handdator

Visa fullständig version : Extra stämma, styrelsens tolkningar, stadgebrott, om-/nybyggnation av fastighetsnät


MAX
2011-03-03, 16:53
Ny medlem här... hej hej och tack för ett bra forum :5:
Om Admin anser att denna tråd ligger på fel ställe så får den gärna flyttas.

Lång historia kort...

På en ordinarie stämma har tidigare fattats ett enhälligt beslut efter styrelsens förslag om att företag X ska leverera tjänsterna A/B/C till föreningen från och med datum ******.

Nu har styrelsen fattat ett nytt beslut på egen hand utan stämmans godkännande att byta leverantör till företag Y som också kan leverera liknande men sämre och dyrare tjänster.
Detta byte innebär dessutom att företag Y ska in i samtliga lägenheter och dra kablar och montera uttag. Här anser styrelsen att i och med att det finns ett stämmobeslut på tjänsterna A/B/C sedan tidigare så kan vi inte neka att släppa in hantverkare.
I det nya exklusivitetsavtalet är vi också bundna i ungefär 3ggr så lång tid som i vårat nuvarande avtal.

I samband med senaste ordinarie stämma påpekades olämpligheten att göra ett byte och om-/nyinstallation utan stämmans godkännande men detta ignorerades totalt av ordförande som säger att "det är upp till styrelsen" och ungefär en månad senare skriver han på det nya avtalet tillsammans med sekreteraren.

Då vi har en RB-förening så står det ju i stadgarna att...

§1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen... bla bla.

§15 bla bla... Styrelsen får inte heller besluta om rivning, om väsentliga förändringar (till- och/eller ombyggnad av föreningens egendom utan föreningstämmans godkännande.

§ 47 Meddelanden till medlemmarna
Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag skall meddelanden till medlemmarna ske genom anslag på väl synlig plats i föreningens hus eller genom utdelning i medlemmarnas brevinkast/-lådor.

När man pratat med en av RBs regionchefer så anser han att detta räknas som en väsentlig förändring och det anser också nästan 50% av våra medlemmar också.

Ingen information har gått ut, det fanns en liten textsnutt i senaste årsredovisningen att "Styrelsen överväger att installera..."

Jag har begärt kopior på styrelseprotokoll och anbud/offerter... och fått det vanliga svaret... "sekretess".

Ingen medlem har blivit tillfrågad om förändringen är önskvärd.

Inga meddelanden om detta byte har satts upp.

Det finns inget stämmobeslut att byta ut företag X.

Så vad gör man... jo naturligtvis kallade vi till extra stämma där vi skrev att vi vill att styrelsen svarar på varför dom tagit beslut utan stämmans godkännande och att dom redovisar ärendet i sin helhet.
Vi ville även ha en öppen diskussion för att komma fram till vilka lösningar det finns och därefter ta beslut om detta.

När kallelsen kom ut till våran begärda extra stämma så har styrelsen strukit ovanstående punkter helt från dagordningen.

Dessutom har detta skrivits på våran hemsida... "Innan extra föreningsstämma inleds håller styrelsen information." Man kan ju bara gissa att styrelsen vill göra så för att det dom säger inte ska bli protokollfört.

Som bekant så krävs det att en revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar begär extra stämma och en styrelse bör ju lyssna extra noga i ett sånt läge... dom har ju faktiskt en ansvarsplikt mot oss andra.

Men nej då... man stryker punkterna utan någon förklaring trots att nästan 50% av medlemmarna skrivit på begäran.

Det nya avtalet med företag Y är påskrivet... vad är ett tänkbart scenario om vi nu avsätter väl valda delar av nuvarande styrelse och sen bryter avtalet? Om inte företag Y visar att dom har förståelse för situationen och lämnar ärendet utan att försöka driva in det sexsiffriga belopp som avtalet är på.

Vad ska man göra?

Extra stämma inom ett par dagar och ingen "riktig" hjälp får man från något håll.
Det enda jag kan göra är att sammanställa det material jag har och bemöta ordförandens felaktigheter.
Och hoppas att stämman väljer att entlediga ordförande och sekreterare.

Trötter
2011-03-03, 18:13
Jag vill börja med att informera dig om att styrelsen aldrig har mandat att fatta beslut som strider mot stämmans mening/beslut. Om styrelsen har ingått ett avtal som strider mot ett beslut fattat vid stämma, gör att de ansvariga i styrelsen blir ekonomiskt ansvarig för alla kostnader som detta medför.

När det gäller stämma utlyst av en minoritet av medlemmarna, där det finns angivet vad som ska behandlas på stämman, då har ingen rätt att redigera bort punkter som ska tillföras dagordningen. Om detta görs, då finns det anledning att klandra stämman vid tingsrätt.

Det kan vara bra att upprätta en färdig dagordning vid begäran om extrastämma där samtliga punkter är klart och tydligt utformade.

Guide extrastämma http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7865)

Som jag skrivit innan om på forumet, så finns det några punkter som kan tillföras på en stämma, och dessa är frågan om att väcka talan mot styrelsen eller enskilda medlemmar samt särskild granskning.

Ni bör informera styrelsen om att beslutet att frångå stämmans mening kommer att belasta ledamöternas personliga ekonomi, genom den efterföljande rättsprocess som ni kommer att bedriva mot styrelsen sätt att frångå stämmans mening.

tette
2011-03-03, 22:47
Man kan ju undra vems fel det är att det tydligen väljs in maktgalna, okunniga, och ologiska medlemmar till styrelseposterna i så många bostadsrättsföreningar.

Jag behöver väl inte säga att HSB, Riksbyggen och SBC är de stora bovarna?

I detta fall kan man ju undras över att styrelsen tog upp installationen på en stämma. Det var ju bra många kör ju över medlemmarna direkt. Men sen blir det värre. brottet att köra ett nytt race kan man ju fundera vad som ligger bakom?
MUTOR?

Mer mediainkoppling tror jag är ett av de få sätten att komma framåt.
För att lära medlemmarna att agera, gå på stämmor, avsätta dessa maktgalningar verkar vara svårt.

Gör det attraktivt att väljas in i styrelsen är ett annat sätt.

Ett bra arvode till rätt människor i brf:er kommer att betala sig.