handdator

Visa fullständig version : Kan en styrelse avstå från sitt arvode?


Borättexperten
2011-03-08, 01:06
En styrelse kan inte ta ut mer arvode än vad som beslutats på stämman, det är självklart. Men kan styrelsen ta ut mindre än vad som beslutats?

Stämman har alltså beslutat om ett totalbelopp, "att fördelas inom styrelsen". Men sen har styrelsen beslutat att begränsa ersättningen till sig själva, man vill alltså inte utnyttjar hela arvodet. Kan man göra det?

Problemet är nämligen att beslutet inte var enigt, det var bara en majoritet i styrelsen som ville göra denna begränsning. Frågan är om en majoritet i styrelsen kan förvägra övriga i styrelsen att få ut sin del av arvodet, som stämman beslutat om?

Intressant fråga, eller hur? :14:

clabbe
2011-03-08, 08:55
Hur var beslutet ordagrant formulerat?

tette
2011-03-08, 10:40
självklart gäller ett majoritetsbeslut i en styrelse även om det handlar om arvoden och de som röstat emot vill ha sitt urprungsbeslutade arvode.

Detta kanske tillochmed borde vara vanligt. stämman beslutar ju om arvode utifrån en utgångspunkt som oftast grundar sigpå tidigare kunkaper.

Om nu en styrelse som gjort mycket i en förening plötsligt får för sig att köpa många av de tjänster de tidigare utfört själva, då vore det väl ett brott att fortsätta ta ut arvode för sånt som de inte fortsätter och gör?

clabbe
2011-03-08, 10:47
Jo man kan vara i majoritet. Man kan också vara jävig. Har de som fått ut ett arvode själva beslutat om fördelningen till sig själva kanske beslutet kan vara otillåtet. Svårt att säga mer innan man vet exakt om hur besluten ser ut.

totiki
2011-03-08, 10:50
Hur var beslutet ordagrant formulerat?

Det hänger nog som Clabbe säger, på formuleringen. Styrelsen får ju heller inte sätta sig över stämmobeslut.
Men är formuleringen..."högst antal kronor"... bör det inte vara något problem med majoritetsbeslut i styrelsen.
Är det en specifik summa skall, ifall någon avstår arvode, dennes arvode fördelas på de övriga.
Å andra sidan kan de ledamöter som vill sänka arvodet kalla till extra stämma för att lägga fram ärendet för medlemmarna. Ändra formulering eller storleken på arvodet.

Borättexperten
2011-03-08, 12:02
Jag ska förtydliga stämmans beslut om styrelsearvodet:

"X prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen till dess ledamöter och suppleanter i förhållande till närvaro, ansvar och arbetsinsats"

Styrelsen beslutar sedan på konstituerande möte om principerna för denna fördelning:

* En grundsumma för deltagande på styrelsemötena.
* En särskilt summa till ordföranden.
* Resten fördelas i proportion till hur mycket man "arbetar" med föreningen, alltså antal timmar, som redovisas när året är slut.
* (Men sen kommer det kontroversiella) Att denna "timpeng" ska begänsas till max en viss timpeng. Man vill alltså inte fördela hela det belopp som stämman beslutat om.

Som jag ser det måste ett sådant beslut att begränsa arvodet vara enhälligt för att gälla. För det kan drabba den enskilda ledamoten väldigt olika. De som arbetar mest förlorar mest.

Som jag ser det bryter styrelsen mot intentionen i stämmans beslut. Vill någon avstå från arvodet måste det vara individuellt. :16:

Admin
2011-03-08, 14:25
"X prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen till dess ledamöter och suppleanter i förhållande till närvaro, ansvar och arbetsinsats"
Ja, fast detta stämmobeslut innebär inte att styrelsen måste fördela hela arvodet mellan ledamöterna, om de nu inte vill detta.
Beslutet innebär att styrelsen via majoritetsbeslut kan välja att fördela arvodet fritt mellan styrelseledamöterna.
Det som sedan inte utnyttjats av styrelsearvodet går tillbaka till föreningen.
Det är ju egentligen bara så det fungerar i normalfallet. Ingen går in i en brf-styrelse med vetskap om hur mycket ledamoten kommer att få i arvode, mer än i de extrema undantagsfall där ledamöternas arvode fastställs av stämman per person/uppdrag.

Så jag kan inte se något problem med att styrelsen med majoritetsbeslut sänker sina arvoden.

Sedan är det som alltid fritt för var och en att hoppa av styrelsen om man inte anser sig nöjd med det arvode man får.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5793) - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter (http://hotpot.se/hsb-arvode-styrelse-per-lgh.htm) - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10844) - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3395)

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16351) - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#05) - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866) - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=57) - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=689) - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5658) - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4100) - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13423) - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7318) - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12048) - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14025) - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10583) - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12394) - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681) - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14496) - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9292) - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9987) - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13869) - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14548) - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13420) - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14988) - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14369) - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14370) (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10736) - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10963) - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12207) - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-93.htm) - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-34.htm) - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva (http://hotpot.se/hsb-motioner-staemma-brf.htm#16) - Motion

Sänkning av revisorsarvode (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-47.htm) - Motion

Arvode för valberedning (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#arvoden)

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14003) - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1769&a=visa)

Julmiddag redovisas inte (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1770&a=visa)


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö) (http://hotpot.se/hsb-malmo-brf-kopplingar.htm)
Vicevärdsarvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14470) - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-arvode.htm)

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner (http://hotpot.se/hsb-arvode-lon-styrelse-vd.htm)

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=361) - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm)
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-extrastamma-2007.htm)

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. (http://hotpot.se/hsb-09/18_Arvodeskommitte_Forslag_till_arvodesreglemente. pdf) - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20 (http://hotpot.se/hsb-09/19_Arvodeskommitte_Bilagor.pdf)
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011 (http://hotpot.se/hsb-2011/forslag_reglemente%202011.pdf)


Principer för fördelning av arvode i dagordning (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm) - Arbetsordning för styrelse

clabbe
2011-03-08, 15:35
Hur mycket diffar det mot taket då?
Hur såg kalkylen ut?

Att man sätter en gräns kan jag förstå om det annars finns risk att stämmans beslut överskrids med en timpeng.

Skulle en normal brf-styrelse ta ut skälig timpeng för nedlagd tid tror jag arvodena i gemen skulle behöva höjas kraftigt.

tractors
2011-03-08, 17:10
I vår privata brf har stämman givit oss möjligheten att ta ut max 1 basbelopp.
Vi har nöjt oss med en summa som gav var och en av oss (6st) nto ca 600 kr
för 12 månaders arbete. För egen del betyder det ett gage på ca 4 kr per
timme. Dessutom har jag själv betalat papper till skrivare, lite bensin, tel etc.
mvh / tractors

totiki
2011-03-08, 17:23
Vi tar inte ut något arvode i styrelsen. Däremot ska det inte kosta oss något att jobba gratis, därför kan den det berör lämna in kvitto på porto, milersättning, utlägg o s v. Så det är bara för den som har störst andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) att jobba mest. Annars.....?

MikHo
2011-03-09, 09:09
Personligen tycker jag det är fel att vissa inom föreningen lägger ner otroligt mycket tid som andra inom föreningen utnttjar genom att "rida på vågen" och låta andra spara pengar till dem.

Ersättning skall utgå till de personer som utför arbete i föreningens namn. Storleken avgör stämman genom att sätta nivåerna, antingen genom att detaljstyra vem som får hur mycket eller genom att sätta en högsta nivå.

Ersättningarna skall dock inte ligga på samma nivåer som ett heltidsarbete om inte medlemmen ÄR anställd av föreningen.

Borättexperten
2011-03-09, 11:09
Jag förstår att många vill begränsa styrelsens erättningar, och att man inte ska vara girig och vilja ha höga arvoden, det har jag full förståelse för. Men min fråga om en styrelse kan begränsa eller avstå från sitt arvode är mer en principiell fråga.

Så jag kan inte se något problem med att styrelsen med majoritetsbeslut sänker sina arvoden.

Sedan är det som alltid fritt för var och en att hoppa av styrelsen om man inte anser sig nöjd med det arvode man får.

Om man drar frågan till sin spets så blir det nämligen problematiskt. Antag att det i styrelsen finns en majoritet som vi kan kalla "idealister" (för att göra det extra pedagogiskt). Sen väljs det in några som vi kan kalla "ambitiösa", men som blir i minoritet i styrelsen. Stämman har beslutat om ett arvode, som ska "fördelas inom styrelsen". Antag nu att majoriteten i styrelsen, "idealisterna", inte gillar arvodet, och beslutar att arvodet inte ska betalas ut. De "ambitiösa" blir överkörda och missnöjda, och väljer att sluta vara ambitösa, eller hoppar av styrelsen.

Då anser jag att styrelsen brutit mot och saboterat stämmans beslut och intentionerna med arvodet. Stämman ville antagligen att de ambitiösa skulle göra ett bra jobb och ha ersättning för detta.

Så som jag ser det kan alltså en styrelse inte fatta beslut om varken höjda eller sänkta arvoden. Man har bara mandat att fördela arvodet, inte att ändra det.

Vill styrelsen inte ta ut fullt arvode måste hela styrelsen vara med på det, eller så får man avstå individuellt. (Och då bör man själv få råda över vart pengarna istället ska ta vägen: till övriga i styrelsen, tillbaks till föreningen, eller till välgörande ändamål...). :6:

MikHo
2011-03-09, 11:31
Så som jag ser det kan alltså en styrelse inte fatta beslut om varken höjda eller sänkta arvoden. Man har bara mandat att fördela arvodet, inte att ändra det.


Håller med till fullo


Vill styrelsen inte ta ut fullt arvode måste hela styrelsen vara med på det, eller så får man avstå individuellt. (Och då bör man själv få råda över vart pengarna istället ska ta vägen: till övriga i styrelsen, tillbaks till föreningen, eller till välgörande ändamål...). :6:

om man nu skall vara "paragrafryttare" så borde inte ens enskilda styrelsemedlemmar kunna avsäga sig hela eller delar av arvodet. orsak: Stämmobeslut.
Finns det intresse att ge det till välgörande ändamål så får respektive ledamot/suppleant göra det i eget namn efter utbetalat arvode.

Sen kanske man skall vara lite mer flexibel om hela styrelsen är med på beslutet om "omfördelning" av arvodet.

clabbe
2011-03-09, 12:09
Det bästa i denna styrelse kanske vore att fördela det som blev över efter timpenningen betalats och fördela det jämnt på alla.

En liten tanke: Om det nu är så att stämmobeslutet binder styrelsen och styrelsen ändå sänker sitt arvodesuttag, tror ni att någon skulle klandra styrelsen? Det blev ju billigare för föreningen...

totiki
2011-03-09, 12:11
Eftersom det handlar om en principfråga finns ingen flexibilitet att ta hänsyn till.
MikHo har rätt enligt min mening.