handdator

Visa fullständig version : Ny, om, tillbyggnad i brf, kan styrelsen besluta om detta? P-plats


Einar
2009-07-12, 01:52
Följande situation föreligger:

Årstämman 2008-04-28 fattade, på styrelsens egen begäran om 2 miljoner kronor för parkeringsplatsarbeten utan att kunna presentera underlag, beslut om att "lyfta ut frågan och att styrelsen skulle återkomma". Detta var mötesordförandens egen omformulering av yrkandet på extrastämma för att senare behandla styrelsens förslag när den hade bättre underlag. Styrelseordföranden uppfattade själv, genom ett uttalande direkt efter klubbslaget, att det skulle vara en extrastämma. Hur frågan hanterades och vilket beslut som fattades saknas i protokollet (upptäcktes för sent för att kunna klandras), men stämman finns inspelad i sin helhet.

Maj 2008 fattar styrelsen beslut om att ta in offerter från tre olika leverantörer avseende parkeringsplatserna.

Juni 2008 fattar styrelsen beslut om att anta det enda inkomna fullständiga anbudet. I augusti uppger styrelsen på fråga att det skulle kosta mellan 3-3,5 miljoner.

Den 28 juli 2008 sätter etapp 1 av arbetena igång. Pågår till 24 oktober.

Vid informationsmöte december 2008 uppger styrelseordföranden att parkeringsplatsarbetena totalt kostar 2,88 miljoner.

Vid årsstämman 2009 framkommer att totalpriset för parkeringsplatserna nu är 6,8 miljoner kronor inkl moms (och att tidigare uppgifter varit blandat inklusive resp exklusive moms). Vidare hävdas nu att det som från början varit etapp 1 nu är etapp 1+2. Det som tidigare annonserats publikt i bl a trappuppgångarna (så sent som i mars 2009) vara etapp 2, kallas nu etapp 3. Tidigare kostnader uppges numera avse endast etapp 1+2 enligt den nya benämningen och alltså inte inkludera etapp 3.

När stadgarna antogs (2003 tror jag det var) finns en protokollsanteckning kring begreppet "väsentlig" gällande ny-/om- & tillbyggnad. Anteckningen anger att det är stämman som skall avgöra vad som skall betecknas som "väsentlig". Ingen stämma har fram tills nu gjort någon sådan tolkning.

Naturligen har det varit mycket svårt att få fram ytterligare detaljer, eftersom styrelsen vägrar svara på frågor. Revisorerna har inte heller hanterat anmälan de fått om det som då var känt fram till årsskiftet 2008/2009 eller gjort något uttalande i frågan.

Mot denna bakgrund några frågor:

1) Kan en styrelse besluta om någon som helst ny-/om- eller tillbyggnad så länge som en stämma inte uttalat sin tolkning av begreppet "väsentlig" med hänsyn till protokollsanteckningen från stämman där stadgarna antogs?
2) Kan beslutet, som togs vid stämman 2008, tas till intäkt för att någon del av generalklausulen eller likabehandlingsprincipen brutits av styrelsen? Styrelsen hävdar själv att den varit behörig fatta beslut om arbetena med parkeringsplatserna.
3) Om svaret på fråga 2 är "ja": Skulle skadeståndsansvar kunna komma ifråga för styrelsen som fattade besluten att sätta igång arbetena?

Admin
2009-07-12, 06:41
Svar:

1. I normalfallet kan en styrelse besluta om nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och sedan får stämman i efterskott avgöra om styrelsen gjort fel samt ifall styrelsen ska straffas för detta.
Lagverket är absurt här, men det så det fungerar, tyvärr (en styrelse som vill slippa riskera något överlämnar därför till stämman att ta beslut i tveksamma fall).
Om stämman emellertid beslutat att stämman ska avgöra vad som är "väsentlig" om-/ny-/tillbyggnad så uppstår genast flera svåra tolkningsproblem.
Hur ska detta gå till rent praktiskt?
Men har stämman ändå tagit detta beslut så har stämman gjort detta, och då innebär det att samtliga ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader ska beslutas av stämman innan styrelsen kan gå vidare i dessa projekt.

2. Generalklausulen och likabehandlingsprincipen avser medlemmar och den inbördes behandlingen dem emellan. Jag kan inte så här direkt se att besluten om parkeringsplatserna är i strid med generalklausulen eller likabehandlingsprincipen. Underhåll behöver göras av allt.
Frågan är i stället om styrelsens beslut, under de givna förutsättningarna, strider mot den behörighet styrelsen har att fatta beslut om om/ny/tillbyggnad.
Självklart menar styrelsen att den varit behörig att fatta beslut om p-platserna, men har det tagits ett beslut enligt vad du här hävdar här i punkt 1 så har bevisligen styrelsen inte varit behörig till detta.

3. Ja, om svaret på fråga 2 hade varit ja så skulle naturligtvis skadeståndsanspråk kunnat ställas på styrelsen i relation till den skada vissa medlemmar utsatts för. Men jag ställer mig som sagt tveksam till att svaret på fråga 2 är ja.


Som du skriver här så skulle styrelsen enligt stämmans beslut återkomma till stämman för nytt beslut, men styrelsen har i stället gått vidare utan att stämman fått ta de beslut som det tidigare beslutats om.
Det är i sådant fall ett solklart lagbrott!

En inspelning väger tyngre än ett protokoll!

Notera att frågan om ansvarsfrihet inte har någon praktisk betydelse.
Är det inte en nullitet så kan en styrelse ställas till svars för det som gjorts under tidigare år, alltså även om det var ett tag sedan, och även om styrelsen fått ansvarsfrihet för detta.

Einar
2009-07-12, 09:00
Tack för dina svar! Det är uppfriskande att diskutera med någon som inte väjer för sakfrågorna, oavsett om svaren är de man önskar eller ej. sakargument kan man alltid böja sig för.

I samband med parkeringsplatsarbetena stämde jag ju föreningen för att man blockerade mitt garage (och ytterligare 33) under ca 3 månader. jag fick rätt i den del som Tingsrätten tidsmässigt ansåg utgöra ombyggnadsarbeten (46%). Även om vi utelämnar diskussionen om hur mycket ombyggnad som krävs för att uppfylla kriteriet "väsentlig" så har det åtminstone utgjort delvis ombyggnad. Med protokollsanteckningen från 2003 torde därmed inte styrelsen kunna slippa undan från kravet på stämmobeslut.

Kan detta anses vara brott mot generalklausulen eller likabehandlingsprincipen? Styrelsen har ju de facto ignorerat stämmobeslutet i fjol och därmed agerat till förfång för den majoritet som då förelåg och till nackdel för föreningen rent ekonomiskt. Kostnaden (6,8 miljoner) blir ca 22000 kronor per lägenhet för 25 cm breddning av resp parkeringsplats (ingående i bostadsrätten) samt en allmän uppsnyggning inkl omasfaltering.

Om man vill ha en prövning av detta i domstol:
Har enskild medlem rätten att stämma eller måste det till en viss minoritet eller t o m majoritet???