handdator

Visa fullständig version : Styrelsen försöker "mörka" mina motioner


Nybörjare
2011-04-07, 00:58
Hejsan!

Jag är nybliven bostadsrättsinnehavare (16 månader). Inför årets föreningsstämma har jag i god tid, skriftligt, inlämnat ett antal motioner för behandling och beslut.

Motionerna har gällt T ex:

Förslag på ny upphandling av entreprenörstjänster: då ingen sådan tidigare gjorts, och kvaliteten på tjänsterna inte är i paritet med kostnaderna för bl a
- Fastighetsskötsel - Trädgårdsskötsel - Städning

Sortering av våra grovsopor: som nu inte är indelade i fraktioner utan allt slängs huller om buller i samtliga kärl. Det finns inga anvisningar i soprummet om hopvikning av kartonger mm

Miljö- och energifrågor - Besiktning/byte av tätningslister i fönster - Anlitande av energisparkonsult
- Info om hur vi själv kan spara på varmvattnet mm

Informationsfrågor: Olika förslag för att hålla oss informerade om vad som är på gång -Info till nyinflyttade mm. För närvarande hörs inget.

Ekonomi och styrelse: Info om försålda lägenheter, - Styrelseutbildning till samtliga styrelseledamöter, genomgång av kontoplanen mm

Trivsel o utemiljö: -Planering av den yttre miljön för att göra den tillgänglig för de boende - Uppfräshning av en del gemensamma utrymmen - gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen och ansvaret för vårt hus.

Idag är det ett företag som i princip sköter hela verksamheten, delvis med egen personal, delvis via entreprenörer. Det gäller både den tekniska och den ekonomiska förvaltningen.

I samband med att kallelsen till fullmäktige skickades ut har styrelsen avfärdat mina motioner med: Eftersom motionen (alltså inte motionerna)handlar om normalt styrelsearbete yrkar styrelsen på att stämman ger styrelsen i uppdrag att bedöma och utvärdera förslagen. Har jag missat något? Är det inte styrelsens skyldighet att ta upp motionerna på stämman? Och har jag inte rätt att yttra mig i varje motion jag lämnat? Eller kan det rentav vara så att styrelsen tycker att jag är en ovanligt jobbig typ?

Jag har aldrig tidigare i mitt föreningsliv varit med om något liknande. Nu skulle jag bli jättetacksam för förslag om hur jag ska tackla detta och i vilkenordning. Jag förmodar att det finns reglerat i någon lag?

Det är mycket tydligt att styrelsen helst vill jobba i fred för sig själv, utan inblandning. Jag hade hoppats på demokrati när jag köpte en bostadsrätt. Plus att jag hade hoppats på ett bättre förvaltat hus :(

Tack på förhand!

clabbe
2011-04-07, 08:17
När du skriver att styrelsen mörkar, hur menar du då? Finns motionerna inte med i kallelsematerialet?

Tillägg: den lag som reglerar situationen är lagen om ekonomiska föreningar, ofta kallad föreningslagen. I 7 kap 6§ står:
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.

Styrelsen är skyldig att se till att dina motioner lämnas till stämman som ska ta upp motionerna. Där kan du tala för dina motioner och lägga fram dina yrkanden.

clabbe
2011-04-07, 08:33
Jag tycker faktiskt att styrelsens förslag är vettigt. Alla dina förslag måste hantera och genomdrivas av styrelsen och det kan finnas många alternativa handlingsvägar i varje del.
Du har inte funderat på att gå med själv i styrelsen?

Harald
2011-04-07, 08:59
En motion är en motion.

Sedan är verkligheten sådan, att de flesta motioner som kommer in, är av kalibern att de egentligen borde vara löpande styrelseärenden.

Men, -det innebär inte att motionen som sådan får kollras bort. Är den inlämnad, sa SKA den upp i stämma!

Motionären bör få chans att omformulera sina motioner, typ:

1) Förslag att alla tjänster som köps in skall handlas upp i konkurrens.

2) Förslag att styrelsen skall skylta upp soprummet, och verka för system som säkerställer god ordning där.

o s v ...

Resten är rena argument som motionären kan ta upp när motionerna behandlas, och exakta arbetsmodeller, eller HUR styrelsen väljer att möta stämmans krav, är upp till dem.

Löser de inte detta till ett för medlemmarna acceptabelt sätt, så byter ni ut styrelsen nästa stämma.

Gusten
2011-04-07, 09:11
Styrelsen behöver ju inte något uppdrag från stämman för att bedöma/utvärdera motionerna.
Det normala är att om styrelsen vill göra någon utvärdering så gör dom den utvärderingen innan stämman.
Det är bara att yrka på att stämman bifaller motionerna oavsett om styrelsen gjort någon utvärdering eller inte.

Admin
2011-04-07, 10:44
Som Gusten redan sagt så är alla motioner ärenden för behandling av stämman, och du får på stämman fritt tala för dina motioner och yrka på att stämman beslutar enligt dina förslag.

Styrelsen är dock fri att föreslå stämman att stämman/delägarna inte ska lägga sig i föreningens angelägenheter. Sedan är det upp till stämman att ta det för föreningen fördelaktigaste beslutet.

Och får du inte som du vill är det bara att justera motionerna efter styrelsens svar i år och återkomma med dina motioner nästa år (osv).

Nybörjare
2011-04-08, 11:07
När du skriver att styrelsen mörkar, hur menar du då? Finns motionerna inte med i kallelsematerialet?

Tillägg: den lag som reglerar situationen är lagen om ekonomiska föreningar, ofta kallad föreningslagen. I 7 kap 6§ står:


Styrelsen är skyldig att se till att dina motioner lämnas till stämman som ska ta upp motionerna. Där kan du tala för dina motioner och lägga fram dina yrkanden.

Jo motionerna finns med i kallelsen. Det som förvånar mig är att de inte avgett något svar på någon av dem. En del av förslagen i mina motioner har de redan åtgärdat, så då vore det väl enkelt "att därmed finna motionen besvarad". Om de hade behandlat motionerna skulle det spara en massa tid på årsmötet.

Nybörjare
2011-04-08, 11:13
Jag tycker faktiskt att styrelsens förslag är vettigt. Alla dina förslag måste hantera och genomdrivas av styrelsen och det kan finnas många alternativa handlingsvägar i varje del.
Du har inte funderat på att gå med själv i styrelsen?

Jag hade nog också tyckt att styrelsens förslag var vettigt OM de hade gjort det de är tillsatta för. Och gjort det på ett någorlunda professionellt sätt istället för att hela tiden hålla entreprenörerna bakom ryggen. Och att säga att fel är rätt.

När det gäller val till styrelsen har en i valberedningen berättat för mig att ordföranden inte accepterade deras val. Fick inte han bestämma skulle han avgå. Då backade några i valberedningen (de är grannar sedan gammalt) och rättade in sig i ledet. Den som berättade det för mig begärde sitt urträde ur valberedningen med omedelbar verkan.

Nybörjare
2011-04-08, 11:41
En motion är en motion.

Sedan är verkligheten sådan, att de flesta motioner som kommer in, är av kalibern att de egentligen borde vara löpande styrelseärenden.

Men, -det innebär inte att motionen som sådan får kollras bort. Är den inlämnad, sa SKA den upp i stämma!

Motionären bör få chans att omformulera sina motioner, typ:

1) Förslag att alla tjänster som köps in skall handlas upp i konkurrens.

2) Förslag att styrelsen skall skylta upp soprummet, och verka för system som säkerställer god ordning där.

o s v ...

Resten är rena argument som motionären kan ta upp när motionerna behandlas, och exakta arbetsmodeller, eller HUR styrelsen väljer att möta stämmans krav, är upp till dem.

Löser de inte detta till ett för medlemmarna acceptabelt sätt, så byter ni ut styrelsen nästa stämma.

---Ja, det är mycket som styrelsen borde se som sitt löpande arbete. - MEN om de inte gör det, finns det inte mycket annat att välja på än att lämna in motioner. Jag har redan framfört en del idéer till vår ordförande och fått mycket konstiga och undanglidande svar.

--- När det gäller formulering av motioner tycker jag att de varit ganska tydliga. Här kommer exempel:

* Uppvärmningskostnaderna är en av föreningens största enskilda kostnad.

Förslag: Besiktning av samtliga fönster och balkongdörrar. Byte av tätningslister där så behövs. I ett senare skede kan vi fundera på att anlita en energisparkonsult för att utreda andra åtgärder, t ex värmepump, ackumulatortank mm

* Vattenförbrukningen kostade XXXXX :- år 2009

Förslag: Uppmana samtliga boende att anmäla droppande kranar/toaletter. Att tvätta med fulla maskiner mm. Information om hur varje hushåll kan spara på vattnet.

* Sophämtningen är en annan kostnad som vi nog kan minska. Den kostade XXXXXX:- år 2009.

Förslag: Genomlysning av sophämtningskostnaderna, upphandling och information till samtliga boende (speciellt vid in- och avflyttning)
Grovsoporna bör sorteras i flera fraktioner och kärlen märkas.

(- Nu slängs allt huller om buller i kärlen och på golvet. Ovikta kartonger tillsammans med gamla kläder, matpaket, möbler, persienner, osv. Det som fungerar fint är elektronikrummet, som är prydligt och uppmärkt.)

Själv tycker jag att många av mina motioner handlar om åtgärder, som man inte ens skulle behöva påpeka. Men en del av dem är naturligtvis "tyngre" och kräver både tid, arbetsinsats och pengar.

Nybörjare
2011-04-08, 12:20
Som Gusten redan sagt så är alla motioner ärenden för behandling av stämman, och du får på stämman fritt tala för dina motioner och yrka på att stämman beslutar enligt dina förslag.

Styrelsen är dock fri att föreslå stämman att stämman/delägarna inte ska lägga sig i föreningens angelägenheter. Sedan är det upp till stämman att ta det för föreningen fördelaktigaste beslutet.

Och får du inte som du vill är det bara att justera motionerna efter styrelsens svar i år och återkomma med dina motioner nästa år (osv).

Jag var i princip den enda som yttrade sig på förra årsmötet. Då handlade det om årsredovisningen och ekonomiska frågor. Det fanns flera poster som var underliga. Jag hade före årsmötet lämnat mina sammanställningar (för 3 års redovisningar) till vår ordförande med jämförande siffror år från år. Det tog nog minst en timme, och inte var jag klokare efter den tiden. Det var si och det var så, det var "korrekturfel" i både årsredovisningar, informationsbladet till medlemmarna och den muntliga informationen jag fick innan jag köpte lägenheten. Jag tror inte att någon annan på mötet ens tittat på årsredovisningen. * Årsmötet kommer verkligen att dra ut på tiden om jag ska argumentera för mina motioner :13: och det ska jag...

Jo, det är klart att styrelsen kan föreslå att vi inte ska lägga oss i föreningens angelägenheter. Men det vore helt absurt - det är ju faktiskt vi som delägare som ska leva med styrelsens sätt att sköta/eller inte föreningen. Och få saker är väl viktigare än ens boende!

Förra året städade jag runt vår lekplats. Det blev väl sådär 300-400 fimpar, ölburkar, glaskross, kapsyler och en mängd ogräs. Jag körde bort gäng med alkoholister flera gånger, som tyckte det var en solig och bra plats att umgås på.
Jag tvättade av hissarna och hissdörrarna vid entrén. De var så äckliga att man inte ville ta i dem.
Jag erbjöd mig att hjälpa till att sköta våra rabatter, som var fulla med kvickrot, att måla trappväggarna ner till källaren, att sätta upp hyllor i oanvända matkällare för "bytesbås" av böcker och andra små, användbara och hela saker.
Kommentaren från vår ordförande var att det skulle våra entreprenörer sköta. Och inte kunde man... det ska du inte göra...det går inte....
Jag har tydligen helt missat hur en bostadsrättsförening kan fungera när den är som sämst. Och naturligtvis gratulera mina vänner, som bor i föreningar som fungerar tvärtom :10:

Självklart inser jag att jag blivit en nagel i ögat på styrelsen och det får jag väl försöka ta. Men att bo i en förening där förvaltningen lämnar så mycket övrigt att önska vill jag inte göra särskilt länge.

TACKSAM FÖR MORALISKT STÖD!

häxan surtant
2011-04-08, 13:11
Jag tycker du ska gå med i styrelsen. De verkar behöva en sådan som du. Heder åt alla som vill engagera sig!

Nybörjare
2011-04-08, 18:34
Jag tycker du ska gå med i styrelsen. De verkar behöva en sådan som du. Heder åt alla som vill engagera sig!

Tack kära Häxan Surtant!
Men valberedningen böjer sig för vår ordförandes vilja. Och gamla sura häxor vill han inte ha! Kanske är det just gamla sura häxor, som engagerar sig och ser saker på ett annat sätt? Vi får se hur det går. Undrar just om det finns något sätt att få de andra medlemmarna att engagera sig lite mer. Det skulle vara bra för både fastigheten och föreningen. Och framförallt mycket trevligare för alla :5:

totiki
2011-04-09, 14:23
Vi får se hur det går. Undrar just om det finns något sätt att få de andra medlemmarna att engagera sig lite mer. Det skulle vara bra för både fastigheten och föreningen. Och framförallt mycket trevligare för alla
Ett evigt problem. Förekommer i ett antal trådar här på forat.
Det enda man kan göra och den enda man kan kräva på detta, är att göra det själv.

Nybörjare
2011-04-09, 23:31
Ett evigt problem. Förekommer i ett antal trådar här på forat.
Det enda man kan göra och den enda man kan kräva på detta, är att göra det själv.

Ja, Du har så rätt Totiki! Så är det ju med det mesta. Men jag funderar på något som kan få oss att känna att vi tillhör samma förening. Det skulle betyda mycket om vi alla kände ett visst ansvar för vår gemensamma trivsel och att fastigheten sköts på ett bra sätt. Jag tror att ju mer man låter olika delar misskötas, desto värre blir det. - Någon slags negativ spiral där man struntar i det efter ett tag.

Nu blir det ju lite konstigt om jag ska hålla på att forsla trädgårdsredskap fram och tillbaka från landet. Dessutom ska jag ju inte hålla på varken med trädgårdsarbete, städning eller bortkörande av ovälkomna gäster vid vår lekplats. Det var ett mycket tydligt budskap från vår ordförande. Men, när de som har bra betalt för att göra det, inte sköter sina uppgifter, och styrelsen inte agerar, kan jag inte stillasittande se på hur det förfaller.
Det visade sig också vara ett mycket bra sätt att få trevlig kontakt med andra medlemmar. Även om de först såg lite undrande ut när jag tvättade av vid entrén och hissarna eller satt på en kudde och plockade fimpar och annat skräp runt sandlådan.

Så - Då gäller det nog att på ett positivt sätt, få igång några gemensamma aktiviteter som kan få oss att känna oss delaktiga. Du får gärna komma med förslag. :5:

totiki
2011-04-11, 10:54
Jag tror att det vis du jobbar på redan, att föregå med gott exempel, är bästa sättet. Det handlar ju om att skapa en gemenskap runt medlemmarnas gemensamma intresse. Det är väl grundbulten. Vid de tillfällen då man kan utföra något tillsammans pratar man och diskuterar ens gemensamma ägande. Pekar på brister och föreslår förbättringar.
Så skapar man intresse. Och också opposition mot rådande system i de fall där det inte fungerar tillfredsställande. Snart har man alltid till hands, de 10% man behöver för att kräva extra stämma. Det sätter press på styrelsen att sköta sina åtaganden, läsa motioner och förstå att det finns fler som bryr sig mer än om att bo.
Genom motioner kan man skapa de förutsättningar som krävs för mer gemensamt arbete och kanske också gårdsfest, bytesdagar och andra aktiviteter som skapar kontaktytor mellan medlemmarna. Ett flertal arbetsgrupper med en enda uppgift var, så det aldrig behöver kännas betungande utan enbart roligt, är ett sätt vidga kommunikationen. Ofta får valberedningen genom dessa arbetsgrupper utkristalliserat framtida villiga styrelsemedlemmar.
Det är fel väg att gå att låta ordföranden sköta allt åt föreningen, även om man kan tycka det är enkelt och skönt. När denne börjar göra fel kan detta pågå i ett flertal år innan det uppmärksammas. Och det kan egentligen vara vilket fel som helst ekonomiskt eller socialt exempelvis. Oavsett vilket, har saker och ting en förmåga att eskalera.

Det löper parallellt nu en tråd om fastighetsägarnas undersökning, där de pekar på svårigheterna med att få styrelsemedlemmar. Det kan ju hända att det också finns styrelser som inte är intresserade av förändring på den punkten för att slippa konkurens.
Därför är det bättre att ha omsättning på styrelsen för då får fler personer insyn inte enbart i föreningens angelägenheter utan också i hur styrelsearbete går till. Det betyder inte att det skall vara nya styrelser var år. Men det är bra ifall en eller ett par ledamöter byts ut varje år, detta innebär inte att de inte skulle kunna väljas in igen året efteråt. Det är bättre att ha 20 kunniga som man kan rotera uppgifterna emellan under årens lopp. Fler har insyn som kan och vet, arbetet blir mindre betungande för dem som utför det och inte minst, man har en kunnande opposition som också är intresserad av föreningens skötsel och som kan turerna i hur angelägenheterna sköts och inte behöver bry sig om procedurfrågor.

Nybörjare
2011-04-11, 19:08
Jag tror att det vis du jobbar på redan, att föregå med gott exempel, är bästa sättet. Det handlar ju om att skapa en gemenskap runt medlemmarnas gemensamma intresse. Det är väl grundbulten. Vid de tillfällen då man kan utföra något tillsammans pratar man och diskuterar ens gemensamma ägande. Pekar på brister och föreslår förbättringar.
Så skapar man intresse. Och också opposition mot rådande system i de fall där det inte fungerar tillfredsställande. Snart har man alltid till hands, de 10% man behöver för att kräva extra stämma. Det sätter press på styrelsen att sköta sina åtaganden, läsa motioner och förstå att det finns fler som bryr sig mer än om att bo.
Genom motioner kan man skapa de förutsättningar som krävs för mer gemensamt arbete och kanske också gårdsfest, bytesdagar och andra aktiviteter som skapar kontaktytor mellan medlemmarna. Ett flertal arbetsgrupper med en enda uppgift var, så det aldrig behöver kännas betungande utan enbart roligt, är ett sätt vidga kommunikationen. Ofta får valberedningen genom dessa arbetsgrupper utkristalliserat framtida villiga styrelsemedlemmar.
Det är fel väg att gå att låta ordföranden sköta allt åt föreningen, även om man kan tycka det är enkelt och skönt. När denne börjar göra fel kan detta pågå i ett flertal år innan det uppmärksammas. Och det kan egentligen vara vilket fel som helst ekonomiskt eller socialt exempelvis. Oavsett vilket, har saker och ting en förmåga att eskalera.

Det löper parallellt nu en tråd om fastighetsägarnas undersökning, där de pekar på svårigheterna med att få styrelsemedlemmar. Det kan ju hända att det också finns styrelser som inte är intresserade av förändring på den punkten för att slippa konkurens.
Därför är det bättre att ha omsättning på styrelsen för då får fler personer insyn inte enbart i föreningens angelägenheter utan också i hur styrelsearbete går till. Det betyder inte att det skall vara nya styrelser var år. Men det är bra ifall en eller ett par ledamöter byts ut varje år, detta innebär inte att de inte skulle kunna väljas in igen året efteråt. Det är bättre att ha 20 kunniga som man kan rotera uppgifterna emellan under årens lopp. Fler har insyn som kan och vet, arbetet blir mindre betungande för dem som utför det och inte minst, man har en kunnande opposition som också är intresserad av föreningens skötsel och som kan turerna i hur angelägenheterna sköts och inte behöver bry sig om procedurfrågor.

Tack för ditt svar! Det gav många bra tips och en del att fundera kring. Som jag skrivit förut, accepterade inte ordföranden valberedningens förslag, varefter de ändrade det (och en avgick omedelbart). Jag tror att en dåligt fungerande styrelse är en stor bidragande orsak till att många inte vill sitta i styrelsen. Om det dessutom är en "one man-show" där någon pekar med hela handen, tror jag att det blir ännu svårare.

Många är väldigt konflikträdda och väljer att sitta tysta. Jag hoppas att det blir annorlunda på detta årsmöte, och kommer att argumentera för mina motioner (de första som lämnats in). Kanske är det fler nu som vågar yttra sig, och inte är så hemmablinda, eftersom det har varit många försäljningar under senaste året.

Jag ska verkligen försöka jobba för gemenskapen i föreningen. Förhoppningsvis gör det att vi lär känna varandra och kan diskutera hur vi tycker att föreningen ska skötas och vad som kan bli bättre. En kurs i hur man läser en årsredovisning vore kanske något för intresserade? :5:

Kanske kan vi bilda en grupp för utemiljön och trädgårdsskötseln, kanske också få till en bokbytarhylla (blev nej när jag föreslog det för styrelsen). Får sätta mig i tänkarstolen....