handdator

Visa fullständig version : Kallelse till extrastämma - ser detta OK ut?


peter_mikael
2011-03-07, 12:57
Vi har en brf bildad för att ansöka om ombildning till bostadsrätter. Vi tänkte kalla till extra stämma för att rösta fram ny styrelse då flera ledamöter har flyttat. Ser detta rätt ut?
----------------------------------
Stockholm den xx mars 2011

Till alla hyresgäster på XXXXX

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen XXXXX i Stockholm kallas till extra föreningsstämma den _______ 2011 i gemensamhetslokalen på XXXXXvägen.

Stämman har utlysts av styrelsens ordförande.

Dagordning för extrastämma

1. Mötets öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän för protokollet
6. Val av rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Godkännande av dagordning
9. Information om den pågående processen för ombildning till bostadsrätter
10. Val av ordinarie styrelseledarmöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor
12. Val av hur bostadsombildningskonsult skall väljas
13. Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!----------------------------------

Trötter
2011-03-07, 14:46
Att ange att styrelsens ordförande kallar till stämma är inte helt i enlighet med författningen enligt kap 7 § 5 föreningslagen. Det är styrelsen eller medlemmarna som minoritet som har mandat att kalla till stämma (eller revisor).

Jag skulle nog bifoga ett förslag på kandidater som är villiga att ingå i styrelsen. Detta kan även vara bra att ange kandidaternas eventuella erfarenheter och kompetens som kan vara till nytta för föreningen i vederbörandes styrelseuppdrag.

Jag tycker att dagordningen i huvudsak innehåller de punkter som behövs för att hålla stämma. Det kan vara bra att ange i dagordningen eller bilaga vilka i nuvarande styrelse som ska ersättas och på vilka grunder som detta skall göras, som t.ex. att vederbörande har avflyttat eller ej ska få fortsatt förtroende. Det går även att ange i dagordningen/kallelsen att anledningen till stämman är fyllnadsval för styrelseledamöter som avflytta/slutat.

Glöm inte som nuvarande ordförande att kalla samtliga ledamöter till ett konstituerande sammanträde där posterna i styrelsen besätts, det ska även tilläggas att den nya styrelsen ska registreras vid Bolagsverket

http://www.bolagsverket.se/blanketter/bostadsratt/.

http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/blanketter/914.pdf