handdator

Visa fullständig version : Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv


wonder
2011-03-31, 17:39
En styrelse tar ett enhälligt beslut i en fråga och lägger sedan fram sitt förslag till medlemmarna. Medlemmarna i föreningen får sedan rösta på det förslag som den enhälliga styrelsen lagt fram. En enskild styrelseledamot väljer då att rösta tvärt emot det förslag han själv varit med och tagit.

Kan den enskilde styrelsemedlemmen anklagas för att vara illojal mot styrelsen, trolöshet mot huvudman eller liknande? Lagstöd, stöd i stadgar?

Trötter
2011-03-31, 18:02
Kan den enskilde styrelsemedlemmen anklagas för att vara illojal mot styrelsen, trolöshet mot huvudman eller liknande? Lagstöd, stöd i stadgar?Vist kan ni i styrelsen anklaga vederbörande för trolöshet eller vad ni vill, men att försöka stämma eller anmäla ledamot för detta i fallet som du beskriver, är helt utsiktslöst.

Motivering: När styrelseledamöter i brf voterar vid stämma, så görs detta i egenskap som medlem i föreningen, och inte som ledamot i styrelsen. Man kan ju tycka att det verkar underligt att vederbörande inte har reserverat sig mot styrelsens ställningstagande i frågan. Men det finns säkert en förklaring för ledamotens ställningstagande.

clabbe
2011-03-31, 18:04
Man kan anklaga människor för det mesta men något lagbrott verkar det inte handla om av det du beskriver.

Han kanske hade fått skäl till att ändra sig? Det bästa kanske är att fråga honom själv varför han s a s bytt fot.

Trolöshet mot huvudman är enligt wikipedia att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen.

tette
2011-03-31, 18:08
Visst kan det tyckas konstigt att en styrelseledamot på en stämma röstar emot ett förslag han varit med om att besluta på ett styrelsemöte, men...

Tider o ting förändras. Utan att ha fått så mycket information om beslutets dignitet, tidsperpektiv, så säger jag att man har alltid rätt att ändra sig.

Det kan tyckas vara olänpligt och som jag ser det borde han/hon istället markera sitt ändringstagande med att "lägga ner sin röst", men det kan också vara så att personen vill maarkera sin ändringstagande.

Nya fakta kanske dykt upp?
Ja bostadsrättsbranschen kan allt hända.

Harald
2011-03-31, 19:24
Jag tycker helt klart att han är illojal.

Ta en diskussion internt i styrelsen, detta gäller:

Internt i styrelsens diskussioner och beredning av ärenden, har varje ledamot rätt att driva sin åsikt kring varje fråga.

Därefter går man till beslut, är det svårt att enas, kan man rösta via sluten votering.

Känner enskild ledamot att man absolut inte kan ställa upp på beslutet, kan man begära att en protokollsanteckning görs. ex XX reserverar sig mot beslutet.

Styrelsens beslut gäller sedan utåt, för ALLA ledamöter, även de som inte var för. Ändrar man sin egen åsikt, så får man inte framföra det utåt. Däremot är man fri att ta upp frågan i styrelsen igen, för ny beredning.

Detta sker i verkligheten, bland politiker, styrelseledamöter och stora beslutsfattare, och kan följas på TV varje dag. Att en talesperson eller pressansvarig tvingas framföra styrelsens "åsikt" eller beslut, även om man själv har en avvikande uppfattning.

Därav finns det en marknad för Memoarer, en chans för makthavare att till sist avslöja vad de EGENTLIGEN tyckte, (eller ett sätt att skriva och snygga till sin egen historia).

Detta är en grundsten i det demokratiska spelet. Jobba med detta internt!

totiki
2011-03-31, 20:02
Kanske var han illojal mot styrelsen men lojal med föreningen.
Vem vet när man inte har en aning om vad det handlade om och vilka uppgifter som förelades styrelsen och vilka som kom fram efter styrelsemöte och före stämma.

Admin
2011-03-31, 20:39
Nej, det är inte illojalt (som Totiki säger, i alla fall inte mot föreningen) att rösta mot ett av styrelsen tidigare taget beslut.
Men om denna person verkligen röstat för ett förslag i styrelsen - och inte lagt ner sin röst eller röstat emot förslaget - där denna ledamot sedan röstar emot samma förslag, ordagrant, på stämman så kan man fundra över anledningen till detta. Låter klantigt, men det kanske uppkommit information som fått ledamoten att ändra sig (enligt vad även andra före mig här föreslagit kunna vara anledningen)?

Det är ju så att var och en röstar för sig själv. Tydligen var det ingen sluten omröstning på stämman i denna fråga eftersom det är känt att ledamoten röstade mot styrelsens förslag.

Det kan vara lämpligt att styrelsen diskuterar denna fråga tillsammans med den aktuella ledamoten, där ni frågar ledamoten varför han röstade mot styrelsens förslag?

Om det hänt mig skulle jag nog bli en aning irriterad, och jag gissar att ni andra i styrelsen också blev detta, så det är ju bra om ni kan diskutera igeom frågan för att försöka undvika att det händer igen.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8535) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Stämma - Beslut på stämman, votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15671) - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15659) - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1150) - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8903)

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? (http://hotpot.se/hsb-staemma-naervaro.htm) - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989) - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8628) - Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1826) - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf (http://hotpot.se/hsb-mall-fullmakt-brf.htm) - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3) - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12088) - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14821)
Hur ska giltig fullmakt se ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14930) - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14725) - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10203) - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14510) - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12895) - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500) - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16414) - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331) - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460)
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650) - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10017) - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6598) - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14008) - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1322)

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1820) - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4217) - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15466) - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7397)

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10662)

Röstning i samband med balkongbygge (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15148) - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf.htm#stadgeaendring)

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet (http://hotpot.se/hsb-staemma.htm#ogiltig_roestning)

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12514) - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14992) - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13397) - Fick ej rösta "i egen sak"

Får styrelsen rösta om motion? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14079) - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=821) - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13407) - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/Pdf/hsb-koder.pdf) - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm#roestning) - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6864)

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7993) - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13888) - Jäv?

Gusten
2011-03-31, 20:58
Det måste vara så att personen har ändrat uppfattning under tiden som
gått mellan styrelsebeslutet och stämmobeslutet. Det är inget fel i det.
Personen ska inte förhöras och avkrävas någon förklaring som jag ser det.

tette
2011-03-31, 21:24
snälla wonder kan du tala om hur stor frågan är?

Först detta med enhälligt som du skriver. detta betyder att det förts till protokollet att beslutet var enhälligt?
Något dumt som HSB lärde ut att det var bra om det stod i protokollet när jag gick styrelsekurs på 80talet.

Vi som kommenterar denna tråd sitter o gissar?
Jag vill som vanligt ta ett exempel:
styrelsen tar upp o beslutar "enhälligt" på ett styrelsemöte att de skall föreslå stämman att införa en städdag i föreningen.
Låter bra tycker alla i styrelsen och slår till,

Stämman kommer och en medlem föreslår ett tillägg till beslutet att städdagen skall hållas 2 gånger om året, 2 dagar och det är tvång på att närvara.

Då skulle jag som ledamot/medlem rösta emot förslaget även om jag sagt ja i styrelsen.

Mr Magoo
2011-03-31, 21:59
snälla wonder kan du tala om hur stor frågan är?

Först detta med enhälligt som du skriver. detta betyder att det förts till protokollet att beslutet var enhälligt?
Något dumt som HSB lärde ut att det var bra om det stod i protokollet när jag gick styrelsekurs på 80talet.
Vi som kommenterar denna tråd sitter o gissar?

Jag vill som vanligt ta ett exempel:
styrelsen tar upp o beslutar "enhälligt" på ett styrelsemöte att de skall föreslå stämman att införa en städdag i föreningen.
Låter bra tycker alla i styrelsen och slår till,



Stämman kommer och en medlem föreslår ett tillägg till beslutet att städdagen skall hållas 2 gånger om året, 2 dagar och det är tvång på att närvara.
Då skulle jag som ledamot/medlem rösta emot förslaget även om jag sagt ja i styrelsen


Du har väl inte sagt ja i styrelsen till två städdagar?

Harald
2011-03-31, 22:11
Jo det är illojalt.

Visa mig den organisation, det företag eller den förening som funkar när enskilda ledamöter utåt propagerar att man ej tycker lika som styrelsen.

Klarar man inte det, ska man ställa sin plats till förfogande.

Ni argumenterar inte för demokrati, ni argumenerar för anarki.

Amatörmässigt av er gamla rävar på forumet att inte se att frågan är större än så.

Blir styrelse eller ledamot trängd i en fråga, d v s att man inser kanske att styrelsen fattat ett felaktigt beslut, då bryter man diskussionen och återkallar styrelsen för en ny beredning. Där kan man ändra sig hur många gånger som helst.

Se aktuellt exempel det som händer inom (S) nu. Hur än media fiskar, och hur än vi alla VET att det försigår konflikter mm bakom kulisserna, så respekterar man styrelsens beslut. Även om man fått sparken. Och väljer att offentligt "avgå".

Sanningen kommer ändå alltid fram till slut, men nu skulle den bara skada organisationen.

Precis som den illojala ledamoten har skadat sin organisation, och därmed förbrukat sitt förtroende.

tette
2011-03-31, 23:17
Vi måste få veta vad frågan o beslutet handlar om?

Många styrelser förbereder ärenden för dåligt och sedan protokoll besluten för dåligt.

I andra sammanhang facklig verksamhet tillexempel lyder ofta kongressbeslut:
Styrelsen skall verka för....

Hur många beslut tas tillexempel innan föreningen installerar bredband?

Har någon exempel på vad styrelsen har beslutat innan ovan ämne förs fram till stämman om förslaget kommer från styrelsens beslut.

Vad jag minns ältades denna fråga på styrelsemöten ett 10tal gånger med olika beslut och reserveringar från styrelseledamöter innan man kom överens om ett stämmoförslag.För att senare bli katastrof på stämman.
Och vad som sedan hände i verkligheten skall vi inte tala om.

MikHo
2011-04-01, 12:26
Jo det är illojalt.


Felet ligger troligtvis inte att personen ändrat sig och vill framföra sin åsikt som medlem istället för styrelsemedlem.

Felet ligger i så fall att personen inte reserverade sig mot beslutet.
Det finns också två delar till de här:

man kan som person reservera sig mot beslutet men ändå arbete för att genomföra det eftersom beslutet är taget.
Eftersom det i många föreningar inte är "tillåtet" att visa styrelseprotokollen utåt mot föreningens medlemmar kan detta vara en typ av markering från styrelsemedlemmen, där han på stämman visar att han har en olik åsikt än vad resten av styrelsen har. Däremot inte sagt att denna styrelsemedlem kommer att motarbeta beslutet efter det är taget.

Alla har rätt till sin åsikt men det demokratiska ligger i att gemensamt arbete enligt de beslut som tagits i majoritet, även om de strider mot sin personliga åsikt. Den person som klarar detta utan driva saken till sin spets och uppfattas som "gnällig" är en stor person i mina ögon och skall ha heder.

totiki
2011-04-01, 13:13
Eftersom vi inte vet någonting kan det också vara så att ledamoten reserverat sig men styrelsen vägrat ta upp det i protokollet.

Det finns ju ingen info att luta sitt uttalande emot.


Visa mig den organisation, det företag eller den förening som funkar när enskilda ledamöter utåt propagerar att man ej tycker lika som styrelsen.

Klarar man inte det, ska man ställa sin plats till förfogande.

Korkat!
Det är väl snarare så att det visar på en levande, flexibel och demokratisk organisation. Där meningsskiljaktigheter inte göms undan utan är föremål för bearbetning.

MikHo
2011-04-01, 18:41
Det är viktigt här att särskilja ytterligheterna:

1. Att gemensamt arbeta för de demokratiskt tagna besluten.
2. Att kritisera beslut man själva varit med att besluta om.

Pensionär
2011-04-03, 15:23
En styrelse tar ett enhälligt beslut i en fråga och lägger sedan fram sitt förslag till medlemmarna. Medlemmarna i föreningen får sedan rösta på det förslag som den enhälliga styrelsen lagt fram. En enskild styrelseledamot väljer då att rösta tvärt emot det förslag han själv varit med och tagit.

Kan den enskilde styrelsemedlemmen anklagas för att vara illojal mot styrelsen, trolöshet mot huvudman eller liknande? Lagstöd, stöd i stadgar?


En styrelse tar ett enhälligt beslut i en fråga och lägger sedan fram sitt förslag till medlemmarna. Medlemmarna i föreningen får sedan rösta på det förslag som den enhälliga styrelsen lagt fram.

Allt väl så långt.
Men
För att en omröstning ska ha någon mening måste det finnas ett alternativ, eller en god beskrivning av vad som inträffar i fall medlemmarna röstar för, eller emot förslaget.

Det kan t ex vara den processen som styrelseledamoten ansett vara för dåligt belyst i materialet. Man förutsätter att han då argumenterar på stämman innan omröstningen sker.

Att ändra sig är inte vanligt, men har inträffat förr, och är vare sig olagligt, veligt eller illojalt.
Har man under resans gång funnit starka argument, ska de givetvis framföras. Det kan klandras som senfärdigt, eller berömmas som tydande på civilkurage och modigt handlat. Välj efter tycke och smak :13:

Att reservera sig i protokollet? En utmärkt åtgärd, i ett demokratiskt system. Dvs under förutsättning att det är någon som kan se din protest.
Hur många föreningar har begripit denna enkla slutsats? Revisorn tiger still
Här får ju lagstiftningens krav på att du som ledamot ska ha rätt att reservera dig mot tagna beslut, direkt ett löjets skimmer över sig, med tanke på alla dessa föreningar som valt att hemlighålla sina protokoll.


En enskild styrelseledamot väljer då att rösta tvärt emot det förslag han själv varit med och tagit.

Inget brott alltså mot lagarna.

Bra eller dåligt beteende? Omdöme om den saken kan fällas först efter att personen hörts.

Kan den enskilde styrelsemedlemmen anklagas för att vara illojal mot styrelsen?


Jodå, visst kan man, ...sker tyvärr rätt ofta. Men varför har man en styrelse, församling eller ett parlament, om inte för att det ska spegla olika kunskaper, viljor och värderingar?

Några på forat brukar ibland hävda att den som inte kan acceptera ett beslut eller tagna regler, ska fundera på att flytta, till annan förening, annan kommun eller annat land.

Jag hoppas att ingen tar den åsikten på allvar.

MikHo
2011-04-04, 00:09
Några på forat brukar ibland hävda att den som inte kan acceptera ett beslut eller tagna regler, ska fundera på att flytta, till annan förening, annan kommun eller annat land.


Om ingen vågar höja rösten och ställa frågan, "varför" så är det väldigt svårt att utvecklas. Både som person och som förening.