handdator

Visa fullständig version : Hela valberedningen har avgått


Smorran
2011-03-10, 19:30
Hela valberedningen har avgått och det är ca 2 månader kvar till årsstämman.

Styrelsen säger att det inte behövs någon valberedning och att man kan utse en ny valberedning på årsstämman 2011 om stämman tycker så. Styrelsen säger att det inte finns något som säger att föreningen måste ha en valberedning. Nu sållade valberedningen ut sig själva, inget att göra säger styrelsen. Vidare så säger styrelsen att det inte finns en enda valberedning vars enda uppgift är att utse lämpliga kandidater för styrelsearbete. Om lämpliga kandidater kan röstas fram på årsmötet så behövs ingen valberedning.

Detta känns ganska frustrerande då vi har en styrelse som tror att de är oumbärliga och helt oersättliga. De har gjort mycket för att sätta käppar i hjulen för valberedningen.

Vad kan jag göra som medlem i föreningen? Kan jag se till att det blir ett möte innan årsstämman, t ex?

tette
2011-03-10, 21:57
Styrelsens syn på vad som hänt valberedningen är mycket oroande men tyvärr ganska vanligt.

Valberedningar väljs på stämmor men har sällan någon högre prioritet, och tyvärr också mycket vanligt är att styrelsetrogna medlemmar övertalas av styrelserna att "ställa upp" som valberedare.

Om jag var du skulle jag försöka tala med så många medlemmar som möjligt och överföra den information du har (hade det varit en styrelse värd namnet hade de gått ut med information i brevlådorna att valberedningen avgått).

Försök få ihop att några av de "mest intresserade" träffas och går igenom "problemet" med att styrelsen har ett "försprång" inför stämman.

Dela upp er och fråga valberedningen varför de lämnat sina poster.
Skriv ihop något om detta och delge övriga medlemmar.

Ni ska även förbereda ett förslag till ny styrelse.

Det verkar som det blir en del jobb, men tänk på att det är er framtid det gäller. En styrelse som agerar som du beskriver kan rasera ekonomin rätt snabbt för en förening.

Trötter
2011-03-10, 23:43
Detta låter mycket oroväckande. Det kan tyda på ren okunskap och att valberedningen inte vet hur de ska hantera en bångstyrig styrelse.

Valberedningens roll i en förening är att skaka fram kompetenta kandidater till stämman, för medlemmarna att fatta beslut genom demokratiska val. Arbetet bör ju bygga på att få fram ledamöter/medlemmar med kompetens och erfarenhet, för att att förvalta föreningens tillgångar med samtliga medlemmars ekonomiska intressen som enda mål.

Om styrelsen eller enskilda ledamöter har fått valberedningen att ställa sin platser till förfogande, då är min rekommendation att detta utreds och åtgärdas snarast. Att man har en styrelse som kommer med förslag som att man kan nominera ledamöter vid stämma är inte bra. Det gör att styrelsen ofta kan styra över dessa nomineringar och även kan påverka utgången vid stämman.

Kontakta eller begär att få träffa hela valberedningen för att utröna vad som har fått dessa att avsluta sitt uppdrag i för tid, informera medlemmar, upprätta en nomineringslista på eget bevåg och delge alla medlemmar i föreningen förutom väl valda ledamöter i styrelsen. Det går även att lobba stenhårt för att få förändringar inom styrelsen, men ni kommer förmodligen att stöta på ett massivt motstånd och en hel del smutskastning. Stå på er det kan löna sig.

Smorran
2011-03-11, 17:45
Tack för era råd och tips. Jag ska verkligen bena ut vad jag kan av det hela.

Jag håller på att ringa till valberedningen nu och frågar vad som hänt, och får på det viset veta att valberedningen är så grön att dom frågat styrelsen om råd hela tiden under den tiden dom har suttit, i stället för att vända sig till de tidigare valberedarna.

Styrelsen säger också att det inte är någon skillnad på att få fram förslag på kandidater innan årsstämman eftersom det är stämman som bestämmer vem som ska väljas och att det inte har någon betydelse om det sker på årsstämman eller om valberedningen har fått fram egna förslag.

Det är verkligen oroväckande och jäkligt frustrerande eftersom de (valberedningen och styrelsen) inte förstår vikten med att medlemmarna i lugn och ro får fundera och tänka igenom och att det på det viset genom valberedningens arbete kunna få fram information om kandidaterna om de är "lämpliga eller inte"

Vi ska sätta oss ner några stycken i föreningen och planera vidare. Nu gäller det att få ut information till medlemmarna om varför valberedningen har avgått och vikten av att få fram kandidater innan årsstämman och styrelsen sätt att se på det hela.

Jag kommer förmodligen att återkomma för mera råd och tips.

tette
2011-03-11, 18:32
Du verkar ha någon sorts kontakt med styrelsen? Har du pratat med någon eller tillskrivit dem?
Något av det du referera till skulle nog vara bra att ha dokumenterat.


Styrelsen säger också att det inte är någon skillnad på att få fram förslag på kandidater innan årsstämman eftersom det är stämman som bestämmer vem som ska väljas och att det inte har någon betydelse om det sker på årsstämman eller om valberedningen har fått fram egna förslag.

Hur kan det vara så här? Gör jämförelsen med denna styrelses uttalande och hur det funkar inom politiken.
Valberedningen har föreslagit Juholt, men det kan bli vem som helst?

Jo, det är de förbenade organisationerna HSB, Riksbyggen och SBC som har styrt branchen och utbildningen i bostadsrättsbranchen + medlemmarna som bryr sig för lite.

När något händer som du beskriver borde det vara förstesidestoff i lokaltidningar.
Men media satsar alla sina resurser på hur kommunmänniskor tar ut för höga löner istället. Samma skitstövlar?

Smorran
2011-03-11, 20:04
Jag har varit i kontakt med en i styrelsen som säger att nu har valberedningen sållat ut sig själva och så får det bli för det går inte att göra någonting innan stämman, har jag fått till svar. Jasså, varför då svarade jag naturligtvis. Fick till svar av styrelsemedlemmen, som hänvisar till någon stadga, där det står att det egentligen inte behövs någon valberedning för det har ingen betydelse eftersom man på stämman ändå beslutar vem som ska bli nominerad till styrelsen. Detta är allt för styrelsens egen vinnings skull och det gör mig riktigt arg.

Jag har dessutom pratat med en i valberedningen och fått veta varför man valt att avgå. När jag berättar att man måste eller bör meddela medlemmarna, med ett möte exempelvis, så får jag till svar att man har pratat med styrelseordföranden om detta och han säger att han ska prata med med Riksbyggen och återkomma?

Vad tusan har Riksbyggen med saken att göra?

Jag påtalar att om medlemmarna vill ha möte så kan man ha hur många möten som helst utan att fråga Riksbyggen om lov. Mötet ska handla om att få nya kandidater till valberedningen innan årsstämman som tar sig an att försöka få nomineringar till årsstämman, men eftersom ingen i nuvarande valberedning eller dåvarande valberedning inte har en susning om hur det fungerar och har frågat ordföranden hela tiden om råd så kan man ju räkna ut hur illa ställt det verkligen är.

Styrelsen tycker inte att det behövs något möte. Och information om varför valberedningen har avgått hålls i det tysta.

Ja, denna styrelse som sitter nu, där skulle flertalet behöva bytas ut och det har inte varit det lättaste eftersom styrelsen på sista årsstämman drar i alla trådar som finns för att sitta kvar. Styrelsen hade tom fixat fullmakter från folk som inte kom på stämman, så när det blev röstning så satt styrelsen och viftade med fullmakterna och röstade in sig själva.

Det är sorgligt rent ut sagt. Men det kom faktiskt med en ny kandidat till styrelsen och det får man ju vara glad för.

Jag kan skriva hur mycket som helst om denna styrelse och ordförande det är bara synd att medlemmar bryr sig för lite och att medlemmar som kommer inte är tillräckligt många av dem som verkligen vill ha en förändring i styrelsen utan det är de gamla pensionärerna som tycker att det ska vara som det är och som det alltid har varit!

Allting är bara så förbannat korkat så det är inte klokt! Jag ska verkligen ta tag i detta och jag struntar i vad konsekvensen blir men nu får det banne mig vara nog med översitteri och maktmissbruk från styrelsen.

Robarb
2011-03-12, 16:13
Förslag till lydelse av föreningsstadgan beträffande valberedning vilket kan underlätta för valberedningen att finna sina uppgifter.

Valberedning
57 §
Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter vilka väljs på två år. Ledamöterna skall om möjligt väljas så att två väljs samtidigt vartannat år. Valberedningen konstituerar sig själv och utser ordförande/sammankallande.

Valbar till valberedning är medlem, make/maka, eller sambo till medlem. Dessa skall vara folkbokförda på föreningens fastighet.

Valberedningens arbetsordning

Valberedning ska:
• Föreslå ordförande att leda sammanträden vid ordinarie och extra föreningsstämmor
• Föreslå två justerare tillika rösträknare vid ordinarie föreningsstämma
• Föreslå föreningsstämman välja en ordförande för föreningen för en tid av ett år
• Föreslå föreningsstämman besluta om antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen
• Föreslå föreningsstämman välja ledamöter till styrelsen för en tid av två år. Ledamöterna bör väljas växelvis för en tid av två år i sänder.
• Föreslå föreningsstämman välja suppleanter till styrelsen för en tid av ett år
• Föreslå föreningsstämman välja två revisorer för en tid av ett år
• Föreslå föreningsstämman välja en auktoriserad revisor samt ersättare för denna för en tid av ett år
• Föreslå föreningsstämman besluta om arvoden till styrelsens ledamöter, suppleanter samt revisorerna
• Vid uppkommen vakans bland ledamöter inom styrelse och/eller revision, föreslå, efter framställan från styrelsen, nomineringar till fyllnadsval. Fyllnadsval kan ske antingen vid ordinarie föreningsstämma eller, om det får anses nödvändigt, vid extra föreningsstämma.
• Valberedningen ska förbereda nomineringarna av ledamöter till styrelse och revision dels genom att infordra förslag från medlemmarna och dels genom intervjuer med presumtiva ledamöter, göra sig bekant med vederbörandes kvalifikationer för uppdraget. Innan nomineringar till förtroendeposter sker ska ett provval ske.

Att vänta till föreningsstämman för nomineringar kan bli en cirkus då det gäller att förbereda dem som föreslås till olika uppgifter så de inte tackar nej till uppdraen. Det kan medföra att samtliga närvarande på stämman blir föreslagna och alla tackar nej utom de som man inte vill ha som ledamöter i styrelse eller andra uppgifter.


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

tette
2011-03-12, 17:09
Robarb var har du hittat detta;

Valberedning
57 §
Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter vilka väljs på två år. Ledamöterna skall om möjligt väljas så att två väljs samtidigt vartannat år. Valberedningen konstituerar sig själv och utser ordförande/sammankallande.
Det är rätt lång ifrån vad som gäller i bostadsrättsföreningar.

Det jag däremot håller med dig om är att det oftast blir cirkus om det finns fler nominerade än platser på en stämma.

Det handlar om stämmoteknik/mötesteknik/valmöjligheters okunskap hos medlemmarna och styrelsens sätt att agera för att just de ska bli valda.


Tyvärr blir man ofta ganska ensam när det kommer till kritan. Bostadsrättshavare har "förmågan" att inte bry sig. Anledningen till detta är svårforskat då det som sagts på många sidor i forumet att bostadsköp är den största investeringen många gör i sitt liv.

Om någon repar ens bil, så agerar alla. Men att maktmissbrukare förstör ekonomiskt/trivselmässigt för medlemmarna skiter allt för många i.

Hur det än går tycker jag att du till stämman ska agera med att be om ordet när ni kommer till val av styrelse.

Jag vet att många på detta forum kan hjälpa dig med en text att inleda §:en på stämman.

Du ska också se till att ditt förslag bilägges stämmoprotokollet (bra för framtiden).

Det är svårt att redan nu skriva inlägget då jag inte har någon aning om det finns några intressenter förutom nuvarande styrelse att ingå i en ny styrelse. Men en början borde se ut;
Den valda valberedningen från förra stämman avgick xxxx. Styrelsens syn på detta är egoistisk och är bevis på att de inte är lämpliga att sköta vår förenings medlemsansvar. Valberedning väljs för att några medlemmar skall förarbeta och lägga förslag på hur föreningen för framtiden skall ha bästa möjliga styrelse.

Smorran
2011-03-13, 01:22
Bra text, precis vad som behövs. Jag behöver något bra att komma med på stämman för att få upp ögonen på medlemmar som är där vilket maktmissbruk och okunskap det råder i styrelsen.

Det finns folk som är intresserade av att sitta med i styrelsen. Jag vill gärna ha hjälp med att skriva i hop något bra.

Robarb
2011-03-13, 12:30
Var har du hittat detta;
"Valberedning
57 §
Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter vilka väljs på två år. Ledamöterna skall om möjligt väljas så att två väljs samtidigt vartannat år. Valberedningen konstituerar sig själv och utser ordförande/sammankallande."

Jag hämtade denna text ur ett förslag till föreningsstadgar som jag la fram för ett par år sedan för att få lite struktur på organisationen. Dock går det inte att få till stånd stadgar i ett svep då det blir för mycket text för medlemmarna att ta till sig. Högst en § per gång kan revideras.


Valberedning väljs för att några medlemmar ska förarbeta och lägga förslag på hur föreningen för framtiden ska ha bästa möjliga styrelse.

Grundläggande för valberedningen är att de är utsedda av medlemmarna vid en föreningsstämma och ska således tillgodose medlemmarnas intressen, inte styrelsens. Detta gäller äver revisorerna. De ska tillse att föreningen förvaltas på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Vi har allt för offta noterat i diskussionerna på detta forum att det saknas insikt kring detta.

Som Du inledningsvis nämner så "blir man tämligen ensam när man framför kritik mot vissa missförhållanden". Detta är en härskarteknik som utvecklats bland manipulativa sekter, både religiösa och s.k. säljsekter, att genom "exkludering" demonisera kritikern. Flockmentaliteten bland människor, vilket är en rest från vår tid som trädlevande individer, medför att ingen vågar utsätta sig för denna utfrysning varför de hellre sitter tysta och avvaktar för att se utgången av händelsen. Det handlar om att utnyttja den primitiva överlevnadsinstinkten.

-----------------------------------------------------------------------
Albert Einstein uttryckte det en gång:
"Det finns två ting som är oändligt, dels universum och dels människans dumhet. Hur det ligger till med universum kan jag dock inte säga med säkerhet."

Stamcire
2011-03-13, 20:57
Efter att ha läst denna tråd om valberedning kan jag tycka att ni har tur som har villiga kandidater till ledamöter i styrelsen. I vår lilla förening är det näst intill omöjligt. Nåväl, några spontana synpunkter på inlägg.

Anar en viss åldersdiskriminering när det talas om pensionärer som bromsklossar i föreningen. De har ju som alla andra en röst och kanske livet lärt dom att alla förändringar inte automatiskt blir till det bättre.

Likaså tycker jag inledningen till det föreslagna inlägget på stämman är onödigt aggressivt, risken är att man tycker synd om ledamöterna och vill ta dem i försvar.

Däremot håller jag med om att de flesta medlemmar är intresserade av låg årsavgift men mindre intresserade av att hjälpa till. Den låga avgiften kan ju ses som en "inkomst".

Ska försöka bifoga en fil från Björn Lundéns bok om Bostadsrätt. Där behandlas ämnet valberedning på sid.136.
Det gick tyvärr inte. Det var snålt med filstorleken. Men han nämner bl.a. att det inte krävs enligt enligt Bostadsrättslagen. Att spontana förslag kan komma på stämman som vinner över valberedningens. Att det inte krävs att tillkalla en extrastämma om valberedningen avgår, även om det är en bra idé. Att det är bra att skriva in i stadgarna olika punkter om valberedningens arbetssätt.

Lycka till med att skapa en bra förening!

tette
2011-03-13, 21:42
Valberedningsarbete
Robarb, ditt förslag avseende § 57 valberedning är okej. Jag vill bara tillägga att inom bostadsrättsföreningar så fungerar inte valberedningarna.
I allla andra brancher väljs ordförande av stämman medan detta är mycket ovanligt i brf (under 10%?).
Hur många val sker med slutna omröstningar? TV borde sända ett program; 101 sätt att utföra styrelseval på en stämma.

Kommentar till Stamcires inlägg.
Bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar kan vara knepiga att förstå. Stadgar ännu värre, just för att det ska inrymma regler för så många olika variabler. Bostadsrätter finns från 3 till 1400 medlemmar i Sverige. Det säger det mesta hur svårt det är att stifta lagar o stadgar som passar alla dessa föreningar. Dessutom har styrningen skett från de stora kolossorganisationerna som bara har att lura/tjäna pengar på sina föreningar/medlemmar.

Hur många bostadsrättsföreningar har anpassade stadgar till sin förening? Knappt någon?
En liten förening (även andra) kan ha svårt att får ihop rätt antal styrelsedamöter, hur svårt har de då inte att finna några till en valberedning också?

Mer flexibilitet behövs, men lär väl vänta på sig så länge det inte finns intresse att göra något åt bostadsrätt utom för några få experter i detta forum. Då menar jag allt från regering/riksdag och neråt (eller uppåt).

Jämför detta med hur lätt det är att bilda ett bolag och sedan lura massa människor, tänker då förstås på alla oseriösa byggföretag som bostadsrättsstyrelser har att slåss emot.

Bättre en valberedare som jobbar för föreningen/medlemmarna än ingen som låter styrelsen "härska fritt"?


Vad har styrelsen i arvode? Bra information för att göra en bedömning om styrelsen sitter kvar för egen räkning.

Det finns många faktorer som gör att en styrelse är populär eller inte. Råexemplet beskriver jag av erfarenhet så kort som möjligt;
Torben Swede var ordförande på 80talet (ut, in i styrelse, valberedning sedan dess) skrev ett år efter att föreningen höjt avgiften med 73% att
HSB gjorde en felräkning vilket ledde till att föreningen höjde i 2 omgångar avgiften med 22 % för mycket. Skadan var skedd eftersom detta kom mer än ett år efter höjningarna, men ni kan ju tänka er hur "populär" följande styrelser blev som hade gott om spelrum. I en stor förening som detta handlar om blev det ett överskott om cirka 8 miljoner de följande åren. Idag skryter nuvarande styrelse (där Torben är den enda kvar valberedare) att vi inte höjt avgiften på 20 år och med det i bakfickan drar till med en 15% höjning.
Ibland är det lätt att vara styrelseledamot och vara med och dela på brf Vädurens arvode om 420 000 kr om året.

Smorran
2011-03-14, 10:29
Efter att ha läst denna tråd om valberedning kan jag tycka att ni har tur som har villiga kandidater till ledamöter i styrelsen.
Vi har folk som är intresserade av att sitta med i styrelsen, men problemet är den att sittande styrelse inte är villiga att flytta på sig och ledamöterna tar till alla medel de kan för att sitta kvar och slippa bli utbytta. Ordföranden som sitter i styrelsen har suttit i samma styrelse i 12 år. Flera kandidater har suttit länge. Vi är en stor förening med många medlemmar och alla som vill måste få chansen att sitta med i styrelsen. Det har funnits förslag på kandidater som har bra kompetens och mera kompetens än flera som sitter med i styrelsen.

Anar en viss åldersdiskriminering när det talas om pensionärer som bromsklossar i föreningen. De har ju som alla andra en röst och kanske livet lärt dom att alla förändringar inte automatiskt blir till det bättre.
Visst kan det vara så, men här handlar det inte om det, utan de flesta pensionärerna som kommer till stämman har inte en susning om hur styrelsen arbetar och vad styrelsen gör för att få sitta kvar. Medlemmarna har ingen aning om vad som skrivs på internet eller vad som sägs i gästböcker som tas bort för att det blir svåra frågor att svara på.

Pensionärerna har ingen dator så att de kan gå in på föreningens hemsida och läsa. Styrelsen skickar inte ut extra information om vad som händer och sker i föreningen till pensionärerna och inte till någon annan heller för den delen när det händer och sker saker i föreningen. Så det enda de vet, och det enda många i föreningen vet, det är den informationen man får på stämman. På föreningsstämman tar man upp årsredovisningen och den visar alltid gott! Men allt runt omkring mörkas.

Så när styrelsen blir ifrågasatt på stämman så kan det gå väldigt hett till och det kan ju tyckas skrämmande av folk som inte vet det andra vet, och tycker då mycket synd om styrelsen som får så mycket negativ kritik. Har vi då dessutom inte så mycket folk som kommer på stämman så blir det tyvärr så att de som kommer är dessa individer som inte vet någonting annat än att styrelsen gör ett bra arbete och därför så röstas inga nya medlemmar in i styrelsen... för att sittande styrelse är bra. Visst gör styrelsen bra saker många gånger. Men bor man inte i denna förening så är det nog svårt att föreställa sig vad som kan hända och vad som har hänt för folk utanför.

Likaså tycker jag inledningen till det föreslagna inlägget på stämman är onödigt aggressivt, risken är att man tycker synd om ledamöterna och vill ta dem i försvar.
Absolut inte!! Skulle du bo i denna förening och veta om hur det går till och veta det jag vet så skulle du vara av en annan uppfattning. Det är jag helt övertygad om!

Men han nämner bl.a. att det inte krävs enligt enligt Bostadsrättslagen. Att spontana förslag kan komma på stämman som vinner över valberedningens. Att det inte krävs att tillkalla en extrastämma om valberedningen avgår, även om det är en bra idé. Att det är bra att skriva in i stadgarna olika punkter om valberedn. arbetssätt. Lycka till med att skapa en bra förening!
Även om det inte krävs olika saker från styrelsen, vilket jag också fattar, så är det inte det som räknas utan det handlar om att vi vill ha en förening där det talas klarspråk och att medlemmarna känner att de är delaktiga i vad som försigår i föreningen.

Medlemmar vill veta varför alla i valberedningen avgår och det är upp till styrelsen att berätta varför det ser ut som det gör. Det är väl smidigt och lättsamt att bara vänta till årsstämman som styrelsen uttrycker det att välja nya valberedare eller som man sagt, om stämman anser att det behövs en valberedning. Det är ju snarare så att det är styrelsen som inte tycker att det ska vara en valberedning som snokar hur styrelsen skött sig under det gågna året och får nya kandidater som det ska röstas om på stämman. Nej styrelsen tycker att det kan väljas nya kandidater på stämman där man absolut inte har en aning om vad som kan röstas in i styrelsen. Styrelsen fattar inte poängen med att ha en valberedning trots att flera suttit många år i en och samma styrelse. Jag tycker att det säger en hel del faktiskt.

häxan surtant
2011-03-14, 12:13
Vad har styrelsen i föreningen gjort rent konkret som orsakat ditt missnöje? Är det fler än du som är missnöjda och varför då? De flesta lär väl tänka att om föreningen är välskött och ekonomin i ordning, ja då är väl allt bra eller? Min erfarenhet är att när det klagas på styrelsen så är det oftast pga okunskap hos den som klagar och då är det ju upp till styrelsen att informera så gott det går om det regelverk som finns.

Smorran
2011-03-14, 12:51
Så bara för att man klagar så har det med okunskap att göra? Häxan, jag tror inte det!

Visst det är jättebra med en god ekonomi och en välskött förening, men vad hade det med saken att göra?

Det min tråd handlade om från början var att hela valberedningen avgått och det är 2 månader kvar till stämman och vid den här tidpunkten så borde valberedningen i vanliga fall vara klara med sina arbeten. Detta är oroväckande för flera av oss i denna förening då vi är flera som vill ha förnyelse i styrelsen.

Styrelsens syn på att inte informera medlemmarna och styrelsens syn på att inte ev tillsätta ny valberedning och styrelsens sätt att se på valberedningens arbete vad den faktiskt är till för och vad vi medlemmar betyder för föreningen. Det är skrämmande.

Och sist men inte minst så är det vi medlemmar som väljer styrelse och inte styrelsen som väljer sig själva för då har det gått väldigt långt som i denna förening.

Ja, häxan surtant! Vi är många medlemmar som är missnöjda och det med all rätt!

häxan surtant
2011-03-14, 13:08
Ok jag har förstått att ni är missnöjda. Jag bara undrade vad som rent konkret orsakat missnöjet. Missnöjd kan man ju vara i största allmänhet, bara för att man t.ex tycker att man vill fylla sin tillvaro med något. Vi hade en sådan person i vår förening och då måste man börja med att reda ut vari missnöjet ligger om det är befogat eller om det bara är för att hålla den som klagar sysselsatt.

Bara för att en styrelse suttit på sina poster länge så behöver det inte innebära att den är helt inkompetent snarare tvärtom. Men jag håller med om att det är bra med rotation på styrelseposterna så får fler chans att se vad det innebär att sitta i en styrelse. Så fortsätt att lobba för nya ansikten i er styrelse. Det är tyvärr alltför sällsynt med folk som vill engagera sig i styrelsearbetet. Någon annan men inte jag tycks de flesta tänka.

Har själv suttit i styrelsen i min förening i tio år när jag tyckte att det var dax att tacka för mig och då måste jag erkänna att jag gärna hade gått tidigare men blev övertalad att vara kvar pga det var så svårt att få folk att ställa upp.

Smorran
2011-03-15, 09:59
Det är nog väldigt individuellt med att det är bra att sitta länge i en styrelse. Det är helt beroende på vilka grunder som man själv sitter kvar så länge i en styrelse. Sitter man kvar för medlemmars skull? Eller gör man det för sin egen vinnings skull?

Det behövs nytt tänkande, det ska vara ruljans, man ska släppa in nya medlemmar att sitta med i styrelsen. Speciellt i en sådan stor förening som faktiskt detta är.

Missnöjet är befogat tyvärr!!

Jag vet inte om det har med arvodet att göra som styrelsledeamöterna biter sig fast eller om det är för sin egen vinnings skull rent allmänt. Maktmissbruk skulle jag vilja kalla det. Sitter man i styrelsen så har man tydligen mer rättigheter än andra i föreningen. Det finns det flera exempel på. Och en styrelse som pratar skit om medlemmar till medlemmar det är ju snyggt!. En styrelse som sätter käppar i hjulen för valberedare och som gärna vill ha inblick i valberedningens arbete för att påverka utgången.

Förra året gick ordförande runt till medlemmar och samlade in namn på att man ville avsätta valberedningen för att ordförande var rädd att bli avsatt.

Många många gånger har man påtalat att man vill byta ut folk i styrelsen men på ett eller annat sätt så naglar dom sig fast ändå. Det har med att göra att det kommer för lite folk på stämmorna och de som kommer är folk som inte har något liv och som gärna slickar röv!. Man tycker ju med all kritik att de borde sluta självmant, men icke! Det handlar verkligen om maktmissbruk.

Det har tom i föreningen ganska nyligen varit pådrag i media angående pennalism och stigmatisering i föreningen. Folk som utnyttjar sin makt på det viset som styrelsen gör i våran förening borde skämmas, men det är dom för dumma för att fatta eller dom struntar i det helt och hållet!

Föreningen har en hemsida där medlemmarna ville ha en gästbok. Visst gästboken kom, men när det blev för obekvämt för styrelsen att svara på frågor så togs gästboken bort. Det fanns medlemmar som ville vara anonyma, men det fick man inte vara för styrelsen utan var det så att man var anonym då fick man inget svar. Bara det talar ju för vilken demokrati vi har i föreningens styrelse.

Men hör och häpna föreningen blev utsedd till årets förening 2006! 50.000 kr fick föreningen. Men det firades inte med medlemmarna.