt står tydligt i stadgar och ekonomiska plan. Styrelsen är väl meden om detta men har på senaste stämma uttalat att ekonomisk rättvisa är inget man kan ägna tid åt att upprätthålla. Regelbrottet kan knappast vara bättre dokumenterat, då jag belyst frågan i om värmeavgifterna i en motion samt att alltså styrelsen bekräftat sina handlingar inför nästan hälften av medlemmarna, på stämman.
Fastighetsavgifterna angavs som anledning till att inte justera värmeavgifterna och detta agerande finns alltså ingen som helst stöd för i våra stadgar.

Vad göra?

Gusten
2011-12-17, 22:58
Jag vet redan att den ekonomiska fördelning som styrelsen gör är regelvidrig.
Det råder inget som helst tvivel om det! Föreningens kostnader, exklusive värmekostnaderna, skall fördelas enligt vikten av insatserna och värmekostnaderna enligt yta för dem som brukar värmen (d v s de sk punkthusen). Allt står tydligt i stadgar och ekonomiska plan. Styrelsen är väl meden om detta men har på senaste stämma uttalat att ekonomisk rättvisa är inget man kan ägna tid åt att upprätthålla. Regelbrottet kan knappast vara bättre dokumenterat,

Vad göra?

Som jag uppfattar situationen återstår nog bara någon form av rättslig åtgärd då det ju verkar som styrelsen inte bryr sig om synpunkterna.
Hyresnämnden tar förmodligen inte upp det och en stämning i domstol är ju riskabel med tanke på risken för stora rättegångskostnader.
Om man dock vill satsa 1800 kr skulle ett yttrande av den av SBC inrättade Bostadsrättsnämnden kunna vara ett alternativ.

Det räcker antagligen inte att avgiftsfördelningen är "orättvis" utan man torde behöva påvisa att den avgiftsfördelning som styrelsen tillämpar är i strid med stadgarna.
Vad som anges i den ekonomiska planen om värmeavgifter har antagligen ingen rättslig betydelse och det kan vara i strid med både stadgar och lag att ta ut
några separata värmeavgifter överhuvudtaget. Även uttag av separata fastighetsavgifter torde vara i strid med både stadgar och lag.

Bostadsrättsnämndens yttrande har ju inte rättskraft men om styrelsen inte respekterar deras yttrande har man ju en bra grund att stå på om man sedan vill gå vidare med en stämning.

RättvisFörening
2011-12-18, 11:47
Frågan om ekonomisk rättvisa är komplex i vår förening, det kan nog alla skriva under på. Min utgångspunkt är att styrelsen måste hålla sig till den fördelning som beslutats när föreningen startades och som regleras i stadgar och ekonomisk plan. Vill man ändra på någonting så måste detta ske under ordnade former med allt vad det innebär av stadgeändringar osv. Framför allt så måste det kommuniceras och tydliggöras väl, så att alla i föreningen förstår.

I vår förening så tillhandahålles värme för 82 av 142 lägenheter. Detta i sig kan vara ett brott mot likabehandlingsprincipen. Det är en mycket olycklig konstruktion som HSB tillsammans med Skanska gjort, det är helt klart.
Att 60 av 142 lägenheter skulle betala sin värme själva och resterande skulle vi alla genom föreningen betala är ju helt orimligt. Därför skall värmeavgifterna täcka föreningens kostnader för värme. Stadgarna säger "I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning", så visst kan de som belastar föreningen med kostnader för värme åläggas att betala för det.

Värmeavgifter betalas, men är ca 300 000 kr för låga varje år.

Andra konstigheter finns i vår förening, som att föreningen tillhandahåller gemensamma (5 st) tvättstugor för de 82 som bor i punkthus. Föreningen tar alla kostnader för drift och underhåll av dessa. Så har det varit från det föreningen bildades och så skall det förbli. Rättvist är det inte, men jag menar att det skall vara så. Så är konstruktionen.

Värmeavgifterna ingår också i konstruktionen och styrelsen måste hålla sig till den. Skall man göra avsteg så måste allt belysas och det skulle innebära ett orimligt arbete. Så långt håller jag med styrelsen.

Vår förening måste hållas sig till de regler som satts från början. Det är väldigt enkelt, kanske ett par timmas räknearbete varje år.

Gusten
2011-12-18, 13:03
Stadgarna säger "I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning", så visst kan de som belastar föreningen med kostnader för värme åläggas att betala för det.


Ja om värmekostnaden ingår i årsavgiften så borde det var ok dvs i årsavgiften ingående ersättning för värme kan (ska) beräknas efter förbrukning för flerfamiljshusen.

Det var väl när man upptäckte att värmekostnaden enligt stadgarna ska ingå i årsavgiften som man slutade att ta upp separata värmeavgifter vid sidan av årsavgifterna i årsredovisningen.
Nackdelen med detta är att det har blivit sämre insyn i hur mycket man tar ut i värmekostnader av medlemmarna i flerfamiljshusen.

totiki
2011-12-18, 14:43
Kan ni inte dela på de olika boendeformerna till två föreningar?

RättvisFörening
2011-12-18, 19:27
Du föreslår att vi skulle dela föreningen i två. Frågor om gemensamma kostnader skulle dock kvarstå ändå. Belysning, sopor, gemensamma förråd, snöskottning etc.

Sedan skulle det bli en massa tjafs om hur kassakistan skulle delas upp.
Vi har ca 28 miljoner i kassan inkl underhållsfond. Insatserna är födelade ca 50% vardera mellan boendeformerna. Låghusen har dock betalat 27 % extra i form av upplåtelseavgift. Antagligen skulle man vilja dela kassan i två hälfter och ingen skulle förstå att upplåtelseavgifterna måste tas med i beräkningen också. Det skulle vara en pedagogisk utmaning att få folk att förstå att låghusen bidragit med 77 % av förenings finansiering och inte 50 %.
Så fort man kommer in på lite enkel mattematik så känns det som att prata med en vägg.

totiki
2011-12-19, 14:43
Då är väl problemet olösligt.

RättvisFörening
2011-12-19, 17:47
Hej,

Enligt mig så finns det problem som man kanske inte hittat rätt lösning på ännu. Olösliga problem finns inte! Att säga så är att ge upp och och alldeles för lätt.
Jag tror de flesta håller med mig.

totiki
2011-12-19, 18:40
Bara den uppfattningen jag fick av ditt inlägg # 10.

RättvisFörening
2012-03-18, 16:59
Hej igen,

Då jag nu har ett exemplar av protokollet från senaste årsstämma, vill jag återge ett citat av vad styrelsen sa och protokollförde.

"Flerfamiljshusen betalar en väsentlig del av småhusens kommunala fastighetsavgift. "

Styrelsen yrkade med denna motivering avslag på mina motioner om rätt nivå på väremavgifterna. Stämman gick på styrelsens förslag och det var självklart och väntat. Boende i punkthus (flerfamiljshus) är ju i klar majoritet i föreningen.

Någon ändring av stadgar eller ekonomisk plan yrkades inte.

Jag överväger nu ytterligare åtgärder. Det finns många att välja på och några har redan nämnts i denna tråd.

Någon som har några råd?

tette
2012-03-18, 20:41
kan en förening fungera med 2 sorters hus/förhållanden?
Vad kan hända om styrelsen betstår av bara radhusägare?
Skulle vara kul att få lite mer fakta om er förening, hur stor, fördelning, vem som byggt och när.
Även insatser och hur ekonomisk plan ser ut. har jag missat?

Vad säger radhusgrannarna? vad jag förstår består styrelsen idag av flerfamiljshusets boende??

Lokalpressen?