handdator

Visa fullständig version : Självrisk vattenskada (badrum) debiteras medlem i brf


FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-09-19, 12:53
Bostadsrättsföreningen har haft otur med tre vattenskador i badrum under 2011, Skadorna har uppstått på grund av bristande underhåll. Dock inte bristande underhåll från fastighetsägaren utan från bostadsrättsinnehavaren. Fastigheterna är byggda 1993 och badrummen är ej renoverade sedan dess. I föreningens stadgar framgår att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att hålla LGH i gott skick.

När första skadan uppstod fick föreningen en förhöjd självrisk från 8 500 kr till 29 000 kr på grund av bristande underhåll. Trots att jag visade föreningens stadgar osv. Men ack nej, inget gehör från försäkringsbolaget.

Enligt försäkringsbrevet har vi 0,2 basbelopp för vattenskador. Har protesterat hela tiden om den förhöjda självrisken.

När sedan nästa skada inträffar är föreningens självrisk 8 500 kr trots att det är samma typ av skada, Blött under matta och kakel.

Skada tre har vi inte ens fått ett dokument på. Men även där verkar självrisken vara 8 500 kr.

När jag pratar med handläggaren för den första skadan så vill han inte prata med mig utan tycker bara att saken nu är klar och avslutad. Ingen inom försäkringsbolaget vill prata med mig. Jag hänvisas bara runt.

Någon som varit med om detta tidigare?

Hur går jag till väga med försäkringsbolaget?

Harald
2011-09-19, 13:51
Även om skadan beror på bristande underhåll från bostadsrättshavarens sida, så går ofta föreningens försäkringsbolag in, eftersom fastigheten måste säkras = styrelsens ansvar.

Däremot ska ni endast låta försäkringsbolaget riva, torka ur, och sedan återställa FRAM till innehavarens ansvarsområde. Därefter går ni ur lägenheten.

Innehavaren får slutföra arbetet på egen bekostnad.

Självrisken debiterar ni vidare till innehavaren, eftersom det är denne som har orsakat skadan.

Klart!

Robarb
2011-09-19, 13:57
Med hänsyn till det bemötande Du får från försäkringshandläggaren så får jag en känsla av att det är Trygg Hansa som är försäkringsgivare. Mina erfarenheter från dem är att de är beredda att säga upp försäkringsavtalet så fort en skada inträffar. Så länge man betalar årspremien och är skadefri så är allt frid och fröjd.

Så till själva skadehändelserna. Avgörande för skaderegleringen är på vilket sätt vattenskadan inträffat.
Är det utströmmande vatten från vattenledning, dvs. ledning för kallt och varm vatten, så är det föreningens ansvar att ombesörja återställandet och svara för självrisken.
Är det å andra sidan fukt som trängt genom tätskiktet i badrummet på grund av bristande underhåll av detta, så är det bostadsrättshavaren som svarar för återställandet och självrisken. Dock är otäta våtrumsgolv/väggar inte försäkringsbara utan är undantagna från de flesta försäkringsavtal.

För läckage från värmeledningar och/eller avlopp kan försäkringen täcka skadekostnaderna men är skadan inom en lägenhet så är det bostadsrättshavaren som svarar för åtgärd och självriskkostnader.

Beroende på hur stor föreningen är så bör självrisken för föreningen vara betydligt högre för att reducera försäkringspremien. En förening på säg 100 lägenheter bör ha en självrisk på två (2) basbelopp, och under det antalet ett (1) basbelopp (basbeloppet innevarande år är 42 800 sek). Det gör att föreningen är mer fokuserad på skadeförebyggande åtgärder så att skador ej uppkommer.

Slutligen så vill jag rekommendera Dig att göra en ny upphandling av försäkringsskyddet där Du ställer flera alternativa försäkringsbolag mot varandra. Var tydlig i upphandlingen så att Du får vad Du efterfrågar.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-09-19, 14:20
Aktuell förening har haft fyra skador i badrum sedan januari 2011.
Skadan beror på i samtliga fall på att boende inte skött sitt underhållsansvar. Kakelfogar har i ett fall vittrat sönder så illa att kakelplattorna endast satt kvar på väggen tack vare vattenröret. Finns inga ledningar eller annat som har orsakat skadorna mer än att de boende inte underhållit sitt badrum utan fortsatt att duscha som vanligt trots att mattor till slut släppt från betongen.

Det vi har gjort från styrelsen är att anmäla skadan, beställt undersökning, dvs fuktmätning. Sedan har vi låtit de boende själv besluta hur ärendet ska gå vidare.

I alla dessa fall har föreningen fått en förhöjd självrisk från 8 500 kr till 29.900 kr.

Det är nog redan klart att vi kommer att byta försäkringsbolag, eftersom vi heller inte får några råd av försäkringsbolaget. De säger tyvärr bara att så här är det. Vad hjälper det då att hänvisa till bostadsrättslagen eller stadgar?

Men ni menar att vi ska skcika en räkning på 29 900 till samtliga bostadsrättshavare med skador?
Föreningens kostnad just i dag är 119 600 kr för vad jag anser vara renovering av medlemmars badrum. Det är helt sjukt.

Gusten
2011-09-19, 15:52
Hur kan föreningen ha fått förhöjd självrisk utan att det har utfärdats ett nytt försäkringsbrev med högre självrisk ?

Om det i försäkringsbrevet alltid har stått 0.2 basbelopp dvs 8500 kr så borde det rimligen vara
detta som gäller så länge det inte har utfärdats ett nytt försäkringsbrev med högre självrisk.

Harald
2011-09-19, 21:03
Självklart ska föreningens övriga medlemmar hållas skadefria om det är enskilda medlemmar som ej skött underhållsansvaret.

Fakturera dessa medlemmar era utlägg för respektive skada. Hänsvisa till bostadsrättslag och stadgar (paragraferna får du slå upp själv, men handlingarna är lättlästa).

Betalar de inte skicka till inkasso.

Betalar de inte använd kronofogden.

Bestrider de kravet, möt dem i rätten.

Är det klargjort att skadan beror på bristande underhåll från medlems sida, kan ni inte förlora.

Gusten
2011-09-20, 09:01
Vad jag förstått gällde frågan i detta fall hur stor självrisk, 8.500 kr eller 29.900 kr, som föreningen ska ta ut av medlem som brustit i underhållet.

Det är ju inte bra om en medlem får betala 8.500 kr medan en annan medlem får betala 29.900 kr för samma typ av vattenskada.

Harald
2011-09-20, 10:10
Likabehandlingsprincipen gäller och innebär att varje medlem som orsakat föreningen en utgift, ska ersätta denna.

Det innebär inte nödvändigtvis att ersättningen är lika. Försäkringsbolaget har ju ändrat vilkoren för föreningen, ingenting styrelsen kan göra något åt.

Likabehandlingsprincipen innebär inte nödvändigtvis att det ska bli precis rättvist mellan medlemmar, utan styrelsen har alltid rätt att hantera detta, om de sakligt kan motivera varför.

Att försäkringsbolaget ändrat sitt pris, är ju en saklig motivation.

Om jämte alla andra medlemmar blir ju likabehandlingsprincipen uppfylld, i och med att de hålls skadelösa i varje enskilt fall.

Gusten
2011-09-20, 11:50
Försäkringsbolaget har ju ändrat vilkoren för föreningen, ingenting styrelsen kan göra något åt.

Men det var väl just detta som styrelsen ifrågasatte, dvs om försäkringsbolaget med rättslig verkan har ändrat villkoren?
Vad jag förstod så står det fortfarande en självrisk på 0,2 basbelopp i försäkringsbrevet.

Harald
2011-09-20, 12:57
Vilket säkert är helt enligt försäkringsvilkoren.

Förvärras skadan pga undermåligt underhåll, så utgår förhöjd självrisk.

Men vad vill TS? Att de andra två också ska betala förhöjd självrisk? Det är väl bara för föreningen att konstatera att försäkringsbolaget gjort denna bedömning.

Allt grävande i det skulle förmodligen enbart göra att de efterföljande två får exakt samma behandling, inget att vinna med andra ord.

Gusten
2011-09-20, 15:27
Lite oklart hur det blev med självrisker i tidsordning.
Var det så att den första skadan fick en självrisk på 29.500 kr och de två senare skadorna fick självrisker på vardera 8.500 kr ?

Det verkar tveksamt om försäkringsbolaget har rätt höja självrisken direkt i samband med en inträffad skada
utan att utfärda ett nytt försäkringsbrev med högre självrisk som gäller för fortsättningen.

Harald
2011-09-20, 21:43
Vilket säkert är helt enligt försäkringsvilkoren.

Förvärras skadan pga undermåligt underhåll, så utgår förhöjd självrisk.

Inga nya försäkringsvilkor alltså. Olika bedömningar från försäkringsbolaget bara, om "underhållsbristen" bidragit till eller förvärrat skadan. Synd om nr 1, jackpott för nr 2+3. Men inget som berör styrelsens hantering av frågan.

Gusten
2011-09-20, 22:17
I så fall är mitt förslag att föreningen begär endast 8.500 kr även av nr 1.

Dvs inget kronofogdeärende eller domstolsprocess för att försöka få ut mer av nr 1 än av nr 2+3.

Harald
2011-09-20, 22:31
Men om 1: an är vållande kan de inte göra det. Man får inte gynna enskild medlem på de andras bekostnad.

Ibland känns rättvist orättvist. Men från föreningens sida är hanteringen solklar.

Gusten
2011-09-20, 23:43
För min del tror jag inte att styrelsen kommer att vidta några rättsliga åtgärder mot nr 1 om denne betalar in 8.500 kr som de andra två.
Styrelsen hävdar ju att de likartade skadorna, med blött under matta och kakel, har vållats av bostadsrättshavarna i samtliga tre fallen.

Det kanske inte ens finns något försäkringsvillkor om olika självrisk vid vållande och icke vållande. Ett sådant villkor skulle ge
mycket stort utrymme för godtycke. Och de enskilda bostadsrättshavarna skulle bli rättslösa.

Harald
2011-09-21, 08:58
För min del tror jag inte att styrelsen kommer att vidta några rättsliga åtgärder mot nr 1 om denne betalar in 8.500 kr som de andra två.
Nä, givetvis inte. Det är ju inte styrelsen som betalar. Det är ju de ANDRA MEDLEMMARNA. Så om styrelsen gör som Gusten föreslår, kan styrelsen åka dit på föreningsstämman. Antingen ser revisorn det eller så ser någon vaken medlem det.

Och de enskilda bostadsrättshavarna skulle bli rättslösa.
Vi är alla "rättslösa" inför försäkringsbolagens bedömningar. Smartare är att anlita en oberoende besiktningsman som går in FÖRST och bedömer skadeorsak och nivå på följdskador. Därefter bjuder man in försäkringsbolagets representant. Tycker aldrig man ska låta försäkringsbolagets ord stå oemotsagt, de är ju minst sagt jäviga....

Gusten
2011-09-21, 18:42
Tycker aldrig man ska låta försäkringsbolagets ord stå oemotsagt, de är ju minst sagt jäviga....
Det är vi helt överens om.

I alla dessa fall har föreningen fått en förhöjd självrisk från 8 500 kr till 29.900 kr.
Jag ser nu i inlägg #4 att vid alla fyra skador under 2011 så har försäkringsbolaget tillämpat den förhöjda självrisken på 29.900 kr.

Antagligen finns det något försäkringsvillkor om högre självrisk om det visar sig att föreningen har större risk för vattenskador än normalt.
Försäkringsbolaget bedömer alltså inte enskilda medlemmars eventuella vårdsöshet utan man har bara konstaterat att
föreningen har fler vattenskador än normalt. Därav den förhöjda självrisken.

Hos en bekant har föreningen i samband med stambyte valt att bekosta även nya tätskikt och ytskikt i badrummen.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-09-27, 12:22
Ska nu försöka redovisa resultatet för er.

Fastighetsförsäkringens grundsjälvrisk är 8 500 kr.
Självrisken är ett halvt basbelopp utöver annars gällande självrisk vid skada på byggnad genom läckage;

från installation om det orsakats av normala ålders- förändringar t ex korrosion och förslitningar, eller uppenbart eftersatt underhåll.
från golv- och eller väggtätskikt avsett att förhindra utströmning.Detta resulterade i att föreningen fick en förhöjd självrisk = 29 900 kr.

Detta alltså för samtliga av våra skador utom den senaste, där det faktiskt var samma problem men där föreningens kostnader inte uppgick till självrisken. Och Fastighetsförsäkringen gäller ej.
Undrar om det beror på att vi nu har sagt upp vårt avtal med Försäkringsbolaget.

Skada nr 4 kommer vi att lösa på det sätt som jag anser att vi skulle ha gjort även för de andra tre. Föreningen betalar för fuktmätning, torkning, och återställande fram till innehavarens ansvar.

Tack alla ni som har svarat och gett råd och även haft synpunkter.

guben
2011-12-02, 18:50
Jag har liknande fråga , fast från andra sidan s.a.s.

Jag märkte att en kakelplatta i ett badrum började lyfta sig och kontaktade mitt försäkringsbolag. Dom konstaterade att under kaklet fanns våtrumsmatta som hade börjat läcka.
Skadan reglerades så att jag fick ersättning för ytskikt minus avskrivning och självrisk.
Föreningens kostnad blev lägre beroende på att skadan upptäcktes i ett tidigt skede. Föreningens självrisk är ca 40000 men deras andel av skadan var endast 15000.

Nu vill föreningen ha betalt av mig för sin självrisk(15000) baserat på mitt ansvar för ytskiktet. (Ytskiktet blev förnyat lång innan vi flyttade in).

Jag vet att BRH ansvarar för ytskiktet och vi uppmanas i stadgarna att teckna försäkring för detta underhållsansvar (bostadsrättstillägget).
Tyvärr täcker bostadsrättstillägget ej följdskador/ansvar på/för föreningens fastighet. Den täcker endast mit direkta ansvar.
Min fråga är om BRH i alla lägen skall ansvara och betala för följdskador på fastigheten vid vattenskador oavsett försumlighet etc?
Om det är fallet är det minst sagt anmärkningvärt att detta ansvar inte täcks av bostadsrättstillägget! Eller vad tycker ni?
En sådan ansvarskostnad kan bli oproportionerligt stor. En förening kan ju välja att ha en hög självrisk i vetskap om att BRH alltid får betala den. I mitt fall kunde det ha blivit över 40000:- utan något försäkringsskydd.

Till saken hör att föreningens försäkringsbolag(som även har våra bostadsrättstillägg) inte anser att styrelsen/föreningen har rätt att kräva sin självrisk från BRH (om inte grov vårdslöshet föreligger, vilket skall bevisas av föreningen).
Det är kanske inte så självklart som vissa i denna tråd säger att BRH alltid skall betala föreningens följdskador, det är ju i princip en skadeståndsprocess).

Hur som helst, kolla upp era bostadsrättstillägg om dom täcker ansvar för följskador!

Admin
2011-12-02, 19:04
Tyvärr täcker bostadsrättstillägget ej följdskador/ansvar på/för föreningens fastighet. Den täcker endast mit direkta ansvar.

Detta är en av de få bitar, när det gäller dessa eviga vattenskador, som nu är till 100% utrett och klargjort.

De följdskador på föreningens fastighet som en vattenskada i din lägenhet orsakat på föreningens del av fastigheten ska föreningen ta kostnadsansvaret för, sedan får man tycka vad man vill om det, men så är det. I alla fall om inte grov vårdslöshet av bostadsrättshavaren förekommit (och det skulle då vara ett extremfall).

Alltså bra att att denna typ av följdskador inte täcks av bostadsrättstillägget så man betalar för något i onödan.

Spikklart alltså, just i denna lilla bit! Man önskar bara att alla de många andra frågorna runt vattenskador skulle kunna fastställas i regelverk... men lagstiftarna tycks inte bry sig, utan de tycker väl det är bra att ingen vet vad som gäller.


Till saken hör att föreningens försäkringsbolag(som även har våra bostadsrättstillägg) inte anser att styrelsen/föreningen har rätt att kräva sin självrisk från BRH (om inte grov vårdslöshet föreligger, vilket skall bevisas av föreningen).

Detta försäkringsbolag har således helt klart för sig hur ansvaret fördelas vid vattenskada. Vilket försäkringsbolag är detta?

guben
2011-12-02, 20:20
Detta är en av de få bitar, när det gäller dessa eviga vattenskador, som nu är till 100% utrett och klargjort.

De följdskador på föreningens fastighet som en vattenskada i din lägenhet orsakat på föreningens del av fastigheten ska föreningen ta kostnadsansvaret för, sedan får man tycka vad man vill om det, men så är det. I alla fall om inte grov vårdslöshet av bostadsrättshavaren förekommit (och det skulle då vara ett extremfall).

Alltså bra att att denna typ av följdskador inte täcks av bostadsrättstillägget så man betalar för något i onödan.

Spikklart alltså, just i denna lilla bit! Man önskar bara att alla de många andra frågorna runt vattenskador skulle kunna fastställas i regelverk... men lagstiftarna tycks inte bry sig, utan de tycker väl det är bra att ingen vet vad som gäller.Detta försäkringsbolag har således helt klart för sig hur ansvaret fördelas vid vattenskada. Vilket försäkringsbolag är detta?

Det är TryggHansa!
Tack för ditt klarläggande! Vår Styrelseordförande envisas, kan du hänvisa till något regelverk som styrker att BRF skall ta följdkostnader?
Annars hamnar vi ju i den lustiga situationen att Trygg Hansa debiterar föreningen en självrisk som vidaredebiteras till BRH som vänder sig till TrggHansa och begär ersättning under ansvarsskyddet:5: så får TryggHansa betala ändå i slutänden(minus BRH självrisk), pust...

guben
2011-12-03, 17:21
Tack Admin för att du tipsade om HD domen. Jag har läst den i sin helhet och den klarlägger , som du ochså säger, ansvarsfrågan.

För övriga som funderar över detta skickar jag här länken till HD-domen:
https://lagen.nu/dom/nja/2007s709
Nyttig läsning-rekommenderas!

Det är ju märkligt att det fortfarande förekommer att olika BRF kräver BRH på ersättning för följdskador (inklusive några av medlemmarna på detta forum) utan att bevisad vårdslöshet förekommer.
Gränsdragnigen mellan försäkringarna följer ju ochså ansvarsfördelningen: Bostadsrättshållaren(BRH) svarar för att försäkra lägenheten och BRF svarar för att försäkra fastigheten. I bostadsrättstillägget ingår däremot inte
"Skada eller del av skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens
fastighetsförsäkring.
Skada på egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen,
när du inte är underhållsskyldig."
Det betyder att man bör ha en ansvarsförsäkring för den händelse man varit (bevisat)vårdslös. Brukar ingå i hemförsäkringen.

Nu vet jag i alla fall hur jag ska hantera kravet på att betala föreningens självrisk, tack!