handdator

Visa fullständig version : Dom i Malmö Tingsrätt om motioner


Fullmäktig Öster
2011-04-20, 06:42
Igår kom en dom i Malmö Tingsrätt som ger en motionär delvis rätt och tre motioner av nästan 80 måste tas om.

Motionären hade begärt att Tingsrätten skulle upphäva beslut att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Beslut att medge ansvarsfrihet för styrelsen, beslut att inte ta upp motionerna 1–22, 24–71 samt 73–75 till behandling och beslut att avvisa motionerna 23 och 72.

Beslutet blev att tre motioner ska tas om. Övriga yrkanden lämnas utan bifall. Trots att motionären delvis får rätt skriver Tingsrätten i sin dom:

"XX har fått bifall till sin talan till en del som, sedd i relation till samtliga framställda yrkanden, framstår som obetydlig. Han bör därför förpliktas att ersätta Föreningens rättegångskostnad. Den ersättning som föreningen yrkat är skälig."

36 250 kr kostar det kalaset motionären. Målet har nummer: T 6943-10 :5:

Admin
2011-04-20, 11:08
Oj, Fullmäktig Öster, du var verkligen uppe i arla morgonstund för att författa detta inlägg. Hoppas du är lika vaken på HSB Malmös årsstämma den 7 maj.

Ja, det stämmer att bara tre motioner måste tas om.
- Sänkning av revisorsarvode.
- Definition av vad styrelsen kan besluta om
- Ombud/biträde - styrelsen begår lagbrott.

Det innebär dock inte att styrelsen haft rätt i övrigt.
Det betyder bara att denna enskilda rådman randomiserat plockat ut tre motioner som han anser vara motioner av 80 motioner.

Dvs han ger rätt i att motioner måste behandlas och att styrelsen gjort fel i detta, men anser att han kan göra åtskillnad på motioner och motioner på ett sensationellt märkligt sätt.

Det visar på att det nog ligger något i den nymyntade devisen "det är något ruttet i Sverige", med anledning av det svenska rättsystemet i samband med Julian Assanges fall.

Rådmannen har i detta fall bortsett från fakta.

Men det visar bara att kampen mot det odemokratiska systemet måste gå vidare. :13:

Tillägg;

Tingsrätten skriver;
"På föreningsstämman ska det, enligt 7 kap 4 § lagen om ekonomiska föreningar, fattas beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, om dispositioner beträffande vinst eller förlust, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och om andra ärenden som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomiska föreningar (samt - i fråga om en bostadsrättsförening - enligt bostadsrättslagen) eller stadgarna.
Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark ska enligt 15 § bostadsrättslagen fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
Ändringar av föreningens stadgar ska, enligt 23 § bostadsrättslagen fattas av stämman.
Även frågor om fastställande av arvode för styrelseledamöter och revisorer torde vara en fråga för stämman.
För föreningens organisation och för förvaltningen av föreningens angelägenheter svarar, enligt 6 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar - till vilken 9 kap. 12 § bostadsrättslagen hänvisar - föreningens styrelse".
Med detta anförande från Tingsrätten så anser Tingsrätten således att endast motioner som berör vad som tagits upp här kan anses som motioner;
- fastställelse av resultat- och balansräkning
- dispositioner beträffande vinst eller förlust
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
- ärenden som ankommer på stämman enligt LEF och BRL eller stadgarna
- väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark
- Ändringar av föreningens stadgar
- Fastställande av arvode för styrelseledamöter och revisorer
Motioner som berör annat är alltså enligt tingsrätten inte att anse som motioner.

Tingsrätten säger, enligt ovanstående citat, särskilt att motioner som berör föreningens organisation och förvaltning inte är motioner.

Därmed vill tingsrätten hävda att t.ex. följande motioner inte är motioner;
3. Val av fullmäktigeledamot
4. Valberedningen
8. Justering av protokoll
9. Vem kontrollerar revisorerna?
11 Föreningens inaktuella hemsida
13 Orimligt höga telekostnader
14 Undermålig förvaltningsberättelse, statistik
15 Motioner ska utredas - Effektivisering av stämman
16 Ofördelaktiga placeringar
17 Trivselföreskrifter
18 Offentliga styrelseprotokoll
19 Utdrag från styrelseprotokoll
20 Behandling/utredning av motioner
21 Redovisning av arvoden
22 Tryggare / säkrare boende
24 Plan för bättre information och engagemang
25 Styrelsen ska svara medlemmarna
26 Inga anonyma skrivelse från styrelsen
27 Info om kommande styrelsemöten
28 Föreningens budget
29 Prognos på månadsavgifter
30 Föreningens fastighetsförsäkring
32 10-års kalkylen
33 Mål för verksamheten
35 300.000 kr i stämmokostnader
36 Utredning av motioner
38 Fritidslokalen
39 Anbud administration/förvaltning
40 Olika bevakningsområden
41 Vad innebär det att vara justerare
42 Energistatistik för föreningen - Kontroll av förbrukning
43 Besparingsplan
47 Utnyttja kompetensen i föreningen
49 Vattenskada - Nödvändigt med snabb reaktion
51 Upphandling, städavtalet, Behovsöversyn, sänkning av kostnader
53 Kollektivt bostadsrättstillägg
54 Föreningen står för yt- och tätskikt vid underhåll
55 Redovisning av konferenser
57 Revisorernas berättelse
58 Medlemsenkät om information
60 Balkonginglasningstillstånd
61 Vaktmästartjänsten, arbetsbeskrivning
67 Fuktkontroll
68 Periodiseringsfel
69 Årlig stadgeenlig besiktning
70 Specifikation av underhållskostnader
71 Kostnader för förtroendevalda/personal
73 Utträde ur HSB Malmö
74 Löpande uppdaterad informationspärm
75 Övergripande riktlinjer för stämmor.

Tingsrätten skriver att av alla de 76 motionerna "måste tre stycken, nr 34, 46 och 72, anses vara sådana att de utgjort stämmoärenden i lagens mening".
Tingsrätten skriver sedan att det inte påvisats "att övriga motioner avsett ärenden som han med stöd av de åberopade lagrummet haft rätt att få behandlade av stämman".

Här har vi en vad jag skulle vilja säga världsunik personlig åsikt om vad motioner är för något.
Tingsrätten blandar ihop lag- och stadgeenliga ärenden med medlemmarnas ärenden.

Tingsrätten avslutar med;
"De tre motioner som utgjort ärenden i föreningslagens mening har Föreningen varit skyldig att på stämman behandla i sak.
Av protokollet framgår att så inte har skett.
De skäl som Föreningen anfört innebär inte att besluten att avvisa motion 72 och att inte ta upp motionerna 34 och 46 är godtagbara.
Besluten ska därför undanröjas.".

TILLÄGG:
För att denna dom överhuvudtaget ska kunna bli någorlunda överblickbar så har kommentarerna till tingsrättens dom lagts ut här (http://hotpot.se/klander-overklagande.htm).

Nybörjare
2011-04-20, 11:29
Det visar på att det nog ligger något i den nymyntade devisen "det är något ruttet i Sverige", med anledning av det svenska rättsystemet i samband med Julian Assanges fall.

Rådmannen har i detta fall bortsett från fakta.

Men det visar bara att kampen mot det odemokratiska systemet måste gå vidare. :13:

Det är ju skrämmande om någon utomstående ska kunna ta ställning till vad som är motion eller inte. Lämnar man in ett större antal motioner, torde det visa på att styrelsen inte gör sitt jobb.

Ska bli spännande att se hur det blir med mina 24 motioner till årsmötet. Visst kan en del av dem betraktas som "normala styrelseärenden" - men när det inte fungerar och styrelsen inte gör något, finns det ju inga andra alternativ:12:

Det här verkar inte riktigt klokt! Vad är vitsen med bostadsrättsförening om delägarna inte kan påverka boende och förvaltning? :16:

Nej - Fram för Insyn och Demokrati i våra föreningar!!!

I Stockholm har några lyckligt lottade turen att bo i SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening). Där är det välskötta fastigheter, verklig demokrati och ordning och reda. Så kan det också vara:10:

kluringen
2011-04-20, 12:23
I Stockholm har några lyckligt lottade turen att bo i SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening). Där är det välskötta fastigheter, verklig demokrati och ordning och reda. Så kan det också vara:10:

En kooperativ hyresrätt kan inte säljas på den öppna bostadstättsmarknaden. Man får tillbaka insatsen bara när man flyttar. Men visst är det en trevlig boendeform. Har för mig (osäker) att HSB, Riksbyggen och Stockholmshem fungerade på liknande sätt för länge sedan, men ändrade verksamhetsinriktning.

Nybörjare
2011-04-20, 13:50
En kooperativ hyresrätt kan inte säljas på den öppna bostadstättsmarknaden. Man får tillbaka insatsen bara när man flyttar. Men visst är det en trevlig boendeform. Har för mig (osäker) att HSB, Riksbyggen och Stockholmshem fungerade på liknande sätt för länge sedan, men ändrade verksamhetsinriktning.

Nej, de kan inte sälja sina lägenheter på öppna marknaden, vilket jag tycker är sunt. Det märkliga är, att de har så mycket mer demokrati än vad många, många bostadsrättsföreningar verkar ha. Det var just inflytandet över mitt boende och möjlighet att bidra, som gjorde att jag valde bostadsrätt och släppte en 3:a på Kungsholmen.
- Tji fick jag :16:

Nu fick jag årsredovisningen i brevlådan och det ska bli en inressant läsning (hoppas att jag förstår mer det här året).

clabbe
2011-04-20, 15:24
Är det något jag inte fattar här eller varför kan det inte skrivas ut i klartext att det är Admin som är part i målet?

Admin
2011-04-20, 15:34
Clabbe, du tyckte tydligen att detta var oklart (trots allt jag skrivit om detta där jag tror det var uppenbart för alla) samt att detta var av betydelse i sakfrågan och därför var viktigt att tillägga, så därmed är det gjort. Alla nöjda? :13:

Hoppas vi därmed kan backa tillbaka till vad tråden egentligen handlar om, enligt Fullmäktig Öster.

clabbe
2011-04-20, 16:43
Kommer du att överklaga?

Admin
2011-04-20, 16:51
Ja, det kommer jag säkert att göra eftersom det här är så galet att det är svårt att hålla sig för skratt, trots det trista i sammanhanget.

För ett överklagande krävs alltid i detta land (sedan inte så länge sedan) ett prövningstillstånd, och jag vill minnas att Sveriges domstolar reducerat sin arbetsbörda på ett enkelt sätt genom att runt 95 % (eller mer?) av alla överklaganden nekas prövningstillstånd.
Vad jag förstår har domstolen ingen skyldighet att sakligt motivera varför de inte ger prövningstillstånd, vilket gör livet enkelt för domstolarna.

Men då finns det alltid JO, och sedan Europadomstolen, som man kan vända sig till.
Det sägs ju allmänt att Sverige ligger i topp med ärenden till Europadomstolen, så kanske rättssystemet har sina brister i detta land, inte bara i detta aktuella fall?

Tillägg:
Jag har redan nu, bara någon dag efter domen, tagit fram en säker grund för att prövningstillstånd ska beviljas!
Det visar sig bl.a. att tingsrätten gått tvärtemot till vad högre rättsinstanser beslutat!
Det var därmed kanske tur att tingsrättens dom var så absurd. Det skapar onödigt merarbete för mig (som jag gärna hade undvikit), men ärendet kommer i alla fall att behandlas och avgöras i en högre instans och därmed få mer genomslagskraft.

Tillägg:

För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att avvisa motion #72 (Yrkande: Föreningens stadgar ändras så att medlem får ta med sig ett juridiskt ombud/valfritt biträde) så har tingsrätten godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel här och att svarandens argument är utan betydelse.
För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att avvisa motion #23 (Yrkande: Delägarnas insyn i verksamheten ska utökas för att uppnå ett tryggare och säkrare boende och det föreslås att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda detta) så har tingsrätten inte godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel här.
Detta alltså med tingsrättens argument (som beskrivits i tidigare inlägg) att motion #72 är en motion, men motion #23 är inte en motion som nödvändigtvis måste behandlas enligt föreningslagen.
För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att inte behandla motion 1-22, 24-71 samt 73-75 så har tingsrätten godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel i att inte behandla specifikt motion #34 (Yrkande: Sänkning av revisorsarvode) samt #46 (Yrkande: Regel införs om att styrelsen ska ägna sig åt underhåll) och att svarandens argument är utan betydelse.
För yrkandet att upphäva styrelsens/stämmans beslut att inte behandla övriga motioner så har tingsrätten inte godkänt att styrelsen/stämman gjorde fel här.
Detta alltså med argumentet att alla övriga motioner inte är motioner enligt rådmannens personliga bedömning, och enligt den oerhört märkliga förklaringen från tingsrätten som jag redovisat i tidigare inlägg här ovan.Tingsrätten bemöter inte prejudikat
Rådmannen använder sig, för sina argument, av ett mål i hovrätten om yrkande av nedsättning av rättegångskostnader (mål T 393-00), med ytterst tveksamma slutsatser och referenser till vad en enskild författare haft för personligt tyckande för 25 år sedan.
Samtidigt har rådmannen inte med ett enda ord bemött min referens till det prejudicerande fall i Högsta Domstolen som talar till min fördel.
Rådmannen vill alltså helt bortse från ett prejudikat i HD, men använder sig i stället av argument i ett mål i hovrätten för 10 år sedan som handlade om något helt annat.
Behöver man ens vara juridiskt kunnig för att förstå att ett prejudikat väger tyngre än personliga åsikter i ett hovrättsmål?
Hur kan en domstol bara hoppa över en av de viktigaste grunderna för ett klander?

Tingsrätten bemöter inget av fem skäl för klandret om motionerna
Rådsmannen har i sitt domskäl i vissa delar kopierat exakt ord för ord från hovrättsmålet T 393-00 som tydligen använts som någon form av mall för detta klander, t.ex.;
"Enligt 7 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar kan klandertalan föras mot ett beslut av föreningsstämman om det inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot lagen om ekonomiska föreningar eller mot stadgarna. Enligt förarbetena till lagtexten kan med stöd av bestämmelsen talan föras mot ett beslut som är formellt felaktigt, dvs. felaktigt i fråga om tillkomstsättet, eller som är behäftat med ett materiellt fel därigenom att beslutet strider mot föreningslagen eller stadgarna (se prop. 1986/87:7 s 140 f).".

Samtidigt skriver rådmannen;
"Därtill har käranden gjort gällande att besluten att avvisa respektive inte ta upp motioner
kränkt den associationsrättsliga likhetsprincipen,
generalklausulen i 6 kap. 13 § och 7 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar,
portalparagrafen i Föreningens stadgar och
föreningsrättslig praxis.
Det som käranden anfört ger inte något stöd för hans påstående att besluten att avvisa respektive inte ta upp hans övriga motioner i något avseende varit behäftade med något formellt eller materiellt fel.".

Vad rådmannen skriver i det första citatet motsägs av vad rådmannen sedan skriver i det andra citatet.
Av klandret framgår mycket tydligt hur brott begåtts mot var och en av dessa ovanstående punkter.
Materiella fel (beslut strider mot föreningslagen/stadgarna) enligt ovanstående punkter har bevisligen begåtts. Det har bevisats i klandret och inget av detta har motsagts av svaranden.
Rådmannen väljer emellertid att inte med ett enda ord bemöta de tungt vägande och bevisade argumenten för de materiella felen som angivits i klandret.

Tingsrätten obekant med vad som gäller för likhetsprincipen
Om någon åberopar likhetsprincipen ligger bevisbördan på svaranden. Rådmannen har helt missat detta. Svaranden har inte påvisat något överhuvudtaget som talar för att likhetsprincipen inte brutits mot och detta har inte ifrågasagts eller ens nämnts av rådmannen. Istället gör rådmannen det allvarliga misstaget (som visas av citatet här ovan) att lägga bevisbördan på käranden; "Det som käranden anfört ger inte något stöd för hans påstående..."

Inte ett enda av styrelsens/ombudets/svarandens argument bifölls av tingsrätten
När det gäller motionerna som avvisades/ej behandlades på stämman så fanns det inget av styrelsens/ombudets/svarandens argument som godkändes eller användes av rådmannen i sin argumentation.
Dvs utöver ett allmänt tyckande från svaranden att inget fel begåtts, dvs; "När det gäller besluten under punkterna 3 och 4 bestrider Föreningen att käranden haft rätt att få sina motioner behandlade på något annat sätt än vad stämman beslutat".
Detta osakliga tyckande utan referens til något regelverk vägde alltså tyngre än de sakliga argument för klandret, med referenser till konkreta lagtexter och regelverk, som rådmannen ej ens bemötte i sak.

Tingsrätten följer inte sina riktlinjer
Tingsrätten har också förhalat klandret (trots tydliga riktlinjer inom domstolsväsendet att klander av stämma ska prioriteras) så att dom faller bara några veckor innan nästa årsstämma, och att klandret därmed var utan verkan ändå.
Och detta trots att tingsrätten redan från start bedömt att beslut ej tillkommit i behörig ordning eller i övrigt strider mot LEF eller mot stadgarna (detta konstaterande av tingsrätten var en förutsättning för att klandret skulle tas upp av domstolen).

Meningslös förberedande förhandling
Till allt ovanstående kan tilläggas att det förekom en mycket märklig förberedande förhandling.
Den då märkbart oförberedda rådmannen (vem som haft målet i sin hand har ändrats ofta under målets gång) ställde inga frågor och gav ingen information. Allt han gjorde var att ta ett enskilt blad från alla stämmohandlingar och läsa upp detta och fråga om det fortfarande gällde.
Med facit i hand tycks det vara så att tingsrätten endast utgått från detta A4 (med en kort och mycket övergripande sammanställning från mig) och helt bortsett från samtliga övriga grunder för klandret.TILLÄGG:
För att denna dom överhuvudtaget ska kunna bli någorlunda överblickbar så har kommentarerna till tingsrättens dom lagts ut här (http://hotpot.se/klander-overklagande.htm).

clabbe
2011-04-20, 20:17
Vad jag förstår resonerar inte Tingsrätten om vad som är en motion eller inte. Bl.a. används uttrycket "att övriga motioner " och det syftar vad jag förstår på samtliga 73. Det måste betyda att Tingsrätten inte betvivlar att alla skrivelserna var motioner.

Vad tingsrätten gör är att säga att stämman är skyldig att ta upp till behandling sådant som är ärenden, och med ärenden menas sådant som stämman enligt lag ska besluta om. 3 av motionerna var av den arten.

Övriga sorters frågor är stämman inte skyldig att behandla utan får stämman avvisa eller inte ta upp till behandling, vilket skedde i 73 fall här.

Vad är det för HD-fall du syftar på Admin?

Admin
2011-04-20, 20:55
Jag tror vi kan bortse från definitionen av ärende och motion. Det är samma sak.

Övriga sorters frågor är stämman inte skyldig att behandla utan får stämman avvisa eller inte ta upp till behandling, vilket skedde i 73 fall här.
Det är möjligt att det var så rådmannen resonerade men det finns inget stöd i lagen eller annat regelverk att någon kan bestämma att vissa motioner inte behöver behandlas medan andra måste behandlas beroende på ärendets natur.

Inte ens svaranden hävdade vad sedan rådmannen angav som motivering.

Och som framgår av listan på motioner finns det ingen som helst logik i de tre ärenden/motioner som rådmannen selekterat ut att de skulle vara mer tvingande att behandla än många/alla av de andra ärenden.

Rådmannen skriver;
"De tre motioner som utgjort ärenden i föreningslagens mening har Föreningen varit skyldig att på stämman behandla i sak".
Vi kan alltså konstatera att han anser att det i föreningslagen stipuleras att de övriga 73 motionerna innehöll ärenden som inte stämman var skyldig att behandla. Men något sådant regelverk finns bevisligen inte i föreningslagen. Det är helt uppenbart ett rent påhitt!
Problemet tycks vara att rådmannen inte förstått att stadgarna innehåller en punkt för medlemmarnas ärenden, utan han verkar tror att det bara finns ärenden som initieras av styrelse eller av föreningslagen, och det är bara utifrån dessa man kan skriva motioner som inte kan avvisas på det sätt som skedde. Omöjligt och veta hur han tänkt.

Av rättsfallet som beskrivs i NJA 1960 s. 698 framgår att stämman inte har rätt att avfärda en korrekt (inlämnad i tid av medlem) begäran om att ett ärende ska behandlas på stämman. Detta argument inte bara undvek rådmannen att bemöta, han t.o.m. i sin skrivelse särskilt plockade bort detta argument från den korta listan över skäl till klandret.

Alla ärenden måste alltså behandlas och det är i strid med bl.a. likhetsprincipen/generalklausulen att inte låta motionären få bemöta styrelsens felaktiga svar. Notera att jag var den enda motionär som särbehandlades på detta sätt.

Att sedan avvisa motioner finns det i praktiken inget stöd för överhuvudtaget (förutom i extremfall som absolut inte på något sätt är aktuella här och som ej heller hävdats av svaranden). Där tycks jag och alla som utrett denna fråga vara helt överens. Jag har inte hittat någon kunnig inom området som hävdat något annat.
Ändå godkände tingsrätten utan motivering avvisningen av en av de två avvisade motionerna (#23).

Notera att i praktiken avvisades inte bara de två motioner som uttryckligen avvisades, utan samtliga motioner.
Precis som det mesta annat undvek rådmannen att ens bemöta detta på något sätt.

TILLÄGG:
Pga av den stora omfattningen så har kommentarer till domen flyttats till denna webbsida (http://hotpot.se/klander-overklagande.htm).

Samtidigt en snabb kommentar till inlägg här under;

Du har rätt. Målet skulle inte ha avgjorts på handlingarna, men det är lätt att vara efterklok.
Vem kunde tro att av de ca 80 sidor tingsrätten erhöll med fakta om klandret så skulle tingsrätten bara utgå från en enda sida av dessa för domen, där tingsrätten från detta papper sedan t.o.m. helt selekterade bort ett av de viktigaste argumenten för klandret (tingsrätten ville inte ens nämna detta i domen) och ej bemötte mer än 1-2 av alla övriga argument?
Det är ju en sak att rättssystemet är dåligt, men finns det någon som kunde tro att det var så här illa?

Du skriver att mitt ord och förklaring står fri och att vad jag skriver inte går att kommentera då andra kanske inte har domen i sin hand.
Jag kan inte se vad detta har för betydelse. Alla har heller inte underlaget i sin hand, men vi kan ju se att du är en av dem som har domen i sin hand och jag tror att om jag skulle säga något som var fel så korrigerar du säkert detta.
På tal om detta. Jag förstår att du har ett särskilt intresse i denna dom eftersom du fick den t.o.m. innan mig. Varför detta intresse och hur lyckades du få domen så snabbt?

Hela domen kommer att publiceras, men i den takt jag bestämmer. Att lägga ut 6 sidor obegriplig textmassa utan grunderna tillför inget, förmodligen inte särskilt mycket ens för de mest juridiskt kunniga. Detta är inget juridikforum så därför är det lämpligt att anpassa informationen efter verkligheten och de icke-jurister som vill lära sig mer. Texten läggs ut allteftersom jag kommenterar den, och det går alldeles utmärkt för alla att bemöta allt jag skriver, precis som alltid annars.

Fullmäktig Öster
2011-04-21, 06:35
Är det inte bättre publicera hela domen. Just nu står Admin:s ord och Admins:s förklaring fri och går inte att kommentera då kanske inte övriga på detta forum har domen i sin hand.

Jag bara noterar att parterna var överens om att det skulle avgöras på handlingar, att domen förklarar ingående vad en motion är och vad som är ett ärende med hänvisning till lag och förarbeten.

Publicera hela domen (den handlar om mer är motioner) så att var och en kan dra egna slutsatser och bemöta, argumentera för eller emot, det Admin skriver.

Jag hade aldrig med det material som återfinns i domen gått med på att det skulle avgöras på handlingar. Här tycker jag Admin fallit till föga för chefsrådmannens förslag och bundit ris kring egen rygg.

Så kort: ska diskussionen här på forumet vara ett stöd till en fortsättning bör domen publiceras i sin helhet. :5:

Kulan
2011-04-23, 10:28
Men Fullmäktige Öster! Du har ju domen. Om det är så viktigt att publicera domen och sätta dit Admin så lägg ut domen själv eller är det precis som i fallet "Sanningen om medlemsavgiften http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14376 att du bara klagar men visar inte vad du egentligen vill mer än att svärta ner Admin.
Här i denna tråd vill du att Admin skall göra ett jobb, som du själv kan göra om det är viktigt, i det andra ärendet avseende medlemsavgiften så framför du en åsikt som går stick i stäv med tydlig ljudinspelning och utskrifter men kommer inte fram med vad för bevis du saknar.
Vill du verkligen bli tagen på allvar så får du nog visa framfötterna lite mer.

Fullmäktig Öster
2011-04-23, 15:37
Nej, Kulan så enkelt är det inte. Med all respekt för Admin är det upp till Admin att lägga ut domen om så önskas. Jag tror det hade varit värdefullt för den fortsatta diskussionen och ett stöd i ett överklagande.

Det finns nämligen ett par guldkorn i det jag har läst som mycket väl förtjänas att prövas i en högre instans och som med stor sannolikhet kommer att gå Admins väg nästa gång.

– Men jag kommer inte att lägga ut domen. Det är upp till Admin.

Fullmäktig Öster
2011-04-25, 12:58
På denna tråd diskuteras domen i tingsrätten och inte medlemsavgiften. Kulan du försöker i vanlig ordning flytta fokus från huvudspåret till något annat.

Jag utgår ifrån att admin publicerar domen. Det finns mycket i den som är viktigt att diskutera om det ska bli en fortsättning, men även annars.

Tar jag till exempel domens skrivning om vad som är ett ärende och en motion och sedan tittar på det material som är inskickat till HSB Malmös årsmöte kan det mesta läggas åt sidan om inte nära på allting. Det behöver inte ens behandlas.

Här borde HSB Malmös styrelse varit lite tuffare i sin hållning och inte skickat ut det och ödsla tid på fullmäktige att läsa igenom det. :5:

tette
2011-04-25, 13:19
Vad menar du fullmäktige Öster att det är skillnad på motion och ärende?

Det skulle också vara kul att veta hur många fullmäktige som läser materialet.
Jag har uppfattningen att det mest är ett gäng "HSB knektar" som går på stämman för att träffas över en fika?

Om de vore mer intresserade av hsb:s framtid borde kanske några vakna motioner komma från deras pennor?

clabbe
2011-04-25, 14:46
Tar jag till exempel domens skrivning om vad som är ett ärende och en motion och sedan tittar på det material som är inskickat till HSB Malmös årsmöte kan det mesta läggas åt sidan om inte nära på allting. Det behöver inte ens behandlas.

Här borde HSB Malmös styrelse varit lite tuffare i sin hållning och inte skickat ut det och ödsla tid på fullmäktige att läsa igenom det. :5:

Jag håller inte med dig. Det bör vara vederbörande stämmas beslut att med materialet i sin hand bestämma om den anser sig skyldig att ta upp motionen till behandling eller inte. Förberedande instans bör inte hålla tillbaka något material.

clabbe
2011-04-25, 15:14
Jag tror vi kan bortse från definitionen av ärende och motion. Det är samma sak.


Tingsrätten håller uppenbarligen inte med dig. Eller - alla motioner innehåller ärenden men det är bara vissa ärenden som tingsrätten menar att stämman är skyldig att behandla.

Kulan
2011-04-25, 16:25
Sedan Kulan när det gäller medlemsavgiften kan jag bara konstatera att du har fel i dina slutsatser. :1:

Nej Fullmäktige Öster jag blandar inte bort några kort. Jag vill bara att du redovisar varför jag drar fel slutsatser. Inspelningen om vad som sägs på stämman är ju solklar så där kan ingenting gå fel. Nej håll dig till sanningen om det nu inte är för mycket begärt. Å andra sidan så är ju HSB Malmö inte heller speciellt sanningshaltiga så det kan väl vara skit detsamma för en troende som dig.

tette
2011-04-25, 20:35
"Tingsrätten håller uppenbarligen inte med dig. Eller - alla motioner innehåller ärenden men det är bara vissa ärenden som tingsrätten menar att stämman är skyldig att behandla."
Blir då detta ett prejudikat att styrelser inte behöver behandla motioner/ärenden?????

Är det skillnad på ärende och en motion???

Då måste man undra vad HSB hållit på med i 100år som inte har haft en aning om detta.

Hur många motioner har då behandlats, men om Tingsrätten har rätt inte skullit behandlats på årsstämmor???
Hur många kurser har HSB (riksbygen SBC också) hållit och där de visat sig att allt de "lärt ut" bara har varit onödigt b.sh.t

Admin
2011-04-25, 21:22
Tingsrätten håller uppenbarligen inte med dig. Eller - alla motioner innehåller ärenden men det är bara vissa ärenden som tingsrätten menar att stämman är skyldig att behandla.
Just denna rådman (det är han egentligen inte, han har ingen titel alls, men för att nu kalla honom något) på tingsrätten håller inte med om vad jag hävdar.
Men jag har rätt och han har fel.
En motion är per automatik ett ärende, och han pratar i nattmössan.
Det är skrämmande att någon som ska vara juridiskt kunnig visar på en så total inkompetens.
Han har inte stöd i lag, förarbeten, eller en enda författare i ämnet (vilket framgår av vad han skriver), utan det han säger är inget annat än ett rent påhitt.
Det finns ingen som någonsin hävdat att bara vissa ärenden måste behandlas.
Det tycks som han först bestämt sig för en åsikt, och sedan har han funderat hur han bäst kan ge stöd för denna åsikt.

Han har dessutom plockat delar från en dom i annat ärende/annan sakfråga i stället för en dom som hör till saken och som talar för att jag har rätt.

PS.
En styrelse har aldrig rätt att undanhålla stämman en enda motion (mer än i de två extrema undantagsfall som jag tidigare nämt, och som alla är överens om ej gäller här).


TILLÄGG:

Fullmäktig Öster, det skulle vara intressant att höra vad du syftar på med;
Det finns nämligen ett par guldkorn i det jag har läst som mycket väl förtjänas att prövas i en högre instans och som med stor sannolikhet kommer att gå Admins väg nästa gång.
eftersom det har med domen att göra.
I vilka delar tror du hovrätten kommer att ändra tingsrättens beslut?

Och om det är något i denna dom där du tycker den tingsrättsanställde haft rätt, vad är detta och varför?