handdator

Visa fullständig version : Fastställa röstlängd


peter_mikael
2011-03-18, 10:40
Vi håller på med en ombildningsprocess till bostadsrätter och ska ha en extra stämma för att fylla på med styrelseledamöter då några flyttat.

Hur gör man praktiskt för att fastställa röstlängden på stämman?
Det finns några som är med i föreningen men också många nyinflyttade som inte är med i föreningen, men har rätt att vara med och som kan gå med direkt på stämman.


För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9826)
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10016)

Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989)
Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13959)

Antal röster på stämma i en brf om par äger två lägenheter. Har storleken på andel betydelse för rösträtten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9656)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)

Trötter
2011-03-18, 11:17
Det borde framgå i er stadga hur medlem ska antas och hur föreningen bedömer medlemskapet. Det ska även framgå hur röstlängden ska behandlas vid stämma. LÄS PÅ.

Det ska/bör finnas en dokumenterad medlemsförteckning, denna bör stödas av dokumentation från tidigare ombildnings stämma och/eller styrelse sammanträde där medlemsfrågan kan behandlas. Att muntligen ange/redovisa medlemsantalet/rösträtt vid stämma är inte ett korrekt sätt att fastställa röstlängd vid stämma. Det ska finnas en skriftlig röstlängd/medlemsförteckningen, denna ska föras som bilaga till den dokumentation/protokoll som upprättas vid stämman.

De som kan antas vid stämma, detta bör anges i dagordningen om eller vilka som ska antas som medlemmar i föreningen vid stämma. Denna punkt bör införas innan man antar röstlängden.

När det gäller ombildning till bostadsrätt, då finns det lite skillnader än vad som gäller för en ombildad brf. Om föreningen har förvärvat fastigheten och att en ny hyresgäst till träder en bostaden efter detta, då har föreningen rätt att neka medlemskap enligt kap 2 § 8 BRL.

clabbe
2011-03-18, 11:26
Instämmer med Trötter förutom att det enligt Brl är styrelsen som fattar beslut om medlemskap. Ni bör ha ett styrelsemöte innan stämman för beslut om antagande eller inte av nya medlemmar.

Trötter
2011-03-18, 11:36
Instämmer med Trötter förutom att det enligt Brl är styrelsen som fattar beslut om medlemskap. Ni bör ha ett styrelsemöte innan stämman för beslut om antagande eller inte av nya medlemmar.
Instämmer med clabbe. Jag vill bara komma med ett litet förtydligande, styrelsens mandat för att bevilja medlemskap, beror på hur långt man i föreningen har kommit i ombildnings processen. Har föreningen upprättat och antagit en stadga? Är stadgan godkänd och registrerad vid bolagsverket? Om denna process är genomförd då bör styrelsen ha mandatet att bevilja medlemskap. I annat fall antas medlem vid ombildningsstämma.

peter_mikael
2011-03-18, 13:15
Det borde framgå i er stadga hur medlem ska antas och hur föreningen bedömer medlemskapet. Det ska även framgå hur röstlängden ska behandlas vid stämma. LÄS PÅ.

Det finns inte reglerat i stadgarna, jag har precis läst igenom dem. De är relativt kortfattade. Däremot står att
"För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar". Står det något i de reglerna?

peter_mikael
2011-03-18, 13:17
Instämmer med clabbe. Jag vill bara komma med ett litet förtydligande, styrelsens mandat för att bevilja medlemskap, beror på hur långt man i föreningen har kommit i ombildnings processen. Har föreningen upprättat och antagit en stadga? Är stadgan godkänd och registrerad vid bolagsverket? Om denna process är genomförd då bör styrelsen ha mandatet att bevilja medlemskap. I annat fall antas medlem vid ombildningsstämma.

Jag föreningen har upprättat och antagit stadga som är registrerad vid bolagsverket. Dock finns ingen i styrelsen kvar så vi behöver en extra stämma för att välja ny styrelse.

clabbe
2011-03-18, 13:27
Har ni ingen styrelse så kan det bli svårt att bevilja nya medlemmar medlemskap. Då får ni vänta tills en styrelse har valts av stämman.

Trötter
2011-03-18, 14:15
Ni har väll inte avregistrerat tidigare ledamöter i styrelsen?

Om ni inte har har avregistrerat tidigare ledamöter, då har ni en styrelse. Ni bör begära att dessa ledamöter och då speciellt avgående ordförande medverkar vid stämman. Om det inte är angivet i er stadga hur medlemmar ska antas i föreningen, då är det föreningslagen kap 3 § 1 andra stycket som reglerar detta. 3 kap. Föreningens medlemmar m. m.

1 § En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.
Styrelsen skall pröva en ansökan om inträde, om inte annat följer av stadgarna. I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namn- underskrift.Det är bra att dokumentera medlemskapet som anges i andra stycket, även om det inte är angivet i stadgan. Så skriftlig ansökan som bevittnas och dateras. Styrelsen beslutar om medlemskap vid närmaste sammanträde. Efter som ni inte har en styrelse som är boende och aktiv i föreningen då bör ni först hålla en stämma där ni utser en ny styrelse och konstituerar denna enligt förordningen. När ni har utsett ny styrelse då kan ni anta nya medlemmar.

Glöm inte att styrelsen måste bestå av minst 3 ledamöter.

Om det infinner sig boende vid stämma som inte har genomgått medlemsprövning enligt kap 3 §1 andra stycket, då har dessa ingen rösträtt. Men om det inte är angivet/reglerat i stadgan att endast medlemmar kan väljas inom som styrelseledamöter. Då har ni möjlighet att anta ickemedlemmar som ledamöter i styrelsen.