handdator

Visa fullständig version : Har tredje världskriget startat?


Katten Georg
2008-05-22, 18:43
När man läser vad som hänt på HSB Malmös stämma 2008 så blev jag minst sagt chockad över hur det går till inom denna medlemsorganisation.

Tänk om följande skulle hända:

En socialdemokratisk riksdagsledamot lämnar in 200 motioner till riksdagen. En moderat riksdagsman yrkar att den socialdemokratiske ledamoten inte skall ha yttranderätt och därmed inte kunna försvara sina motioner. Till yttermera visso yrkar den moderate riksdagsledamoten att man skall bunta ihop alla motioner från den socialdemokratiske ledamoten och avslå alla på ett bräde oavsett innehåll. Vad tror ni skulle hända?

Detta är precis vad som hänt inom HSB Malmö.

Styrelsen svarar att motionerna ”anses besvarade” och motiverar för det mesta sitt svar med att framföra att man skall undersöka saken eller något dylikt.

Detta innebär i realiteten att styrelsen har bifallit motionen och skall återkomma med besked om hur exakt motionen skall införas. Juridiskt kunniga framhärdar att styrelsen har maximalt till nästa stämma på sig för att till fullmäktige återkomma vad man kommit fram till. Här är det fritt fram för medlemmar att fråga styrelsen hur långt man har kommit i sin undersökning av fråga/motion XXX.

Det finns ett antal individer som särskilt utmärkt sig på denna stämma nämligen:

Sven-Erik Eliasson, Åke Persson, Leif Cruse, Kaj Kvist, Ivar Jönsson, Tommy Johansson, Lennart Karlin, Knut Boij m.fl.

En gammal socialdemokratisk agitator, Fabian Månsson, sa en gång följande numera bevingade ord.

Vet hut. Vet sjufalt hut.

Sällan har det känts så rätt att rikta denna uppmaning till ovanstående fullmäktigeledamöter.

Riksförbundets ordförande och tillika mötesordförande skall berömmas för sitt försök att genomföra stämman med stil. Tyvärr har han inte tillräckliga maktmedel att sätta sådana människor på plats. Men han kan ju tala om för HSB Malmö att de gärna får fortsätta att vara en organisation för bostadsrättsföreningar men inte under varumärket HSB. Var vänliga att plocka ner alla HSB – skyltar. Ni har en vecka på er. Ni kan anlita Bo – Service under den veckan för det märks säkert inte om de gör något annat eftersom de inte uträttar något i normala fall.

Admin
2008-05-22, 23:37
Att fullmäktigeledamöterna på ett så markant sätt ägnar sig åt särbehandling av medlemmar är närmast att beskriva som ofattbart.
Sven-Erik Eliasson, Åke Persson samt Elvy Westerberg har dessutom efter stämman skrivit ilskna inlägg över mig i Skånska Dagbladet (som jag redogjort för i tidigare inlägg här) och de borde skämmas rejält nu!

I morgon kommer samtliga 42.000 medlemmar i HSB Malmö få en rapport från HSB Malmös årsstämma 2008, och i denna står det bl.a. följande;
Argumentationsrätt
De nya stadgarna innehåller ytterligare
en förändring tillkommen för att
stärka medlemmarnas möjlighet till
inflytande – regeln om att den som
skrivit en motion också har rätt att på
stämman argumentera för sitt förslag.
Argumentationsregeln tillämpades
redan under årets stämma där 210
motioner behandlades. Av motionerna
var 178 författade av T.W.
– Jag har gjort det i syfte att påverka
och för att skapa insyn och öppenhet,
förklarade han inför föreningsstämman,
som till att börja med beslutade
att hantera hans motioner var för sig.
Det beslutet ändrades sedan så att
samtliga motioner från T.W.
avhandlades i ett beslut, där stämman
röstade i enlighet med styrelsens förslag
gällande samtliga T.W:s motioner.
En förklaring till denna text kan kanske vara på sin plats!
Stämman röstade enligt styrelsens förslag för samtliga motioner, och i praktiken innebar detta följande;
- 136 st. "Anse besvarad", med nästan ingen motivering som hörde till respektive yrkande och där inte en enda sak förpliktigade styrelsen till att göra något.
- 41 "Avslag", utan någon relevant motivering.
- 1 "Bifall", tyvärr dock till något annat än vad motionen handlade om.

Först tar alltså fullmäktigeledamöterna beslut om att - i strid med allt demokratiskt tänkande och på ett mycket fult sätt- ta bort min yttranderätt.
Bara minuter senare beslutar denna märkliga församling att till och med föra in i stadgarna att jag ska få yttranderätt.
Och efter stämman försvarar Sven-Erik Eliasson, Åke Persson samt Elvy Westerberg i media att fullmäktigeledamöterna inskränkt min yttranderätt i egenskap av motionär.

Någon som förstår logiken i detta?

Medlemmarna måste kanske välja fullmäktigeledamöter som representerar dem på ett betydligt bättre sätt än idag om medlemmarna vill att det ska börja fungera i organisationen! Det behövs fullmäktigeledamöter som inte bara sitter där för att få tiden till att gå.

Tyvärr känner nog de flesta inte till att medlemmarna - på varje årsstämma - kan välja precis vem de vill som fullmäktigeledamot.
Det behöver inte alls vara någon i styrelsen, det behöver inte ens vara någon i den egna föreningen.
Man kan välja valfri fullmäktigeledamot, vilket t.ex. innebär att varje brf i HSB Malmö t.ex. kan välja mig som fullmäktigeledamot, eller någon annan som de har tilltro till.

Ove Mollvik
2008-05-23, 10:32
Det är en psykologisk krigföring som startades av brittisk överklass redan för hundra år sedan som ständigt går igen. Orwell genomskådade det sjuka sinnet redan hos sina skolkamrater bland blivande elit.
I ansvarig ställning lär ingen kunna fatta. Och när inte heller folk fattar vad ägarmakten vill men inte kan säga då den i motsats till demokratin måste verka utan att synas så blir den kinkig.
Genom medialt förtal och falskt angiveri mot enskilda får man folk, företag och nationer att i första hand starta handelskrig mot varandra. Dessa leder ständigt till börskrascher, arbetslöshet och till slut väpnade konflikter.
Inte förrän elitkollektivisternas monopol blivit säkrat och allt vad folkstyre heter utplånat i världen lär någon maktgalen bli nöjd.
Våra typiska bastardföreningar bör tjäna som varnande exempel.
Ove Mollvik

Holger
2008-05-26, 14:59
Katten Georgs inlägg innehöll bland mycket annat smått och gott nedanstående :

Det finns ett antal individer som särskilt utmärkt sig på denna stämma nämligen: Sven-Erik Eliasson, Åke Persson, Leif Cruse, Kaj Kvist, Ivar Jönsson, Tommy Johansson, Lennart Karlin, Knut Boij m.fl.

Man skall i detta sammanhang inte glömma styrelsen som suttit som bildstoder utan att säga ett ord. Man kan då undanta deras representant som under de delar som handlade om motioner upprepade samma sak hela tiden.

Han hade ingenting att säga och så sa han det !

Man får väl också till denna samling räkna Ingela Persson som representant för valberedningen och Elvy Westerberg som representant för bospargruppen. Hur många av de cirka 6000 personer som ingår i bospargruppen delar hennes totalt odemokratiska syn.
Förhoppningsvis rör det sig bara om ett fåtal.

Micke1
2008-05-28, 21:07
Intressant, om du har rätt Katten Georg gällande bifall till motionerna.
Demokrati är ett bra ord men många vet inte vad det betyder som vi märkte på stämman.
Om det tar några dagar för att man skall vara demokratisk så får man som fullmäktige köpa läget eftersom man är på stämman utsedd av sina medlemmar.
Skulle vara intressant att veta om medlemmarna i en del föreningar anser om sina valda representanters uppförande och tro.

Ove Mollvik
2008-05-29, 11:01
Inför det anonyma hotet från kreditgivaren u p a att mista jobb/hem/familj om man inte gör som de maktgalna vill men inte kan säga så väljer de flesta förtroendevalda precis som orättsstatens tjänstemän att följa den bakom låtsasdemokratin dolda övermakten.
Inte ens Ingvar Carlsson vågade invända mot KOFeldt utan svek både Palme och svenska folket. Vad skall en stackars ordförande i en ynklig bastardförening kunna göra?
Se, vilken kamp Lars Traneflykt och andra, som vet vad som hände bland eliten för 20 år sedan, fört och ännu inte har kunnat tystas!
Ove Mollvik

Kulan
2008-06-02, 16:40
I kölvattnet av 2008 års stämma kan man ju bara konstatera följande:
1. Sedan 2004 års stämma då skandalen med Turning Torso avslöjades har en styrelse bytts ut helt och en till nästan hälften.
2. En VD har inte blivit beviljad ansvarsfrihet av 2 på varandra följande ordinarie stämmor. Detta torde vara unikt. VD: s sätt att ta ansvar var att han gick från HSB Malmö med en extra pension på drygt 5 mkr.
3. HSB Malmö betalade nästan 2 mkr för att få fram sanningen om hanteringen av Turning Torso, den särskilda granskningen.
4. När sanningen blev känt struntade fullmäktige i att utkräva ansvar av styrelseledamöter respektive VD. Man krävde endast advokat Lindblad, vars styrelseförsäkring betalades ut i en förlikning.
5. Man har avskedat ytterligare en VD och en ordförande som inte fått ansvarsfrihet.
6. HSB Malmö har på hemsidan informerat om att HSB Malmös styrelse kommer att påbörja en utredning av sig själv
Styrelsen i HSB Malmö utreder stämmobeslut kring ej beviljad ansvarsfrihet
Det var på HSB Malmös föreningsstämma den 26 april som förre styrelseordföranden Alf Gustavsson och förre verkställande direktören Lars Danielsson inte beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
7. Det finns 2 kategorier som i princip sitter kvar i sina gamla positioner trots allt det som hänt, tjänstemännen och fullmäktige.
8. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom fullmäktige är mer eller mindre oförändrad eftersom det ju är dessa som bestämmer och tjänstemännen utgör den utförande delen av organisationen.
Man frågar sig vilka signaler som tjänstemännen i HSB Malmö skall rätta sig efter med ovanstående förebilder.

Katten Georg
2008-06-08, 12:12
HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu. Under denna rubrik finns ett ilägg som talar om olika sätt att ta sitt ansvar. Så här ser innlägget ut i sin helhet

Med referens till vad som skrivits i detta medium om att ta anvar så stod detta att läsa på SDS ledarsida idag den 8 juni 2008.

Det är lätt att få intrycket att det inom polisen finns en viss motvilja mot att se kårens insatser bli vägda och mätta, en aversion mot att tydliga mål sätts upp för arbetet. En viktig orsak till det interna missnöjet med förre rikspolischefen Stefan Strömberg, vilket ledde till att han tvingades avgå i december förra året, var Strömbergs krav på mätbara mål för polisarbetet.
”Hur mäter man den empatiska förmågan?” undrade Karlsen retoriskt i Ekot igår.
Det är så klart inte lätt. Fast vad de flesta brottsoffer i första hand förväntar sig av polisen är kanske inte empati utan att brottet klaras upp.

Det kan tyckas motsägelsefullt men Jan Karlsen vill samtidigt se att polisarbetet i större utsträckning styrs av statistiken. Han hänvisar i DN till erfarenheterna från New York där man ”sedan många år tillbaka använt en modell som innebär att man följer brottsstatistiken varje vecka för de sju viktigaste brottstyperna”. Statistiken bryts ner områdesvis och används sedan för att fördela resurser inom polisen.
Det fina i kråksången ur Polisförbundets synvinkel är förmodligen – om man skall lita till Karlsens beskrivning av New York-modellen – att när kurvorna pekar i fel riktning så är det antingen en fråga om resursbrist eller brister i polisens ledning.
Ansvaret ligger med andra ord alltid hos någon annan. Så utomordentligt praktiskt.

Är det någon som känner igen HSB Malmös agerande i denna slutsats? Det gör nämligen jag. Kurser är bra men rätt attityd är bättre. Hur skall man få någon att bli duktig på något som han eller hon inte vill bli duktig på?

Kulan
2008-06-26, 13:54
I dagens SDS rapporteras att MKB gör förlust på sina lägenheter i Västra Hamnen. Det framgår bl.a. att man tvingats skriva ner ett fastighetsbestånd med 200 000 000 kronor vilket man belastat kalkylerna med. http://sydsvenskan.se/malmo/article340241.ece

HSB Malmö skrev ner Turning Torso med 800 000 000 från 1 600 000 000 kronor för att senare skriva upp den till 1 150 000 och eventuellt ytterligare en uppskrivning. Produktionskostnaden totalt som från början angavs till 1,6 mdr blev cirka 1 800 000 000 kronor då det tillkom kostnader för garage mm. Kostnaderna för bytet av bostadsbeståndet från högavkastande fastigheter till lågavkastande dito, Turning Torso, har av tidigare VD angetts till 30 mkr per år. Denna senare kostnad kan ju inte elimineras med mindre än att HSB kan höja hyrorna i Turning Torso snabbare än marknaden och det är ju inte alls säkert att man kan (av marknadsskäl) eller får (för hyresgästföreningen). Om man antar att denna kostnad inte kan elimineras på 10 år, vilket är kort tid för sådan avveckling, så uppkommer ju en kostnad på ytterligare 300 000 000 kronor.

HSB Malmö hävdar att Turning Torso är obelånad.

Det finns bara 2 sorters kapital i ett företag, eget kapital som i alla normala företag kostar minst 15 % i avkastning, och främmande kapital som kan vara antingen räntebärande dvs. sådant som man betalar ränta för eller icke räntebärande av typen leverantörsskulder.

Om Turning Torso har byggts för eget kapital så skall kalkylen belastas med en räntekostnad på 15 % multiplicerat med 1 800 000 000 eller 270 000 000 kronor.
Om den byggts med lånade pengar så skulle räntekostnaden bli 5 % multiplicerat med 1 800 000 000 eller 90 000 000.
Om vi antar att 5 % finansierats av egna medel till 15 % ränta, 5 % av räntefritt främmande kapital och resterande 90 % av främmande räntebärande kapital till 5 % ränta så innebär detta en finansiell kostnad som skall belasta Turning Torso på 94 500 000 kronor
Till detta kommer avskrivningar som enligt god redovisningssed måste uppgå till minst 1 % per år eller 18 000 000 kronor.

Totala kostnader som inte redovisats av HSB är således 112 500 000 kronor + 30 000 000 i minskade intäkter eller 142 500 000.

HSB Malmö påstår att Turning Torso går med vinst på cirka 30 000 000 när det verkliga resultatet är en förlust på 112 500 000 eller 685 kronor per medlem och år eller 57 kronor per medlem och månad.

Varje medlem i HSB Malmö betalar alltså drygt 50 kronor per månad i hyresbidrag till de hyresgäster som bor i Turning Torso. Är det detta som HSB Malmö är så stolta över?

MKB: s hyresgäster får betala en del förlustaffärer, vilket ibland är ofrånkomligt, och detta redovisas öppet. I HSB Malmös fall mörkas de verkliga siffrorna och förskönade vinstsiffror redovisas.

De 2 giganterna på Malmös bostadsmarknad har i samma område samma problem men redovisar dem totalt olika. Kreativ bokföring eller politiska beslut?

Admin
2008-06-26, 14:27
Fattiga områden betalar lyxhusen i Västra hamnen

Det är illa nog att varje medlem betalar nästan 700 kr/år i subvention till hyresgästerna i Turning Torso, men jag tycker det är om möjligt ännu värre att man är oärlig och säger till HSB Malmös 42.000 medlemmar att det går bra nu för Turning Torso.

Och av de drygt 300 fullmäktigeledamöter som ska representera HSB Malmös 42.000 medlemmar så är det aldrig någon som ifrågasätter de kalkyler som presenteras av HSB Malmö.

Märkligt!