handdator

Visa fullständig version : Rätten att få ut fakturor från kamrern i brf


delphi
2011-03-03, 06:38
Har jag som medlem rätt att inför årsstämman be vår ekonomiske förvaltare att få redovisat samtliga fakturor som attesterats av endast en person i styrelsen, samt det samlade beloppet?

Vi har en punkt i avtalet med vår ek förvaltare som medger att endast en ledamot i styrelsen kan teckna firman, trots att stadgarna säger två i förening. Dock har jag fått veta av en styrelseledamot att en annan ledamot köper in grejer och attesterar fakturorna själv.

Trötter
2011-03-03, 09:30
Enligt förordningen har styrelsen upplysningsplikt mot förlagsägare i föreningen. Om du upprättar en motion där du anger att styrelsens ska redovisa föreningens räkenskaper för förflutet räkenskapsår med verifikationer, fakturor, attesterings förfarande och kvitton inför stämman. Om inte styrelsen är villig att redovisa räkenskaperna, kan du för in ett tillägg till denna motion där du begär att stämman ska votera om att granska föreningens räkenskaper och attest förfarande inom styrelsen.


Förslag på Motion

Redovisning av föreningens räkenskaper för 2010

Jag Delphi föreslår att styrelsen redovisar alla föreningens ekonomiska transaktioner inför stämman 2011, med verifikationer, fakturor, kvitton. Styrelsen ska även redovisa hur de har förtagit attest rätten för räkenskapsåret. Enligt förordningen har styrelsen upplysningsplikt vad gäller föreningens ekonomiska förehavande. Så jag uppmanar styrelsens att bemöta min motion genom en redovisning inför stämman.

Om styrelsen inte redovisar det jag uppmanar styrelsen genom i min motion föreslår jag att vi bordlägger frågan om fastställande av årsredovisningen och balansräkningen till en senare stämma där förhållandena kan redovisas och belysas.
Det räcker med 10 % av medlemmarna för att årsredovisningen ska bordläggas till en senare stämma.Jag föreslår även att stämman voterar om att föreningen ska utsättas för särskild granskning för tidigare räkenskaps perioder för att utröna om det finns felaktigheter och stadga överträdelser i räkenskaps underlaget.När det gäller granskning så gäller samma regler som för att bordlägga årsredovisningen

delphi
2011-03-03, 10:09
Tack snälla för svar, ni är alla fantastiska.

Nu har dessvärre tiden för motioner gått ut, 30/1. Kan jag ändå på årsmötet, under ek förv redogörelse säga att jag har anledning att tro att flera fakturor attesterats av en ensam ledamot och begära att medlemmarna informeras om hur det ligger till, innan vi godkänner årsredovisningen?

Trötter
2011-03-03, 11:44
Tack snälla för svar, ni är alla fantastiska.

Nu har dessvärre tiden för motioner gått ut, 30/1. Kan jag ändå på årsmötet, under ek förv redogörelse säga att jag har anledning att tro att flera fakturor attesterats av en ensam ledamot och begära att medlemmarna informeras om hur det ligger till, innan vi godkänner årsredovisningen?

Det finns några frågor utanför dagordningen som alltid kan tillföras dagordningen under en stämma, dessa är granskning och stämnings av föreningen, styrelsen alternativt enskilda ledamöter.

Ni kan även som minoritet i föreningen även begära att föreningen ska lyda under en tredje parts revisor.

Om det finns skäl att misstänka brott mot stadgan eller andra förordningar som gäller på området, då är min uppfattning att det delges samtliga medlemmar i föreningen genom en skrivelse som delges medlemmarna inför stämman. Det finns inget som hindrar styrelsens att bilägga motioner efter att motionstiden har gott ut. Men jag förmodar att denna typ av motioner inte är välkomna av styrelsen vid en stämma. Så det du bör göra är att lobba på andra medlemmar för att få tillstånd en granskning av föreningens förehavande. Ett bra sätt är att knacka dörr hos de som man förväntas kunna få stöd av. Ett bra argument, är att du uppfattar det som att styrelsens använder föreningens gemensamma tillgångar på ett ansvarslöst sätt.

delphi
2011-03-03, 13:16
Tack Trötter, nu vet jag hur jag ska göra. Jag ska börja dra i några trådar redan idag.

Du är en pigg och vaken Trötter du...:9:

Trötter
2011-03-03, 15:00
Denna paragraf i föreningslagen anger vilka skyldigheter styrelsen har vad gäller upplysningar om föreningens räkenskaper eller andra åtgärder inom föreningen.

7 kap. Föreningsstämman

4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1--3 skall dock skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen.
Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem som har begärt upplysningen.

Lännqvist
2011-03-08, 15:40
Kan jag ändå på årsmötet, under ek förv redogörelse säga att jag har anledning att tro att flera fakturor attesterats av en ensam ledamot och begära att medlemmarna informeras om hur det ligger till, innan vi godkänner årsredovisningen?
När jag satt som ordförande i en HSB-förening attesterade jag ett antal, faktist de flesta, fakturorna ensamma. Så det i sig behöver inte vara ett problem. Dock hade vi en regel som begränsade beloppen till max 50'000:- och det gällde sådana som kunde betraktas som löpande utgifter. Jag minns inte exakt ordalydelsen då det var fem år sedan.

Däremot om attesteringsrätten misstänks ha missbrukats, då ska man givetvis ha en särskild granskning.

clabbe
2011-03-08, 16:22
Ett snack med er revisor kan vara en god ide.